Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 89kWORD 52k
Štvrtok, 9. júna 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Guantánamo: blížiace sa rozhodnutie o treste smrti
P7_TA(2011)0271B7-0362, 0371, 0374 a 0375/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2011 o Guantanáme: nadchádzajúce rozhodnutie o treste smrti

Európsky parlament,

–  so zreteľom na medzinárodné, európske a vnútroštátne nástroje týkajúce sa ľudských práv, základných slobôd a zákazu svojvoľného zadržiavania, núteného zmiznutia a mučenia, ako sú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966 a Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 10. decembra 1984 a príslušné protokoly k ním,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 z 18. decembra 2007, v ktorej sa vyzýva na moratórium na trest smrti, a rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 63/168 z 18. decembra 2008, v ktorej sa vyzýva na uplatňovanie rezolúcie Valného zhromaždenia 62/149,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o treste smrti, predovšetkým na uznesenie zo 7. októbra. 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(1) a uznesenie z 10. júla 2008 o treste smrti, najmä o prípade Troya Davisa(2) , uznesenia o Guantanáme, predovšetkým uznesenie z 13. júna 2006 o situácii väzňov na Guantanáme(3) a uznesenie z 10. marca 2004 o práve väzňov z Guantanáma na spravodlivý súdny proces(4) , ako aj na uznesenia o údajnom využívaní európskych krajín zo strany CIA na prepravu a nezákonné zadržiavanie väzňov, najmä uznesenie prijaté 14. februára 2007(5) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 o návrate a presídlení väzňov z väzenského zariadenia Guantánamo(6) ,

–  so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu národným parlamentom týkajúci sa nadväzujúcich opatrení členských štátov na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2007,

–  so zreteľom na Protokol č. 6 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z 28. apríla 1983, ktorý sa týka zrušenia trestu smrti,

–  so zreteľom na druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach z 15. decembra 1989, ktorého cieľom je dosiahnuť zrušenie trestu smrti,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vláda USA chce na nadchádzajúcom zasadnutí vojenského súdu dosiahnuť vynesenie trestu smrti proti občanovi Saudskej Arábie Abdurrahímovi Husajnovi Mohamedovi an-Našírímu, ktorý je v súčasnosti zadržiavaný vo väzenskom zariadení USA v zálive Guantanámo; keďže na to potrebuje súhlas tzv. zvolávacieho orgánu a príslušné rozhodnutie by malo byť prijaté do niekoľkých týždňov;

B.  keďže Abdurrahím an-Našírí je zadržiavaný USA už takmer deväť rokov, a keďže napriek tomu, že voči jeho osobe bola na federálny súd USA vznesená žaloba už o niekoľko mesiacov po jeho zadržaní v roku 2002, nebol urýchlene postavený pred súd a nezačalo sa v jeho prípade bez zbytočného odkladu súdne konanie, tak ako to vyžaduje medzinárodné právo, a namiesto toho bol zadržiavaný v tajnosti, až kým nebol v roku 2006 odsunutý do Guantanáma,

C.  keďže počas toho, ako bol takmer štyri roky zadržiavaný CIA, bol podľa všetkého väznený v izolácii, na samotke, na neznámych miestach a údajne bol vystavovaný mučeniu vrátane simulovaného topenia (tzv. water-boarding),

D.  keďže podľa oznámenia Ministerstva obrany USA z 20. apríla 2011 bol Abdurrahím an-Našírí obžalovaný na základe zákona o vojenských súdoch z roku 2009 okrem iného z „vraždy v rozpore s pravidlami vedenia vojny“ a z „terorizmu“, keďže údajne zohrával vedúcu úlohu pri útoku na plavidlo USS Cole v Jemene 12. októbra 2000, pri ktorom zahynulo 17 námorníkov USA a 40 bolo zranených, ako aj z útoku na francúzsky tanker MV Limburg v Adenskom zálive 6. októbra 2002, pri ktorom zahynul jeden člen posádky,

E.  keďže občan Saudskej Arábie Abdurrahím an-Našírí bude prvou osobou, ktorú bude súdiť vojenský súd, odvtedy, čo prezident Obama nariadil obnovenie týchto súdov, keďže doposiaľ nebol stanovený dátum takéhoto konania vojenského súdu a keďže prokuratúra ako možný trest v tomto prípade odporučila trest smrti, hoci toto musí najprv schváliť tzv. zvolávací orgán pre vojenské súdy, ktorým je úradník vymenovaný ministerstvom obrany USA,

F.  keďže súčasný zvolávací orgán naznačil, že písomné návrhy k otázke trestu smrti bude prijímať do 30. júna 2011 a že následne prijme rozhodnutie,

G.  keďže Európska únia je silne odhodlaná usilovať sa o to, aby tretie krajiny ako prvý krok zaviedli moratórium na trest smrti a aby bol v konečnom dôsledku trest smrti všade zrušený, a usiluje sa dosiahnuť všeobecné prijatie tejto zásady,

H.  keďže medzinárodné právo v oblasti ľudských práv uznáva skutočnosť, že niektoré krajiny si ponechali trest smrti, avšak zakazuje jeho udeľovanie a vykonávanie na základe súdneho procesu, ktorý nespĺňa najprísnejšie normy zaručujúce jeho spravodlivosť,

I.  keďže v minulosti už vyjadril svoju kritiku a vyzval USA, aby prehodnotili svoj systém vojenských súdov, keďže nespĺňa medzinárodné normy zaručujúce spravodlivý proces,

J.  keďže osobitný spravodajca OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd vyzval v roku 2007 USA, aby zrušili vojenské súdy, a keďže osobitný spravodajca OSN pre mimosúdne, sumárne alebo svojvoľné popravy naliehavo vyzval v roku 2009 USA, aby sa v konaní pred vojenskými súdmi neprejednávali žiadne prípady s možnosťou udelenia trestu smrti,

K.  keďže Abdurrahím Husajn an-Našírí uviedol, že v rokoch 2002 až 2003 bol niekoľko mesiacov tajne zadržiavaný CIA v Poľsku, a že počas tohto obdobia bol mučený, a keďže 10. mája 2011 sa s podporou MVO v oblasti ľudských práv obrátil na Európsky súd pre ľudské práva,

L.  keďže napriek dôkazom o tom, že v rámci boja proti terorizmu sa vyskytli mimoriadne vážne porušenia ľudských práv a boli spáchané mimoriadne vážne zločiny odporujúce zásadám medzinárodného práva, napríklad mučenie, zlé zaobchádzanie, zadržiavanie v izolácii a nútené zmiznutie, len malý počet osôb bol v tejto súvislosti súdený buď v USA alebo v EÚ,

1.  berie na vedomie transatlantické vzťahy, ktoré sú založené na spoločných základných hodnotách a na rešpektovaní základných, univerzálnych a nespochybniteľných ľudských práv, napríklad práve na spravodlivý proces a zákaze svojvoľného zadržiavania; víta úzku transatlantickú spoluprácu v širokej škále otázok v oblasti medzinárodných ľudských práv;

2.  opätovne zdôrazňuje svoje rozhorčenie a pobúrenie nad všetkými masovými teroristickými útokmi a vyjadruje solidaritu s obeťami týchto útokov a sústrasť s bolesťou a utrpením ich rodín, priateľov a príbuzných; opakuje však, že boj proti terorizmu nemožno viesť v rozpore s uznávanými základnými spoločnými hodnotami, medzi ktoré patrí napríklad dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu;

3.  opätovne zdôrazňuje svoje dlhodobé odmietavé stanovisko k používaniu mučenia a zlého zaobchádzania a k trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých okolností a opätovne prízvukuje svoje presvedčenie, že zrušenie trestu smrti prispieva k pozdvihnutiu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv;

4.  vyzýva orgány USA, aby Abdurrahíma an-Našírího neodsúdili na trest smrti a vyzýva vysokú predstaviteľku Catherine Ashtonovú, predsedníctvo Rady, Komisiu a členské štáty, aby túto záležitosť naliehavo predniesli orgánom USA a aby sa v tejto súvislosti obracali na USA s dôraznými námietkami a dosiahli tým, aby Abdurrahím Husajn an-Našírí nebol odsúdený na smrť;

5.  opakuje svoju výzvu orgánom USA, aby prehodnotili svoj systém vojenských súdov a zabezpečili tým spravodlivé súdne konania, aby uzavreli zariadenie v Guantanáme, aby za každých okolností zakázali mučenie, zlé zaobchádzanie, zadržiavanie v izolácii, časovo neohraničené zadržiavanie bez súdu a nútené zmiznutie, a pripomína inštitúciám EÚ a členským štátom ich povinnosť nepodieľať sa na takýchto činoch, ktoré sú v rozpore s medzinárodným, európskym a vnútroštátnym právom, ani takéto činy neutajovať;

6.  s poľutovaním vníma rozhodnutie prezidenta USA podpísať vykonávací rozkaz týkajúci sa zadržiavania a zrušenia zákazu vojenských tribunálov zo 7. marca 2011; vyjadruje presvedčenie, že bežné civilné súdy predstavujú najlepší spôsob, ako vyriešiť štatút osôb zadržiavaných v Guantanáme; trvá na tom, že pán an-Našírí a ostatné osoby zadržiavané v USA by mali byť urýchlene obžalované a súdené v súlade s medzinárodnými zásadami právneho štátu, alebo by mali byť prepustené; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rovnaké normy pre spravodlivý súdny proces by sa mali vzťahovať na všetkých bez rozdielu;

7.  vyzýva orgány EÚ a členských štátov, ako aj orgány USA, aby zabezpečili plné, spravodlivé, účinné, nezávislé a nestranné vyšetrenie porušovania ľudských práv a zločinov podľa medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, a aby zabezpečili trestné stíhanie zodpovedných osôb, a to aj v rámci programu CIA pre mimoriadne vydávanie osôb a tajné väznice;

8.  víta skutočnosť, že viaceré členské štáty prijali zadržiavané osoby z Guantanáma na presídlenie na svojom území a vyzýva, aby sa do spolupráce s vládou USA v tejto oblasti zapojilo viac členských štátov;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie zvolávaciemu orgánu pre vojenské súdy, ministerke zahraničných vecí USA, prezidentovi USA, Kongresu a Senátu USA, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských štátov OSN.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0351.
(2) Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 80.
(3) Ú. v. EÚ C 300 E, 9.12.2006, s. 136.
(4) Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, p. 640.
(5) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 309.
(6) Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 91.

Posledná úprava: 3. októbra 2012Právne oznámenie