Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 64kWORD 31k
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel Slutlig utgåva
Utnämning av Europeiska centralbankens ordförande - Kandidat: Mario Draghi
P7_TA(2011)0275A7-0229/2011

Europaparlamentets beslut av den 23 juni 2011 om rådets rekommendation om utnämning av ordförande i Europeiska centralbanken (10057/2011 – C7-0134/2011 – 2011/0804(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 maj 2011 (10057/2011)(1) ,

–  med beaktande av i artikel 283.2 det andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört parlamentet (C7-0134/2011),

–  med beaktande av artikel 109 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0229/2011), och av följande skäl:

A.  Genom en skrivelse av den 20 maj 2011 hörde Europeiska rådet Europaparlamentet om utnämningen av Mario Draghi till ordförande i Europeiska centralbanken för en åttaårsperiod med verkan från den 1 november 2011.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade sedan den nominerade kandidatens referenser, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och mot bakgrund av kravet på Europeiska centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i EUF-fördraget. I samband med denna utvärdering har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor utskottet ställt till honom.

C.  Utskottet höll den 14 juni 2011 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning, som varade i två timmar, höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämning av Mario Draghi till ordförande i Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och till medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 150, 9.6.2011, s. 8.

Senaste uppdatering: 18 december 2012Rättsligt meddelande