Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 66kWORD 36k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Kαθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών ***
P7_TA(2011)0279A7-0192/2011

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (17238/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (17237/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0031/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0192/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πορίσματα των συνεδριάσεων και των εργασιών της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της Συμφωνίας Σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (εφεξής «συμφωνία σύμπραξης»), καθώς και το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που μνημονεύεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και προ της ενάρξεως διαπραγματεύσεων ενόψει της ανανέωσης της συμφωνίας σύμπραξης, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για την εξέλιξη της πειρατείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Σεϋχελλών στο διάστημα 2006-2010 και για τις συνέπειές της για την αλιευτική δραστηριότητα των Σεϋχελλών και για την ευρωπαϊκή αλιευτική δραστηριότητα·

5.  ζητεί τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής Αλιείας του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας σύμπραξης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου