Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 72kWORD 38k
четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел Окончателна версия
Разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост ***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0607),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0342/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2011 г.(1) ,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0091/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 107, 6.4.2011 г., стр. 26.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 юни 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост
P7_TC1-COD(2010)0301

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/72/ЕС.)

Последно осъвременяване: 18 декември 2012 г.Правна информация