Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0199(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0167/2011

Texte depuse :

A7-0167/2011

Dezbateri :

PV 04/07/2011 - 22
CRE 04/07/2011 - 22

Voturi :

PV 05/07/2011 - 7.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0313

Texte adoptate
PDF 266kWORD 266k
Marţi, 5 iulie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Sistemele de compensare pentru investitori ***I
P7_TA(2011)0313A7-0167/2011
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0371),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0174/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către parlamentul suedez şi de către casa Comunelor a Marii Britanii, care susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1) ,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0167/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 99, 31.3.2011, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/9/CE privind sistemele de compensare pentru investitori
P7_TC1-COD(2010)0199

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1) ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2) ,

întrucât:

(1)  Raportul publicat la solicitarea Comisiei, la 25 februarie 2009, de un grup de experți la nivel înalt condus de J. de Larosière, a ajuns la concluzia că este necesară consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariției crizelor financiare și gravitatea acestora și a recomandat reformarea în profunzime a structurii de supraveghere a sectorului financiar în Uniunea Europeană, inclusiv prin crearea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autorități europene de supraveghere, una pentru sectorul valorilor mobiliare, una pentru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale și una pentru sectorul bancar, precum și a unui Consiliu european pentru riscuri sistemice. Comunicarea Comisiei din 4 martie 2009 intitulată „Stimularea redresării economice europene” a propus consolidarea cadrului de reglementare al Uniunii în sectorul serviciilor financiare, în special în scopul ameliorării protecției investitorilor. În septembrie 2009 Comisia a propus un pachet legislativ pentru instituirea noilor autorități, inclusiv a Autorităţii Europene de Supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (AEVMP) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului(3) , în special pentru a contribui la aplicarea consecventă a dreptului Uniunii și la elaborarea unor standarde și practici comune de reglementare și supraveghere de înaltă calitate.

(2)  Este necesar să se modifice Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori(4) în vederea menținerii încrederii în sistemul financiar și în scopul unei mai bune protecții a investitorilor, ținând seama de evoluțiile cadrului legal din Uniune, de evoluția piețelor financiare și de problemele apărute în statele membre la aplicarea directivei menționate, în cazul în care întreprinderile de investiții se află în incapacitatea de a restitui activele deținute în numele clienților.

(3)  La momentul adoptării, Directiva 97/9/CE venea în completarea Directivei 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare(5) , pentru a garanta că fiecare stat membru va înființa un sistem de compensare a investitorilor în vederea asigurării unui nivel minim de protecție armonizat, cel puțin pentru micii investitori, în situațiile în care o întreprindere de investiții nu își poate respecta obligațiile față de clienții săi. Atunci când Directiva 93/22/CEE a fost abrogată prin Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare(6) , s-a introdus o nouă listă a serviciilor și activităților de investiții care să cuprindă întreaga gamă de activități orientate către investitori și să asigure gradul de armonizare necesar pentru a oferi acestora un nivel de protecție ridicat și pentru a permite întreprinderilor de investiții să presteze servicii în întreaga Uniune. Prin urmare, este necesară alinierea Directivei 97/9/CE la Directiva 2004/39/CE pentru a garanta că toate serviciile și activitățile de investiții prestate continuă să fie în mod adecvat acoperite de sistemele de compensare.

(4)  La momentul adoptării, Directiva 97/9/CE ținea cont de acoperirea oferită de sistemele de garantare a depozitelor, precum și de funcționarea lor, în temeiul Directivei 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor(7) . În consecință, este oportun să se țină seama în continuare de orice modificare adusă Directivei 94/19/CE.

(5)  Este posibil ca investitorii să nu fie întotdeauna informați cu privire la lipsa autorizațiilor sau la restricțiile aplicabile autorizațiilor întreprinderilor de investiții, de aceea este necesar să fie protejați în situațiile în care întreprinderile de investiții își desfășoară activitatea în lipsa unei autorizații sau cu încălcarea condițiilor din autorizație, mai ales prin deținerea activelor clienților sau prin furnizarea de servicii unui anumit tip de clienți în lipsa unei autorizații sau cu încălcarea condițiilor din autorizație. Prin urmare, sistemele de compensare ar trebui să acopere activele clienților care sunt deținute de facto de către întreprinderile de investiții în relație cu orice activități de investiții. [AM 1]

(6)  Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate(8) autorizează întreprinderile de investiții să depună instrumentele financiare deținute în numele clienților în conturile deschise la o terță parte. Partea terță respectivă nu face în mod necesar obiectul unor reglementări și unei supravegheri specifice. Chiar dacă se respectă Directiva 2006/73/CE, insolvența unei părți terțe poate afecta drepturile investitorilor în cazul în care partea terță respectivă nu poate restitui instrumentele financiare întreprinderii de investiții. În vederea consolidării încrederii investitorilor, este necesar să se extindă sfera compensărilor acordate în temeiul Directivei 97/9/CE, fără a duce atingere regimurilor naționale aplicabile în materie de responsabilitate, la situațiile în care o întreprindere de investiții nu poate restitui instrumentele financiare clienților din cauza insolvenței unei părți terțe la care întreprinderea de investiții sau custozii acesteia au depus instrumentele financiare respective.

(7)  Directiva 2006/73/CE impune întreprinderilor de investiții să plaseze orice fonduri primite din partea clienților în unul sau mai multe conturi deschise la o parte terță. Părțile terțe includ bănci centrale, instituții de credit sau bănci autorizate într-o tară terță ori fonduri specializate în instrumente ale pieței monetare. Datorită regimului strict prevăzut de Directiva 2006/73/CE, nu este necesară extinderea sferei de acoperire a sistemelor de compensare la situațiile de insolvență ale unei terțe părți depozitare a fondurilor.

(8)  Deoarece compensațiile acordate în temeiul Directivei 94/19/CE sunt în prezent superioare compensațiilor acordate în temeiul prezentei directive, este necesar să se prevadă cel mai înalt nivel de protecție a investitorilor În cazurile în care atât Directiva 94/19/CE, cât și Directiva 97/9/CE ar putea acoperi activele deținute de bănci ar putea fi acoperite de Directiva 94/19/CE sau de Directiva 97/9/CE, Prin urmare, în aceste cazuri, investitorii ar trebui despăgubiți în temeiul Directivei 94/19/CE. [AM 2]

(9)  Pentru a putea recupera fondurile plătite cu titlu de compensări, sistemele care efectuează plăți pentru compensarea investitorilor în caz de insolvență a unui depozitar sau a unei părți terțe ar trebui să aibă dreptul de subrogație în drepturile investitorilor, sau ale întreprinderilor de investiții sau organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (denumite în continuare „OPCVM”) în cadrul procedurilor de lichidare, pentru sume egale cu plățile efectuate. Prezenta directivă nu ar trebui să diminueze responsabilitatea întreprinderilor de investiții sau a OPCVM de a recupera activele de la un depozitar sau custode. [AM 3]

(10)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)(9) prevede că activele OPCVM trebuie păstrate în siguranță de un depozitar. În 2011, Comisia va face propuneri de modificare a Directivei 2009/65/CE pentru a clarifica responsabilitatea depozitarului în cazul în care depozitarul sau unul dintre subcustozii săi intră în insolvență și se află în incapacitatea de a restitui instrumentele financiare deținute în custodie, acest lucru afectează valoarea titlurilor de participare sau a acțiunilor OPCVM. În vederea sporirii protecției în această situație, deținătorii titlurilor de participare și ai acțiunilor OPCVM trebuie să beneficieze de același nivel de protecție ca și când ar investi direct în instrumentele financiare vizate, în cazul în care entitatea depozitară a instrumentelor financiare se află în incapacitatea de a le restitui. Deținătorii titlurilor de participare și ai acțiunilor OPCVM trebuie să fie compensați pentru pierderea valorii OPCVM. În același timp, aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a păstra titlurile de participare sau acțiunile OPCVM pentru a-și menține dreptul de a obține rambursarea acestora la momentul oportun . După realizarea revizuirii Directivei 2009/65/CE, Comisia ar trebui să analizeze situațiile în care insolvența unui depozitar al unui OPCVM sau a unui subcustode ar putea afecta valoarea titlurilor de participare sau a acțiunilor OPCVM. Ar trebui prezentat un raport referitor la analiza respectivă Parlamentului European și Consiliului, împreună cu propuneri legislative, dacă este necesar. [AM 4]

(11)  Directiva 97/9/CE exclude deja de la compensare în cadrul sistemelor de compensare a investitorilor creanțele care decurg din tranzacții în legătură cu care s-a pronunțat o condamnare penală pentru spălare de bani, în sensul Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului(10) . Este necesar să se excludă, de asemenea, toate cererile de compensare în cazul în care activele vizate rezultă în urma unor acțiuni interzise în temeiul Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață)(11) în care a fost implicat solicitantul.

(12)  Nivelul minim al compensărilor a fost stabilit în 1997 și de atunci nu a mai fost modificat. Acest nivel ar trebui ridicat la 50 000 EUR 100 000 EUR pentru a ține cont de evoluția piețelor financiare și a cadrului legislativ al Uniunii. Suma menționată ia în considerare efectele inflației în Uniune și necesitatea unei mai bune alinieri a nivelului compensărilor la valoarea medie a investițiilor deținute de clienții de retail din statele membre. În vederea sporirii protecției investitorilor, este necesar să se elimine opțiunea existentă oferită statelor membre de a limita sau de a exclude de la compensare fondurile în valute diferite de cele ale statelor membre. [AM 5]

(13)  Pentru a garanta că investitorii primesc compensările prevăzute în Directiva 97/9/CE și beneficiază de un nivel de protecție comparabil în toate statele membre, este necesar să se introducă norme comune de finanțare a sistemelor de compensare a investitorilor. Sistemele ar trebui finanțate proporțional cu pasivele deținute. Ar trebui asigurat un nivel adecvat de prefinanțare, iar sistemele ar trebui să dispună de mecanisme corespunzătoare de evaluare și de atingere a nivelului-țintă de finanțare înainte de apariția oricărui eveniment generator de pierderi relevant în sensul Directivei 97/9/CE. Ar trebui atins un nivel-țintă comun de fonduri minime cât mai curând cu putință și, în orice caz, în termen de zece cinci ani. [AM 6 ]

(14)  Dacă este necesar, apelurile excepționale la contribuții adresate membrilor sistemului de compensare sau accesul la surse de împrumut, precum băncile comerciale sau instituțiile publice, pe baza unor criterii economice, ar trebui să permită acoperirea la timp a nevoilor care nu pot fi satisfăcute din fondurile colectate de la membri înainte de apariția evenimentului generator de pierderi.

(15)  În prezent, se înregistrează diferențe mari în funcționarea sistemelor de compensare a investitorilor în statele membre și prezenta directivă urmărește o armonizare sporită a funcționării lor, permițând în același timp statelor membre o oarecare flexibilitate în ceea ce privește organizarea detaliată a respectivelor sisteme. Comisia trebuie abilitată să adopte acte delegate cu privire la anumite Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește anumite caracteristici esențiale ale funcționării sistemelor de compensare a investitorilor, în conformitate cu articolul 290 din tratat . Ar trebui adoptate acte delegate în special cu privire la metoda de stabilire a pasivelor potențiale ale sistemelor de compensare a investitorilor, factorii care trebuie avuți în vedere la evaluarea capacității contribuțiilor suplimentare de a nu periclita stabilitatea sistemului financiar al unui stat membru, mecanismele de finanțare alternative de care trebuie să dispună sistemele pentru a putea, dacă este cazul, să obțină finanțare pe termen scurt, precum și criteriile de stabilire a contribuțiilor entităților acoperite de sistemele de compensare. Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat. Concret, trebuie adoptate acte delegate cu privire la Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui, de asemenea, delegată Comisiei pentru a stabili metoda de calcul al nivelului țintă de fonduri care trebuie atins de sistemele de compensare și de modificare a acestui nivel, la procentajul plafonului stabilit pentru fondurile disponibile pentru împrumuturi între sistemele de compensare a investitorilor, la , procedurile de tratare a creanțelor investitorilor,și la criteriile tehnice de calculare a pierderii valorii unui OPCVM în circumstanțele vizate de prezenta directivă. De asemenea, Comisia trebuie să fie abilitată să modifice, prin intermediul unor acte delegate, precum și modificările procentajului fondurilor disponibile pentru împrumuturi, ținând seama de evoluția piețelor financiare. [AM 7 şi AM 12]

(15a)  Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor privind finanțarea sistemelor, AEVMP ar trebui să elaboreze proiecte de standarde tehnice de implementare referitoare la informațiile care trebuie făcute publice de sistemele de compensare a investitorilor. [AM 7]

(16)  Pentru garantarea faptului că investitorii primesc compensări în timp util, ar trebui creat un mecanism de împrumut de ultim resort între sistemele de compensare a investitorilor din Uniune. Mecanismul ar trebui să includă posibilitatea ca sistemele de compensare a investitorilor să împrumute fonduri de la alte sisteme în cazuri excepționale, atunci când se confruntă cu o lipsă temporară de fonduri. În acest scop, o parte din finanțarea ex ante a fiecărui sistem ar trebui să fie disponibilă pentru acordarea de împrumuturi altor sisteme de compensare a investitorilor.

(16a)  Autoritățile competente ar trebui să coopereze îndeaproape între ele și cu AEVMP pentru a detecta și împiedica frauda, neglijențele administrative și erorile operaționale ale întreprinderilor de investiții din Uniune. [AM 8]

(16b)  Statele membre ar trebui să încurajeze desfășurarea unui dialog instituționalizat între organismele și autoritățile de protecție a consumatorilor, autoritățile competente și sistemele de compensare a investitorilor, pentru a preveni apariția unor noi cazuri de compensare. Statele membre ar trebui să înființeze un cadru de dialog în vederea depistării problemelor într-o fază timpurie și în vederea informării organismelor de supraveghere și a sistemelor de compensare a investitorilor cu privire la problemele depistate, cum ar fi practicile de piață disfuncționale sau furnizorii, produsele sau structurile de întreprinderi cu caracter suspect. [AM 9]

(17)  Mecanismul de împrumut nu ar trebui să impună niciun fel de obligație bugetară statelor membre. Sistemele de compensare creditate ar trebui să poată recurge la mecanismul de împrumut prevăzut de prezenta directivă după epuizarea fondurilor colectate pentru atingerea nivelului țintă de fonduri, precum și a posibilității de apel la contribuții suplimentare din partea membrilor acestora. Respectând competențele statelor membre în materie de supraveghere a sistemelor de compensare a investitorilor, AEVMP ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului de facilitare a activității întreprinderilor de investiții și a OPCVM , asigurând în același timp o protecție eficace a investitorilor. În acest scop, AEVMP ar trebui să confirme că sunt întrunite condițiile prevăzute de respectiva directivă în privința împrumuturilor între sistemele de compensare a investitorilor și să specifice, în limitele stricte impuse de Directiva 97/9/CE, sumele care pot fi acordate spre împrumut de fiecare sistem de compensare, rata inițială a dobânzii și durata împrumutului. În acest sens, AEVMP ar trebui să colecteze informații referitoare la sistemele de compensare a investitorilor, în special privind valoarea fondurilor și a instrumentelor financiare acoperite de fiecare sistem, care să fie confirmate de autoritățile competente. AEVMP ar trebui să informeze celelalte sisteme de compensare a investitorilor cu privire la obligația lor de a acorda împrumuturi. [AM 10]

(18)  În vederea simplificării procedurii de împrumut, în cazul în care într-un stat membru există mai multe sisteme de compensare a investitorilor, statul membru ar trebui să desemneze unul dintre acestea ca sistem de împrumut al respectivului stat membru și ar trebui să informeze AEVMP cu privire la acest aspect. Împrumuturile ar trebui limitate la acoperirea compensărilor acordate în temeiul Directivei 97/9/CE.

(19)  Este necesar să se garanteze faptul că fondurile totale disponibile pentru împrumuturi pot fi utilizate pentru satisfacerea mai multor cereri din partea sistemelor creditate. În acest scop, niciun împrumut nu poate depăși un plafon prestabilit al fondurilor disponibile pentru împrumut.

(20)  În vederea accelerării procedurii de acordare a compensărilor, autoritatea competentă ar trebui să constate cât mai curând posibil dacă întreprinderea de investiții nu își poate onora obligațiile ce îi revin în ceea ce privește creanțele investitorilor.

(21)  Procedurile necesare pentru stabilirea validității și a sumei unei creanțe de compensat, care depind adesea de dreptul administrativ și de legislația națională în domeniul insolvenței, pot duce la mari întârzieri în ceea ce privește plățile către investitori. Pentru reducerea termenelor de plată, este necesar să se garanteze faptul că, în cazul sistemelor sau situațiilor în care validitatea și suma creanței depind de proceduri de insolvență sau judiciare cu privire la entitățile care nu își onorează obligațiile, sistemele de compensare pot participa în procedurile menționate. În plus, ar trebui prevăzută obligația de a plăti cu titlu provizoriu o compensare parțială în cazul unor întârzieri de peste 12 luni, pentru a permite investitorilor să primească o parte din compensarea solicitată. Ar trebui prevăzute mecanisme pentru a restitui sistemelor de compensare sumele plătite, în cazul în care se stabilește că creanța nu era validă.

(22)  Directiva 97/9/CE permite statelor membre să excludă de la acoperire investitorii profesionali și instituționali, însă lista relevantă nu este armonizată cu clasificarea clienților întreprinderilor de investiții în conformitate cu Directiva 2004/39/CE. În vederea armonizării Directivelor 97/9/CE și 2004/39/CE, pentru a simplifica evaluarea realizată de sistemele de compensare și pentru a limita posibilitățile de excludere, în cazul întreprinderilor, numai la entitățile de mari dimensiuni, Directiva 97/9/CE ar trebui să facă trimitere la investitorii considerați clienți profesionali în conformitate cu Directiva 2004/39/CE. Pentru a garanta tuturor investitorilor vizați un nivel de protecție corespunzător, statele membre ar trebui să poată include în domeniul de aplicare a Directivei 97/9/CE microentitățile, organizațiile nonprofit și autoritățile publice locale. [AM 11]

(23)  [Conţinutul considerentului 23 este mutat la considerentul 15]

(24)  Prin urmare, Directiva 97/9/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 97/9/CE

Directiva 97/9/CE se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)  Punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următorul text:"

   2. ₫activități de investiții» înseamnă activitățile și serviciile de investiții definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare* și serviciul auxiliar menționat la punctul 1 din secțiunea B din anexa I la respectiva directivă;
   3. 'instrumente' înseamnă instrumentele enumerate în secțiunea C din anexa I la Directiva 2004/39/CE; [AM 13]
   4. ₫investitor» înseamnă, în relație cu activitățile de investiții, orice persoană fizică sau juridică, inclusiv microentități, organizații nonprofit și autorități publice locale, care a încredințat fonduri sau instrumente unei întreprinderi de investiții, iar, în relație cu activitățile unui OPCVM, un deținător de titluri de participare sau de acțiuni ale unui OPCVM (denumit în continuare ₫deținător de titluri de participare») ; [AM 14]
* JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
"

(b)  [Conținutul literei (b) a fost mutat la litera (a)]

(c)  Punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:"

   7. ₫autorități competente» înseamnă ₫autoritatea competentă» definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Directiva 2004/39/CE la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului * .[AM 15]

Acolo unde prezenta directivă face trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)** (AEVMP) sistemele de compensare a investitorilor sunt considerate, în sensul regulamentului respectiv, autorități competente, în temeiul articolul 4 alineatul (3) punctul (iii) din regulamentul menționat;

* JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

** JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

"

(d)  Se adaugă următoarele puncte:"

8.  ₫OPCVM» înseamnă un organism definit la articolul 1 alineatele (2) și (3) din Directiva 2009/65/CE; [AM 15]

   9. ₫depozitar» înseamnă, în relație cu activitățile OPCVM, o instituție definită la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/65/CE; [AM 16]
10. ₫parte terță» înseamnă, în relație cu activitățile de investiții, o instituție la care o întreprindere de investiții a depozitat instrumentele financiare deținute în numele clienților săi, în temeiul articolului 17 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate*, sau la care o instituție ea însăși depozitară a depozitat instrumentele financiare; în relație cu activitățile OPCVM, o instituție căreia depozitarul unui OPCVM i-a încredințat active în numele respectivului OPCVM; [AM 17]
   11. ₫active cu risc redus» înseamnă elementele de activ care se încadrează în prima sau în a doua categorie prevăzută în tabelul 1 de la punctul 14 din anexa I la Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit**, cu excepția celor definite ca elemente eligibile la punctul 15 din anexa menționată.
* JO L 241, 2.9.2006, p. 26.
** JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
"

(e)  Se adaugă alineatul (2), cu următorul text: "

(2)  Dispozițiile prezentei directive aplicabile întreprinderilor de investiții se aplică societăților de administrare autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, dacă autorizația acestora include serviciile enumerate la articolul 6 alineatul (3) din directiva menționată.₫ [AM 15]

2.  Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)  La alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

₫(1)  Fiecare stat membru se asigură că pe teritoriul său sunt constituite și recunoscute oficial unul sau mai multe sisteme de compensare a investitorilor. Cu excepția cazurilor prevăzute la al doilea paragraf din prezentul articol și la articolul 5 alineatul (3), nicio întreprindere de investiții autorizată în respectivul stat membru și niciun OPCVM autorizat în respectivul stat membru nu își poate desfășura activitatea de investiții sau activitățile specifice OPCVM în cazul în care nu participă la un astfel de sistem.₫; [AM 18]

(b)  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

₫(2)  Un sistem de compensare a investitorilor acoperă investitorii în relație cu activitățile de investiții în conformitate cu articolul 4, dacă este îndeplinită una dintre condițiile următoare:

   (a) autoritățile competente au constatat că o întreprindere de investiții pare că se află, în incapacitatea de a-și onora obligațiile care îi revin cu privire la creanțele clienților și nu are perspective imediate de a le putea onora, din motive direct legate de situația sa financiară sau de situația financiară a unei părți terțe la care au fost depozitate instrumentele financiare sau fonduri care nu intră în domeniul de aplicare a Directivei 94/19/CE de către întreprinderea de investiții; sau
   (b) o autoritate judiciară a emis o hotărâre, din motive direct legate de situația financiară a întreprinderii de investiții sau de situația financiară a unei părți terțe la care au fost depozitate instrumentele financiare sau fonduri care nu intră în domeniul de aplicare a Directivei 94/19/CE de către întreprinderea de investiții, care are efectul de a suspenda posibilitatea investitorilor de a-și recupera creanțele de la întreprinderea de investiții sau posibilitatea întreprinderii de a-și recupera creanțele de la partea terță. [AM 19]

Statele membre se asigură că autoritățile competente fac constatarea menționată la primul paragraf litera (a) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de trei luni după ce iau la cunoștință că întreprinderea de investiții nu și-a onorat obligațiile care îi revin cu privire la creanțele clienților.

(2a)  Acoperirea menționată la alineatul (2) se acordă în conformitate cu condițiile legale și contractuale aplicabile în cazul creanțelor care iau naștere în urma incapacității unei întreprinderi de investiții:

   (a) de a rambursa investitorilor fondurile care le sunt datorate sau care le aparțin și pe care aceasta le deține în numele lor în legătură cu activitățile de investiții; sau
   (b) de a restitui investitorilor orice instrument care le aparține și pe care îl deține, administrează sau gestionează în numele acestora în legătură cu activitățile de investiții, cu condiția ca incapacitatea întreprinderii de investiții sau a părții terțe să fie rezultatul unei fraude, al unei neglijențe administrative, al unei erori operaționale sau al unei recomandări greșite, în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor profesionale în prestarea serviciilor de investiții pentru clienți . [AM 20]

Statele membre se asigură că sistemele de compensare a investitorilor oferă acoperire pentru instrumentele financiare sau fondurile deținute, administrate sau gestionate pentru un investitor sau în numele acestuia, indiferent de tipul de activități de investiții efectuate de întreprindere și indiferent dacă aceasta acționează sau nu în concordanță cu eventualele restricții prevăzute de autorizația pe care o deține.

(2b)  Un sistem acoperă de asemenea deținătorii de titluri de participare OPCVM conform articolului 4 dacă este îndeplinită în prealabil una dintre condițiile următoare:

   (a) autoritatea competentă a constatat că un depozitar sau o parte terță căreia i-au fost încredințate activele unui OPCVM se află, pentru moment, în incapacitatea de a-și onora obligațiile față de respectivul OPCVM, din motive direct legate de situația financiară a depozitarului sau a părții terțe, și nu are perspective imediate de a le putea onora;
   (b) o autoritate judiciară a emis o hotărâre, din motive direct legate de situația financiară a depozitarului sau a oricărei părți terțe căreia i-au fost încredințate activele OPCVM, care are efectul de a suspenda posibilitatea respectivului OPCVM de a-și recupera creanțele de la depozitarul sau partea terță în cauză.

Statele membre se asigură că autoritățile competente fac constatarea menționată la primul paragraf litera (a) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de 3 luni după ce iau la cunoștință că un depozitar sau o parte terță căreia îi sunt încredințate activele OPCVM nu și-a onorat obligații ce îi revin cu privire la creanțele OPCVM. [AM 21]

(2c)  Acoperirea menționată la alineatul (2b) se acordă în conformitate cu condițiile legale și contractuale aplicabile în cazul creanțelor unui deținător de titluri de participare OPCVM pentru pierderea valorii titlurilor de participare OPCVM din cauza incapacității unui depozitar sau unei părți terțe căreia i-au fost încredințate activele unui OPCVM:

   (a) de a rambursa unui OPCVM fondurile care le sunt datorate sau care îi aparțin și pe care le deține în numele acestuia în legătură cu activitățile specifice OPCVM; sau
   (b) de a restitui unui OPCVM orice instrumente care îi aparțin, deținute sau administrate în numele acestuia în legătură cu activitățile specifice OPCVM.₫ »;[AM 22]

(c)  [Conținutul literei (c), astfel cum a fost modificat, a fost mutat la litera (b)]

(d)  Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

₫(3)  Orice creanțe menționate la alineatul (2a) asupra unei instituții de credit care, într-un stat membru, ar fi valide pentru compensare atât în temeiul prezentei directivei, cât și în temeiul Directivei 94/19/CE se tratează numai în conformitate cu Directiva 94/19/CE. Nicio creanță nu poate face obiectul unei duble compensări în temeiul celor două directive.

"

3.  Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 3

Următoarele creanțe sunt excluse de la orice compensare oferită în cadrul sistemelor de compensare a investitorilor :

   (a) creanțele care decurg din tranzacții în legătură cu care s-a pronunțat o condamnare penală pentru spălare de bani, în înțelesul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului*, sau ;
   (b) creanțele care decurg din comportamente interzise în temeiul Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței** sunt excluse de la orice compensare oferită în cadrul sistemelor de compensare a investitorilor ; precum și
   (c) creanțele legate de finanțarea directă sau indirectă a grupurilor teroriste, care fac obiectul Recomandării Consiliului din 9 decembrie 1999 privind cooperarea în lupta împotriva finanţării grupurilor teroriste*** .
* JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
** JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
*** JO C 373, 23.12.1999, p. 1. [AM 23]

4.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

₫(1)  Statele membre garantează că sistemele de compensare a investitorilor prevăd o acoperire de 50 000 EUR 100 000 EUR pentru fiecare investitor pentru creanțele menționate la articolul 2 alineatul (2a)sau (2c).

Statele membre în care nivelul de acoperire este de peste 50 000 EUR 100 000 EUR la …(12) pot menține nivelul respectiv de acoperire timp de cel mult trei ani de la data respectivă. După această dată, statele membre în cauză garantează că nivelul de acoperire este de 50 000 EUR 100 000 EUR .

Statele membre care convertesc sumele exprimate în euro în moneda lor națională folosesc inițial pentru conversie cursul de schimb existent la …+ .

Statele membre pot rotunji sumele rezultate din conversie cu condiția ca rotunjirea să nu depășească 2 500 EUR.

Fără a aduce atingere celui de-al patrulea paragraf, statele membre ajustează la fiecare cinci ani doi ani nivelurile de acoperire convertite în altă monedă la suma prevăzută la prezentul alineat. Statele membre pot ajusta mai devreme nivelurile de acoperire, după consultarea Comisiei, în cazul apariției unor evenimente neprevăzute precum fluctuațiile valutare.₫; [AM 22, AM 25, AM 26 şi punctul 1 din rectificarea (13) ]

(b)  Se introduce următorul alineat:

₫(1a)  Comisia poate ajusta prin intermediul unor este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a ajusta acoperirea prevăzută la alineatul (1) ținând cont de următorii parametri: [AM 27]

   (a) inflația în Uniune, pe baza modificărilor indicelui armonizat al prețurilor de consum publicat de Comisie;
   (b) suma medie a fondurilor și a instrumentelor financiare deținute de întreprinderile de investiții în numele investitorilor de retail.
"

(c)  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

(2)  Statele membre pot prevedea ca anumiți investitori să fie excluși de la acoperirea oferită de sistemele de compensare a investitorilor pentru creanțele menționate la articolul 2 alineatul (2a) sau (2c) sau acestora să li se acorde un nivel de acoperire mai scăzut. Aceste excluderi sunt enumerate în anexa I.₫; [AM 22]

(d)  Alineatul (4) se elimină.

5.  Se introduc următoarele articole:

₫Articolul 4a

(1)  Statele membre se asigură că sistemele de compensare a investitorilor dispun de mecanisme adecvate de stabilire a pasivelor lor potențiale. Statele membre se asigură că sistemele de compensare a investitorilor sunt finanțate adecvat, proporțional cu pasivele lor. Statele membre pun periodic la dispoziția AEVMP informații pertinente privind pasivele potențiale și finanțarea proporțională corespondentă. [AM 28]

(2)  Statele membre se asigură că fiecare sistem de compensare a investitorilor atinge un nivel țintă de fonduri de minim 0,5% 0,3 % din valoarea fondurilor și a instrumentelor financiare deținute, administrate sau gestionate de întreprinderile de investiții sau de OPCVM aflate în sfera de acoperire a sistemului de compensare a investitorilor. Valoarea fondurilor și a instrumentelor financiare acoperite se calculează în fiecare an la 1 ianuarie 31 decembrie . [AM 29]

Comisia adoptă, prin intermediul unor este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 13b și 13c, pentru a stabili metoda de calcul al valorii fondurilor și instrumentelor financiare acoperite de sistemul de compensare a investitorilor pentru determinarea nivelului-țintă de fonduri care trebuie atins de sistemele de compensare și pentru modificarea acestui nivel, ținând cont de evoluțiile piețelor financiare .

Ținând seama de valoarea fondurilor acoperite de sistemul de compensare calculată în fiecare an astfel cum se prevede la primul paragraf și de evoluția piețelor financiare, precum și de necesitatea de a asigura un sistem eficace de compensare a investitorilor, Comisia este împuternicită, de asemenea, să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a modifica valoarea minimă a nivelului-țintă de fonduri. În orice caz, până la ... (14) , Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind necesitatea ajustării nivelului-țintă de fonduri prevăzut la prezentul alineat.

Pentru a permite Comisiei să calculeze valoarea corespunzătoare a nivelului-țintă de fonduri, menționat la al treilea paragraf, statele membre furnizează anual Comisiei și AEVMP informațiile necesare privind finanțarea sistemelor de compensare a investitorilor de pe teritoriul lor astfel cum se prezintă la 31 decembrie. Statele membre transmit datele Comisiei până la 31 martie a anului următor.

Statele membre furnizează Comisiei și AEVMP date privind:

   (a) cuantumul valorilor mobiliare și al fondurilor acoperite deținute de firmele de investiții în numele investitorilor;
   (b) valoarea fondurilor și a instrumentelor financiare deținute sau gestionate;
   (c) numărul de clienți;
   (d) veniturile generate de întreprinderile de investiții;
   (e) nivelul de capital al fiecărei întreprinderi de investiții;
   (f) valoarea maximă a compensării pe client;
   (g) cifra medie de afaceri din operațiunile de vânzare și cumpărare de valori mobiliare;
   (h) numărul de persoane sau operatori autorizați. [AM 30]

(3)  Nivelul-țintă de fonduri se finanțează în prealabil, indiferent de apariția oricărui eveniment vizat de articolul 2 alineatul (2) sau (2b) . Statele membre se asigură că nivelul-țintă de fonduri al fiecărui sistem de compensare a investitorilor este atins într-o perioadă de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive până la ... (15) + și că fiecare sistem de compensare a investitorilor adoptă și urmează un plan adecvat pentru realizarea acestui obiectiv. [AM 21 și 31]

Contribuțiile colectate în vederea atingerii nivelului țintă de fonduri se investesc numai în depozite în numerar sau în active cu risc redus, cu un termen rezidual până la scadență de maxim 24 de luni, care pot fi lichidate într-o perioadă de maxim o lună.

(3a)  Contribuția la un sistem de compensare a investitorilor este stabilită pentru fiecare membru pe baza nivelului de risc suportat. În vederea atingerii unui anumit nivel de armonizare în aplicarea prezentului alineat în toate statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13a pentru a clarifica metoda de calcul a contribuției fiecărui membru la sistemul de compensare a investitorilor. [AM 32]

(3b)  Autoritățile competente pot reduce contribuțiile acelor membri ai sistemului de compensare a investitorilor care adoptă în mod voluntar măsuri suplimentare pentru a reduce riscul operațional.

Autoritățile competente pot reduce, de asemenea, contribuțiile acelor membri ai sistemului de compensare a investitorilor care dovedesc că subcustozii lor respectă aceleași standarde în ceea ce privește reducerea riscului operațional.

Nivelul-țintă de fonduri al sistemului de compensare a investitorilor nu este afectat de nicio reducere. [AM 33]

(3c)  Pentru a asigura condiţii uniforme de aplicare a alineatului (3b), AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a stabili condițiile de reducere a contribuțiilor la sistemul de compensare a investitorilor .

AEVMP prezintă anual Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de implementare.

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de implementare menţionate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Evaluarea condițiilor în care pot fi aplicate reduceri motivate de riscuri are la bază criterii cum ar fi volumul fondurilor și al instrumentelor financiare, adecvarea capitalului, precum și stabilitatea fiecărui membru, ținând seama de statutul său juridic și de cadrul juridic aplicabil la sediul său. [AM 34]

(4)  Statele membre permit sistemelor de compensare a investitorilor să lanseze apeluri la contribuții suplimentare ale membrilor în cazul în care nivelul țintă de fonduri este insuficient pentru plata creanțele menționate la articolul 9 alineatul (2). Aceste contribuții suplimentare nu depășesc 0,5% 0,3 % din fondurile și instrumentele financiare acoperite, menționate la alineatul (2). Contribuțiile suplimentare nu periclitează stabilitatea sistemului financiar al statului membru vizat și sunt bazate pe criterii de capacitate financiară. Statele membre pot solicita contribuții suplimentare după ce au consultat AEVMP și Comitetul european pentru risc sistemic, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a Comitetului european pentru risc sistemic*. [AM 35]

(5)  Statele membre se asigură că sistemele de compensare a investitorilor dispun de mecanisme de finanțare alternative adecvate pentru a le permite să obțină finanțare pe termen scurt în scopul onorării creanțelor acestora după epuizarea sumei prefinanțate. Respectivele mecanisme pot include împrumuturi de la mecanisme și facilități comerciale de creditare oferite de bănci comerciale . De asemenea, pot include împrumuturi de la şi instituții publice, inclusiv de statul membru în cauză , cu condiția ca acestea să aibă la bază criterii comerciale. [AM 36]

(6)  Statele membre se asigură că costurile de finanțare a sistemelor de compensare a investitorilor sunt, în ultimă instanță, suportate numai în relație cu activitățile de investiții și în mod exclusiv de întreprinderile de investiții sau de părțile terțe custode acoperite de sistem, iar, în relație cu activitățile specifice OPCVM, de OPCVM, de depozitarii acestora sau de părțile terțe care sunt acoperite de sistem. Contribuțiile obișnuite ale membrilor se colectează anual. [AM 37]

Pentru a sprijini funcționarea sistemului de compensare a investitorilor, statele membre se asigură că:

   (a) sistemele sunt în măsură să colecteze contribuțiile membrilor lor pentru a efectua plățile în termenul prevăzut la articolul 9 alineatul (2), după caz, în anticiparea plăților și după ce acestea au fost efectuate;
   (b) autoritățile competente sunt împuternicite să ia măsuri împotriva oricărei întreprinderi care nu se conformează solicitărilor referitoare la plata contribuțiilor. [AM 38]

(7)  Statele membre informează anual AEVMP cu privire la nivelul țintă de fonduri menționat la alineatul (2) și cu privire la nivelul de finanțare menționat la alineatul (3) al sistemelor de compensare a investitorilor de pe teritoriul lor. Informațiile sunt confirmate de autoritățile competente și se transmit anual AEVMP, însoțite de această confirmare, până la 31 ianuarie.

Statele membre se asigură că informațiile menționate la primul paragraf se publică pe site-urile web ale sistemelor de compensare a investitorilor cel puțin anual.

(7a)  Statele membre se asigură că sistemele de compensare a investitorilor primesc de la membrii lor în orice moment, la cerere, toate informațiile necesare pentru a pregăti rambursările către investitori. [AM 39]

(8)  Statele membre se asigură că 10% 5 % din fondurile finanțate ex-ante ale sistemelor de compensare a investitorilor, menționate la alineatul (2), sunt disponibile pentru a fi împrumutate altor sisteme de compensare a investitorilor în condițiile prevăzute la articolul  4c articolul 4b . O astfel de metodă de finanțare este utilizată numai atunci când mijloacele obișnuite de finanțare nu sunt disponibile.

Comisia poate modifica, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 13a și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 13b și 13c, procentajul fondurilor finanțate ex-ante care trebuie să fie disponibile pentru împrumuturi acordate altor sisteme de compensare, ținând cont de evoluțiile piețelor financiare. [AM 40]

(9)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu dispozițiile de la articolul 13a pentru a stabili:

   (a) metoda de stabilire a pasivelor potențiale ale sistemelor de compensare a investitorilor, menționate la alineatul (1), și a contribuțiilor în funcție de riscuri ; [AM 41]
   (b) factorii care trebuie avuți în vedere la evaluarea capacității contribuțiilor suplimentare menționate la alineatul (4) de a nu periclita stabilitatea sistemului financiar al unui stat membru;
   (c) mecanismele de finanțare alternative, menționate la alineatul (5), de care trebuie să dispună sistemele de compensare a investitorilor pentru a putea obține finanțare pe termen scurt dacă este necesar;
   (d) criteriile de stabilire a contribuțiilor entităților acoperite menționate la alineatul (6).

(10)  În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor de la alineatul (7) al doilea paragraf, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a preciza în detaliu ce informații trebuie publicate de sistemele de compensare.

AEVMP înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de implementare până la data de 31 decembrie 2012.

Comisia poate adopta este împuternicită să adopte proiectele de standardele tehnice de implementare menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7e articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. [AM 42]

Articolul 4b

(1)  După ... (16) ++, un sistem de compensare a investitorilor are dreptul poate să împrumute de la toate celelalte sisteme de compensare a investitorilor din cadrul Uniunii menționate la articolul 2, numai dacă sunt întrunite condițiile următoare: [AM 43]

   (a) sistemul de compensare a investitorilor creditat nu își poate onora obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (2a) sau (2c) din cauza plăților anterioare efectuate în scopul onorării respectivelor obligații; [AM 22]
   (b) sistemul de compensare a investitorilor creditat se datorează lipsei a atins deja nivelul-țintă de fonduri menționate menționat la articolul 4a alineatul (3) articolul 4a alineatul (2) [AM 44] ;
   (c) sistemul de compensare a investitorilor creditat a recurs la contribuții suplimentare în conformitate cu articolul 4a alineatul (4);
   (d) sistemul creditat își asumă juridic responsabilitatea de a utiliza fondurile împrumutate pentru a rambursa creanțele în conformitate cu articolul 2 alineatul (2a) și (2c) ; [AM 22]

(e)  [Punct mutat mai jos ca un nou paragraf trei]

   (f) sistemul de compensare a investitorilor creditat stabilește valoarea fondurilor solicitate;
   (g) sistemul de compensare a investitorilor creditat a informat, fără întârziere, AEVMP că intenționează să împrumute de la un alt sistem de compensare a investitorilor, arătând că întrunește condițiile prevăzute la literele (a) - (f) și precizând suma pe care intenționează să o împrumute.

Suma menționată la litera (f) din prezentul paragraf se stabilește după cum urmează:

[suma creanțelor de rambursat în conformitate cu articolul 2 alineatul (2a) și (2c) ] – [nivelul de finanțare menționat la articolul 4a alineatul (7) + suma maximă a contribuțiilor suplimentare menționate la articolul 4a alineatul (4)]. [AM 22]

Un sistem de compensare a investitorilor creditat care nu și-a achitat un împrumut acordat de un alt sistem în temeiul prezentului articol nu solicită și nici nu acordă împrumuturi altor sisteme de compensare a investitorilor.

Celelalte sisteme de compensare a investitorilor acționează în calitate de sisteme creditoare. În acest sens, statele membre în care există mai multe sisteme de compensare desemnează unul dintre ele în calitate de sistem creditor al statului membru respectiv și informează AEVMP în consecință. Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că se comunică tuturor părților interesate care dintre sistemele de compensare este sistemul creditor și cum funcționează acesta . Statele membre pot decide dacă celelalte sisteme de compensare a investitorilor stabilite în același stat membru rambursează sau nu sistemului creditor suma împrumutată, precum și modalitatea de rambursare. [AM 45]

(2)  Împrumutul este supus următoarelor condiții:

   (a) sub rezerva limitei prevăzute la al doilea paragraf, fiecare sistem de compensare a investitorilor acordă spre împrumut o sumă proporțională cu partea pe care o deține din suma fondurilor și instrumentelor financiare acoperite de toate sistemele de compensare, cu excepția sistemului de compensare a investitorilor creditat, iar suma se calculează pe baza celor mai recente informații menționate la articolul 4a alineatul (2);
   (b) sistemul de compensare a investitorilor creditat rambursează împrumutul în termen de cinci ani; [A doua teză este transformată în paragraful al treilea]
   (c) rata dobânzii în perioada de creditare este echivalentă cu rata facilității de creditare marginală practicată de Banca Centrală Europeană pe perioada creditului a băncii centrale care emite moneda în care s-a acordat împrumutul . [AM 46]

Suma totală împrumutată fiecărui sistem de compensare a investitorilor creditat nu depășește 20% din suma totală a fondurilor disponibile la nivelul Uniunii pentru împrumuturi, menționate la articolul 4a alineatul (8).

Rambursarea împrumutului în conformitate cu litera (b) de la primul paragraf se poate realiza în tranșe anuale, iar dobânzile devin scadente numai la momentul rambursării.

(3)  AEVMP confirmă că sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (1), precizează sumele care sunt acordate spre împrumut de fiecare sistem de compensare a investitorilor, calculate în conformitate cu alineatul (2) litera (a) și rata inițială a dobânzii în conformitate cu alineatul (2) litera (c), precum și durata împrumutului.

AEVMP transmite sistemelor creditoare confirmarea sa, însoțită de informațiile menționate la alineatul (1) litera (g) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor din partea sistemelor creditate. Sistemele creditoare efectuează fără întârziere și, în orice caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea confirmării și a informațiilor menționate transmise de AEVMP, plata împrumutului către sistemul de compensare a investitorilor creditat.

(4)  Statele membre se asigură că sistemul de compensare a investitorilor creditat colectează contribuții suficiente pentru rambursarea sumei împrumutate și pentru restabilirea nivelului-țintă de fonduri cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de zece ani cinci ani de la primirea împrumutului. [AM 47]

Toate celelalte creanțe sunt subordonate creanței sistemului de compensare a investitorilor care a acordat împrumutul. Respectivul sistem de compensare a investitorilor este considerat drept creditor preferențial și beneficiază de rangul 1 de prioritate în raport cu ceilalți creditori. [AM 48]

Fără a aduce atingere celui de-al doilea paragraf, statele membre pot stabili alte priorități referitoare la preferința acordată diferitelor categorii de creditori. [AM 49]

(5)  Pentru a facilita o cooperare eficace între sistemele de compensare a investitorilor, acestea sau, dacă este cazul, autoritățile competente, încheie acorduri de cooperare în scris. Aceste acorduri respectă cerințele prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ** . [AM 50]

Autoritățile competente informează AEVMP cu privire la existența și conținutul acordurilor menționate la primul paragraf. AEVMP poate emite avize privind acordurile menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (g) și la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. În cazul în care autoritățile competente sau sistemele de compensare a investitorilor nu ajung la un acord sau dacă apare o dispută de interpretare a unui astfel de acord, AEVMP mediază dezacordurile în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Absența acordurilor menționate la primul paragraf nu afectează creanțele investitorilor în temeiul articolului 2 alineatul (2a) sau (2c) . [AM 22]

* JO L 331, 15.12.2010, p. 1.

** JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

"

6.  Articolele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:"

Articolul 5

(1)  În cazul în care o întreprindere de investiții, un OPCVM, un depozitar sau o parte terță obligată, în temeiul articolului 2 alineatul (1), să participe la un sistem de compensare nu își îndeplinește obligațiile care îi revin ca membru al acelui sistem, sunt notificate autoritățile competente care au eliberat autorizația întreprinderii de investiții sau a OPCVM și, în cooperare cu sistemul de compensare a investitorilor, acestea adoptă toate măsurile necesare, inclusiv impunerea de sancțiuni, pentru a se asigura că întreprinderea de investiții, OPCVM, depozitarul sau partea terță își îndeplinește obligațiile.

(2)  Dacă măsurile prevăzute la alineatul (1) nu reușesc să asigure respectarea de către întreprinderea de investiții, OPCVM, depozitar sau partea terță în cauză a obligațiilor care îi revin, sistemul de compensare a investitorilor, sub rezerva obținerii acordului expres al autorităților competente, poate emite un preaviz de minim 12 luni 6 luni referitor la intenția sa de a retrage întreprinderii de investiții, OPCVM, depozitarului sau părții terțe calitatea de membru al sistemului. Sistemul de compensare a investitorilor continuă să ofere acoperirea menționată la articolul 2 alineatele (2a) și (2c) articolul 2 alineatul (2) în relație cu activitățile de investiții sau cu activitățile specifice OPCVM desfășurate în perioada respectivă. În cazul în care, la expirarea perioadei respective, întreprinderea de investiții, OPCVM, depozitarul sau partea terță nu și-a îndeplinit obligațiile, sistemul de compensare a investitorilor îi poate retrage calitatea de membru, sub rezerva obținerii acordului expres al autorităților competente.

(3)  O întreprindere de investiții, un OPCVM, un depozitar sau o parte terță căreia i s-a retras calitatea de membru al unui sistem de compensare a investitorilor poate continua să își desfășoare activitățile de investiții, activitățile specifice OPCVM sau poate deține în continuare instrumentele financiare ale investitorilor sau ale OPCVM în următoarele condiții:

   (a) înainte de retragerea calității de membru, întreprindere de investiții sau partea terță a prevăzut mecanisme alternative de compensare care să garanteze investitorilor și OPCVM o acoperire cel puțin echivalentă cu cea oferită de sistemul de compensare recunoscut oficial, iar caracteristicile respectivelor mecanisme alternative de compensare sunt echivalente cu cele ale sistemului de compensare recunoscut oficial;
   (b) autoritatea competentă responsabilă cu autorizarea întreprinderii de investiții sau a OPCVM a confirmat că sunt întrunite condițiile prevăzute la litera (a).

(4)  În cazul în care o întreprindere de investiții sau un OPCVM propusă pentru retragerea calității de membru în conformitate cu alineatul (2) nu este în măsură să prevadă mecanisme alternative care să îndeplinească condițiile impuse la alineatul (3), autoritățile competente care au eliberat autorizația:

   (a) o retrag fără întârziere, în cazul întreprinderii de investiții pentru care a eliberat autorizația.
   (b) o retrag respectiva autorizaţie fără întârziere, în cazul unui OPCVM aprobat .

(5)  În cazul în care un depozitar sau o parte terță propusă pentru retragerea calității de membru în conformitate cu alineatul (2) nu este în măsură să prevadă mecanisme alternative care să îndeplinească condițiile impuse la alineatul (3), îi este interzis să li se încredințeze activele investitorilor sau ale OPCVM . [AM 51]

Articolul 6

După retragerea autorizației unei întreprinderi de investiții sau a unui OPCVM , acoperirea menționată la articolul 2 alineatele (2a) și (2c) articolul 2 alineatul (2) continuă să fie oferită pentru activitățile de investiții desfășurate până în momentul retragerii.₫ [AM 52]

7.  Articolele 8 și 9 se înlocuiesc cu următorul text:

₫Articolul 8

(1)  Acoperirea prevăzută la articolul 4 alineatele (1) și (3) se aplică creanței agregate a investitorului asupra aceleiași întreprinderi de investiții sau asupra aceluiași OPCVM , în conformitate cu prezenta directivă, indiferent de numărul de conturi, de valută și de amplasarea sa în Uniune. [AM 53]

(2)  Cota fiecărui investitor în activități de investiții comune este luată în considerare la calcularea acoperirii prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (3).

În lipsa unor prevederi speciale, creanțele sunt împărțite egal între investitori. [AM 54]

Un investitor a cărui creanță nu poate fi acoperită integral beneficiază de aceeași rată de acoperire pentru creanța agregată. [AM 55]

Statele membre pot prevedea că, pentru calcularea limitelor prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (3), creanțele cu privire la activități de investiții comune asupra cărora două sau mai multe persoane au drepturi în calitate de membri ai unui parteneriat de afaceri, ai unei asociații sau grupări similare fără personalitate juridică pot fi agregate și tratate ca și cum ar fi generate de o investiție realizată de un singur investitor.

(3)  În cazul în care un investitor nu este beneficiarul legal al sumelor sau valorilor mobiliare al instrumentelor deținute, persoana care este beneficiarul legal este cea care primește compensarea, cu condiția ca persoana în cauză să fie identificată sau identificabilă înainte de data constatării sau a hotărârii menționate la articolul 2 alineatele (2) și (2b) articolul 2 alineatul (2) .

În cazul în care două sau mai multe persoane sunt beneficiari legali, la calcularea limitelor prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (3), se ia în considerare cota-parte a fiecăreia, în conformitate cu dispozițiile care reglementează gestionarea sumelor sau valorilor mobiliare a instrumentelor . [AM 56]

Articolul 9

(1)  Sistemul de compensare a investitorilor ia măsurile necesare pentru informarea investitorilor cu privire la constatarea sau hotărârea menționată la articolul 2 alineatul (2) și (2b) , iar, dacă acestora urmează să li se acorde compensări , pentru efectuarea plății compensărilor cât mai curând posibil. Sistemul poate stabili o perioadă în care investitorilor li se solicită să își depună cererile de compensare. Această perioadă nu poate fi mai scurtă de cinci luni de la data constatării sau hotărârii menționate la articolul 2 alineatul (2) și (2b) sau de la data la care constatarea sau hotărârea sunt făcute publice.[AM 21]

Faptul că perioada menționată laprimul paragraf a expirat nu poate fi invocat de sistemul de compensare a investitorilor pentru a refuza acoperirea completă a unui investitor care nu a putut să își valorifice la timp dreptul la compensare. [AM 57]

Întreprinderile de investiții publică pe site-urile lor de internet toate informațiile referitoare la termenii și condițiile de acoperire și la demersurile necesare pentru primirea plăților în conformitate cu prezenta directivă. [AM 58]

(2)  Sistemul de compensare a investitorilor trebuie să fie în măsură să plătească creanțele investitorilor cât mai curând posibil, cel mai târziu în termen de trei luni de la stabilirea validității și a valorii creanței.

În circumstanțe excepționale, un sistem de compensare a investitorilor poate solicita autorităților competente o prelungire a termenului. O astfel de prelungire nu poate depăși trei luni. Autoritățile competente informează imediat AEVMP cu privire la orice prelungire acordată unui sistem de compensare a investitorilor și cu privire la circumstanțele care justifică respectiva prelungire.

Statele membre se asigură că sistemele de compensare a investitorilor pot lua parte la procedurile de insolvență sau la procedurile judiciare relevante pentru stabilirea validității și a valorii unei creanțe.

Al treilea paragraf nu aduce atingere posibilității sistemelor de compensare a investitorilor de a adopta alte metode de stabilire a validității sau a valorii unei creanțe.

În cazul în care plata finală nu a fost efectuată în termen de nouă luni de la constatarea sau hotărârea menționată la articolul 2 alineatul (2) sau (2b) , statele membre se asigură că sistemul de compensare a investitorilor efectuează, în termen de trei luni de la respectiva constatare sau hotărâre, plata provizorie a unei compensări parțiale de cel puțin o treime din suma creanței, pe baza unei evaluări inițiale a creanței. Soldul se plătește în termen de trei luni de la stabilirea validității și a valorii creanței. Statele membre se asigură că sistemul de compensare a investitorilor dispune de mijloace de recuperare a sumelor plătite cu titlu provizoriu dacă se stabilește că o creanță nu era validă. [AM 21]

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 13a și ținând seama de condițiile prevăzute la articolele 13b și 13c, măsuri de stabilire a acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce privește stabilirea procedurii de tratare a creanțelor investitorilor și a criteriilor tehnice pentru calcularea pierderii valorii unui OPCVM ca urmare a evenimentelor menționate la articolul 2 alineatele (2b) și (2c) . [AM 59]

(3)  Fără a aduce atingere termenului prevăzut la alineatul (2) primul paragraf, în cazul în care un investitor sau orice altă persoană care deține drepturi sau un interes legate de activitățile de investiții a fost acuzat(ă), în ceea ce privește sumele de bani care intră sub incidența prezentei directive, de o infracțiune decurgând din sau în legătură cu fapta de spălare a banilor, astfel cum a fost definită la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE, sau decurgând dintr-o conduită interzisă prin Directiva 2003/6/CE sau în legătură directă sau indirectă cu finanțarea grupurilor teroriste, care fac obiectul Recomandării Consiliului din 9 decembrie 1999 privind cooperarea în lupta împotriva finanțării grupurilor teroriste , sistemul de compensare a investitorilor poate suspenda orice plată până la pronunțarea hotărârii judecătorești sau până la emiterea constatării autorității competente.₫ [AM 60]

8.  La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

₫(1)  Statele membre se asigură că fiecare întreprindere de investiții sau OPCVM adoptă măsurile necesare pentru a pune la dispoziția investitorilor efectivi și potențiali informațiile necesare acestora pentru identificarea sistemului de compensare a investitorilor la care aderă întreprinderea de investiții sau OPCVM și sucursalele sale din Uniunesau a oricărui alt mecanism alternativ prevăzut la articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf sau la articolul 5 alineatul (3). Investitorii sunt informați despre prevederile sistemului de compensare a investitorilor sau ale oricărui alt mecanism alternativ aplicabil, inclusiv despre suma și aria acoperirii oferite de sistemul de compensare a investitorilor, precum și despre orice norme stabilite de statele membre în acest sens. Informațiile respective sunt prezentate într-o formă ușor de înțeles. [AM 61]

De asemenea, se oferă la cerere informații privind condițiile de compensare și formalitățile care trebuie îndeplinite pentru obținerea compensării.

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte, clare și neînșelătoare și explică în special situațiile și creanțele acoperite de sistemul de compensare a investitorilor relevant și modul în care se aplică acesta în situațiile transfrontaliere. Informațiile furnizate trebuie să conțină, de asemenea, exemple de situații și creanțe care nu sunt acoperite de sistemul de compensarea investitorilor.

(1a)   Statele membre se asigură că există informații clare și transparente privind suma pe care un investitor o plătește unui sistem de compensare a investitorilor. Investitorii sau potențialii investitori primesc informații clare privind suma cu care fiecare investitor individual trebuie să contribuie în cadrul unui sistem de compensare, care poate reprezenta fie un procent din investiția acestuia, fie o sumă separată care se adaugă investiției. [AM 62]

9.  Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

₫Articolul 12

(1)  Fără a se aduce atingere drepturilor din legislația internă, sistemele de compensare a investitorilor care efectuează plăți pentru compensarea investitorilor au dreptul de subrogare în drepturile investitorilor celor aflați în procedura de lichidare, pentru sume egale cu plățile efectuate. [AM 63]

(2)  În cazul unei pierderi cauzate de situația financiară a unei părți terțe care deține instrumente financiare aparținând unui investitor în relație cu activități de investiții, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), sistemele de compensare a investitorilor care efectuează plăți de compensare a investitorilor se pot subroga în drepturile investitorului sau ale întreprinderii de investiții aflate în procedura de lichidare, pentru sume egale cu plățile efectuate.

(3)  În cazul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) în care pierderile au fost cauzate de situația financiară a unui depozitar sau a unei părți terțe căreia i-au fost încredințate activele unui OPCVM, sistemele de compensare care efectuează plăți de compensare a deținătorilor titlurilor de participare OPCVM au dreptul de subrogare în drepturile deținătorului titlurilor de participare OPCVM sau în drepturile OPCVM aflate în procedura de lichidare, pentru sume egale cu plățile efectuate. [AM 64]

(4)  Dacă o parte terță deține instrumente financiare aparținând unui investitor în relație cu activități de investiții sau dacă depozitarul sau partea terță căreia i-au fost încredințate activele unui OPCVM sunt situate este situată într-o țară terță în care sistemul judiciar nu acordă sistemului de compensare a investitorilor dreptul de subrogare în drepturile întreprinderii de investiții sau ale OPCVM , statele membre se asigură că întreprinderea de investiții sau OPCVM restituie sistemului de compensare a investitorilor sume echivalente cu orice plăți primite de aceasta în cadrul procedurilor de lichidare.₫ [AM 65]

10.  Se introduc următoarele articole:

₫Articolul 13a

(1)  Competența de a adopta acte delegate menționate la articolul 4a alineatul (2), articolul 4a alineatul (8), articolul 4a alineatul (9) și articolul 9 alineatul (2) se conferă Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol .

(1a)  Delegarea de competențe menţionată la articolul 4 alineatul (1a), articolul 4a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, articolul 4a alineatul (3a), articolul 4a alineatul (3c) al treilea paragraf, articolul 4a alineatul (9) și articolul 9 alineatul (2) al șaselea paragraf se conferă Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la ... (17) . Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit pentru cu perioade de timp identice, cu excepția cazurilor în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective.

(1b)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (1a), articolul 4a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, articolul 4a alineatul (3a), articolul 4a alineatul (3c) al treilea paragraf, articolul 4a alineatul (9) și articolul 9 alineatul (2) al șaselea paragraf poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu . O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(2a)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (1a), articolului 4a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, articolului 4a alineatul (3a) , articolului 4a alineatul (3c) al treilea paragraf, articolului 4a alineatul (9) și articolului 9 alineatul (2) al șaselea paragraf intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(3)  Competențele de adoptare a actelor delegate îi sunt conferite Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 13b și 13c.

Articolul 13b

(1)  Delegarea competențelor menționate la articolul 4a alineatul (2), articolul 4a alineatul (8), articolul 4a alineatul (9) și articolul 9 alineatul (2) poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide să revoce delegarea competențelor informează cealaltă instituție și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia de revocare nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 13c

(1)  Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

(2)  În cazul în care, la expirarea termenului respectiv, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecții la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

(3)  Dacă Parlamentul European sau Consiliul obiectează cu privire la actul delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecții la un act delegat prezintă motivele care au stat la baza acestora. [AM 66]

11.  Se introduce următorul articol:

₫Articolul 14a

Statele membre pot încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile competente ale unor țări terțe în conformitate cu articolul 63 din Directiva 2004/39/CE și cu articolul 102 din Directiva 2009/65/CE.

"

12.  Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)  Punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:"

1.  Investitorii profesionali menționați la punctele 1 – 4 din secțiunea I a anexei II la Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare.

"

(b)  Punctele 2, 3 și 8 se elimină.

Articolul 2

Transpunere

(1)  Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …(18) . Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între măsurile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică măsurile respective de la …(19) *, cu excepția măsurilor de transpunere a articolului 4b care se aplică de la 31 decembrie 2013.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(2a)  Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre care beneficiază în temeiul tratatelor de aderare de perioade de tranziție pentru transpunerea articolului 4 din Directiva 97/9/CE se conformează dispozițiilor prevăzute la alineatele (1) și (2) ale articolului respectiv de la data la care se încheie perioadele respective de tranziție. [AM 67]

Articolul 2a

Raportare de către AEVMP

Până la 31 decembrie 2012, AEVMP evaluează necesitățile de personal și de resurse rezultate din preluarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Până la 31 iulie 2012 și după o consultare deschisă cu părțile interesate, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care se analizează avantajele și dezavantajele introducerii unui sistem de contracte de asigurare, care să completeze sau să înlocuiască sistemul actual de compensare a investitorilor.

Pentru a asigura același nivel de protecție a investitorilor, care investesc fie direct prin întreprinderi de investiții, fie indirect prin OPCVM, și având în vedere viitoarea propunere a Comisiei privind funcția de depozitar a OPCVM și după o consultare deschisă a părților interesate, raportul identifică, de asemenea, lacunele de reglementare, inclusiv privind compensările echivalente și evaluează costurile și beneficiile extinderii domeniului de aplicare a Directivei 97/9/CE la OPCVM. Dacă este necesar, raportul include propuneri legislative privind aspectele practice ale extinderii domeniului de aplicare la OPCVM. [AM 68 şi punctul 2 din rectificarea (20) ]

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

(1) JO C 99, 31.3.2011, p. 1.
(2) Poziţia Parlamentului European din 5 iulie 2011.
(3) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
(4) JO L 84, 26.3.1997, p. 22.
(5) JO L 141, 11.6.1993, p. 27.
(6) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
(7) JO L 135, 31.5.1994, p. 5.
(8) JO L 241, 2.9.2006, p. 26.
(9) JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
(10) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
(11) JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
(12)+ Data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(13) P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).
(14)+ Doi ani de la data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(15)++ Cinci ani de la data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(16)+++ Cinci ani de la data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(17)+ Data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(18)* 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(19)** 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
(20) P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2013Notă juridică