Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0061/2011

Teksty złożone :

A7-0061/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0332

Teksty przyjęte
PDF 95kWORD 40k
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Europejski Rok Aktywnego Starzenia się (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0462),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0253/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji Budżetowej w sprawie zgodności finansowej wniosku,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 października 2010 r.(1) ,

–  po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–  uwzględniając podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 18 maja 2011 r. zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 i 38 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Kultury i Edukacji (A7-0061/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 51 z 17.2.2011, s. 55.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 lipca 2011 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2011/UE w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012 r.)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 940/2011/UE.)


ZAŁĄCZNIK

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji dotyczące budżetu

Zgodnie z art. 8 koperta finansowa przeznaczona na wdrożenie działań w ramach Roku Europejskiego obejmuje przynajmniej kwotę 5 000 000 EUR. Kwota 2,3 mln EUR zostanie wyasygnowana ze środków budżetowych na rok 2011, bez wykorzystania dostępnych rezerw, przede wszystkim na finansowanie działalności komunikacyjnej i konferencji UE w Roku Europejskim, a kwota przynajmniej 2,7 mln EUR, pochodząca z dostępnych środków, których przeznaczenie ulegnie zmianie, bez wykorzystywania istniejących rezerw, zostanie zastrzeżona i pojawi się w jednej z pozycji projektu budżetu na rok 2012.

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2012Informacja prawna