Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0242(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0061/2011

Ingediende teksten :

A7-0061/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0332

Aangenomen teksten
PDF 80kWORD 39k
Donderdag 7 juli 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) ***I
P7_TA(2011)0332A7-0061/2011
Resolutie
 Geconsolideerde tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0462),

–  gezien op artikel 294, lid 2, en artikel 153, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0253/2010),

–  gezien op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Begrotingscommissie over de financiële verenigbaarheid van het voorstel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 oktober 2010(1) ,

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 mei 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien op de artikelen 55 en 38 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0061/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij de onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 51 van 17.2.2011, blz.55.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juli 2011 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2011/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties (2012)
P7_TC1-COD(2010)0242

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 940/2011/EU.)


BIJLAGE

Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begroting

Overeenkomstig artikel 8 bedragen de financiële middelen voor de tenuitvoerlegging van het Europees Jaar ten minste 5 000 000 EUR. 2,3 miljoen EUR zal, zonder de beschikbare marges te benutten, uit de begroting 2011 worden gehaald voor de financiering van o.a. communicatieactiviteiten en EU-conferenties betreffende het Europees Jaar, en ten minste 2,7 miljoen EUR, een bedrag dat, zonder de beschikbare marges te benutten, uit de bestaande middelen zal worden gehaald en geherprioriteerd, zal worden gereserveerd en opgevoerd op een begrotingslijn in de begroting 2012.

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2012Juridische mededeling