Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2722(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0399/2011

Разисквания :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Гласувания :

OJ 07/07/2011 - 118

Приети текстове :

P7_TA(2011)0338

Приети текстове
PDF 81kWORD 50k
четвъртък, 7 юли 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Схема за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза
P7_TA(2011)0338B7-0397, 0398, 0399 и 0455/2011

Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2011 г. относно схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица в Съюза

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 27 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)(1) и Регламент (ЕО) № 983/2008 на Комисията от 3 октомври 2008 г. за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2009 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността(2) ,

–  като взе предвид измененото предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза (COM(2010)0486),

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС по дело T-576/08,

–  като взе предвид Регламента за изпълнение (ЕС) № 562/2011 на Комисията от 10 юни 2011 г. за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към бюджетната 2012 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010(3) ,

–  като взе предвид своята позиция от 26 март 2009 г. относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността(4) ,

–  като взе предвид декларацията на Европейския парламент от 4 април 2006 г.(5) относно тази схема, резолюцията на Парламента от 22 май 2008 г.(6) , позицията на Парламента от 26 март 2009 г. и предложението на Комисията COM(2010)0486,

–  като взе предвид препоръка 92/441/EИО на Съвета за общите критерии относно достатъчните по размер средства и социалното подпомагане в системите за социална закрила,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според оценки на Комисията 43 милиона души в ЕС са изложени на риск от недостиг на храна,

Б.  като има предвид, че икономическата и финансова криза и покачващите се цени на храните излагат все повече хора на риск от недостиг на храна,

В.  като има предвид, че Комисията счита, че 80 милиона души в ЕС са заплашени от бедност и, че поради финансовата и икономическа криза броят на лицата, засегнати от бедност, може да се увеличи, като има предвид, че един от петте приоритета на Стратегията ЕС 2020 е намаляване на бедността и социалното изключване в Европейския съюза,

Г.  като има предвид, че схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, създадена през 1987 г. в рамките на ОСП, понастоящем осигурява хранителна помощ на 13 милиона души, засегнати от бедност в 19 държави-членки и се състои от вериги за разпространение, съставени от около 240 хранителни банки и благотворителни организации,

Д.  като има предвид, че интервенционните складове на ЕС бяха намалени в значителна степен,

Е.  като има предвид, че схемата все повече разчиташе на закупуване на храни от пазара като следствие от реорганизацията на ОСП, което доведе до намаляване на равнищата на интервенционните складове, които са традиционен източник на доставки за схемата,

Ж.  като има предвид, че Съдът на ЕС постанови отменянето на член 2 от Регламент (ЕО) № 983/2008 относно допълнителното закупуване на храни от пазара,

З.  като има предвид, че след решението на Съда на ЕС предложението на Комисията за 2012 г. включва рязко намаляване на финансирането от 500 млн. евро през 2011 г. на 113 млн. евро през 2012 г.,

И.  като има предвид, че новият финансов период за ОСП и свързаните с нея схеми, както и със структурните фондове, включително Европейския социален фонд (ЕСФ), ще започне през 2014 г.,

1.  Подчертава, че внезапното спиране на съществуващата и функционираща схема за помощи, без предизвестие и подготовка, ще окаже голямо въздействие върху най-уязвимите граждани на ЕС и не представлява надеждна финансова практика;

2.  Следователно призовава Комисията и Съвета да разработят преходно решение за оставащите години от финансовия период (2012 и 2013 г.), за да се избегне незабавно и рязко съкращаване на хранителните помощи в резултат от намаляването на финансирането от 500 млн. евро на 113 млн. евро и да се гарантира, че хората, които са зависими от хранителни помощи, не страдат от недостиг на храна;

3.  Следователно призовава Комисията и Съвета да намерят начин за продължаване на схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица за оставащите години от финансовия период (2012 и 2013 г.) и за новия финансов период 2014 – 2020 г. на базата на правно основание, което да не може да бъде оспорено от Съда на ЕС, като се запази годишният финансов таван от 500 млн. евро, за да се гарантира, че хората, които са зависими от хранителни помощи, не страдат от недостиг на храна;

4.  Призовава в дългосрочен план всички заинтересовани лица да направят внимателна оценка на целесъобразността на схемата за хранителни помощи, по-специално като елемент от Общата селскостопанска политика, в контекста на новия финансов период, започващ от 2014 г.;

5.  Отбелязва съобщеното от члена на Комисията Чолош от 29 юни 2011 г. предложение за прехвърляне на схемата за най-нуждаещите се лица извън ОСП и отбелязва, че е необходимо да се гарантира подходящо финансиране;

6.  Припомня, че програмите за нуждаещите се лица трябва да се прилагат в светлината на производствата пред Общия съд, както Комисията посочи с основание в отчета си за бюджетната 2012 година; отбелязва, че в Решение T-576/08 от 13 април 2011 г. Съдът посочи, че единствено хранителните доставки от интервенционните складове са обхванати от програмата с цел да се преодолеят разходите, породени от закупуване на хранителни доставки от пазара; счита, че по силата на това решение, член 2 от Регламент (ЕО) № 983/2008 не може да се използва като правно основание за разпределяне на храна на бедстващи;

7.  Призовава Комисията да предложи изменение на регламента относно схемата за най-нуждаещите се лица с цел намиране на решение на настоящата безизходица по въпроса на равнище на Съвета; счита, че за следващия финансов програмен период следва да се намери най-подходящо правно основание;

8.  Подчертава, че правото на храна е основно право на човека и се постига, когато всички хора по всяко време разполагат с физически и икономически достъп до подходяща, безопасна и питателна храна, за да задоволят своите хранителни нужди и предпочитания за активен и здравословен начин на живот; посочва, че неправилното хранене оказва отрицателно въздействие върху здравето;

9.  Подчертава, че висококачественото и здравословно хранене е от основно значение за децата и допринася за удовлетворяване на потребностите на тяхното развитие и образование;

10.  Приветства инициативата на Европейската комисия и агенциите на Организацията на Обединените нации да сформират общ фронт срещу продоволствената несигурност и недохранването по света;

11.  Подчертава, че трябва да се гарантират достойни и справедливи доходи и възнаграждения за труда на земеделските стопани; посочва, че в много региони земеделските стопани водят финансова борба; настоятелно призовава Комисията да разгледа въпроса за бедността в селските райони и разпадането на селските общности;

12.  Счита, че в дългосрочен план минимизирането на хранителните отпадъци продължава да играе важна роля за повишаването на продоволствената сигурност и създаването на устойчиви системи за производство и доставка;

13.  Подчертава значението, особено в светлината на настоящата икономическа, финансова и социална криза, от предоставянето на помощ на най-уязвимите и нуждаещи се членове на обществото, на европейско равнище;

14.  Като има предвид, че един от петте приоритета на Стратегията ЕС 2020 е намаляване на бедността и социалното изключване в Европейския съюз, подчертава, че за целите на борбата с бедността е необходима интегрирана политика, съчетаваща достойни доходи, условия на труд и живот, и достъп до целия обем основни права: политически, икономически, социални и културни; посочва, че мерките в областта на хранителната помощ могат да бъдат един от елементите в рамките на по-широка интегрирана политика за борба с бедността; признава, че сред страничните ефекти от бедността често се среща недохранването и недостига на храна;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 268, 9.10.2008, стр. 3.
(3) ОВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 24.
(4) ОВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 258.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 170.
(6) ОВ C 279 E, 19.11.2009 г., стр. 71.

Последно осъвременяване: 11 октомври 2012 г.Правна информация