Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2722(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0397/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0338

Přijaté texty
PDF 93kWORD 49k
Čtvrtek 7. července 2011 - Štrasburk Konečné znění
Režim rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii
P7_TA(2011)0338B7-0397, 0398, 0399 a 0455/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011 o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii

Evropský parlament ,

–  s ohledem na článek 27 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)(1) , a na nařízení Komise (ES) č. 983/2008 ze dne 3. října 2008, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2009 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství(2) ,

–  s ohledem na pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady předložený Komisí, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinových produktů nejchudším osobám v Unii (KOM(2010) 0486),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci T-576/08,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010(3) ,

–  s ohledem na jeho postoj ze dne 26. března 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství(4) ,

–  s ohledem na prohlášení Parlamentu ze dne 4. dubna 2006(5) o tomto režimu, na jeho usnesení ze dne 22. května 2008(6) , na svůj postoj ze dne 26. března 2009 a na návrh Komise KOM(2010)0486,

–  s ohledem na doporučení Rady 92/441/EHS o společných kritériích, pokud jde o dostatečné prostředky a sociální pomoc v systémech sociální ochrany,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise odhaduje, že v EU je nedostatkem potravin ohroženo 43 milionů osob,

B.  vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize spolu s prudce rostoucími cenami potravin vystavila více lidí riziku nedostatku potravin,

C.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise je rizikem chudoby v EU ohroženo 80 milionů lidí a že v důsledku finanční a hospodářské krize by mohlo dojít ke zvýšení počtu lidí zasažených chudobou; vzhledem k tomu, že jednou z pěti priorit strategie Evropa 2020 je omezit chudobu a sociální vyloučení v Evropské unii,

D.  vzhledem k tomu, že režim rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii vytvořený v roce 1987 v rámci společné zemědělské politiky (SZP) v současnosti poskytuje potravinovou pomoc 13 milionům lidí postižených chudobou v 19 členských státech a zahrnuje distribuční řetězce 240 potravinových bank a dobročinných organizací,

E.  vzhledem k tomu, že došlo k významnému snížení intervenčních zásob EU,

F.  vzhledem k tomu, že se režim v důsledku změn SZP a z nich plynoucích snížených intervenčních zásob, které jej běžně zásobují, stále více spoléhal na tržní nákupy,

G.  vzhledem k rozsudku Soudního dvora o zrušení článku 2 nařízení (ES) č. 983/2008, který se týká dodatečných nákupů potravin na trhu,

H.  vzhledem k tomu, že na základě rozsudku Soudního dvora obsahuje návrh Komise týkající se roku 2012 výrazné snížení finančních prostředků, a sice z 500 milionů EUR v roce 2011 na 113 milionů EUR v roce 2012,

I.  vzhledem k tomu, že SZP a od ní odvozené režimy, jakož i strukturální fondy včetně Evropského sociálního fondu (ESF), vstoupí v roce 2014 do nového období financování,

1.  zdůrazňuje, že náhlé zastavení stávajícího a fungujícího režimu pomoci bez předchozího varování nebo přípravy bude mít výrazný dopad na nejzranitelnější občany EU a nepředstavuje spolehlivou metodu financování;

2.  vyzývá proto Komisi a Radu, aby nalezly pro zbývající roky období financování (2012 a 2013) přechodné řešení, které zabrání náhlému a prudkému poklesu potravinové pomoci kvůli snížení rozpočtu z 500 na 113 milionů EUR a zajistí, že osoby závislé na této pomoci nebudou ohroženy nedostatkem potravin;

3.   vyzývá proto Komisi a Radu, aby zajistily pokračování režimu rozdělování potravin nejchudším osobám po zbývající roky období financování (2012 a 2013) a v novém období financování 2014–2020 na takovém právním základě, který nebude moci být zpochybněn Soudním dvorem, a aby zachovaly roční finanční strop ve výši 500 milionů EUR s cílem zajistit, aby osoby závislé na potravinové pomoci netrpěly nedostatkem potravin;

4.  v dlouhodobém horizontu vyzývá všechny zúčastněné strany, aby v souvislosti s novým obdobím financování od roku 2014 pečlivě zvážily vhodnost režimu potravinové pomoci, zejména coby prvku SZP;

5.  bere na vědomí oznámení komisaře Ciolose ze dne 29. června 2011 týkající se návrhu přesunout režim rozdělování potravin ze SZP a konstatuje, že pro něj bude muset být zajištěno přiměřené financování;

6.  připomíná, že programy pro nejchudší osoby by měly být zaváděny se zřetelem na řízení před Tribunálem, což Komise správně zmiňuje ve svém odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012; připomíná, že Soud ve svém rozsudku T-576/08 ze dne 13. dubna 2011 stanoví, že pro potřeby tohoto programu lze využít pouze dodávky potravin pocházející z intervenčních zásob, na rozdíl od výdajů vynaložených na nákup dodávek potravin na trhu; domnívá se, že vzhledem k tomuto rozsudku není článek 2 nařízení (ES) 983/2008 možné používat jako právní základ pro rozdělování potravin potřebným osobám;

7.  žádá Komisi, aby navrhla změnu nařízení o režimu rozdělování potravin nejchudším osobám s cílem nalézt řešení současné patové situace v této otázce na úrovni Rady; domnívá se, že pro příští finanční programové období by měl být nalezen nejvhodnější právní základ;

8.  zdůrazňuje, že právo na potraviny je základním a nejdůležitějším lidským právem, kterého je dosaženo, když mají všichni lidé soustavný fyzický a ekonomicky přijatelný přístup k vhodným, nezávadným a výživným potravinám, které splňují jejich potřeby z hlediska stravování a snahy o aktivní a zdravý způsob života; poukazuje na to, že nedostatečná výživa má negativní vliv na zdraví;

9.  zdůrazňuje, že vysoce kvalitní a zdravá výživa je mimořádně důležitá u dětí a přispívá k uspokojení jejich vývojových a výchovných potřeb;

10.  vítá iniciativu Evropské komise a agentur OSN, které se rozhodly spojit v boji proti nedostatečnému zabezpečení potravin a podvýživě na celém světě;

11.  zdůrazňuje, že zemědělci musí mít zaručený důstojný a spravedlivý příjem a odměnu za svoji práci; upozorňuje, že v mnoha regionech se zemědělci potýkají se složitou finanční situací; naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala otázkou chudoby na venkově a rozpadu venkovských komunit;

12.  domnívá se, že v souvislosti s lepším zabezpečením potravin a vytvořením udržitelných systémů výroby a zásobování je v dlouhodobém horizontu zásadní snížit plýtvání potravinami na minimum;

13.  zdůrazňuje význam poskytování pomoci na evropské úrovni nejzranitelnějším a nejchudším osobám ve společnosti, zejména s ohledem na stávající hospodářskou, finanční a sociální krizi;

14.  připomíná, že jedním z pěti cílů strategie Evropa 2020 je snížit chudobu a sociální vyloučení v Evropské unii; zdůrazňuje, že pro boj s chudobou je třeba vypracovat integrovanou politiku spojující přijatelné příjmy a důstojné pracovní a životní podmínky a přístup ke všem základním právům – politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním; domnívá se, že opatření v oblasti potravinové pomoci by mohla představovat jeden prvek v kontextu širší integrované politiky boje proti chudobě; uznává, že chudobu často doprovází podvýživa a nedostatek potravin;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 3.
(3) Úř. věst. L 152, 11.6.2011, s. 24.
(4) Úř. věst. C 117E, 6.5.2010, s. 258.
(5) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 170.
(6) Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 71.

Poslední aktualizace: 11. října 2012Právní upozornění