Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2722(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0397/2011

Debates :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Balsojumi :

PV 07/07/2011 - 7.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0338

Pieņemtie teksti
PDF 80kWORD 48k
Ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlija - Strasbūra Galīgā redakcija
Pārtikas izplatīšanas shēma vistrūcīgākajām personām Savienībā
P7_TA(2011)0338B7-0397, 0398, 0399 un 0455/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūlija rezolūcija par vistrūcīgākajām personām paredzētu pārtikas izdalīšanas shēmu Savienībā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 27. pantu Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem, (“Vienotā TKO regula”)(1) un Komisijas 2008. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 983/2008, ar ko pieņem plānu par resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2009. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem trūcīgāko personu pabalstam Kopienā(2) ,

–  ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā (COM(2010)0486),

–  ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu lietā T-576/08,

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 10. jūnija Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 562/2011, ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2012. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010(3) ,

–  ņemot vērā 2009. gada 26. marta normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), attiecībā uz pārtikas izdalīšanu Kopienas vistrūcīgākajām personām(4) ,

–  ņemot vērā 2006. gada 4. aprīļa deklarāciju(5) par šo shēmu, 2008. gada 22. maija rezolūciju(6) , 2009. gada 26. marta nostāju un Komisijas priekšlikumu COM(2010)0486,

–  ņemot vērā Padomes Ieteikumu 92/441/EEK par kopējiem kritērijiem attiecībā uz resursu pietiekamību un sociālās palīdzības vietu sociālās aizsardzības sistēmā,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā Komisija lēš, ka 43 miljonus ES iedzīvotāju apdraud pārtikas trūkums;

B.  tā kā ekonomikas un finanšu krīzes un pārtikas cenu kāpuma dēļ pārtikas trūkums apdraud vēl jo plašāku cilvēku loku;

C.  tā kā Komisija lēš, ka nabadzība apdraud 80 miljonus cilvēku ES un ka nabadzības skarto cilvēku skaits varētu palielināties finanšu un ekonomikas krīzes dēļ; tā kā viena no piecām stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm ir nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana Eiropas Savienībā;

D.  tā kā vistrūcīgākajām personām paredzētu pārtikas izdalīšanas shēmu Savienībā izveidoja 1987. gadā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un tā pašlaik nodrošina pārtikas atbalstu 13 miljoniem nabadzības skartu cilvēku 19 dalībvalstīs, un tā kā pārtikas izdalīšanas ķēdē ir iesaistīti 240 pārtikas izdales punkti un labdarības iestādes;

E.  tā kā ES intervences krājumi ir ievērojami samazinājušies;

F.  tā kā KLP pārstrukturizācijas dēļ shēmas atkarība no iepirkumiem tirgū aizvien palielinājās un tādējādi samazinājās intervences krājumi, kas ir šīs shēmas ierastais pārtikas piegāžu avots;

G.  tā kā saskaņā ar Tiesas nolēmumu būtu jāatceļ Regulas (EK) Nr. 983/2008 2. pants par papildu pārtikas iepirkumiem tirgū;

H.  tā kā, ievērojot Tiesas nolēmumu, Komisijas priekšlikumā attiecībā uz 2012. gadu ir paredzēts krass samazinājums no EUR 500 miljoniem 2011. gadā līdz EUR 113 miljoniem 2012. gadā;

I.  tā kā 2014. gadā KLP un ar to saistītajām shēmām, kā arī struktūrfondiem, tostarp Eiropas Sociālajam fondam, sāksies jauns finansēšanas periods,

1.  uzsver, ka pašreizējās darbojošās pārtikas atbalsta shēmas strauja pārtraukšana bez iepriekšēja brīdinājuma vai bez sagatavošanās tās pārtraukšanai ārkārtīgi nelabvēlīgi ietekmē visneaizsargātākos ES iedzīvotājus un ka šāda prakse finansēšanas jomā neveicina uzticēšanos;

2.  tādēļ aicina Komisiju un Padomi rast pagaidu risinājumu atlikušajiem finansēšanas perioda gadiem (2012. un 2013. gadam), lai nepieļautu tūlītēju un krasu pārtikas atbalsta samazināšanu, ko izraisīs finansējuma samazinājums no EUR 500 miljoniem uz EUR 113 miljoniem, un lai nodrošinātu, ka no pārtikas atbalsta atkarīgie cilvēki necieš no pārtikas trūkuma;

3.  tādēļ aicina Komisiju un Padomi rast veidu, kā turpināt vistrūcīgākajām personām paredzēto shēmu atlikušajos finansēšanas perioda gados (2012. un 2013. gados) un jaunajā finansēšanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam, izmantojot tādu juridisko pamatu, kuru Tiesa nevar apstrīdēt, un saglabājot gada finansējuma maksimālo summu EUR 500 miljonu apmērā, lai nodrošinātu, ka no pārtikas atbalsta atkarīgie cilvēki necieš no pārtikas trūkuma;

4.  aicina visas ieinteresētās puses ilgtermiņā rūpīgi novērtēt pārtikas atbalsta shēmas, jo īpaši kā KLP elementa, piemērotību, ņemot vērā jauno finansēšanas periodu, kas sāksies no 2014. gada;

5.  atzīmē komisāra D. Ciolos 2011. gada 29. jūnijā pausto priekšlikumu vistrūcīgākajām personām paredzēto shēmu nošķirt no KLP un norāda, ka ir jānodrošina atbilstošs finansējums;

6.  atgādina, ka trūcīgajām personām paredzētās programmas jāīsteno, ņemot vērā lietas, ko izskata Pirmās instances tiesa, kā to Komisija pareizi ir norādījusi paziņojumā par 2012. gada budžeta tāmi; norāda, ka Tiesa 2011. gada 13. aprīļa nolēmumā lietā T–576/08 ir norādījusi, ka šī programma attiecas tikai uz to pārtiku, kuru nodrošina no intervences krājumiem, un nevis uz izdevumiem, kuri rodas, iepērkot pārtikas krājumus tirgū; uzskata, ka saskaņā ar šo nolēmumu Regulas (EK) Nr. 983/2008 2. pantu nevar izmantot par juridisko pamatu, lai izdalītu pārtiku trūcīgajiem iedzīvotājiem;

7.  aicina Komisiju ierosināt grozījumus regulā par vistrūcīgākajām personām paredzēto shēmu, lai rastu risinājumu šim jautājumam, kura izskatīšana Padomē pašlaik ir nonākusi strupceļā; uzskata, ka ir jārod visatbilstošākais nākamā finanšu plānošanas perioda juridiskais pamats;

8.  uzsver, ka tiesības uz pārtiku ir cilvēka pamattiesības un ka nodrošinātība ar pārtiku tiks panākta, ja visiem cilvēkiem jebkurā laikā būs fiziska un ekonomiski iespējama pieeja piemērotai, nekaitīgai un ar uzturvielām bagātai pārtikai, lai apmierinātu uztura vajadzības un vēlmes attiecībā uz aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; norāda, ka nepietiekams uzturs negatīvi ietekmē veselību;

9.  uzsver, ka kvalitatīvs un veselīgs uzturs ir īpaši svarīgs bērniem, jo tas veicina attīstības un izglītošanās vajadzību apmierināšanu;

10.  atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas un ANO aģentūru iniciatīvu kopīgiem spēkiem vērsties pret nenodrošinātību ar pārtiku un uztura nepietiekamību visā pasaulē;

11.  uzsver, ka ir jānodrošina, lai lauksaimnieki par savu darbu saņemtu pienācīgu un taisnīgu atlīdzību; norāda, ka vairākos reģionos lauksaimniekiem ir finansiālas problēmas; prasa, lai Komisija pievērstos jautājumam par nabadzību laukos un lauku kopienu iznīkšanu;

12.  uzskata, ka, ņemot vērā nepieciešamību palielināt nodrošinātību ar pārtiku un veidot ilgtspējīgas ražošanas un piegādes sistēmas, joprojām ir svarīgi samazināt pārtikas atkritumu rašanos ilgtermiņā;

13.  uzsver, ka ir svarīgi Eiropas mērogā sniegt palīdzību visneaizsargātākajiem un trūcīgākajiem sabiedrības locekļiem, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo ekonomikas, finanšu un sociālo krīzi;

14.  atgādina, ka viena no piecām stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm ir nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana Eiropas Savienībā; uzsver ‐ lai apkarotu nabadzību, ir nepieciešama integrēta politika, kas sasaista pienācīgus ienākumus, darba un dzīves apstākļus un visu pamattiesību ‐ politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras ‐ izmantošanas iespējas; uzskata, ka pārtikas atbalsta pasākumi varētu būt viens no plašākas integrētas nabadzības apkarošanas politikas elementiem; uzsver, ka bieži vien nabadzības izpausmes ir uztura nepietiekamība un pārtikas trūkums;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 268, 9.10.2008., 3. lpp.
(3) OV L 152, 11.6.2011., 24. lpp.
(4) OV C 117 E, 6.5.2010., 258. lpp.
(5) OV C 293 E, 2.12.2006., 170. lpp.
(6) OV C 279 E, 19.11.2009., 71. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 11. oktobraJuridisks paziņojums