Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2722(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0397/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 3
CRE 07/07/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.7

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0338

Prijaté texty
PDF 88kWORD 51k
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Schéma distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v Únii
P7_TA(2011)0338B7-0397, 0398, 0399 a 0455/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2011 o programe rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na článok 27 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(1) a na nariadenie Komisie (ES) č. 983/2008 z 3. októbra 2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2009 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve(2) ,

–  so zreteľom na zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii (KOM(2010)0486),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) vo veci T-576/08,

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 562/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2012 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Európskej únii a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010(3) ,

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 26. marca 2009 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve(4) ,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2006(5) o tomto programe, na svoje uznesenie z 22. mája 2008(6) , na svoju pozíciu z 26. marca 2009 a na návrh Komisie KOM(2010)0486,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady č. 92/441/EHS o spoločných kritériách týkajúcich sa dostatočných zdrojov a sociálnej pomoci v systémoch sociálnej ochrany,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia odhaduje, že 43 miliónov ľudí v EÚ je ohrozených nedostatkom potravín,

B.  keďže hospodárska a finančná kríza a prudký rast cien potravín ohrozujú nedostatkom potravín stále viac ľudí,

C.  keďže Komisia odhaduje, že v EÚ je 80 miliónov ľudí ohrozených chudobou a že v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy by sa počet ľudí postihnutých chudobou mohol zvýšiť, keďže jednou z piatich priorít stratégie EÚ 2020 je znížiť chudobu a sociálne vylúčenie v Európskej únii,

D.  keďže program rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii, založený v roku 1987 v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), v súčasnosti poskytuje potravinovú pomoc 13 miliónom ľudí postihnutých chudobou v 19 členských štátoch a zahŕňa distribučný reťazec 240 potravinových bánk a charít,

E.  keďže intervenčné zásoby EÚ sa výrazne znížili,

F.  keďže program stále viac využíval nákup na trhu v dôsledku zmien v SPP, čo viedlo k zníženiu objemu intervenčných zásob, ktoré tento program tradične zásobovali,

G.  keďže SDEÚ rozhodol, že článok 2 nariadenia (ES) č. 983/2008, ktorý sa týka ďalšieho nákupu potravín na trhu, by sa mal zrušiť,

H.  keďže v nadväznosti na rozsudok SDEÚ zahŕňa návrh Komisie náhle zníženie financovania z 500 miliónov EUR v roku 2011 na 113 miliónov EUR v roku 2012,

I.  keďže SPP a s ňou súvisiace programy a štrukturálne fondy vrátane Európskeho sociálneho fondu (ESF) vstúpia v roku 2014 do nového rozpočtového obdobia,

1.  zdôrazňuje, že prudké zastavenie existujúceho a funkčného programu pomoci bez predchádzajúceho oznámenia alebo prípravy má významný vplyv na najzraniteľnejších občanov EÚ a spôsobuje nespoľahlivosť postupu financovania;

2.  vyzýva preto Radu a Komisiu, aby vypracovali prechodné riešenie na zostávajúce roky rozpočtového obdobia (2012 a 2013), a zabránili tak okamžitému a významnému zníženiu potravinovej pomoci v dôsledku zníženia financovania z 500 miliónov EUR na 113 miliónov EUR, a aby zabezpečili, že ľudia závislí od potravinovej pomoci nebudú trpieť nedostatkom potravín;

3.  vyzýva preto Komisiu a Radu, aby zabezpečili pokračovanie programu MDP na zostávajúce roky rozpočtového obdobia (2012 a 2013) a v novom rozpočtovom období 2014 – 2020 na právnom základe, ktorý nebude môcť spochybniť Súdny dvor Európskej únie, a zachovanie ročného rozpočtového stropu vo výške 500 miliónov EUR s cieľom zaistiť, aby ľudia závislí od potravinovej pomoci netrpeli nedostatkom potravín;

4.  vyzýva všetky zainteresované strany, aby z dlhodobého hľadiska obozretne posúdili primeranosť programu potravinovej pomoci najmä ako súčasť SPP v kontexte nového rozpočtového obdobia po roku 2014;

5.  berie na vedomie oznámenie komisára Ciolosa z 29. júna 2011 o návrhu na presun programu rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám z SPP a konštatuje, že sa musí zabezpečiť jeho primerané financovanie;

6.  pripomína, že programy pre odkázané osoby treba realizovať so zreteľom na konanie na Súde prvého stupňa, na čo Komisia správne poukazuje vo svojich návrhoch odhadov na rozpočtový rok 2012; pripomína, že súd vo svojom rozsudku T-576/08 z 13. apríla 2011 uviedol, že tento program sa vzťahuje iba na dodávky potravín pochádzajúce z intervenčných zásob a netýka sa výdavkov vzniknutých nákupom dodávok potravín na trhu; domnieva sa, že v dôsledku tohto rozsudku sa článok 2 nariadenia (ES) č. 983/2008 nemôže použiť ako právny základ pre rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám;

7.  žiada Komisiu, aby navrhla zmenu nariadenia o rozdeľovaní potravín najodkázanejším osobám s cieľom nájsť riešenie súčasnej patovej situácie v tejto otázke na úrovni Rady, domnieva sa, že pre budúce finančné plánovacie obdobie treba nájsť čo najvhodnejší právny základ;

8.  zdôrazňuje, že právo na potraviny je základným ľudským právom a zabezpečí sa vtedy, keď budú mať všetci ľudia neustále fyzický, sociálny a ekonomicky únosný prístup k vhodnej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá splní ich výživové potreby a priority pre aktívny a zdravý život; upozorňuje, že nedostatočná výživa má negatívny vplyv na zdravie;

9.  zdôrazňuje, že vysoko kvalitná a zdravá výživa je mimoriadne dôležitá najmä pre deti a prispieva k uspokojeniu ich vývojových a vzdelávacích potrieb;

10.  víta iniciatívu Európskej komisie a agentúr OSN, ktorá sa týka vytvorenia spoločného frontu v boji proti potravinovej neistote a podvýžive na celom svete;

11.  zdôrazňuje, že poľnohospodárom je potrebné zaručiť slušný a spravodlivý príjem a odmenu za ich prácu; konštatuje, že poľnohospodári v mnohých regiónoch trpia nedostatkom financií; vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala otázkou chudoby vidieka a rozpadu vidieckych spoločenstiev;

12.  domnieva sa, že v súvislosti so zlepšovaním potravinovej bezpečnosti a vytváraním udržateľných systémov výroby a dodávok potravín je z dlhodobého hľadiska kľúčová minimalizácia odpadu z potravín;

13.  zdôrazňuje, najmä so zreteľom na súčasnú hospodársku, finančnú a sociálnu krízu, význam poskytovania pomoci na Európskej úrovni najzraniteľnejším a najodkázanejším členom spoločnosti;

14.  pripomína, že jedným z piatich cieľov stratégie Európa 2020 je znížiť chudobu a sociálne vylúčenie v Európskej únii, zdôrazňuje, že na boj proti chudobe je potrebná integrovaná politika, ktorá by spájala slušné príjmy,  pracovné a životné podmienky a prístup ku všetkým základným právam: politickým, hospodárskym, sociálnym aj kultúrnym; domnieva sa, že opatrenia potravinovej pomoci by mohli byť jedným z prvkov širšej integrovanej politiky na boj proti chudobe; uznáva, že jedným z vedľajších účinkov chudoby je často podvýživa a nedostatok potravín;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 268, 9.10.2008, s. 3.
(3) Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2011, s. 24.
(4) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 258.
(5) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 170.
(6) Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 71.

Posledná úprava: 11. októbra 2012Právne oznámenie