Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0460/2011

Keskustelut :

PV 07/07/2011 - 11.1
CRE 07/07/2011 - 11.1

Äänestykset :

PV 07/07/2011 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0340

Hyväksytyt tekstit
PDF 81kWORD 44k
Torstai 7. heinäkuuta 2011 - Strasbourg Lopullinen painos
Kongon demokraattinen tasavalta: joukkoraiskaukset Etelä-Kivun maakunnassa
P7_TA(2011)0340B7-0442, 0443, 0458, 0459, 0460 ja 0461/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2011 Kongon demokraattisesta tasavallasta ja joukkoraiskauksista Etelä-Kivun maakunnassa

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2000 allekirjoitetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän torjumisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1998 hyväksytyn Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan, joissa raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakkoprostituutio, pakkoraskaus, pakkosterilisaatio tai muu törkeä seksuaalisen väkivallan muoto katsotaan rikoksiksi ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiksi ja rinnastetaan ne kidutukseen ja vakaviin sotarikoksiin riippumatta siitä, tehdäänkö näitä tekoja järjestelmällisesti vai ei kansainvälisissä tai kansallisissa selkkauksissa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta, sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1888 (2009) naisiin ja lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta aseellisissa konflikteissa,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vuonna 2010 antaman päätöslauselman 1925, jossa määritetään mandaatti YK:n vakauttamisoperaatiolle Kongon demokraattisessa tasavallassa (Monusco),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 28. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman 1991 Monuscon mandaatin jatkamisesta,

–  ottaa huomioon seksuaalista väkivaltaa konflikteissa käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan Margo Wallströmin 23. kesäkuuta 2011 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon julkilausuman, joka annettiin Yaoundéssa Kamerunissa pidetyssä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kuudennessa alueellisessa kokouksessa 28.–29. huhtikuuta 2011,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan parlamentin seksuaalisesta väkivallasta vuonna 2006 säätämän uuden lain, jolla pyritään nopeuttamaan raiskauksista syyttämistä ja koventamaan rangaistuksia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 170 henkilöä on joutunut raiskauksen tai fyysisen väkivallan uhriksi 10. ja 12. kesäkuuta 2011 välisenä aikana Nakielen ja Abalan kylissä Etelä-Kivun maakunnassa; ottaa huomioon, että näihin tekoihin syyllistyneen saman aseellisen ryhmän jäseniä sekaantui joukkoraiskauksiin, pidätyksiin ja ryöstöihin samalla alueella aiemmin tammikuussa 2011,

B.  ottaa huomioon, että Etelä-Kivun maakunnan turvallisuustilanne on erittäin herkkä ja että Kongon demokraattisen tasavallan itäosaa koskevat ongelmat ovat moninkertaistaneet ihmisoikeusloukkaukset ja sotarikokset, joita ovat myös naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, joukkoraiskaukset ja muu kidutus, siviilien joukkosurmat sekä aseellisten kapinallisten ryhmien sekä hallituksen armeijan ja poliisivoimien harjoittama laajalle levinnyt lapsisotilaiden värväys;

C.  ottaa huomioon, että raiskaus, joka on todellinen sodassa käytettävä ase ja jota joukot käyttävät uhriensa pelotteluun, rankaisuun ja hallitsemiseen, on hirvittävällä tavalla yleistynyt Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa sen jälkeen, kun sotatoimet käynnistyivät vuonna 2009; ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvia rikoksia ovat raiskaus, joukkoraiskaus, seksiorjuus ja murhat ja että niillä on kauaskantoisia seurauksia, kuten naisten fyysisen ja psyykkisen terveyden tuhoutuminen,

D.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto päätti 29. kesäkuuta 2011 jatkaa vuodella YK:n vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (Monusco), ja muistuttaa, että operaatiolla on toimivaltuus, joka sallii sen käyttää kaikkia tarvittavia keinoja suojaamaan siviilejä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksilta;

E.  ottaa huomioon, että raiskausten uhrit kohtaavat huomattavan infrastuktuurin puutteen eivätkä he voi saada asianmukaista lääkinnällistä apua tai hoitoa; ottaa huomioon, että naisten kimppuun hyökätään tahallisesti julkisilla paikoilla ja että hyökkäykset vievät naisilta usein heidän asemansa yhteiskunnassa sekä heidän kykynsä huolehtia lapsistaan, sekä toteaa, että he ovat huomattavassa vaarassa saada aids-tartunnan; ottaa huomioon, että lääkinnällisistä hätätapauksista huolehtivat ainoastaan useat paikan päällä olevat kansalaisjärjestöt ja että niiden koordinaatiota ei voida enää varmistaa eikä voida taata, että ne tavoittavat uhrit,

F.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan kyvyttömyys saattaa oikeuteen sen oman armeijan ja aseellisten ryhmien jäseniä kansainvälisen oikeuden vastaisista rikoksista on edistänyt rankaisematta jättämisen kulttuuria; ottaa huomioon, että Kongon armeijalla ei ole riittäviä henkilökuntaa, tekniikkaa ja rahoitusta koskevia resursseja, jotta se voisi toteuttaa tehtävänsä Kongon demokraattisen tasavallan itäisissä maakunnissa ja varmistaa väestön suojelun,

G.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan parlamentin seksuaalisesta väkivallasta vuonna 2006 säätämän lain täytäntöönpano on hyvin vähäistä,

H.  ottaa huomioon, että joukkoviestimillä on tärkeä tehtävä suoritettavanaan, jotta asian käsittely säilyy vahvana ja jotta julkiseen mielipiteeseen voidaan vaikuttaa,

1.  tuomitsee täysin joukkoraiskaukset, seksuaalisen väkivallan ja muut ihmisoikeuksien loukkaukset, jotka tapahtuivat 10.–12. kesäkuuta 2011 Etelä-Kivun maakunnassa; samaistuu tuskaan ja suruun, jota joutuvat kokemaan kaikki seksuaalisen väkivallan uhrit ja erityisesti sellaisten joukkoraiskausten uhrit, joita tehtiin toistuvasti Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa neljän viime vuoden aikana;

2.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta käsittelemään kansallisena ensisijaisena tavoitteena naisiin kohdistuvien joukkoraiskausten ja seksuaalisen väkivallan torjumista;

3.  panee tyytyväisenä merkille YK:n päätöksen tutkia edellä mainitut tapahtumat; vaatii, että nämä tapahtumat tutkitaan välittömästi itsenäisesti ja puolueettomasti kansainvälisten normien mukaan; pahoittelee, että sotarikolliset ovat edelleen korkeissa virka-asemissa; vaatii tehokkaita ja välittömiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan uhrien ja todistajien suojelu kyseisten tutkimusten aikana ja niiden jälkeen;

4.  vaatii komissiota ja Kongon demokraattista tasavaltaa tarkastelemaan uudelleen Kongon demokraattisen tasavallan maakohtaista strategia-asiakirjaa ja kymmenettä EKR:n maaohjelmaa (2008–2013) siten, että tavoitteena on tehdä naisiin kohdistuvista joukkoraiskauksista ja väkivallasta kansallisesti ensisijainen rankaisematta jättämisen torjumista koskeva tavoite;

5.  panee huolestuneena merkille seksuaalisen väkivallan arkipäiväistymisen vaarat; korostaa, että on Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen tehtävä varmistaa alueensa turvallisuus ja suojella siviilejä; muistuttaa presidentti Kabilaa, että tämä on henkilökohtaisesti sitoutunut politiikkaan, jossa on nollatoleranssi seksuaalista väkivaltaa kohtaan, ja että tämän on jahdattava sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan valtiossa tehtyjen rikosten arkkitehtejä, ja tehtävä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja alueen valtioiden kanssa;

6.  panee tyytyväisenä merkille kansalaisjärjestöjen toiminnan raiskausten ja sotarikosten uhrien hyväksi ja erityisesti eräiden sairaaloiden, kuten Panzin sairaalan Bukavussa, tarjoaman lääkinnällisen avun; korostaa, että valtaosa seksuaalisen väkivallan uhreista ei saa tarvittavaa lääkinnällistä, sosiaalista tai oikeudellista apua; ehdottaa, että Kongon demokraattisen tasavallan hallitus laatii kokonaisvaltaisen ohjelman, jolla tuetaan uhreja ja autetaan heitä palaamaan Kongon yhteiskuntaan ja työmarkkinoille; pyytää komissiota ohjaamaan lisää varoja seksuaalisen väkivallan torjumiseen ja edistämään talojen rakentamista seksuaalisen väkivallan uhreille sille alttiilla alueilla; kehottaa panemaan täytäntöön pilottihankkeen, jolla parannettaisiin seksuaalisen väkivallan uhreille annettavaa lääkinnällistä apua Kongon demokraattisessa tasavallassa;

7.  on huolissaan, että YK:n väestöohjelmarahasto lakkautti puolitoista vuotta sitten sukupuoleen perustuvan väkivallan alaklusterin, jonka pitäisi taata seksuaalista väkivaltaa koskevan humanitaarisen toiminnan koordinointi; kehottaa siksi perustamaan uudelleen paikan päällä toimivan humanitaarisen toiminnan koordinointijärjestelmän;

8.  ilmaisee olevansa huolissaan siitä, että Monusco ei voinut toteuttaa toimivaltaansa ja voimankäyttövaltuuksiaan aktiivisemmin tarjoamaan turvaa tällaisilta joukkoraiskauksilta sekä sen omien joukkojen väärinkäytöksiltä; tunnustaa kuitenkin, että Monuscon läsnäolo on välttämätöntä humanitaarisen avun saatavuuden kannalta; vaatii, että Monuscon mandaattia ja voimankäyttövaltuuksia toteutetaan määrätietoisesti, jotta voidaan taata paremmin väestön turvallisuus; panee tyytyväisenä merkille päätöksen jatkaa operaation mandaattia 30. kesäkuuta 2012 saakka;

9.  kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan EUSEC RD ja EUPOL RD -operaatioiden toimintaa; kehottaa panemaan seksuaalisen väkivallan torjumisen kokonaisuudessaan täytäntöön yhteisissä turvallisuus- ja puolustusoperaatioissa;

10.  on yhä todella huolissaan tämänhetkisestä humanitaarisesta tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä liian vähäisestä rahoituksesta kyseiselle alueelle, mikä johtuu eräiden kahdenvälisten rahoittajien rahoituksen vähentämisestä; on erittäin pahoillaan, että toimitetut varat saavuttavat vielä tänäkin päivänä vain harvat uhreista; pyytää komissiota jatkamaan humanitaariselle avulle myönnettyä rahoitusta Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa;

11.  kehottaa komissiota laatimaan rankaisematta jättämisen torjumiseksi uusia lainsäädäntöehdotuksia konfliktialueiden mineraaleista, jotka lietsovat sotaa ja joukkoraiskauksia Kongon demokraattisessa tasavallassa, samaan tapaan kuin Yhdysvaltojen Dodd Frank -laissa (erityisesti 1502 osastossa), jossa säädetään uusista raportointivaatimuksista teollisuustuotteille, joissa käytetään ”konfliktialueiden mineraaleja”;

12.  toteaa, että sotilaallista ratkaisua suosiva Etelä-Kivun maakunnan konfliktia koskeva ratkaisusuunnitelma vaikuttaa epäonnistuvan; arvioi, että konfliktiin vaaditaan poliittista ratkaisua, ja pahoittelee, että kansainvälisellä yhteisöllä ei ole siihen rohkeutta; katsoo, että tuomitsemisen lisäksi on tullut aika toimia ja että Kongon hallituksen, EU:n ja YK:n on sitouduttava ryhtymään konkreettisiin toimiin näiden hirmutekojen lopettamiseksi; korostaa, että jos mikään ei muutu, humanitaariset toimijat ovat vielä pitkään läsnä kyseisellä alueella;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, seksuaalista väkivaltaa konflikteissa käsittelevälle YK:n erityisedustajalle, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2012Oikeudellinen huomautus