Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2125(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0279/2011

Внесени текстове :

A7-0279/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2011 - 5.1
CRE 14/09/2011 - 5.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0369

Приети текстове
PDF 93kWORD 46k
сряда, 14 септември 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от ЕФПГ: AT/AT&S (Австрия)
P7_TA(2011)0369A7-0279/2011
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/008 AT/AT&S от Австрия) (COM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0339 – C7-0160/2011),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламента за ЕФПГ),

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0279/2011),

А.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Австрия поиска помощ във връзка със 167 случая на съкращения (от които 74 в целевата група за подпомагане) в предприятието AT&S, специализирано в производството на печатни платки в област Leoben в Източна Горна Щирия,

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; в този смисъл оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ, наред с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че ще бъдат направени допълнителни подобрения на процедурата в рамките на предстоящите прегледи на ЕФПГ, както и по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на фонда;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда;

3.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; освен това подчертава, че ЕФПГ и мерките, финансирани от ЕФПГ, следва да водят до дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

4.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни и в своите годишни доклади;

5.  Приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента за първи път в бюджета за 2011 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 47 608 950 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките;

6.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/008 AT/AT&S от Австрия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2011/653/ЕС.)

Последно осъвременяване: 13 ноември 2012 г.Правна информация