Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2130(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0270/2011

Ingivna texter :

A7-0270/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2011 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0371

Antagna texter
PDF 85kWORD 38k
Onsdagen den 14 september 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: tekniskt stöd på kommissionens initiativ
P7_TA(2011)0371A7-0270/2011
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2011/000 TA 2011 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (KOM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2011)0358 – C7-0167/2011),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) , särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2) ,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0270/2011), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Kommissionen genomför fonden i enlighet med de allmänna bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) och de genomförandebestämmelser för denna som är tillämpliga för denna form av budgetgenomförande.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

D.  Enligt artikel 8.1 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter får upp till 0,35 procent av de årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas för tekniskt stöd på kommissionens initiativ i syfte att finansiera övervakning, information, administrativt och tekniskt stöd, revision, kontroll och utvärderingar som krävs för genomförandet av denna förordning, inklusive information och riktlinjer till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av fonden samt information till europeiska och nationella arbetsmarknadsparter om hur fonden ska användas (artikel 8.4 i förordningen).

E.  I enlighet med artikel 9.2 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Information och annonsering) ska kommissionen skapa en webbplats, som är tillgänglig på gemenskapens alla språk, för att tillhandahålla och sprida information om ansökningar och belysa budgetmyndighetens roll.

F.  På basis av dessa artiklar har kommissionen begärt att fonden ska utnyttjas för att täcka de administrativa behoven i samband med övervakning av och information om genomförandet av fonden, upprättande av en kunskapsbas, vilket skulle påskynda ansökningarna och deras handläggning, administrativt och tekniskt stöd, utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna och en halvtidsutvärdering av fonden.

G.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar i denna mening det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter en begäran från Europaparlamentet om att snabba på frigörandet av bidrag i syfte att inför budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av berättigandet av en ansökan till fonden tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar i förfarandet kommer att nås inom ramen för kommande översyner av fonden och att större effektivitet, transparens och synlighet för fonden kommer att uppnås.

2.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att budgeten för 2011, efter att parlamentet begärt detta upprepade gånger, för första gången visar betalningsbemyndiganden på 47 608 950 EUR för budgetpost 04 05 01 som avser Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett målinriktat anslag, som innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, något som inträffade tidigare, och som kunde inverka negativt på uppfyllandet av de olika målen.

3.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2011/000 TA 2011 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2011/658/EU.)

Senaste uppdatering: 13 november 2012Rättsligt meddelande