Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2812(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0482/2011

Debatter :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Omröstningar :

PV 15/09/2011 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0387

Antagna texter
PDF 79kWORD 40k
Torsdagen den 15 september 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Situationen i Syrien
P7_TA(2011)0387B7-0482, 0483, 0485, 0486, 0487/2011

Europaparlamentets resolution av den 15 september 2011 om situationen i Syrien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, särskilt resolutionen av den 7 juli 2011 om situationen i Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika(1) ,

–   med beaktande av uttalandet av den 19 augusti 2011 från Europaparlamentets talman om Syrien och reaktionen från det internationella samfundet,

–   med beaktande av rådet beslut 2011/522/Gusp om ändring av rådets beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien, rådets beslut 2011/523/EU om partiellt tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken samt rådets förordning (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien,

–   med beaktande av de uttalanden om Syrien som vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjorde den 8 och 31 juli, den 1, 4, 18, 19, 23 och 30 augusti och den 2 september 2011,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2011 om Syrien,

–   med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 25 maj 2011 om en ny respons på ett grannskap i förändring från kommissionen och den höga representanten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén,

–   med beaktande av uttalandet av den 3 augusti 2011 från ordföranden i FN:s säkerhetsråd,

–   med beaktande av UNHRC:s resolution av den 23 augusti 2011 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Arabrepubliken Syrien,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Syrien har anslutit sig till,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter att de våldsamma attackerna mot fredliga demonstranter började i mars 2011, och trots att regeringen har hävt det undantagstillstånd den utlyste den 21 april 2011, har det systematiska dödandet, våldet och tortyren trappats upp på ett dramatiskt sätt, och den syriska armén och landets säkerhetsstyrkor fortsätter att reagera med riktade mord, tortyr och massgripanden. Enligt FN:s uppskattningar har över 2 600 människor mist livet, många fler har sårats och tusentals har fängslats.

B.  Högkommissariens undersökningsgrupp av den 19 augusti 2011 hittade bevis för hundratals summariska avrättningar, användning av skarp ammunition mot demonstranter, utbredd utplacering av krypskyttar under protesterna, fängslande och tortyr av människor i alla åldrar, blockad av städer och byar från säkerhetsstyrkornas sida och förstörelse av dricksvattnet.

C.  Syriens regering har lovat att genomföra demokratiska och sociala reformer, men har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna leva upp till sina löften.

D.  Våldet och fördrivningarna leder till att de humanitära förhållandena försämras för många syrier, samtidigt som Syriens grannländer och det internationella samfundet gör stora insatser för att förhindra att denna humanitära kris förvärras och breder ut sig ytterligare.

E.  Krisen i Syrien fortsätter att hota stabiliteten och säkerheten i hela Mellanöstern.

F.  EU har vidtagit en rad restriktiva åtgärder mot den syriska regimen som svar på upptrappningen av dess brutala kampanj mot det syriska folket, och överväger nu att utvidga dessa sanktioner.

G.  Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan, har aldrig undertecknats. Undertecknandet av detta avtal har på Syriens begäran skjutits upp sedan oktober 2009. Rådet beslutade att inte vidta några ytterligare åtgärder inom detta område, utöver att delvis upphäva delar av det befintliga samarbetsavtalet.

H.  Den nya strategi som föreslås av kommissionen och den höga representanten som respons på ett grannskap i förändring bygger på ömsesidig ansvarsskyldighet och ett gemensamt åtagande kring de universella värdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatliga principer.

I.  FN:s råd för mänskliga rättigheter antog den 23 augusti 2011 en resolution med krav på att en oberoende internationell undersökningskommission skickas till Syrien för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter vilka kan utgöra brott mot mänskligheten.

1.  Europaparlamentet fördömer den upptrappade användningen av våld mot fredliga demonstranter och den brutala och systematiska förföljelsen av demokratiaktivister, människorättsaktivister och journalister. Parlamentet uttrycker sin djupaste oro över de allvarliga människorättskränkningar som begåtts av de syriska myndigheterna, däribland massarresteringar, utomrättsliga avrättningar, godtyckliga frihetsberövanden, försvinnanden och tortyr.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer och sin solidaritet med det syriska folket i dess kamp för sina rättigheter. Parlamentet uttrycker beundran för det syriska folket för dess mod och beslutsamhet, och stöder helhjärtat dess strävan att uppnå respekt för rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna liksom garantier för bättre ekonomiska och sociala villkor.

3.  Europaparlamentet stöder rådets slutsatser av den 18 juli 2011 som slår fast att den syriska regimen, genom att välja förtryckets bana i stället för att uppfylla sina egna löften om breda reformer, ifrågasätter sin egen legitimitet. Parlamentet uppmanar president Bashar al-Assad och hans regim att omgående lämna över makten. Parlamentet motsätter sig straffrihet.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att våldet mot fredliga demonstranter och förföljelserna av deras familjer upphör omedelbart, att alla fängslade journalister, människorättsförsvarare och politiska fångar friges samt att internationella humanitära organisationer, människorättsorganisationer och medier släpps in i landet och får verka fritt. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Syrien att sätta stopp för regeringens censur av lokala och utländska publikationer, upphöra med den repressiva statliga kontrollen av tidningar och andra publikationer samt upphäva restriktionerna på internet och mobila kommunikationsnät.

5.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på en oberoende, öppen och effektiv undersökning av de fall av avrättningar, gripanden, godtyckliga fängslanden, påstådda ofrivilliga försvinnanden och tortyr som de syriska säkerhetsstyrkorna ska ha genomfört – så att förövarna ställs till svars för sina handlingar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang den resolution som FN:s råd för mänskliga rättigheter nyligen antog, där man begär att en oberoende internationell undersökningskommission ska skickas till Syrien i syfte att undersöka alla brott mot internationella människorättslagar som regimen har begått sedan mars 2011, samt att ta fram fakta om och utreda omständigheterna kring dessa brott och övergrepp, identifiera de ansvariga samt se till att förövarna ställs till svars.

6.  Europaparlamentet efterlyser samtidigt en omedelbar, genuin och inkluderande politisk process där alla demokratiska politiska aktörer och det civila samhällets organisationer deltar. Denna process skulle kunna utgöra grunden för en fredlig och permanent övergång till demokrati i Syrien. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang ordföranden för FN:s säkerhetsråds uttalande om Syrien av den 3 augusti 2011, där det betonas att den enda lösningen på den rådande krisen är en inkluderande och syriskledd politisk process. Parlamentet uppmanar säkerhetsrådets medlemmar, särskilt Ryssland och Kina, att anta en resolution som fördömer den syriska regimens bruk av dödligt våld, ställer krav på att det upphör och fastställer sanktioner som ska införas om så inte sker. Parlamentet noterar att ett möte ägt rum mellan Arabförbundets generalsekreterare och de syriska myndigheterna och uttrycker sin förhoppning om att detta möte ska leda till konkreta resultat.

7.  Europaparlamentet välkomnar att rådet den 2 september 2011 antog nya restriktiva åtgärder mot den syriska regimen, inklusive ett förbud mot import av råolja till EU samt ett reseförbud och ett beslut om frysta tillgångar avseende ytterligare fyra syriska medborgare och tre enheter. Parlamentet efterlyser dock ytterligare sanktioner som riktar sig mot regimen men har minimal negativ inverkan på befolkningens levnadsförhållanden. Parlamentet uppmanar EU att visa upp en enad front i sina mellanhavanden med de syriska myndigheterna.

8.  Europaparlamentet välkomnar det humanitära bistånd som Syriens grannländer, särskilt Turkiet, ger syriska flyktingar. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsätta samarbetet med säkerhetsrådets medlemsländer, Syriens grannländer, Arabförbundet, andra internationella organisationer och icke-statliga organisationer för att förhindra att den humanitära krisen och övriga problem i Syrien sprids till andra områden i regionen samt förhindra att den humanitära krisen inom landet förvärras ytterligare.

9.  Europaparlamentet ser positivt på Turkiets och Saudiarabiens fördömande av den syriska regimen. Parlamentet beklagar Irans fortsatta stöd för president al-Assads regim.

10.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, rådet och kommissionen att fortsätta att främja och stödja framväxten av organiserade syriska demokratiska oppositionsstyrkor både inom och utanför Syrien.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, Förenta staternas regering och kongress, Arabförbundets generalsekreterare samt Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0333.

Senaste uppdatering: 13 november 2012Rättsligt meddelande