Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2744(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0481/2011

Predkladané texty :

B7-0481/2011

Rozpravy :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 15/09/2011 - 6.4
CRE 15/09/2011 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0388

Prijaté texty
PDF 91kWORD 58k
Štvrtok, 15. septembra 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou
P7_TA(2011)0388B7-0481/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2011 o úsilí Európskej únie v odstraňovaní rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru zo 6. júna 2011 s názvom Boj proti korupcii v EÚ (KOM(2011)0308) a na rozhodnutie Komisie (C(2011)3673), ktorým sa ustanovuje tento mechanizmus EÚ zameraný na pravidelné predkladanie správ o boji proti korupcii (protikorupčná správa EÚ),

–  so zreteľom na článok 67 ods. 3 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich,

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 18. mája 2010 o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii(1) ,

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore(2) ,

–  so zreteľom na dohovor EÚ vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(3) a na protokol EÚ vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(4) , ktorý trestne postihuje podvod a korupciu s vplyvom na finančné záujmy EÚ,

–  so zreteľom na dohovor EÚ vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie(5) , ktorý trestne postihuje podvod a korupciu nezávisle od finančných záujmov EÚ,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže korupcia je oblasť obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom a jej dôsledky často vedú aj naprieč či poza hranice EÚ a keďže EÚ má všeobecné právo konať v oblasti protikorupčnej politiky,

B.  keďže v článku 67 ZFEÚ je stanovená povinnosť EÚ zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti vrátane prevencie a boja proti trestnej činnosti a aproximácie trestných zákonov a keďže v článku 83 ZFEÚ sa korupcia uvádza ako jeden z obzvlášť závažných trestných činov s cezhraničným rozmerom,

C.  keďže podľa Štokholmského programu (čl. 4.1) patrí korupcia k medzinárodným hrozbám, ktoré aj naďalej predstavujú výzvu pre vnútornú bezpečnosť EÚ, čo si vyžaduje jasnú a komplexnú odpoveď,

D.  keďže štyria z piatich občanov EÚ považujú korupciu za vážny problém vo svojom členskom štáte (údaje agentúry Eurobarometer z roku 2009 o postoji Európanov voči korupcii) a 88 % respondentov verejnej konzultácie o Štokholmskom programe v roku 2008 sa domnieva, že EÚ by mala korupciu riešiť intenzívnejšie,

E.  keďže v dôsledku korupcie sa podľa odhadov ročne stratí až 120 miliárd EUR, čo predstavuje jedno percento HDP EÚ (KOM(2011)0308),

F.  keďže korupcia oslabuje právny štát, vedie k zneužívaniu verejných financií vo všeobecnosti a finančných prostriedkov EÚ poskytovaných daňovými poplatníkmi a narúša trh, pričom sa podieľala aj na súčasnej hospodárskej kríze,

G.  keďže hospodársku obnovu členských štátov, ktoré postihla hospodárska a finančná kríza, narúša korupcia, daňové úniky, daňové podvody a iná hospodárska trestná činnosť; keďže riziko korupčných praktík v prípade deregulácie veľkého rozsahu a privatizácie je mimoriadne vysoké a musí sa riešiť všetkými možnými spôsobmi,

H.  keďže korupcia spôsobuje spoločenskú ujmu, pretože organizované skupiny zločincov ju využívajú na páchanie iných závažných trestných činov, ako sú obchodovanie s drogami a ľuďmi (KOM(2011)0308),

I.  keďže na strane politických lídrov a zákonodarcov chýba politická vôľa bojovať proti všetkým formám korupcie a keďže presadzovanie protikorupčných zákonov je medzi členskými štátmi nevyrovnané a celkovo neuspokojivé (KOM(2011)0308),

J.  keďže tri členské štáty EÚ neratifikovali Trestnoprávny dohovor Rady Európy o boji proti korupcii, dvanásť členských štátov neratifikovalo jeho dodatkový protokol a sedem štátov neratifikovalo Občianskoprávny dohovor o boji proti korupcii; keďže tri členské štáty ešte neratifikovali Dohovor OSN o boji proti korupcii a päť členských štátov EÚ taktiež zatiaľ neratifikovalo Dohovor OECD o boji proti úplatkárstvu,

K.  keďže vnímanie korupcie vážne narúša vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, a tým negatívne ovplyvňuje aj spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí,

L.  keďže súdna spolupráca v prípadoch korupcie cezhraničného rozmeru zostáva naďalej zložitá a zdĺhavá,

M.  keďže v prípade, že sa korupcia nebude naliehavo a náležite riešiť, hrozí narušenie dôvery v demokratické inštitúcie a oslabenie povinnosti politických vodcov niesť zodpovednosť (KOM(2011)0308),

N.  keďže korupcia udržala pri moci mnohé diktátorské režimy a umožnila im presúvať značné sumy peňazí na účty do zahraničných bánk, okrem iného aj európskych; keďže členské štáty musia zvýšiť snahu o vysledovanie a zmrazenie zahraničného ukradnutého kapitálu tak, aby sa vrátil oprávneným vlastníkom,

1.  víta prijatie protikorupčného balíka(6) Komisie zo 6. júna 2011, v ktorom je zahrnuté aj oznámenie o boji proti korupcii v EÚ a rozhodnutie, na základe ktorého sa vypracuje správa EÚ o boji proti korupcii;

2.  vyzýva Komisiu, aby sa vo svojom bezpečnostnom programe na nasledujúce roky prednostne zaoberala bojom proti korupcii, okrem iného aj čo sa týka ľudských zdrojov pridelených na tento program;

3.  vyzýva Komisiu, aby sa prostredníctvom svojho mechanizmu poskytovania správ zaoberala najmä účinným presadzovaním protikorupčných zákonov a odradzujúcimi sankciami vrátane tých, ktoré udeľujú orgány vynucovania práva a súdne orgány;

4.  vyzýva Komisiu, aby sa venovala transpozícii a presadzovaniu protikorupčných zákonov EÚ vrátane odradzujúcich sankcií a aby podnecovala transpozíciu a presadzovanie príslušných medzinárodných a regionálnych protikorupčných nástrojov členskými štátmi;

5.  vyzýva Komisiu, aby pri implementácii protikorupčného mechanizmu poskytovania správ zaručila, že súčasťou odbornej skupiny a siete výskumných korešpondentov budú nezávislí experti a že všetci experti budú mať preukázateľne vysokú úroveň bezúhonnosti, odbornej povesti a odborných skúseností a že v nej budú zastúpené rôzne organizácie občianskej spoločnosti;

6.  žiada Komisiu, aby zvážila vydanie predbežných protikorupčných správ do roku 2013 vzhľadom na naliehavosť tohto problému v súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou krízou v mnohých členských štátoch;

7.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na cezhraničný rozmer korupcie a jej dôsledky na vnútorný trh konala na základe článku 83 ods. 1 ZFEÚ a prijala minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia pojmu korupcie a jej postihov;

8.  so znepokojením konštatuje nedostatočný pokrok dosiahnutý členskými štátmi pri implementácii rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/JHA o boji proti korupcii v súkromnom sektore; naliehavo žiada členské štáty, aby transponovali a presadzovali ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia;

9.  vyzýva Radu a členské štáty, aby v plnej miere implementovali dohovory EÚ z roku 1995 a 1997, ktorými sa trestne postihuje podvod a korupcia;

10.  navrhuje, aby Komisia prijala ďalšie kroky na úrovni EÚ smerom k zosúladeniu právnych predpisov o ochrane informátorov (vrátane ochrany pred súdnymi procesmi a obvineniami z trestných činov krivého obvinenia a ohovárania) a o kriminalizácii nezákonného obohacovania;

11.  vyzýva všetky inštitúcie EÚ vrátane agentúr EÚ, ako aj členské štáty, aby zabezpečili vyššiu transparentnosť prostredníctvom vypracovania, prípadne skvalitnenia už existujúcich kódexov správania, ktoré by obsahovali jasné pravidlá týkajúce sa prinajmenšom stretu záujmov, a aby prijali opatrenia na predchádzanie a boj proti korupcii, ktoré by prenikli do politiky a médií, a to okrem iného prostredníctvom zvýšenej transparentnosti a dohľadu nad financovaním a poskytovaním prostriedkov;

12.  vyzýva členské štáty, aby investovali finančné a ľudské zdroje do boja proti korupcii; vyzdvihuje potrebu spolupráce členských štátov s agentúrami Europol, Eurojust a OLAF pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov v súvislosti s korupciou;

13.  vyzýva Komisiu a agentúru Eurojust, aby zabezpečila účinnejšiu a rýchlejšiu výmenu dokumentov a informácií medzi súdmi jednotlivých štátov v prípadoch korupcie cezhraničného rozmeru;

14.  vyzýva Radu, aby zabezpečila potrebné, v súčasnosti v niektorých členských štátoch chýbajúce politické odhodlanie bojovať proti korupcii a aby presadzovala opatrenia, ktoré prijala Komisia vo svojom protikorupčnom balíku a ďalekosiahlejšom balíku o ochrane legálneho hospodárstva;

15.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zvýšili efektivitu súčasnej siete národných centier boja proti korupcii a žiada Komisiu, aby o činnosti tejto siete informovala Európsky parlament;

16.  vyzýva Radu a členské štáty, aby ratifikovali a v plnej miere implementovali Dohovor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o boji proti podplácaniu verejných činiteľov pri medzinárodných obchodných transakciách; zdôrazňuje negatívny dopad úplatkárstva zahraničných úradníkov na základné práva Únie a jej politiky v oblasti životného prostredia a rozvoja;

17.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila svoju činnosť s cieľom splniť si svoje oznamovacie povinnosti podľa Dohovoru OSN proti korupcii;

18.  je presvedčený, že boj proti korupcii zahŕňa väčšiu transparentnosť finančných transakcií, najmä tých, do ktorých sú zapojené zahraničné (tzv. offshore) jurisdikcie v rámci EÚ aj inde vo svete;

19.  žiada Radu, aby konala spoločne a nerozdielne pri nadväzovaní dohôd s tretími krajinami (najmä tzv. offshore jurisdikciami) s cieľom zabezpečiť týmto krajinám výmenu informácií o bankových účtoch a finančných prevodoch týkajúcich sa občanov EÚ;

20.  vyzýva Komisiu, aby boj proti anonymným fiktívnym spoločnostiam v jurisdikciách s utajenými operáciami umožňujúcimi protizákonné finančné toky považovala za kľúčový prvok nadchádzajúcej reformy smernice o praní špinavých peňazí;

21.  nalieha na Komisiu, aby zabezpečila silnú politickú koordináciu protikorupčného mechanizmu na poskytovanie informácií spolu s novou stratégiou proti podvodom a legislatívnou iniciatívou na vymáhanie majetku pochádzajúceho z nelegálnej činnosti, vrátane ďalekosiahlejšieho balíka o ochrane legálneho hospodárstva;

22.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu predkladala výročné správy o implementácii protikorupčnej politiky EÚ a aby predkladala, kedykoľvek to bude relevantné a uskutočniteľné, predbežné správy o konkrétnych problémoch súvisiacich s bojom proti korupcii v EÚ;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade Európskej únie a Európskej komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 62.
(2) Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54.
(3) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.
(4) Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 2.
(5) Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 2.
(6) Protikorupčný balík zahŕňa oznámenie o boji proti korupcii v EÚ, rozhodnutie, ktorým sa zavádza protikorupčný mechanizmus poskytovania informácií, správu o uplatňovaní rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore a správu o podmienkach zapojenia EÚ do Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy.

Posledná úprava: 13. novembra 2012Právne oznámenie