Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2807(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0512/2011

Arutelud :

PV 15/09/2011 - 11.3
CRE 15/09/2011 - 11.3

Hääletused :

PV 15/09/2011 - 12.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0394

Vastuvõetud tekstid
PDF 72kWORD 35k
Neljapäev, 15. september 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Eritrea: Dawit Isaaki juhtum
P7_TA(2011)0394B7-0505, 0507, 0509, 0510, 0511 ja 0512/2011

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2011. aasta resolutsioon Eritrea ja Dawit Isaaki juhtumi kohta

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 3, artikli 6 lõiget 3 ning artikli 21 lõike 2 punkte a ja b,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, milles Eritrea on osaline, eriti selle harta artikleid 6, 7 ja 9,

–  võttes arvesse 2005. aastal muudetud AKV ja ELi partnerluslepingu (Cotonou leping, mille on allkirjastanud ka Eritrea) artiklit 9,

–  võttes arvesse nõukogu eesistuja 22. septembri 2008. aasta deklaratsiooni Eritrea poliitvangide kohta ning hilisemaid nõukogu ja komisjoni avaldusi Eritrea ja inimõiguste olukorra kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Eritrea kohta, sealhulgas eriti inimõigusi ja Dawit Isaaki juhtumit käsitlevaid resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  on sügavalt mures inimõiguste olukorra halvenemise pärast Eritreas ning Eritrea ametivõimude ilmse koostööst hoidumise pärast, kuigi Euroopa Liit ja rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid on selleks korduvalt üleskutseid esitanud;

B.  arvestades, et EL on tugevalt ja selgelt kohustunud kaitsma inimõigusi kui ühte põhiväärtust, ning arvestades, et nende universaalsete ja eluliste õiguste hulka kuuluvad ka ajakirjandusvabadus ja sõnavabadus;

C.  arvestades, et õigusriigi põhimõttes ei tohi kunagi mööndusi teha;

D.  arvestades, et tuhanded eritrealasi, nende hulgas endisi kõrgeid valitseva partei liikmeid, on vangi pandud selle eest, et nad 2001.aastal kritiseerisid avalikult president Isaias Afewerkit, ilma et neile oleks süüdistust esitatud, ilma et oleks olnud õiglast kohtumõistmist ja ilma et neil oleks juurdepääsu oma advokaatidele ja perekonnale;

E.  arvestades, et alates 2001.aasta septembrist on Asmaras vahistatud kümme sõltumatut ajakirjanikku, nende hulgas Rootsi kodanik Dawit Isaak, kelle üle ei ole ühegi kuriteo pärast kohut mõistetud ja kelle käekäigu kohta on Eritrea ametivõimud keeldunud kommentaare andmast;

F.  arvestades, et 23. septembril 2011 täitub Isaakil, Eritrea ühe sõltumatu ajalehe endisel reporteril kümme aastat vangistuses, ilma et talle oleks esitatud süüdistust, ilma et oleks toimunud kohtulikku arutamist või kohtulikku kuulamist, ning arvestades, et Isaaki peetakse rahvusvaheliselt meelsusvangiks;

G.  arvestades, et 2010. aasta septembris Euroopa Parlamendi presidendile esitatud juriidilises arvamuses on rõhutatud asjaolu, et ELil on õiguslik ja moraalne kohustus kaitsta oma kodanikke kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Kohtu kohtupraktikaga;

H.  on šokeeritud, et Eritrea valitsus keeldub endiselt andmast informatsiooni vangistatute olukorra, sealhulgas nende kinnipidamiskoha kohta ja selle kohta, kas nad on veel elus;

I.  arvestades, et endiste vangivalvurite teatel on rohkem kui pooled 2001.aastal vahistatud ametiisikutest ja ajakirjanikest juba surnud;

J.  arvestades, et EL on arenguabi andjana Eritreale tähtis partner;

1.  märgib suure murega, et inimõiguste olukord Eritreas on endiselt kahetsusväärne: puudub sõnavabadus ja endiselt on poliitvange, kelle vangis hoidmine on vastuolus õigusriigi põhimõtete ja Eritrea põhiseadusega;

2.  taunib tõsiasja, et Dawit Isaak ei ole veel vabadust tagasi saanud ja on nüüdseks kümme aastat olnud meelsusvang; väljendab kartust Isaaki elu pärast Eritrea teadaolevalt karmides vanglatingimustes, ilma juurdepääsuta vajalikele tervishoiuteenustele;

3.  nõuab, et Eritrea ametivõimud Dawit Isaaki ja endised kõrged ametiisikud viivitamatult vabastaksid, järgides inimõiguste ülddeklaratsiooni;

4.  kutsub Eritrea ametivõime üles tühistama oma riigi sõltumatule ajakirjandusele kehtestatud keelu ja viivitamatult vabastama sõltumatud ajakirjanikud ning kõik teised isikud, kes on vangistatud vaid sellepärast, et nad kasutasid oma õigust sõnavabadusele;

5.  kordab veel kord oma üleskutseid Eritrea riigile: vabastada viivitamatult kõik poliitvangid, teiste hulgas Dawit Isaak; nõuab, et Eritrea riik võimaldaks arsti- ja õigusabi andmist nendele ja teistele vangidele, kui neid ei saa kohe vabastada; nõuab lisaks, et ELi esindajatele ja ELi liikmesriikide esindajatele võimaldataks juurdepääs Isaakile, et kindlaks teha, kas ta vajab arstiabi ja muud abi;

6.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal tõhustada ELi ja selle liikmesriikide pingutusi Dawit Isaaki vabastamiseks;

7.  palub nõukogul aktiivsemalt kasutada ELi Eritrea arenguabi programmiga seotud dialoogimehhanisme, et kiiresti leida lahendused, millega saavutada poliitvangide vabastamine ja demokraatliku valitsemise parandamine Eritreas; palub nõukogul sellega seoses tagada, et ELi arenguabist ei saaks kasu mitte Eritrea valitsus, vaid et see suunataks otse Eritrea rahva vajaduste rahuldamiseks;

8.  kutsub Aafrika Liitu kui ELi partnerit, kes on selgelt kohustunud austama demokraatia ja inimõiguste universaalseid väärtusi, tõhustama oma tegevust seoses kahetsusväärse olukorraga Eritreas ning tegema ELiga koostööd Dawit Isaaki ja teiste poliitvangide vabastamise heaks;

9.  jälgib huviga, kuidas menetletakse Euroopa juristide 2011. aasta juulis Eritrea ülemkohtule Isaaki asjas esitatud habeas corpus 'e kaebust;

10.  kordab oma nõudmist, et korraldataks Eritrea-sisene konverents, kus kohtuksid mitmesuguste poliitiliste parteide juhid ning kodanikuühiskonna esindajad, et püüda leida lahendust praegusele kriisile ning suunata riiki demokraatia, poliitilise pluralismi ja säästva arengu teele;

11.  rõhutab tungivalt eespool nimetatud asjade tõsidust ja kiireloomulisust;

12.  väljendab siirast toetust ja poolehoidu nende poliitvangide perekondadele;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Eritrea parlamendile ja valitsusele, üleaafrikalisele parlamendile, Ida- ja Lõuna-Aafrika ühisturule (COMESA), Valitsustevahelisele Arenguametile (IGAD), AKV ja ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ning Aafrika Liidule.

Viimane päevakajastamine: 13. november 2012Õigusalane teave