Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0180/2011

Внесени текстове :

A7-0180/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.16
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.9
CRE 28/09/2011 - 4.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0422

Приети текстове
PDF 81kWORD 39k
сряда, 28 септември 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Бюджетен надзор в еврозоната ***I
P7_TA(2011)0422A7-0180/2011
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0524),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 121 и 126 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0298/2010),

–  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка(1) ,

–  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2)

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0180/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3) ;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 150, 20.5.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 46.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 23 юни 2011 г. (Приети текстове, P7_TA(2011)0290).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 28 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната
P7_TC1-COD(2010)0278

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1173/2011.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Комисията

Преди края на 2011 г. Комисията възнамерява да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно създаване на система за общо емитиране на европейски държавни облигации (еврооблигации) при условията на солидарна отговорност, в съответствие с [член 13, параграф 4] от Регламента относно прилагането на бюджетно наблюдение в еврозоната. Тези еврооблигации биха били предназначени да укрепят фискалната дисциплина и да внесат стабилност в еврозоната чрез пазарите, но също така чрез възползване от увеличението на ликвидността, като гарантират, че държавите-членки с най-високи кредитни стандарти няма да пострадат от по-високите лихвени проценти. По целесъобразност докладът ще се придружава от законодателни предложения.

В контекста на първия си доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящия регламент, предвиден в [член 13], Комисията възнамерява да направи преглед на функционирането на всеки механизъм, заместващ Европейския механизъм за финансова стабилност и Европейския фонд за финансово стабилизиране, за срока, обхванат от доклада. В този преглед ще се оцени приносът на този механизъм за запазване на финансовата стабилност на еврозоната като цяло; за засилване на бюджетната дисциплина сред държавите-членки, както и за подобряване на икономическото управление и координация на равнище ЕС. В него също така ще се направи оценка на ефективността на институционалните договорености, които уреждат горепосочения механизъм, и оценка на възможните ползи по отношение на ефективността, ефикасността и отчетността на различните институционални договорености.

Последно осъвременяване: 7 януари 2013 г.Правна информация