Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0180/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0180/2011

Keskustelut :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.16
CRE 23/06/2011 - 12.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 28/09/2011 - 4.9
CRE 28/09/2011 - 4.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0422

Hyväksytyt tekstit
PDF 72kWORD 47k
Keskiviikko 28. syyskuuta 2011 - Strasbourg Lopullinen painos
Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I
P7_TA(2011)0422A7-0180/2011
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0524),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 121 artiklan ja 126 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0298/2010),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1) ,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0180/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3) ;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 150, 20.5.2011, s. 1.
(2) EUVL C 218, 23.7.2011, s. 46.
(3) Tämä kanta korvaa 23. kesäkuuta 2011 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0290).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella
P7_TC1-COD(2010)0278

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1173/2011.)


LIITE

Komission lausuma

Komissio aikoo ennen vuoden 2011 loppua toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen eurooppalaisten joukkovelkakirjalainojen (euroarvopaperien) yhteistä ja yhteisvastuullista liikkeeseenlaskua koskevan järjestelmän perustamisesta julkisen talouden valvonnasta euroalueella annetun asetuksen [13 artiklan 4 kohdan] mukaisesti. Näillä euroarvopapereilla pyrittäisiin vahvistamaan julkisen talouden kurinalaisuutta ja lisäämään euroalueen vakautta markkinoiden kautta sekä likviditeetin kasvua hyödyntämällä varmistamaan, että tiukimmat luottokelpoisuusvaatimukset täyttävät jäsenvaltiot eivät kärsisi korkeasta korkotasosta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Ensimmäisessä [13 artiklan] mukaisessa kertomuksessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamisesta komissio aikoo tarkastella uudelleen Euroopan rahoituksenvakautusmekanismia mahdollisesti seuraavan mekanismin ja Euroopan rahoituksenvakautusrahaston toimintaa kertomuksen kattamana aikana. Tarkastelussa arvioidaan tämän mekanismin vaikutusta koko euroalueen rahoitusvakauden säilyttämiseen sekä sen vaikutusta jäsenvaltioiden budjettikurin tiukentamiseen ja talouden ohjaamiseen sekä koordinoinnin parantamiseen EU:n tasolla. Siinä arvioidaan myös sellaisten institutionaalisten sopimusten tehokkuutta, jotka ohjaavat edellä mainittua mekanismia, sekä mahdollisia tehokkuuteen, toimivuuteen ja seurattavuuteen liittyviä etuja.

Päivitetty viimeksi: 7. tammikuuta 2013Oikeudellinen huomautus