Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0278(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0180/2011

Pateikti tekstai :

A7-0180/2011

Debatai :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Balsavimas :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.16
CRE 23/06/2011 - 12.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 28/09/2011 - 4.9
CRE 28/09/2011 - 4.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0422

Priimti tekstai
PDF 81kWORD 41k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Biudžeto priežiūra euro zonoje ***I
P7_TA(2011)0422A7-0180/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0524),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 121 ir 126 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0298/2010),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0180/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3) ;

2.   atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridedamą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
(2) OL C 218, 2011 7 23, p. 46.
(3) Ši pozicija pakeičia 2011 m. birželio 23 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2011)0290).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. rugsėjo 28 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje
P7_TC1-COD(2010)0278

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1173/2011.)


PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Iki 2011 m. pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai ketina pateikti ataskaitą dėl bendro Europos obligacijų (Europos vertybinių popierių) leidimo pagal bendrąją ir individualiąją atsakomybę sistemos sukūrimo pagal Reglamento dėl biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje 13 straipsnio 5 dalį. Šiuo Europos vertybinių popierių leidimu turėtų būti siekiama stiprinti fiskalinę drausmę ir didinti euro zonos rinkų stabilumą, taip pat pasinaudojant likvidumo padidėjimu užtikrinti, kad valstybės narės, kurių kredito standartai aukščiausi, nenukentėtų nuo didesnių palūkanų. Prireikus kartu su pranešimu bus pateikiami teisėkūros pasiūlymai.

Rengdama savo pirmą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šio reglamento taikymo kaip numatyta 13 straipsnyje, Komisija ketina peržiūrėti Europos stabilumo mechanizmą ir Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę pakeisiančių mechanizmų veikimą ataskaitiniu laikotarpiu. Šioje peržiūroje bus įvertintas šio mechanizmo indėlis išsaugant visos euro zonos finansinį stabilumą, sustiprinant valstybių narių biudžetinę drausmę ir pagerinant ekonominę valdyseną bei koordinavimą ES lygmeniu. Taip pat bus įvertintas šį mechanizmą reglamentuojančio institucinio susitarimo veiksmingumas, taip pat įvertinta galima nauda įvairių institucinių susitarimų veiksmingumui, efektyvumui ir atskaitomybei.

Atnaujinta: 2013 m. sausio 7 d.Teisinis pranešimas