Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0183/2011

Внесени текстове :

A7-0183/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.11
CRE 28/09/2011 - 4.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0424

Приети текстове
PDF 80kWORD 54k
сряда, 28 септември 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ***I
P7_TA(2011)0424A7-0183/2011
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0527),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0301/2010),

–  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка(1) ,

–  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2) ,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0183/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3) ;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 150, 20.5.2011 г, стр. 1.
(2) ОВ С 218, 23.7.2011 г., стр. 53.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 23 юни 2011 г. (Приети текстове, P7_TA(2011)0287).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 28 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
P7_TC1-COD(2010)0281

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1176/2011.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Комисията

Комисията приветства приемането на регламента относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. В регламента се признава, че естеството, важността и неотложността на политическите предизвикателства може да се различават значително в съответните държави-членки и като се имат предвид уязвимостта и мащабът на необходимата корекция, необходимостта от политически действия е особено належаща в държавите-членки, в които се наблюдава постоянен голям дефицит по текущата сметка и загуба на конкурентоспособност. Комисията признава също, че в държавите-членки, които натрупват големи излишъци по текущата сметка, политиките следва да имат за цел набелязването и изпълнението на мерки, които да спомагат за засилване на вътрешното търсене и на потенциала за растеж. При прилагането на регламента, Комисията се ангажира изцяло да спазва този подход и ще гарантира, че макроикономическото наблюдение обхваща страните с дефицит и излишъци по текущата сметка, като се прави съответната диференциация по отношение на неотложността на политическите мерки и вида на необходимите коригиращи действия.

Последно осъвременяване: 7 януари 2013 г.Правна информация