Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0281(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0183/2011

Pateikti tekstai :

A7-0183/2011

Debatai :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Balsavimas :

PV 23/06/2011 - 12.13
CRE 23/06/2011 - 12.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 28/09/2011 - 4.11
CRE 28/09/2011 - 4.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0424

Priimti tekstai
PDF 93kWORD 41k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ***I
P7_TA(2011)0424A7-0183/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0527),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 121 straipsnio 6 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0301/2010),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2)

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0183/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą savo poziciją(3) ;

2.   atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridedamą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina savo pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
(2) OL C 218, 2011 7 23, p. 53.
(3) Ši pozicija pakeičia 2011 m. birželio 23 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2011)0287).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. rugsėjo 28 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo
P7_TC1-COD(2010)0281

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1176/2011.)


PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Komisija palankiai vertina tai, kad buvo priimtas Reglamentas dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo. Reglamente pripažįstama, kad politikos iššūkių pobūdis, svarba ir skubumas kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje gali labai skirtis, o atsižvelgiant į su reikalingu koregavimu susijusius pavojus ir koregavimo mastą, ypač skubiai politikos veiksmų reikia imtis tose valstybėse narėse, kuriose nuolat yra didelis einamosios sąskaitos deficitas ir sumažėjęs konkurencingumas. Jame taip pat pripažįstama, kad valstybėse narėse, kuriose yra dideli einamosios sąskaitos perviršiai, politika turėtų būti siekiama nustatyti ir įgyvendinti priemones, padedančias stiprinti jų vidaus paklausą ir išplėsti ekonomikos augimo potencialą. Įgyvendinimo reglamente Komisija visapusiškai įsipareigojo laikytis šio požiūrio ir užtikrinti, kad makroekonominė priežiūra būtų vykdoma šalyse, kuriose yra einamosios sąskaitos deficitas ir perviršiai, tinkamai diferencijuojant pagal atsakomųjų politikos priemonių skubumą ir reikalingų taisomųjų veiksmų rūšį.

Atnaujinta: 2013 m. sausio 7 d.Teisinis pranešimas