Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0281(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0183/2011

Teksty złożone :

A7-0183/2011

Debaty :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Głosowanie :

PV 23/06/2011 - 12.13
CRE 23/06/2011 - 12.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 28/09/2011 - 4.11
CRE 28/09/2011 - 4.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0424

Teksty przyjęte
PDF 84kWORD 42k
Środa, 28 września 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I
P7_TA(2011)0424A7-0183/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0527),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 121 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0301/2010),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(1) ,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2)

–  uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7–0183/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3) ;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 150 z 20.5.2011, s. 1.
(2) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 53.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0287).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 28 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania
P7_TC1-COD(2010)0281

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1176/2011.)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Komisji

Komisja z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania. W rozporządzeniu tym uznano fakt, że wyzwania polityczne w poszczególnych państwach członkowskich mogą się znacznie różnić pod względem charakteru, znaczenia i pilności, jak również że w związku z podatnością na zagrożenia i rozmiarem wymaganego dostosowania szczególnie pilna jest potrzeba działań w państwach członkowskich wykazujących trwale wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących i spadek konkurencyjności. Uwzględniono również to, że w państwach członkowskich, które gromadzą wysokie nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, strategie polityczne powinny służyć określeniu i wdrażaniu środków, które pomagają zwiększyć ich popyt wewnętrzny i potencjał wzrostu gospodarczego. Wdrażając to rozporządzenie, Komisja zobowiązuje się w pełni realizować to podejście; dopilnuje także, aby nadzór makroekonomiczny obejmował kraje, w których występuje deficyt i nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, z właściwym zróżnicowaniem w odniesieniu do pilności działań politycznych oraz rodzaju wymaganych działań naprawczych.

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2013Informacja prawna