Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0276(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0179/2011

Внесени текстове :

A7-0179/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.14
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0425

Приети текстове
PDF 195kWORD 117k
сряда, 28 септември 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Прилагане на процедурата при прекомерен дефицит *
P7_TA(2011)0425A7-0179/2011
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0522),

–  като взе предвид член 126, параграф 14 , втора алинея от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0396/2010),

   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка (1) ,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0179/2011),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено(2) ;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 150, 20.5.2011 г., стр.1.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 23 юни 2011 г. (Приети текстове, P7_TA(2011)0288).


Позиция на Европейския парламент, приета на 28 септември 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит
P7_TC1-CNS(2010)0276

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 126, параграф 14, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след като представи проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1) ,

като взе предвид становището на Европейската централна банка(2) ,

съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)  Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Съюза, както е предвидена в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) , следва да води до спазване на ръководните принципи за стабилни цени, стабилни публични финанси и парични условия и устойчивост на платежния баланс.

(2)  Пактът за стабилност и растеж първоначално е включвал Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики(3) , Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит(4) и Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 година относно Пакта за стабилност и растеж(5) . Регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97 бяха изменени през 2005 г. съответно от Регламенти (ЕО) № 1055/2005 и (ЕО) № 1056/2005. Освен това беше приет Доклад на Съвета от 20 март 2005 г., озаглавен „Подобряване на изпълнението на Пакта за стабилност и растеж“.

(3)  Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни и устойчиви публични финанси като средство за укрепване на условията за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност и водещ до създаване на заетост.

(4)  Необходимо е да бъде укрепена общата рамка за икономическо управление, включително по отношение на подобряване на бюджетното наблюдение, в съответствие с високата степен на интеграция между икономиките на държавите-членки в рамките на Европейския съюз и особено в еврозоната.

(4a)  Подобрената рамка за икономическо управление следва да разчита на няколко взаимосвързани политики за устойчив растеж и създаване на работни места, които следва да бъдат съгласувани помежду си, по-конкретно стратегия на Съюза за растеж и създаване на работни места, със специален фокус върху развиването и укрепването на вътрешния пазар, насърчаването на международната търговия и конкурентоспособността, ефективна рамка за предотвратяване и коригиране на прекомерните бюджетни дефицити (Пакт за стабилност и растеж), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономически дисбаланси, минимални изисквания за националните бюджетни рамки, засилено регулиране и надзор на финансовия пазар, включително пруденциален надзор на макроравнище от страна на Европейския съвет за системен риск.

(4б)  Постигането и поддържането на динамичен единен пазар следва да се счита за елемент на правилното и гладко функциониране на икономическия и паричен съюз.

(4в)  Пактът за стабилност и растеж и цялостната рамка за икономическо управление следва да допълват и подкрепят стратегията на Съюза за растеж и създаване на работни места. Взаимосвързаността на различните елементи не следва да предполага изключения от разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж.

(4г)  Укрепването на икономическото управление следва да включва по-тясно и по-навременно участие на Европейския парламент и националните парламенти. Като отчита, че в рамката на този диалог насрещните страни по отношение на Европейския парламент са европейските институции и техните представители, компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на държавата-членка, за която се отнася решение на Съвета съгласно член 126, параграф 6 от ДФЕС, препоръка на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС или решение, взето съгласно член 126, параграф 11 от ДФЕС, възможността да вземе участие в размяна на мнения. Присъствието на държавите-членки е на доброволни начала.

(4д)  Опитът, придобит по време на първото десетилетие от функционирането на икономическия и паричен съюз, и допуснатите грешки показват необходимост от подобряване на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде изградено на основата на по-силна национална ангажираност по отношение на общоприетите правила и политики и на по-стабилна рамка за наблюдение на националните икономически политики на равнището на Съюза.

(4е)  При прилагането на настоящия регламент Комисията и Съветът следва да вземат надлежно предвид всички фактори от значение, както и икономическото и бюджетното положение на съответните държави-членки.

(5)  Необходимо е засилване на правилата за бюджетната дисциплина, по-специално чрез увеличаване на значението на равнището и изменението на дълга и на общата устойчивост. Механизмите за осигуряване на спазването и прилагането на тези правила също следва да бъдат укрепени.

(5a)  Комисията следва да има по-значителна роля в процедурата за засилено наблюдение по отношение на оценки, конкретни за всяка държава-членка, мониторинг, мисии, препоръки и предупреждения.

(6)  Прилагането на съществуващата процедура при прекомерен дефицит въз основа на двата критерия ‐ за дефицита и за дълга, изисква ▌ количествена референтна стойност, която взема предвид бизнес цикъла и спрямо която да се преценява дали съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт намалява в достатъчна степен и дали се приближава към референтната стойност със задоволителен темп. За да се даде възможност на държавите-членки, които са обект на процедура при прекомерен дефицит към датата на приемането на настоящия регламент, да приспособят своите политики към количествената референтна стойност за намаляване на дълга, следва да се въведе преходен период. Това следва да се прилага също така и за държавите-членки, които са обект на коригираща програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд.

(7)  ▌Неспазването на количествената референтна стойност за намаляване на дълга не следва да е достатъчно условие, за да се установи наличието на прекомерен дефицит: за тази цел следва да се вземе предвид цялата съвкупност от действащи фактори, обхванати от доклад на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от ДФЕС . По-конкретно, оценката на ефекта на цикъла и на компонентите на корекцията наличности-потоци върху развитието на дълга може да бъде достатъчно условие, за да се изключи наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дълга.

(8)  При установяването на наличие на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дефицита и стъпките, водещи до него, е необходимо да се вземе под внимание цялата съвкупност от действащи фактори, обхванати от доклада съгласно член 126, параграф 3 от ДФЕС, ако съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт не надхвърля референтната стойност.

(8а)  Когато се вземат предвид системните пенсионни реформи като един от действащите фактори, основното съображение следва да бъде дали те укрепват дългосрочната устойчивост на пенсионната система като цяло, като същевременно не увеличават рисковете за състоянието на бюджета в средносрочен план.

(9)  В доклада на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от ДФЕС следва да бъде разгледано по подходящ начин качеството на националната фискална рамка, тъй като тя играе решаваща роля за подпомагане на фискалната консолидация и устойчивите публични финанси. Това разглеждане следва да включва минималните изисквания, посочени в Директива на Съвета [относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки], както и други одобрени желателни изисквания по отношение на фискалната дисциплина.

(10)  За да се подпомогне наблюдението на изпълнението на препоръките на Съвета и на предизвестията за коригиране на състоянието на прекомерен дефицит, е необходимо в тях да се посочват годишните бюджетни цели в съответствие с изискваното подобрение на бюджетното салдо, коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл и с изчистени еднократни и временни мерки. В този смисъл годишната референтна стойност от 0,5 % от БВП следва да се разбира като средна годишна основа.

(11)  При оценяването на ефективността на действията се използва възможността за съобразяване с разходните цели на консолидирания държавен бюджет като референтна стойност във връзка с прилагането на набелязани специфични мерки за приходите.

(12)  Когато се преценява дали да бъде удължен срокът за коригиране на прекомерния дефицит, е необходимо да се обърне специално внимание на сериозните икономически спадове за еврозоната или за ЕС като цяло, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план .

(13)  Уместно е да се засили прилагането на финансовите санкции, предвидени в член 126, параграф 11 от ДФЕС, така че те да представляват реален стимул за съобразяване с предизвестията съгласно член 126, параграф 9.

(14)  За да се подсигури спазването от страна на участващите държави-членки на рамката на Съюза за фискално наблюдение, въз основа на член 136 от ДФЕС следва да бъдат разработени съобразени с правилата санкции, които гарантират справедливи, навременни и ефективни механизми за спазване на правилата на Пакта за стабилност и растеж.

(14а)  Събраните глоби следва да се влагат в механизми за стабилност за предоставяне на финансова помощ, създадени от държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел гарантиране на стабилността на еврозоната като цяло.

(15)  Позоваванията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1467/97, следва да вземат под внимание новата номерация на членовете в ДФЕС, както и замяната на Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност(6) .

(16)  Поради това Регламент (ЕО) № 1467/97 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1467/97 се изменя, както следва:

1.  Член 1 се заменя със следния текст:"

Член 1

1.  Настоящият регламент установява разпоредбите за ускоряване и изясняване на процедурата при прекомерен дефицит. Процедурата при прекомерен дефицит има за цел да възпира възникването на прекомерни бюджетни дефицити, а в случай че те възникнат – да способства за тяхното бързо коригиране, като съблюдаването на бюджетната дисциплина се проверява въз основа на критериите за дефицита по държавния бюджет и за държавния дълг.

2.  За целите на настоящия регламент под „участващи държави-членки“ се разбира онези държави-членки, чиято парична единица е еврото.

"

2.  Член 2 се изменя, както следва:

   a) в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:"
1.  „Смята се, че бюджетният дефицит надхвърля референтната стойност по изключение съгласно член 126, параграф 2, буква а), второ тире от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) тогава, когато е резултат от необичайно събитие извън контрола на съответната държава-членка със значително влияние върху финансовото състояние на общото управление, или когато е резултат от сериозен икономически спад.“;"
   б) създава се следният параграф ▌:"
„1а.  Когато надхвърля референтната стойност, съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се смята за достатъчно намаляващо и за приближаващо референтната стойност със задоволителен темп в съответствие с член 126, параграф 2, буква б) от ДФЕС, ако разликата по отношение на референтната стойност е намаляла през предходните три години със среден темп от ▌една двадесета годишно като референтна стойност въз основа на промените през последните три години, за които има данни . Изискването съгласно критерия за дълга се смята също за изпълнено, ако предоставените от Комисията бюджетни прогнози сочат, че изискваното намаление на разликата ще настъпи през тригодишния период, който включва двете години, следващи последната година, за която има данни. За държава-членка, която е обект на процедура при прекомерен дефицит към [датата на приемане на настоящия регламент ‐ да се попълни], и за срок от три години от коригирането на прекомерния дефицит изискването съгласно критерия за дълга се смята за изпълнено, ако държавата-членка осъществи достатъчен напредък към спазването на референтната стойност съгласно оценките в становището на Съвета във връзка с нейната програма за стабилност или за конвергенция.
При прилагането на референтната стойност за изменението на дълга следва да бъде взето предвид влиянието на цикъла върху темпа на намалението на дълга."
   в) параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Когато подготвя доклад по смисъла на член 126, параграф 3 от ДФЕС, Комисията взема предвид всички фактори, посочени в този член, дотолкова, доколкото те значително засягат оценката на спазването на критериите за дефицита и дълга от страна на съответната държава-членка . Докладът отразява по подходящ начин:
   развитието на икономическите показатели в средносрочен план, по-конкретно потенциалния растеж, включително различните вноски на трудещите се, натрупването на капитал и общата производителност на факторите, цикличните процеси и нетните спестявания в частния сектор;
   развитието на средносрочното бюджетно състояние (по-конкретно корекциите в посока постигане на средносрочната бюджетна цел, нивото на основния баланс и промените в първичните разходи – както текущи, така и капиталови, изпълнението на политиките в контекста на предотвратяването и коригирането на прекомерните макроикономически дисбаланси, изпълнението на политиките в контекста на общата стратегия за растеж на Съюза, както и качеството на публичните финанси като цяло, по-специално ефективността на националните бюджетни рамки)▌;
   в доклада се анализират също развитието на средносрочната държавна дългова позиция, нейната динамика и устойчивост (по-специално ▌рисковите фактори, включително падежната структура и валутното изражение на дълга, корекцията наличности-потоци и компонентите й , натрупаните резерви и други финансови активи, гаранциите, особено такива, които са свързани с финансовия сектор, и евентуални скрити задължения, свързани със застаряването на населението, както и дълга на частния сектор дотолкова, доколкото той може да представлява потенциално скрито задължение за държавата);
   освен това Комисията обръща подобаващо и изрично внимание на всички други фактори, които според становището на съответната държава-членка са от значение за цялостната ▌ оценка на изпълнението на критериите за дефицита и дълга и които държавата-членка е представила на Съвета и на Комисията. Във връзка с това се обръща особено внимание на: финансовите вноски за повишаване на международната солидарност и за постигане на политическите цели на Съюза; дълга, възникнал под формата на двустранна и многостранна подкрепа между държавите-членки в контекста на гарантиране на финансовата стабилност; дълга, свързан с операциите за финансово стабилизиране по време на големи финансови смущения.
"
   г) параграф 4 се заменя със следното:"
4.  Комисията и Съвета правят балансирана цялостна оценка на всички действащи фактори, по-специално степента, в която те засягат оценката на спазването на критерия за дефицит и/или на критерия за дълг като влошаващи или подобряващи фактори. При оценката на спазването на критерия за дефицита, ако съотношението на държавния дълг към БВП надхвърля референтната стойност, тези фактори се вземат под внимание на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит, предвидени в член 126, параграфи 4, 5 и 6 от ДФЕС, само ако е изцяло изпълнено двойното условие на ръководния принцип, а именно че преди да бъдат взети предвид съответните фактори, дефицитът на консолидирания държавен бюджет остава близо до референтната стойност и неговото превишение над референтната стойност е временно.
Тези фактори обаче се вземат предвид на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит при оценката на спазването на критерия за дълга."
   га) параграф 5 се заменя със следното: "
5.  При оценката на спазването на критериите за дефицита и за дълга и при последващите етапи от процедурата при прекомерен дефицит Комисията и Съветът отчитат надлежно извършването на пенсионни реформи, с които се въвежда многостълбова система, включваща задължителен стълб изцяло на капиталов принцип, както и нетните разходи на стълба държавно обществено осигуряване. По-специално се вземат предвид характеристиките на пенсионната система като цяло, създадени чрез реформата, а именно дали тя укрепва дългосрочната устойчивост, като същевременно не увеличава рисковете за състоянието на бюджета в средносрочен план."
   гб) параграф 6 се заменя със следното: "
6.  Ако Съветът, въз основа на предложението на Комисията, реши, като се основава на член 126, параграф 6 от ДФЕС, че в дадена държава-членка е налице прекомерен дефицит, Съветът и Комисията вземат предвид съответните фактори, посочени в параграф 3, тъй като те влияят на положението на съответната държава-членка, и при последващите процедурни стъпки съгласно член 126 от ДФЕС, включително посочените в член 3, параграф 5 и член 5, параграф 2 от настоящия регламент, и по-специално при установяването на краен срок за коригирането на прекомерния дефицит и неговото евентуално удължаване. При все това тези фактори не се вземат предвид за решението на Съвета съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС за отмяна на някои или всички негови решения съгласно член 126, параграфи 6–9 и параграф 11 от ДФЕС."
   д) параграф 7 се заменя със следното:"
7.  За държави-членки, в които прекомерният дефицит над референтната стойност отразява извършването на пенсионна реформа, въвеждаща многостълбова система, която включва задължителен стълб изцяло на капиталов принцип, Комисията и Съветът отчитат също и разходите за реформата ▌, когато оценяват развитието на размера на дефицита в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, при положение че дефицитът не превишава в значителна степен равнище, което може да се счита за близко до референтната стойност, а съотношението на дълга не надхвърля референтната стойност, при условие че се запазва фискалната устойчивост като цяло . Нетните разходи се вземат предвид и при решението на Съвета съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС за отмяна на някои или всички негови решения съгласно член 126, параграфи 6–9 и параграф 11 от ДФЕС, ако дефицитът е намалявал значително и постоянно и е достигнал ниво, близо до референтната стойност ▌."

2a.  Добавя се следният раздел: "

РАЗДЕЛ 1а

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 2a

1.  За да се активизира диалогът между институциите на Съюза, и по-конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да покани председателя на Съвета, Комисията и когато това е целесъобразно, председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата, да се явят пред комисията за провеждане на разисквания върху решение на Съвета съгласно член 126, параграф 6 от ДФЕС, препоръка на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС и предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, както и решения, взети в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС.

По правило Съветът би следвало да изпълни препоръките и предложенията на Комисията или да обясни публично позицията си.

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предложи на държавите-членки, за които се отнасят подобни препоръки, предизвестия и решения, възможността да участват в обмяна на мнения.

2.  Комисията и Съветът редовно информират Европейския парламент относно прилагането на настоящия регламент.

"

3.  Член 3 се изменя, както следва:

   a) параграф 2 се заменя със следното:"
2.  Вземайки предвид становището, посочено в параграф 1, Комисията, ако прецени, че е налице прекомерен дефицит, представя становище и предложение до Съвета в съответствие с член 126, параграфи 5 и 6 от ДФЕС и уведомява Европейския парламент ."
   б) В параграф 3 позоваването „член 4, параграф 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3605/93“ се заменя с позоваването „член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009“.
   в) параграф 4 се заменя със следното:"
4.  Препоръката на Съвета, направена в съответствие с член 126, параграф 7 от ДФЕС, определя срок, не по-дълъг от шест месеца, за да бъдат предприети ефективни действия от съответната държава-членка. Когато ситуацията го налага, срокът за ефективни действия може да бъде три месеца. Препоръката на Съвета следва също така да определи краен срок за коригиране на прекомерния дефицит, което следва да бъде завършено в годината, следваща годината на неговото установяване, освен ако са налице особени обстоятелства. В своята препоръка Съветът изисква държавата-членка да постигне годишни бюджетни цели, които въз основа на прогнозите, аргументиращи препоръката, са съобразени с минимално годишно подобрение от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в препоръката."
   г) създава се следният параграф ▌:"
4a.  В срока , посочен в параграф 4, съответната държава-членка докладва на Комисията и на Съвета относно мерките, предприети в отговор на препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС. Докладът включва целите за държавни разходи и приходи и за дискреционните мерки по отношение на разходите и приходите в съответствие с препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично."
   д) параграф 5 се заменя със следното:"
5.  Ако са били предприети ефективни действия съгласно препоръка по член 126, параграф 7 от Договора и след приемането на препоръката са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС. Преразгледаната препоръка, вземайки предвид факторите, посочени в член 2, параграф 3 от настоящия регламент, принципно може да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своята препоръка. В случай на сериозен икономически спад за еврозоната или за ЕС като цяло Съветът може също да реши, по препоръка на Комисията, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план ."

4.  Член 4 се изменя, както следва:

a) параграф 1 се заменя със следното: "

1.  Всяко решение на Съвета да направи своите препоръки публично достояние, когато е установено, че не са предприети ефективни действия съгласно член 126, параграф 8 от ДФЕС, се взема незабавно след изтичане на срока, определен в съответствие с член 3, параграф 4 от настоящия регламент.

"

б)  ▌параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Съветът, когато преценява дали са били предприети ефективни действия в отговор на неговите препоръки, отправени в съответствие с член 126, параграф 7 от ДФЕС, основава решението си на доклада, представен от съответната държава-членка съгласно член 3, параграф 4а от настоящия регламент, и неговото изпълнение, както и на всякакви други публично оповестени решения на правителството на съответната държава-членка.

Когато Съветът установи, в съответствие с член 126, параграф 8 от ДФЕС, че съответната държава-членка не е предприела ефективни действия, той докладва съответно на Европейския съвет.

"

5.  Член 5 се изменя, както следва:

   a) параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Всяко решение на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната държава-членка да вземе мерки за намаляване на дефицита съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС се взема в срок от два месеца от решението на Съвета, установяващо, че не са предприети ефективни действия съгласно член 126, параграф 8. В предизвестието Съветът изисква от държавата-членка да постигне годишните бюджетни цели, които, въз основа на прогнозите, аргументиращи предизвестието, са съобразени с минимално годишно подобрение от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в предизвестието. Съветът също така указва мерките, благоприятстващи постигането на тези цели."
   б) създава се следният параграф ▌:"
1а.  След предизвестието на Съвета, отправено в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС, съответната държава-членка докладва на Комисията и на Съвета относно предприетите действия в отговор на предизвестието на Съвета. Докладът включва целите за държавните разходи и приходи и за дискреционните мерки по отношение на разходите и приходите, както и информация относно взетите мерки в отговор на конкретните препоръки на Съвета, за да се позволи на Съвета при необходимост да вземе решение в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Докладът се оповестява публично."
   в) параграф 2 се заменя със следното:"
2.  Ако са били предприети ефективни действия съгласно предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС и след приемането на предизвестието са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледано предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС. Преразгледаното предизвестие, вземайки предвид факторите, посочени в член 2, параграф 3 от настоящия регламент, може по изключение да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит по правило с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своето предизвестие. В случай на сериозен икономически спад за еврозоната или за ЕС като цяло Съветът може също да реши, по препоръка на Комисията, да приеме преразгледано предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план ."

6.  Член 6 се заменя със следния текст:"

Член 6

1.  Съветът, когато преценява дали са били предприети ефективни действия в отговор на неговото предизвестие, изпратено в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС, основава решението си на доклада, представен от съответната държава-членка съгласно член 5, параграф 1а от настоящия регламент, и неговото изпълнение, както и на всякакви други публично оповестени решения на правителството на съответната държава-членка. Резултатите от мисията за наблюдение, която се провежда от Комисията в съответствие с член 10а, се вземат предвид.

2.  Когато са изпълнени условията за прилагане на член 126, параграф 11 от ДФЕС, Съветът налага санкции в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС. Всяко подобно решение следва да бъде взето не по-късно от четири месеца след решението на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната участваща държава-членка да предприеме мерки в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС.

"

7.  ▌Член 7 ▌се заменя със следното :"

Член 7

В случай че участващата държава-членка не успее да предприеме действия, съответстващи на последователните решения на Съвета съгласно член 126, параграфи 7 и 9 от ДФЕС, решението на Съвета за налагане на санкции в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС следва да бъде взето в рамките на шестнадесет месеца от датите за докладването на данните, определени в член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 479/2009. В случай че се прилага член 3, параграф 5 или член 5, параграф 2 от настоящия регламент, 16-месечният срок се променя съответно. Ускорена процедура се използва в случай на преднамерено планиран дефицит, за който Съветът е решил, че е прекомерен.„.

8.  Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

Решенията на Съвета за засилване на санкциите в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС се вземат не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009. Решенията на Съвета за отмяна на някои или на всички негови решения в съответствие с член 126, параграф 12 от ДФЕС се вземат възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009.

"

9.  В член 9, параграф 3 позоваването „член 6“ се заменя с позоваването „член 6, параграф 2“.

10.  Член 10 се изменя, както следва:

   a) уводното изречение на параграф 1 се заменя със следния текст:"
1.  Комисията и Съветът извършват редовно наблюдение на прилагането на действията, предприети:"
   10a. в параграф 3 позоваването „Регламент (ЕО) № 3605/93“ се заменя с позоваването „Регламент (ЕО) № 479/2009“.

Добавя се следният член: "

Член 10а

1.  Комисията поддържа постоянен диалог с органите на държавите-членки в съответствие с целите на настоящия регламент. За целта Комисията провежда по-специално мисии за оценка на настоящото икономическо положение в държавата-членка и идентифициране на рискове или трудности, свързани с изпълнението на целите на настоящия регламент.

2.  Засилено наблюдение може да бъде предприето по отношение на държави-членки, които са обект на препоръки и предизвестия, публикувани след решение в съответствие с член 126, параграф 8, и решения съгласно член 126, параграф 11 от ДФЕС за целите на наблюдението in situ. Съответната държава-членка предоставя необходимата информация за подготвянето и провеждането на мисията.

3.  Когато въпросната държава-членка е държава-членки, чиято валута е еврото или която участва във валутен механизъм 2, Комисията може да покани представители на Европейската централна банка, ако е целесъобразно, да участват в мисии за наблюдение.

4.  Комисията докладва на Съвета за резултатите от мисията, посочена в параграф 2, и ако това е целесъобразно, може да реши да оповести публично констатациите си.

5.  При организиране на мисиите за наблюдение по втори параграф Комисията изпраща предварителните си констатации на съответните държави-членки за коментар.

"

11.  Член 11 се заменя със следния текст:"

Член 11

Когато Съветът реши да наложи санкции на участваща държава-членка в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС, като правило се налага глоба. Съветът може да реши да допълни тази глоба с други мерки, предвидени в член 126, параграф 11 от ДФЕС.

"

12.  Член 12 се заменя със следния текст:"

Член 12

1.  Размерът на глобата се определя въз основа на твърд компонент, възлизащ на 0,2 % от БВП, и променлив компонент. Променливият компонент възлиза на една десета от разликата между дефицита като процент от БВП за предходната година и референтната стойност за дефицита на държавния бюджет, или ‐ в случай че неспазването на бюджетната дисциплина включва критерия за дълга ‐ салдото по консолидирания държавен бюджет като процент от БВП, което е трябвало да бъде постигнато през същата година съгласно предизвестието, отправено в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС.

2.  Всяка следваща година, докато решението за съществуването на прекомерен дефицит не бъде отменено, Съветът преценява дали съответната участваща държава-членка е предприела ефективно действие в отговор на предизвестието на Съвета съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС. В тази годишна оценка Съветът решава в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС да засили санкциите, освен ако съответната участваща държава-членка не се е съобразила с предизвестието на Съвета. Ако е взето решение за допълнителна глоба, тя се изчислява по същия начин, по който се изчислява променливият компонент на глобата в параграф 1.

3.  Всяка отделна глоба, посочена в параграфи 1 и 2, не може да надхвърля горната граница от 0,5 % от БВП.

"

13.  Член 13 се отменя и позоваването на него в член 15 се заменя с позоваването „член 12“.

14.  Член 16 се заменя със следния текст:"

Член 16

Средствата от глобите, посочени в член 12 от настоящия регламент, представляват други приходи, както е посочено в член 311 от ДФЕС, и се влагат в Европейския инструмент за финансова стабилност . От момента, в който държавите-членки, чиято парична единица е еврото, създадат друг механизъм за стабилност за предоставяне на финансова помощ с цел гарантиране на стабилността на еврозоната като цяло, глобите се влагат в този механизъм.

"

14a.  Добавя се следният член: "

Член 17а

1.  До три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент.

В този доклад се оценява, наред с другото:

   a) ефективността на регламента,
   б) напредъкът за гарантиране на по-тясна координация на икономическите политики и устойчива конвергенция на икономическите резултати на държавите-членки в съответствие с ДФЕС.

2.  По целесъобразност докладът се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.

3.  Докладът се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

"

15.  Всички позовавания на „член 104“ се заменят в регламента с позовавания на „член 126 от ДФЕС.

16.  В точка 2 от приложението позоваванията в колона І на „член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета“ се заменят с позоваването „член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Съвета

Председател

(1) Становище на Европейския парламент от 28 септември 2011 г.
(2) OВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1.
(3) ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.
(4) ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.
(5) OВ C 236, 2.8.1997 г., стр. 1.
(6) ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 7 януари 2013 г.Правна информация