Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0276(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0179/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0179/2011

Keskustelut :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.14
CRE 23/06/2011 - 12.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 28/09/2011 - 4.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0425

Hyväksytyt tekstit
PDF 168kWORD 97k
Keskiviikko 28. syyskuuta 2011 - Strasbourg Lopullinen painos
Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano *
P7_TA(2011)0425A7-0179/2011
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. syyskuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (KOM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0522),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 14 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0396/2010),

   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0179/2011),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna(2) ;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 150, 20.5.2011, s. 1.
(2) Tämä kanta korvaa 23. kesäkuuta 2011 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0288).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 28. syyskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta
P7_TC1-CNS(2010)0276

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 126 artiklan 14 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1) ,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) lausunnon(2) ,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) määrätään jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen sovittamisesta yhteen unionissa. Tämän olisi merkittävä seuraavien johtavien periaatteiden noudattamista: vakaa hintataso, terve julkistalous ja rahatalous sekä kestävä maksutase.

(2)  Vakaus- ja kasvusopimuksen muodostivat alun perin julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97(3) , liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97(4) ja vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu Eurooppa-neuvoston päätöslauselma(5) . Vuonna 2005 asetusta (EY) N:o 1466/97 muutettiin asetuksella (EY) N:o 1055/2005 ja asetusta (EY) N:o 1467/97 asetuksella (EY) N:o 1056/2005. Lisäksi neuvosto antoi 20 päivänä maaliskuuta 2005 kertomuksen vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamisesta.

(3)  Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on terve ja kestävä julkinen talous, jolla pyritään vahvistamaan rahoitusvakauden tukeman ja uusien työpaikkojen syntyä edistävän vahvan ja kestävän kasvun sekä hintavakauden edellytyksiä.

(4)  Talouden ohjausjärjestelmän yhteistä kehystä, julkisen talouden tehokkaampi valvonta mukaan luettuna, on tarpeen parantaa ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden taloudet ovat Euroopan unionissa ja varsinkin euroalueella hyvin pitkälle yhdentyneet.

(4 a)  Talouden ohjausjärjestelmän parannetun kehyksen olisi nojauduttava useisiin toisiinsa liittyviin ja keskenään johdonmukaisiin kestävää kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimintalinjoihin, joihin kuuluvat erityisesti unionin kasvu- ja työllisyysstrategia, jossa olisi keskityttävä erityisesti sisämarkkinoiden kehittämiseen ja vahvistamiseen ja kansainvälisen kaupan ja kilpailukyvyn edistämiseen, tehokas kehys julkisen talouden liiallisen alijäämän estämiseksi ja korjaamiseksi (vakaus- ja kasvusopimus), vankka kehys makrotalouden epätasapainon estämiseksi ja korjaamiseksi, kansallisten julkisen talouden kehysten vähimmäisvaatimukset sekä tehostettu rahoitusmarkkinoiden sääntely ja valvonta, myös Euroopan järjestelmäriskikomitean suorittama makrotason vakauden valvonta.

(4 b)  Dynaamisten sisämarkkinoiden saavuttamista ja ylläpitämistä olisi pidettävä yhtenä talous- ja rahaliiton asianmukaisen ja häiriöttömän toiminnan edellytyksistä.

(4 c)  Vakaus- ja kasvusopimuksen sekä talouden ohjausjärjestelmän valmiin kehyksen olisi täydennettävä ja tuettava unionin kasvu- ja työllisyysstrategiaa. Eri osatekijöiden väliset kytkökset eivät saisi kuitenkaan merkitä sitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksistä poiketaan.

(4 d)  Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien olisi osallistuttava entistä tiiviimmin ja oikea-aikaisemmin talouden ohjausjärjestelmän lujittamiseen. Vaikka Euroopan parlamentin keskustelukumppaneita tässä vuoropuhelussa ovat unionin toimielimet ja niiden edustajat, Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota koskee SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukainen neuvoston päätös, SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukainen neuvoston suositus, SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukainen vaatimus tai SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukainen päätös, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon. Jäsenvaltioiden osallistuminen on vapaaehtoista.

(4 e)  Talous- ja rahaliiton ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana saadut kokemukset ja tehdyt virheet osoittavat, että unionissa tarvitaan parempaa talouden ohjausjärjestelmää, jonka olisi perustuttava jäsenvaltioiden entistä voimakkaampaan sitoutumiseen yhdessä sovittuihin sääntöihin ja toimintalinjoihin sekä jäsenvaltioiden talouspolitiikan entistä vankempaan unionin tason valvontakehykseen.

(4 f)  Komission ja neuvoston olisi tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä otettava asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät ja kyseisten jäsenvaltioiden talouden ja talousarvion tilanne

(5)  Talousarvion kurinalaisuutta koskevia sääntöjä olisi vahvistettava erityisesti kiinnittämällä enemmän huomiota velkatasoon ja -kehitykseen sekä kokonaiskestävyyteen. Olisi vahvistettava myös välineitä, joilla varmistetaan, että näitä sääntöjä noudatetaan ja ne saatetaan voimaan.

(5 a)  Komissiolla olisi oltava vahvempi rooli tehostetussa valvontamenettelyssä jäsenvaltiokohtaisten arviointien, seurannan, valvontakäyntien, suositusten ja varoitusten suhteen.

(6)  Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano soveltaen sekä alijäämää että velkaa koskevia perusteita edellyttää numeerista vertailuarvoa, jossa otetaan huomioon suhdannekierto, sen arvioimiseksi, pieneneekö julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen riittävästi ja lähestyykö se riittävän nopeasti viitearvoa. Olisi otettava käyttöön siirtymäkausi, jotta jäsenvaltiot, joihin sovelletaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä tämän asetuksen antamispäivänä, voivat mukauttaa politiikkansa velan supistamista koskevaan numeeriseen vertailuarvoon. Tämän tulisi koskea myös jäsenvaltioita, jotka osallistuvat Euroopan unionin ja Kansainvälisen valuuttarahaston sopeutusohjelmaan.

(7)  Sen, että velan supistamista koskevaa numeerista vertailuarvoa ei ole noudatettu, ei tulisi riittää liiallisen alijäämän toteamiseksi, vaan siinä olisi ▌otettava huomioon kaikki SEUT-sopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaisessa komission kertomuksessa mainitut merkitykselliset tekijät. Erityisesti arviointi suhdannekierron vaikutuksesta ja velkakannan korjauserän koostumuksen vaikutuksesta velkakehitykseen voi riittää sulkemaan pois liiallisen alijäämän toteamisen velkaperusteen nojalla.

(8)  Todettaessa liiallisen alijäämän olemassaolo alijäämän ja alijäämään johtavien vaiheiden perusteella on otettava huomioon kaikki SEUT-sopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessa mainitut merkitykselliset tekijät, jos julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei ylitä viitearvoa.

(8 a)  Otettaessa merkityksellisten tekijöiden joukossa huomioon eläkeuudistukset olisi keskeisenä tarkasteltavana asiana oltava, parantavatko ne koko eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä toisaalta lisäämättä julkistalouden rahoitusaseman riskejä keskipitkällä aikavälillä.

(9)  SEUT-sopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaisessa komission kertomuksessa olisi tarkasteltava asianmukaisesti kansallisen finanssipolitiikan kehyksen laatua, sillä tämä kehys on tärkeässä asemassa julkisen talouden vakauttamisen ja kestävyyden tukemisessa. Tähän tarkasteluun tulisi kuulua [jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista annetussa] neuvoston direktiivissä asetetut vähimmäisvaatimukset sekä muut sovitut toivottavat julkisen talouden kurinalaisuutta koskevat vaatimukset.

(10)  Liiallisen alijäämän tilanteiden korjaamista koskevien neuvoston suositusten ja vaatimusten noudattamisen seuraamisen tukemiseksi on tarpeen, että niissä täsmennetään vuotuiset julkisen talouden tavoitteet, jotka vastaavat tarvittavaa suhdannekorjattua julkisen talouden parannusta ilman kertaluonteisia ja väliaikaisia toimenpiteitä. Tässä yhteydessä olisi vuotuinen vertailuarvo 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen ymmärrettävä vuotuisena keskiarvona.

(11)  Toimien tuloksellisuuden arvioinnissa on hyödyllistä ottaa vertailukohdaksi julkisen talouden menotavoitteiden noudattaminen yhdistettynä suunniteltujen tulopuolen erityistoimenpiteiden toteuttamiseen.

(12)  Arvioitaessa tarvetta pidentää määräaikaa liiallisen alijämän korjaamiseksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota euroalueen tai koko EU:n talouden vakavaan taantumaan edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä .

(13)  On aiheellista tehostaa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten seuraamusten soveltamista niin että seuraamukset todella kannustavat 126 artiklan 9 kohdan mukaisten vaatimusten noudattamiseen.

(14)  Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa finanssipolitiikan valvontakehystä, käyttöön olisi SEUT-sopimuksen 136 artiklan perusteella otettava sääntöihin perustuvia seuraamuksia, joilla varmistetaan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattamisen varmistavat oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset ja tehokkaat mekanismit.

(14 a)  Kerätyt sakot olisi osoitettava euroa rahayksikkönään käyttävien jäsenvaltioiden perustamiin vakausmekanismeihin, joista annetaan rahoitustukea koko euroalueen vakauden turvaamiseksi.

(15)  Asetuksen (EY) N:o 1467/97 sisältämissä viittauksissa olisi otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uusi artiklanumerointi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 korvaaminen Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 479/2009(6) .

(16)  Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1467/97 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1467/97 seuraavasti:

1.  Korvataan 1 artikla seuraavasti:"

1 artikla

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, joilla nopeutetaan ja selkeytetään liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä. Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tavoitteena on estää julkistalouden liialliset alijäämät ja nopeuttaa alijäämien korjaamista silloin, kun niitä esiintyy, ja kun talousarviota koskevan kurinalaisuuden noudattamista tarkastellaan julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla perusteilla.

2.  Tässä asetuksessa ’osallistuvilla jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.

"

2.  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
1.  Julkistalouden viitearvon ylittävää alijäämää pidetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti poikkeuksellisena, jos se johtuu sellaisesta epätavallisesta tapahtumasta, johon kyseinen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa ja jolla on merkittävää vaikutusta julkisyhteisöjen rahoitusasemaan, tai jos se johtuu vakavasta taloudellisesta taantumasta."
   b) Lisätään ▌kohta seuraavasti:"
1 a.  Kun julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) ylittää viitearvon, sen katsotaan SEUT-sopimuksen 126 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti pienenevän riittävästi ja lähestyvän riittävän nopeasti viitearvoa, jos ero suhteessa viitearvoon on pienentynyt kolmen edellisen vuoden aikana keskimäärin kahdeskymmenesosan vuosittain, mitä käytetään vertailuarvona, joka perustuu muutoksiin niiden kolmen viime vuoden ajalta, joilta tietoja on saatavilla . Velkaperusteen mukaista vaatimusta katsotaan myös noudatetun, jos komission antamat julkisen talouden ennusteet osoittavat, että vaadittu eron pieneneminen tapahtuu kolmen vuoden jakson aikana, joka sisältää ne kaksi vuotta, jotka seuraavat viimeistä vuotta, jolta tietoja on käytettävissä. Sellaiselle jäsenvaltiolle, johon sovelletaan liiallista alijäämää koskevaa menettelyä … päivänä … [ tämän asetuksen antamispäivä - lisätään], ja kolmen vuoden ajan liiallisen alijäämän korjaamisesta velkaperusteen mukaista vaatimusta katsotaan noudatetun, jos asianomainen jäsenvaltio edistyy riittävästi vaatimusten täyttämisessä siten kuin niitä arvioidaan sen vakaus- tai lähentymisohjelmaa koskevissa neuvoston lausunnoissa.
Velan sopeuttamista koskevaa vertailuarvoa sovellettaessa olisi otettava huomioon suhdanteen vaikutus velan supistumisvauhtiin."
   c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:"
3.  Laatiessaan SEUT-sopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa artiklassa tarkoitetut merkitykselliset tekijät sikäli kuin ne vaikuttavat merkittävästi kyseisen jäsenvaltion alijäämä- ja velkaperusteiden noudattamisen arviointiin . Kertomuksessa käsitellään asianmukaisesti seuraavia seikkoja:
   keskipitkän aikavälin taloudellisessa tilanteessa tapahtunut kehitys, erityisesti potentiaalinen kasvu, mukaan lukien työntekijöiden eri maksut, pääoman kasvattaminen ja kokonaistuottavuuden kasvu, suhdannekehitys ja yksityisen sektorin nettosäästöt;
   kehitys keskipitkän aikavälin julkistalouden rahoitusasemassa (erityisesti tiedot julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteisiin tähtäävästä sopeuttamisesta, perustaseen taso ja sekä juoksevien että pääomaan liittyvien perusmenojen kehitys, liiallisen makrotalouden epätasapainon ehkäisemistä ja korjaamista koskevien politiikkojen toteuttaminen , unionin yhteisen kasvustrategian mukaisten politiikkojen toteuttaminen sekä yleinen julkisen talouden laatu ja erityisesti kansallisten julkisen talouden kehysten tehokkuus );
   kertomuksessa analysoidaan ▌myös julkisyhteisöjen velka-aseman keskipitkän aikavälin kehitystä, sen dynamiikkaa ja kestävyyttä (erityisesti ▌riskitekijöitä, myös laina-aikaa ja sitä, missä valuutassa velka on, virta–varanto-korjauserää ja sen koostumusta , kertyneitä ylijäämiä ja muita rahoitusvaroja ; takuita, varsinkin kun ne liittyvät finanssialaan; väestön ikääntymisestä aiheutuvia mahdollisia implisiittisiä vastuita ja yksityisen velan määrää siinä määrin kuin se voi aiheuttaa julkishallinnolle implisiittisiä vastuita);
   komissio ottaa asianmukaisesti ja nimenomaisesti huomioon myös muut tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää merkityksellisinä arvioitaessa kokonaisvaltaisesti alijäämä- ja velkaperusteiden noudattamista ja jotka jäsenvaltio on esittänyt neuvostolle ja komissiolle. Tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti kansainvälisen solidaarisuuden edistämiseen ja unionin poliittisten tavoitteiden ▌saavuttamiseen tarkoitettuja rahoitusosuuksia; jäsenvaltioiden välisen kahden- ja monenvälisen tuen muodossa syntynyttä velkaa rahoitusvakauden turvaamisen yhteydessä; rahoituksenvakauttamiseen liittyvää velkaa merkittävien rahoitushäiriöiden aikana .
"
   d) Korvataan 4 kohta seuraavasti:"
4.  Komissio ja neuvosto tekevät tasapainoisen kokonaisarvioinnin kaikista merkityksellisistä tekijöistä, erityisesti niiden vaikutuksesta alijäämä- ja/tai velkaperusteiden noudattamisen arviointiin raskauttavina tai lieventävinä tekijöinä. Kun noudattamista arvioidaan alijäämäperustetta soveltaen ja jos julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää viitearvon, nämä tekijät otetaan huomioon SEUT-sopimuksen 126 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa liiallisen alijäämän olemassaoloa koskevaan päätökseen johtavissa vaiheissa vain, jos yleisperiaatteen molemmat edellytykset – se, että julkistalouden alijäämän on pysyttävä lähellä viitearvoa ja viitearvon ylittämisen on oltava väliaikaista, jotta nämä merkitykselliset tekijät otetaan huomioon – täyttyvät täysin.
Nämä tekijät otetaan kuitenkin huomioon liiallisen alijäämän olemassaoloa koskevaan päätökseen johtavissa vaiheissa, kun noudattamista arvioidaan velkaperustetta soveltaen."
   d a) Korvataan 5 kohta seuraavasti: "
5.  Komissio ja neuvosto ottavat arvioidessaan alijäämä- ja velkaperusteiden noudattamista sekä myöhemmissä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn vaiheissa asianmukaisesti huomioon eläkeuudistukset, joilla otetaan käyttöön monipilarinen pakollisen täysin rahastoivan pilarin sisältävä järjestelmä, ja julkisesti hallinnoidun pilarin nettokustannukset. Erityisesti tarkastellaan uudistuksella luodun yleisen eläkejärjestelmän piirteitä, esimerkiksi sitä, edistääkö se pitkän aikavälin kestävyyttä lisäämättä julkisen talouden keskipitkän aikavälin rahoitusaseman riskejä."
   d b) Korvataan 6 kohta seuraavasti: "
6.  Jos neuvosto on komission ehdotuksen huomioon ottaen tehnyt SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, jossa todetaan, että jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, neuvosto ja komissio ottavat 3 kohdassa tarkoitetut, kyseisen jäsenvaltion tilanteeseen vaikuttavat merkitykselliset tekijät huomioon myös SEUT-sopimuksen 126 artiklan mukaisen menettelyn myöhemmissä vaiheissa ja myös tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisesti kun asetetaan liiallisen alijäämän korjaamista koskeva määräaika ja mahdollisesti jatketaan sitä. Kyseisiä merkityksellisiä tekijöitä ei kuitenkaan oteta huomioon, kun neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan mukaisesti kumota SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6–9 kohdassa ja 11 kohdassa tarkoitetut päätöksensä tai jotkin niistä."
   e) Korvataan 7 kohta seuraavasti:"
7.  Jos alijäämän viitearvon ylittäminen ▌jossakin jäsenvaltiossa johtuu eläkeuudistuksesta, jolla otetaan käyttöön monipilarinen, pakollisen täysin rahastoivan pilarin sisältävä järjestelmä, komissio ja neuvosto tarkastelevat myös eläkeuudistuksesta ▌aiheutuvia kustannuksia arvioidessaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn alijäämäluvuissa tapahtunutta kehitystä niin kauan kuin alijäämä ei merkittävästi ylitä tasoa, jota voidaan pitää viitearvoa lähellä olevana tasona, eikä velkasuhde ylitä viitearvoa, edellyttäen että julkisen talouden kokonaiskestävyys säilytetään . ▌Nettokustannukset otetaan huomioon myös silloin, kun neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan mukaisesti kumota SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6–9 ja 11 kohdan mukaiset päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason ▌."

2 a.  Lisätään jakso seuraavasti: "

1 a JAKSO

TALOUDELLINEN VUOROPUHELU

2 a artikla

1.  Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuoropuhelun tehostamiseksi ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi kutsua neuvoston puheenjohtajan, komission ja mahdollisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tai euroryhmän puheenjohtajan valiokuntaan keskustelemaan SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohtaan perustuvasta neuvoston päätöksestä, SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohtaan perustuvasta neuvoston suosituksesta ja SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesta vaatimuksesta sekä SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukaisista päätöksistä.

Neuvoston edellytetään pääsääntöisesti noudattavan komission suosituksia ja ehdotuksia tai selittävän kantansa julkisesti.

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota tällainen suositus, vaatimus ja päätös koskee, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon.

2.  Komissio ja neuvosto tiedottavat Euroopan parlamentille säännöllisesti tämän asetuksen soveltamisesta.

"

3.  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:"
2.  Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon huomioon ja todetessaan, että liiallinen alijäämä on olemassa, antaa lausunnon ja tekee ehdotuksen neuvostolle SEUT-sopimuksen 126 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti ja ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ."
   b) Korvataan 3 kohdassa oleva viittaus asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 ja 3 kohtaan viittauksella asetuksen (EY) N:o 479/2009 3 artiklan 2 ja 3 kohtaan.
   c) Korvataan 4 kohta seuraavasti:"
4.  SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisesti annetussa neuvoston suosituksessa vahvistetaan enintään kuuden kuukauden määräaika, jonka kuluessa kyseisen jäsenvaltion on toteutettava tuloksellisia toimia. Tilanteen vakavuuden niin vaatiessa tuloksellisten toimien määräaika voi olla kolme kuukautta. Neuvoston suosituksessa vahvistetaan myös määräaika liiallisen alijäämän korjaamiseksi; korjaaminen olisi saatettava päätökseen liiallisen alijäämän toteamista seuraavana vuonna, ellei ole olemassa erityisiä olosuhteita. Neuvosto kehottaa suosituksessaan jäsenvaltiota saavuttamaan vuotuiset julkistalouden tavoitteet, jotka suosituksen perustana olevan ennusteen mukaan johtavat jäsenvaltion suhdannekorjatun rahoitusaseman, kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, vuotuiseen vähimmäisparannukseen, jonka vertailuarvona on 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, jotta voidaan varmistaa liiallisen alijäämän korjaaminen suosituksessa asetetussa määräajassa."
   d) Lisätään ▌kohta seuraavasti:"
4 a.  Asianomaisen jäsenvaltion on 4 kohdassa säädetyn ▌määräajan kuluessa raportoitava komissiolle ja neuvostolle SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisen neuvoston suosituksen perusteella toteutetuista toimista. Selvityksessä on esitettävä SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaista neuvoston suositusta vastaavat julkisia menoja ja tuloja ja sekä meno- että tulopuolen harkinnanvaraisia toimenpiteitä koskevat tavoitteet, tiedot toteutetuista toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden luonne. Selvitys on julkistettava."
   e) Korvataan 5 kohta seuraavasti:"
5.  Jos on toteutettu tuloksellisia toimia SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisen suosituksen mukaisesti ja odottamattomat haitalliset taloudelliset tapahtumat vaikuttavat huomattavan epäsuotuisasti julkiseen talouteen suosituksen antamisen jälkeen, neuvosto voi komission suosituksesta päättää antaa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan nojalla tarkistetun suosituksen. Tarkistetussa suosituksessa, jossa otetaan huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset tekijät, voidaan esimerkiksi pidentää liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä vuodella. Neuvosto arvioi suositukseensa sisältyvien talousennusteiden perusteella, ovatko odottamattomat haitalliset taloudelliset tapahtumat vaikuttaneet huomattavan epäsuotuisasti julkiseen talouteen. Jos euroalueen tai koko EU:n talous on vakavassa taantumassa, neuvosto voi myös päättää antaa komission suosituksesta SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan nojalla tarkistetun suosituksen edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä ."

4.  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti: "

1.  Jos neuvosto todettuaan SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, ettei tuloksellisia toimia ole toteutettu, päättää julkistaa suosituksensa, päätös tehdään välittömästi tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetyn määräajan päätyttyä.

"

b)  Korvataan ▌2 kohta seuraavasti:"

2.  Kun neuvosto harkitsee, onko sen SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän suosituksen johdosta toteutettu tuloksellisia toimia, se tekee päätöksensä kyseisen jäsenvaltion tämän asetuksen 3 artiklan 4 a kohdan mukaisesti toimittaman selvityksen ja muiden kyseisen jäsenvaltion hallituksen julkistamien päätösten perusteella.

Jos neuvosto toteaa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että asianomainen jäsenvaltio ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia, se raportoi asiasta Eurooppa-neuvostolle.

"

5.  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukainen neuvoston päätös, jossa osallistuvaa jäsenvaltiota vaaditaan toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti todennut, ettei tuloksellisia toimia ole toteutettu. Neuvosto pyytää vaatimuksessaan jäsenvaltiota saavuttamaan vuotuiset julkisen talouden tavoitteet, jotka vaatimuksen perustana olevan ennusteen mukaan johtavat jäsenvaltion suhdannekorjatun rahoitusaseman, kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, vuotuiseen vähimmäisparannukseen, jonka vertailuarvona on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, jotta varmistetaan liiallisen alijäämän korjaaminen vaatimuksessa asetetussa määräajassa. Neuvosto esittää myös, millaisin toimenpitein nämä tavoitteet voidaan saavuttaa."
   b) Lisätään ▌kohta seuraavasti:"
1 a.  Kun neuvosto on esittänyt SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisen vaatimuksen, kyseisen jäsenvaltion on raportoitava komissiolle ja neuvostolle neuvoston vaatimuksen perusteella toteutetuista toimista. Selvityksessä on esitettävä julkisia menoja ja tuloja ja sekä meno- että tulopuolen harkinnanvaraisia toimenpiteitä koskevat tavoitteet ja tiedot erityisten neuvoston suositusten perusteella toteutetuista toimista, jotta neuvosto voi tarvittaessa tehdä tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisen päätöksen. Selvitys on julkistettava."
   c) Korvataan 2 kohta seuraavasti:"
2.  Jos on toteutettu tuloksellisia toimia SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisen vaatimuksen mukaisesti ja odottamattomat haitalliset taloudelliset tapahtumat vaikuttavat huomattavan epäsuotuisasti julkiseen talouteen vaatimuksen esittämisen jälkeen, neuvosto voi komission suosituksesta päättää esittää SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan nojalla tarkistetun vaatimuksen. Tarkistetussa vaatimuksessa, jossa otetaan huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset tekijät, voidaan esimerkiksi pidentää liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä vuodella. Neuvosto arvioi vaatimukseensa sisältyvien taloudellisten ennusteiden perusteella, ovatko odottamattomat haitalliset taloudelliset tapahtumat vaikuttaneet huomattavan epäsuotuisasti julkiseen talouteen. Jos euroalueen tai koko EU:n talous on vakavassa taantumassa, neuvosto voi myös päättää esittää komission suosituksesta SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan nojalla tarkistetun vaatimuksen edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä ."

6.  Korvataan 6 artikla seuraavasti:"

6 artikla

1.  Kun neuvosto harkitsee, onko sen SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti esittämän vaatimuksen johdosta toteutettu tuloksellisia toimia, se tekee päätöksensä kyseisen jäsenvaltion tämän asetuksen 5 artiklan 1 a kohdan mukaisesti toimittaman selvityksen ja sen täytäntöönpanon sekä muiden kyseisen jäsenvaltion hallituksen julkistamien päätösten perusteella. On otettava huomioon komission 10 a artiklan mukaisesti toteuttaman valvontakäynnin tulokset.

2.  Jos edellytykset SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan soveltamiseksi täyttyvät, neuvosto määrää seuraamukset 126 artiklan 11 kohdan mukaisesti. Tällaiset päätökset on tehtävä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti päättänyt vaatia kyseistä osallistuvaa jäsenvaltiota toteuttamaan toimenpiteitä.

"

7.  Korvataan 7 artikla seuraavasti: "

7 artikla

Jos osallistuva jäsenvaltio ei noudata neuvoston SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 ja 9 kohdan mukaisesti tekemiä päätöksiä, neuvosto tekee päätöksen SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukaisten seuraamusten määräämisestä pääsääntöisesti kuudentoista kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 479/2009 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyistä tietojen toimittamispäivistä . Sovellettaessa tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohtaa tai 5 artiklan 2 kohtaa kuudentoista kuukauden määräaikaa muutetaan vastaavasti. Nopeutettua menettelyä käytetään silloin, kun kyseessä on tarkoituksellisesti suunniteltu alijäämä, jonka neuvosto toteaa liialliseksi.’

8.  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

’8 artikla

Neuvosto tekee SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukaisen päätöksen tehostaa seuraamuksia kahden kuukauden kuluessa asetuksella (EY) N:o 479/2009 säädetyistä tietojen toimittamispäivistä. Neuvosto tekee SEUT-sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan mukaisen päätöksen joidenkin tai kaikkien päätöstensä kumoamisesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa asetuksella (EY) N:o 479/2009 säädetyistä tietojen toimittamispäivistä.

"

9.  Korvataan 9 artiklan 3 kohdassa oleva viittaus 6 artiklaan viittauksella 6 artiklan 2 kohtaan.

10.  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohdan johdantovirke seuraavasti:"
1.  Komissio ja neuvosto seuraavat säännöllisesti toimia,"
   10 a. Korvataan 3 kohdassa oleva viittaus asetukseen (EY) N:o 3605/93 viittauksella asetukseen (EY) N:o 479/2009.

Lisätään artikla seuraavasti: "

10 a artikla

1.  Komissio käy jatkuvaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten komissio toteuttaa erityisesti valvontakäyntejä arvioidakseen jäsenvaltion senhetkistä taloudellista tilannetta ja määrittääkseen riskit tai mahdolliset vaikeudet noudattaa tämän asetuksen tavoitteita.

2.  Sellaisiin jäsenvaltioihin, joita koskevat suositukset ja vaatimukset, jotka on annettu SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisen päätöksen ja SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukaisten päätösten johdosta paikan päällä suoritettavaa valvontaa varten, voidaan kohdistaa tehostettua valvontaa. Kyseisten jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki valvontakäynnin valmistelua ja toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

3.  Jos kyseisen jäsenvaltion rahayksikkö on euro tai se osallistuu ERM II -valuuttakurssimekanismiin, komissio voi kutsua tarvittaessa Euroopan keskuspankin edustajia osallistumaan valvontakäynteihin.

4.  Komissio raportoi neuvostolle 2 kohdassa tarkoitetun käynnin tuloksista ja voi tarvittaessa päättää julkistaa havaintonsa.

5.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja valvontakäyntejä järjestäessään komissio välittää alustavat tuloksensa kyseisille jäsenvaltioille huomautuksia varten.

"

11.  Korvataan 11 artikla seuraavasti:"

11 artikla

Jos neuvosto päättää määrätä osallistuvalle jäsenvaltiolle seuraamuksia SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiolta vaaditaan pääsääntöisesti sakko. Neuvosto voi päättää toteuttaa tämän sakon lisäksi SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdassa määrättyjä muita toimenpiteitä.

"

12.  Korvataan 12 artikla seuraavasti:"

12 artikla

1.  Sakko koostuu kiinteästä osasta, joka on 0,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, sekä muuttuvasta osasta. Muuttuva osa on yksi kymmenesosa toisaalta prosenttiosuutena suhteessa bruttokansantuotteeseen ilmaistun edellisvuoden alijäämän ja toisaalta joko julkistalouden alijäämän viitearvon tai, jos talousarviota koskevaa kurinalaisuutta on jätetty noudattamatta velkaperusteen osalta, kyseisen vuoden tavoitteeksi SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisessa vaatimuksessa asetetun prosenttiosuutena suhteessa bruttokansantuotteeseen ilmaistun julkistalouden rahoitusaseman välisestä erosta.

2.  Jokaisena seuraavana vuonna siihen asti, kunnes päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta on kumottu, neuvosto arvioi, onko kyseinen osallistuva jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisen vaatimuksen noudattamiseksi. Tässä vuosiarvioinnissa neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukaisesti seuraamusten tehostamisesta, jollei kyseinen osallistuva jäsenvaltio ole noudattanut neuvoston vaatimusta. Jos päätetään määrätä lisäsakko, se on laskettava samalla tavoin kuin 1 kohdassa tarkoitettu sakon muuttuva osa.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen yksittäisten sakkojen enimmäismäärä on 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

"

13.  Kumotaan 13 artikla ja korvataan 15 artiklassa oleva viittaus 13 artiklaan viittauksella 12 artiklaan.

14.  Korvataan 16 artikla seuraavasti:"

16 artikla

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut sakot ovat SEUT-sopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne osoitetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle . Jos jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, perustavat koko euroalueen vakauden turvaamiseksi uuden rahoitustuen myöntämiseen tarkoitetun vakausmekanismin, sakot osoitetaan tälle mekanismille .

"

14 a.  Lisätään artikla seuraavasti: "

17 a artikla

1.  Komissio julkaisee kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

Kertomuksessa arvioidaan muun muassa:

   a) asetuksen tehokkuutta,
   b) edistymistä jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan lähentymisen turvaamisessa SEUT-sopimuksen mukaisesti.

2.  Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

3.  Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

"

15.  Korvataan kaikki viittaukset 104 artiklaan koko asetuksessa viittauksilla SEUT-sopimuksen 126 artiklaan.

16.  Korvataan liitteessä olevan 2 kohdan sarakkeessa I olevat viittaukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 ja 3 kohtaan viittauksilla neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 3 artiklan 2 ja 3 kohtaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin lausunto annettu 28. syyskuuta 2011.
(2) EUVL C 150, 20.5.2011, s. 1.
(3) EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.
(4) EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6.
(5) EYVL C 236, 2.8.1997, s. 1.
(6) EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 7. tammikuuta 2013Oikeudellinen huomautus