Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0276(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0179/2011

Pateikti tekstai :

A7-0179/2011

Debatai :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Balsavimas :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.14
CRE 23/06/2011 - 12.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 28/09/2011 - 4.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0425

Priimti tekstai
PDF 183kWORD 114k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Perviršinio deficito procedūros įgyvendinimas *
P7_TA(2011)0425A7-0179/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0522),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 14 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0396/2010),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0179/2011),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais(2) ;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
(2) Ši pozicija pakeičia 2011 m. birželio 23 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2011)0288).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. rugsėjo 28 d., siekiant priimti Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo
P7_TC1-CNS(2010)0276

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 126 straipsnio 14 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę(1) ,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę(2) ,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Sąjungos mastu koordinuojant valstybių narių ekonominę politiką, kaip nustatyta Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) , turėtų būti užtikrinta atitiktis pagrindiniams kainų stabilumo, viešųjų finansų būklės bei pinigų politikos sąlygų patikimumo ir mokėjimų balanso tvarumo principams;

(2)  iš pradžių Stabilumo ir augimo paktą sudarė 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo(3) , 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo(4) ir 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl Stabilumo ir augimo pakto(5) . 2005 m. reglamentai (EB) Nr. 1466/97 ir (EB) Nr. 1467/97 iš dalies atitinkamai pakeisti reglamentais (EB) Nr. 1055/2005 ir (EB) Nr. 1056/2005. Be to, buvo priimtas 2005 m. kovo 20 d. Tarybos pranešimas „Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo tobulinimas“;

(3)  Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis tikslas yra patikimi ir tvarūs valstybės finansai – priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų stabilumui ir dideliam tvariam augimui, kuris grindžiamas finansiniu stabilumu ir sudaro sąlygas kurti naujas darbo vietas;

(4)  reikia tobulinti bendrą ekonomikos valdymo sistemą, įskaitant geresnę biudžeto priežiūrą, atsižvelgiant į ▌pasiektą aukštą ekonomikos integracijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių lygį, ypač euro zonoje ;

(4a)  pagerinta ekonomikos valdymo sistema turėtų būti paremta keliomis tarpusavyje susijusiomis ir tarpusavyje derančiomis tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo politikos kryptimis, ypač Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija, ypatingą dėmesį skiriant vidaus rinkos vystymui ir stiprinimui, tarptautinės prekybos ir konkurencingumo skatinimui, taip pat turėtų būti paremta veiksminga valdžios sektoriaus perviršinio deficito prevencijos ir koregavimo sistema (Stabilumo ir augimo paktas), tvirta makroekonominio disbalanso prevencijos ir panaikinimo sistema, minimaliais nacionalinių biudžeto sistemų reikalavimais, sustiprintu finansų rinkų reguliavimu ir priežiūra, įskaitant Europos sisteminės rizikos valdybos rizikos ribojimo makrolygiu priežiūrą;

(4b)  dinamiškos bendrosios rinkos sukūrimas ir išlaikymas turėtų būti laikomi sudėtine tinkamo ir sklandaus ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo dalimi;

(4c)  Stabilumo ir augimo paktas bei išsami ekonomikos valdymo sistema turėtų papildyti ir palaikyti Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Dėl skirtingų aspektų tarpusavio ryšių neturėtų būti taikomos Stabilumo ir augimo pakto nuostatų išimtys;

(4d)   ekonominis valdymas turėtų būti vykdomas aktyviau ir laiku įtraukiant Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus. Nors ir pripažindamas, kad šio dialogo, kuriame dalyvautų Europos Parlamentas, šalys yra Europos institucijos ir jų atstovai, kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali suteikti valstybei narei, kuriai taikomas Tarybos sprendimas grindžiamas SESV 126 straipsnio 6 dalimi, Tarybos rekomendacija pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį, įspėjimas pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį ar sprendimą priimtą pagal SESV 126 straipsnio 11 dalį, dalyvauti keičiantis nuomonėmis. Valstybės narės dalyvavimas nėra privalomas;

(4e)  atsižvelgiant į patirtį, įgytą per pirmąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo dešimtmetį, ir į padarytas klaidas, reikia gerinti Sąjungos ekonomikos valdymą, kuris turėtų būti grindžiamas didesne nacionaline atsakomybe už bendrai sutartas taisykles ir politiką, taip pat griežtesnės nacionalinės ekonominės politikos stebėsenos Sąjungos lygmeniu sistema;

(4f)  Komisija ir Taryba, tinkamai taikydamos šį reglamentą, turėtų atsižvelgti į visus susijusius veiksnius ir atitinkamų valstybių narių ekonomikos bei biudžeto padėtį;

(5)  reikėtų stiprinti biudžetinės drausmės taisykles, visų pirma gerokai daugiau dėmesio skirti skolos lygiui ir pokyčiams bei bendram tvarumui. Taip pat turėtų būti stiprinamos atitikties šioms taisyklėms ir jų vykdymo užtikrinimo sistemos;

(5a)  Komisija turėtų atlikti didesnį vaidmenį taikant sustiprintos priežiūros procedūrą, susijusią su atskirų valstybių narių vertinimu, stebėsena, misijomis, rekomendacijomis ir įspėjimais;

(6)  įgyvendinant esamą perviršinio deficito procedūrą remiantis tiek deficito kriterijumi, tiek skolos kriterijumi, ▌reikalingas skaitinis lyginamasis dydis, kurį taikant būtų atsižvelgiama į veiklos ciklą ir pagal kurį būtų vertinama, ar valdžios sektoriaus skolos santykis su bendruoju vidaus produktu pakankamai mažėja ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės. Siekiant valstybėms narėms, kurioms šio reglamento priėmimo dieną taikoma perviršinio deficito procedūra, leisti taikyti savo politiką dėl skolos mažinimo skaitinio lyginamojo dydžio, turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis. Tai taip pat turėtų būti taikoma toms valstybėms narėms, kurioms taikoma Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo koregavimo programa;

(7)  ▌sprendimui, kad susidaręs perviršinis deficitas, priimti neturėtų užtekti vien to, kad nesilaikoma skolos mažinimo skaitinio lyginamojo dydžio, šį sprendimą priimant reikėtų atsižvelgti į visus kitus svarbius veiksnius, nurodytus Komisijos pranešime pagal SESV 126 straipsnio 3 dalį. Visų pirma gali pakakti įvertinti ciklo ir atsargų srautų koregavimo sudėties poveikį skolos pokyčiams, kad sprendimas dėl perviršinio deficito susidarymo nebūtų priimtas remiantis skolos kriterijumi;

(8)  kai remiantis deficito kriterijumi priimamas sprendimas, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, ir visais to sprendimo priėmimo etapais reikia remtis visais svarbiais veiksniais, nurodytais Komisijos pranešime pagal SESV 126 straipsnio 3 dalį, jeigu valdžios sektoriaus skolos santykis su bendruoju vidaus produktu neviršija pamatinės vertės;

(8a)   atsižvelgiant į sistemines pensijų reformas, kaip į vieną iš svarbių veiksnių, visų pirma reikėtų įsitikinti, ar jos didina visos pensijų sistemos ilgalaikį tvarumą nedidindamos pavojaus vidutinės trukmės biudžeto būklei;

(9)  Komisijos pranešime pagal SESV 126 straipsnio 3 dalį turėtų būti tinkamai atsižvelgta į nacionalinės fiskalinės sistemos kokybę, nes ji labai svarbi užtikrinant fiskalinį konsolidavimą ir viešųjų finansų tvarumą. Be kita ko, reikėtų atsižvelgti į reikalavimų, nustatytų Tarybos direktyvoje [dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms taikomų būtiniausių reikalavimų], taip pat kitų sutartų pageidautinų fiskalinės drausmės reikalavimų laikymąsi;

(10)  kad būtų lengviau stebėti, kaip laikomasi Tarybos rekomendacijų ir įspėjimų ištaisyti perviršinio deficito padėtį, reikia, kad juose būtų nurodyti metiniai biudžeto tikslai, atitinkantys reikalaujamą pagal ciklą pakoreguotą fiskalinį pagerėjimą, atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones. Šiuo atveju 0,5 proc. BVP metinis lyginamasis dydis turėtų būti suprantamas kaip pamatinis metinis vidurkis;

(11)  vertinant veiksmingas priemones bus naudinga, jei bus atsižvelgiama į tai, kaip laikomasi valdžios sektoriaus išlaidų tikslų ir kaip įgyvendinamos planuotos konkrečios su pajamomis susijusios priemonės;

(12)  vertinant, ar pratęsti perviršinio deficito padėties ištaisymo terminą, reikėtų ypač atsižvelgti į didelius ekonomikos nuosmukius euro zonoje arba visoje ES, jei tai nekeltų pavojaus fiskaliniam tvarumui vidutinės trukmės laikotarpiu ;

(13)  tikslinga pagerinti SESV 126 straipsnio 11 dalyje numatytų finansinių poveikio priemonių taikymą, kad jos būtų reali paskata laikytis pagal 126 straipsnio 9 dalį pateiktų įspėjimų;

(14)  siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios valstybės narės laikytųsi Sąjungos fiskalinės priežiūros sistemos reikalavimų, reikėtų pagal SESV 136 straipsnį nustatyti taisyklėmis grįstas poveikio priemones, kuriomis būtų užtikrinami sąžiningi, laiku taikomi ir veiksmingi Stabilumo ir augimo pakto taisyklių laikymosi mechanizmai;

(14a)  surinktos baudos turėtų būti skiriamos stabilumo mechanizmams, skirtiems finansinei paramai teikti, kuriuos sukūrė valstybės narės, kurių valiuta yra euro, siekdamos užtikrinti visos euro zonos stabilumą;

(15)  Reglamento (EB) Nr. 1467/97 nuorodose turėtų būti atsižvelgta į naują SESV straipsnių numeraciją ir į tai, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3605/93 pakeistas 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo(6) ;

(16)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 iš dalies keičiamas taip:

1.  1 straipsnis pakeičiamas taip:"

1 straipsnis

1.  Šiame reglamente išdėstytos nuostatos, skirtos perviršinio deficito procedūrai paspartinti ir paaiškinti . Perviršinio deficito procedūros tikslas – neleisti susidaryti perviršiniam valdžios sektoriaus deficitui, o jam susidarius padėti kuo greičiau jį panaikinti tikrinant, kaip laikomasi biudžetinės drausmės pagal valdžios sektoriaus deficito ir valdžios sektoriaus skolos kriterijus.

2.  Šiame reglamente „dalyvaujančios valstybės narės“ – valstybės narės, kurių valiuta yra euro.

"

2.  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"
„1.  Nurodytą vertę viršijantis valdžios sektoriaus deficitas yra laikomas išimtiniu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 126 straipsnio 2 dalies a punkto antrąją įtrauką tais atvejais, kai jis susidaro dėl neįprasto įvykio, kurio atitinkama valstybė narė negali kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį šalies valdžios sektoriaus finansinei būklei, arba kai jis atsiranda dėl didelio ekonomikos nuosmukio."
   b) Įterpiama ▌ši dalis:"
1a.  Kai jis viršija pamatinę vertę, pagal SESV 126 straipsnio 2 dalies b punktą laikoma, kad valdžios sektoriaus skolos santykis su bendruoju vidaus produktu pakankamai mažėja ir tinkamu tempu artėja prie pamatinės vertės, jei per pastaruosius trejus metus skirtumas, palyginti su pamatine verte, vidutiniškai mažėjo ▌viena dvidešimtąja per metus, kuri yra etalonas, remiantis pokyčiais per pastaruosius trejus metus, kurių duomenimis galima naudotis . Reikalavimas pagal skolos kriterijų taip pat laikomas įvykdytu, jei Komisijos pateiktose biudžeto prognozėse nurodoma, kad, kaip reikalaujama, skirtumas sumažės per trejus metus, įskaitant dvejus metus po paskutinių metų, kurių duomenimis galima naudotis. Trejų metų laikotarpiu po perviršinio deficito pašalinimo laikoma, kad valstybė narė, kuriai [šio reglamento priėmimo dieną – įrašyti] taikoma perviršinio deficito procedūra, yra įvykdžiusi reikalavimą pagal skolos kriterijų, jei atitinkamos valstybės narės daroma pažanga siekiant laikytis reikalavimo yra pakankama atsižvelgiant į Tarybos priimtoje nuomonėje dėl stabilumo ar konvergencijos programos pateiktus vertinimus.
Taikant skolos koregavimo lyginamąjį dydį turėtų būti atsižvelgiama į ciklo poveikį skolos mažinimo tempui."
   c) 3 dalis pakeičiama taip:"
3.  Rengdama pranešimą pagal SESV 126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta tame straipsnyje, jeigu šie veiksniai daro didelį poveikį vertinant susijusios valstybės narės atitiktį deficito ir skolos kriterijams . Komisijos pranešime turi būti tinkamai atspindėta:
   vidutinės trukmės ekonomikos būklės pokyčiai, ypač augimo potencialas, įskaitant įvairius darbo sektoriaus, kapitalo sankaupos ir bendro gamyklų produktyvumo įnašus, ciklo pokyčiai ir privačiojo sektoriaus grynųjų santaupų padėtis ;
   vidutinės trukmės biudžeto būklės pokyčiai (ypač pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo užfiksuoti rezultatai, pirminio balanso lygis ir pirminių išlaidų, tiek einamųjų išlaidų, tiek kapitalo išlaidų, pokyčiai, politikos ▌įgyvendinimas perviršinio makroekonominio disbalanso prevencijos ir pašalinimo srityje, politikos įgyvendinimas atsižvelgiant į bendrą Sąjungos ekonomikos augimo strategiją ▌ ir bendra valstybės finansų kokybė, ypač nacionalinių biudžeto sistemų veiksmingumas ;
   pranešime taip pat analizuojami ▌vidutinės trukmės valdžios sektoriaus skolos būklės pokyčiai, jos dinamika ir tvarumas (visų pirma, ▌rizikos veiksniai , įskaitant skolos grąžinimo terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų koregavimą ir struktūrą , sukauptus rezervus ir kitą finansinį turtą; garantijas, ypač susijusias su finansų sektoriumi; taip pat dėl visuomenės senėjimo ir privačiojo sektoriaus įsiskolinimų atsirandančius ▌visus numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais valdžios sektoriaus įsipareigojimais);
   be to, Komisija skiria pakankamą ir aiškų dėmesį kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos valstybės narės manymu, yra svarbūs siekiant visapusiškai ▌įvertinti atitiktį deficito ir skolos kriterijams ir kuriuos valstybė narė nurodė Tarybai ir Komisijai. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas: finansiniams įnašams tarptautiniam solidarumui skatinti ir Sąjungos politikos tikslams ▌pasiekti; susidariusiai skolai dvišalės ir daugiašalės paramos tarp valstybių narių forma finansinio stabilumo užtikrinimo sąlygomis; skolai, susijusiai su finansinio stabilizavimo veiksmais didelių finansinių sunkumų laikotarpiu.
"
   d) 4 dalis pakeičiama taip:"
4.  Komisija ir Taryba atlieka visų svarbių veiksnių suderintą bendrą vertinimą, kuriame konkrečiai nurodoma, koks jų, kaip sunkinančiųjų ar švelninančiųjų veiksnių, poveikis vertinant, kaip laikomasi deficito ir (arba) skolos kriterijų. Jeigu vertinant atitiktį deficito kriterijui valdžios sektoriaus skolos santykis su BVP viršija pamatinę vertę, priimant sprendimą dėl perviršinio deficito susidarymo, kaip numatyta SESV 126 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, į šiuos veiksnius atsižvelgiama tik jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos pagrindinio principo sąlygos: prieš atsižvelgiant į šiuos svarbius veiksnius valdžios sektoriaus deficitas turėtų išlikti artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis turėtų būti laikinas.
Tačiau į šiuos veiksnius atsižvelgiama priimant sprendimą dėl perviršinio deficito susidarymo vertinant, ar laikomasi reikalavimų pagal skolos kriterijų."
   da) 5 dalis pakeičiama taip: "
5.  Vertindamos, kaip laikomasi deficito ir skolos kriterijaus, ir vykdydamos kitus perviršinio deficito procedūros etapus, Komisija ir Taryba tinkamai atsižvelgia į pensijų reformų, kuriomis įvedama daugiapakopė sistema, apimanti privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą, įgyvendinimą ir grynąsias išlaidas, kurios patiriamos įgyvendinant valstybinio socialinio draudimo pensijų pakopą. Visų pirma dėmesys skiriamas visos pensijų sistemos reformos aspektams, t. y. ar sistema skatina ilgalaikį tvarumą nedidindama pavojaus vidutinės trukmės biudžeto būklei"
   db) 6 dalis pakeičiama taip: "
6.  Jeigu Taryba, vadovaudamasi Komisijos pozicija ir remdamasi SESV 126 straipsnio 6 dalimi, nusprendė, kad valstybėje narėje yra susidaręs perviršinis deficitas, tolesniais procedūros etapais pagal SESV 126 straipsnį, įskaitant šio reglamento 3 straipsnio 5 dalies ir 5 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. nustatant perviršinio deficito ištaisymo galutinę datą ir prireikus ją pratęsiant, Taryba ir Komisija atsižvelgia į 3 dalyje nurodytus svarbius veiksnius, nes jie daro poveikį susijusios valstybės narės padėčiai. Tačiau į minėtus svarbius veiksnius neatsižvelgiama, kai Taryba pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį priima sprendimą dėl kai kurių ar visų jos sprendimų pagal SESV 126 straipsnio 6–9 ir 11 dalis panaikinimo."
   e) 7 dalis pakeičiama taip:"
7.  Tuo atveju, kai valstybėse narėse deficito perviršis, ▌palyginti su pamatine verte, atspindi pensijų sistemos reformos, kuria įvedama daugiapakopė pensijų kaupimo sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą, įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, vertindamos pagal perviršinio deficito procedūrą pateiktų duomenų apie deficitą ▌pokyčius, taip pat atsižvelgia į reformos išlaidas, ▌jei deficitas labai neviršija lygio, kurį galima laikyti artimu pamatinei vertei, o skolos santykis neviršija pamatinės vertės su sąlyga, kad išlaikomas bendras fiskalinis tvarumas . ▌Į grynąsias ▌išlaidas ▌taip pat atsižvelgiama priimant Tarybos sprendimą pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį dėl kai kurių arba visų jos sprendimų pagal SESV 126 straipsnio 6–9 ir 11 dalis panaikinimo, jeigu deficitas smarkiai ir nuolat mažėdamas pasiekė pamatinei vertei artimą lygį ▌."

2a.  Įterpiamas šis skirsnis: "

1a SKIRSNIS

EKONOMINIS DIALOGAS

2a straipsnis

1.  Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, ypač Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dialogą, ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitingumą, kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali pakviesti Tarybos, Komisijos, ir, prireikus, Euro grupės pirmininką komitete aptarti SESV 126 straipsnio 6 dalimi grindžiamą Tarybos sprendimą, SESV 126 straipsnio 7 dalimi grindžiamą Tarybos rekomendaciją ir SESV 126 straipsnio 9 dalimi grindžiamą įspėjimą bei pagal SESV 126 straipsnio 11 dalį priimtus sprendimus.

Tikimasi, kad Taryba, kaip įprasta, laikysis Komisijos rekomendacijų ir pasiūlymų arba viešai paaiškins savo poziciją.

Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali valstybei narei, kuriai taikoma tokia rekomendacija, įspėjimas ir sprendimai, pasiūlyti dalyvauti keičiantis nuomonėmis.

2.  Komisija ir Taryba reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie šio reglamento taikymą.

"

3.  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 2 dalis pakeičiama taip:"
2.  Jeigu Komisija, visapusiškai atsižvelgusi į 1 dalyje nurodytą nuomonę, mano, kad yra susidaręs perviršinis deficitas, ji pateikia nuomonę ir pasiūlymą Tarybai, kaip nurodyta SESV 126 straipsnio 5 ir 6 dalyse, ir informuoja Europos Parlamentą ."
   b) 3 dalyje nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalis pakeičiama nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 479/2009 3 straipsnio 2 ir 3 dalis.
   c) 4 dalis pakeičiama taip:"
4.  Pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį pateiktoje Tarybos rekomendacijoje nustatomas ne ilgesnis kaip šešių mėnesių laikotarpis, per kurį atitinkama valstybė narė turi imtis veiksmingų priemonių. Atsižvelgiant į padėties rimtumą, gali būti nustatytas trijų mėnesių laikotarpis, per kurį turi būti imtasi veiksmingų priemonių. Tarybos rekomendacijoje taip pat nurodomas terminas, per kurį reikia ištaisyti perviršinio deficito padėtį, o ištaisymas turėtų būti užbaigtas per metus nuo tokio deficito nustatymo, nebent atsirastų ypatingų aplinkybių. Savo rekomendacijoje Taryba nurodo, kad, siekiant panaikinti perviršinį deficitą per rekomendacijoje nustatytą terminą, valstybė narė turi pasiekti metinius biudžeto tikslus, kurie pagal prognozę, kuria grindžiama rekomendacija, atitinka minimalų metinį pagal ciklą pakoreguoto balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne mažiau kaip 0,5 % BVP, atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones."
   d) Įterpiama ▌ši dalis:"
4a.  Per 4 dalyje nustatytą ▌laikotarpį atitinkama valstybė narė Komisijai ir Tarybai pateikia ataskaitą apie priemones, kurių imtasi atsižvelgiant į Tarybos rekomendaciją pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį. Ataskaitoje nurodomi valdžios sektoriaus išlaidų bei pajamų ir diskrecinių priemonių tiek išlaidų, tiek pajamų srityje tikslai, atitinkantys Tarybos rekomendaciją pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi, ir šiems tikslams pasiekti numatytų priemonių pobūdį. Ataskaita skelbiama viešai."
   e) 5 dalis pakeičiama taip:"
5.  Jei vadovaujantis pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį pateikta rekomendacija buvo imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą rekomendaciją kyla netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, gali nuspręsti pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį priimti patikslintą rekomendaciją. Šioje patikslintoje rekomendacijoje, atsižvelgiant į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus svarbius veiksnius, perviršinio deficito padėties ištaisymo terminas paprastai gali būti pratęstas dar vieniems metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, remdamasi savo rekomendacijoje pateiktomis ekonominėmis prognozėmis. Esant dideliam euro zonos arba visos ES ekonominiam nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, taip pat gali nuspręsti pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį priimti patikslintą rekomendaciją, jei tai nekelia pavojaus fiskaliniam tvarumui vidutinės trukmės laikotarpiu ."

4.  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip: "

1.  Tais atvejais, kai nustatoma, kad nebuvo imtasi jokių SESV 126 straipsnio 8 dalyje numatytų veiksmingų priemonių, visi Tarybos sprendimai viešai paskelbti savo rekomendacijas priimami iš karto po to, kai baigiasi šio reglamento 3 straipsnio 4 dalyje straipsnyje nustatytas terminas.

"

b)  ▌2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Spręsdama, ar buvo imtasi veiksmingų priemonių atsižvelgiant į jos rekomendacijas, pateiktas pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį, Taryba vadovaujasi atitinkamos valstybės narės pagal šio reglamento 3 straipsnio 4a dalį pateikta ataskaita ir jos įgyvendinimu ir kitais atitinkamos valstybės narės vyriausybės viešai paskelbtais sprendimais.

Jei pagal SESV 126 straipsnio 8 dalį Taryba nustato, kad atitinkama valstybė narė nesiėmė veiksmingų priemonių, ji atitinkamai pateikia ataskaitą Europos Vadovų Tarybai.

"

5.  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalis pakeičiama taip:"
1.  Visi Tarybos sprendimai įspėti atitinkamą dalyvaujančią valstybę narę, kad ji imtųsi priemonių deficitui sumažinti, pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį priimami per du mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba nusprendžia, kad nebuvo imtasi jokių veiksmingų priemonių pagal 126 straipsnio 8 dalį. Įspėjime Taryba nurodo, kad, siekiant panaikinti perviršinį deficitą per įspėjime nustatytą terminą, valstybė narė turi pasiekti metinius biudžeto tikslus, kurie pagal prognozę, kuria grindžiamas įspėjimas, atitinka minimalų metinį pagal ciklą pakoreguoto balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne mažiau kaip 0,5 % BVP, atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones. Taryba taip pat nurodo priemones, kurios padėtų pasiekti šiuos tikslus."
   b) Įterpiama ▌ši dalis:"
1a.  Gavusi Tarybos įspėjimą, pateiktą pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį, atitinkama valstybė narė Komisijai ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi atsižvelgiant į Tarybos įspėjimą. Ataskaitoje nurodomi valdžios sektoriaus išlaidų bei pajamų ir diskrecinių priemonių tiek išlaidų, tiek pajamų srityje tikslai, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi atsižvelgiant į konkrečias Tarybos rekomendacijas, kad prireikus Taryba galėtų priimti sprendimą pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalį. Ataskaita skelbiama viešai."
   c) 2 dalis pakeičiama taip:"
2.  Jei vadovaujantis įspėjimu, pateiktu pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį, buvo imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą įspėjimą kyla netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, gali nuspręsti pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį priimti patikslintą įspėjimą. Šiame patikslintame įspėjime, atsižvelgiant į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus svarbius veiksnius, perviršinio deficito padėties ištaisymo terminas paprastai gali būti pratęstas dar vieniems metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, remdamasi savo įspėjime pateiktomis ekonominėmis prognozėmis. Esant dideliam euro zonos arba visos ES ekonominiam nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, taip pat gali nuspręsti pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį priimti patikslintą įspėjimą, jei tai nekelia pavojaus fiskaliniam tvarumui vidutinės trukmės laikotarpiu ."

6.  6 straipsnis pakeičiamas taip:"

6 straipsnis

1.  Spręsdama, ar atsižvelgiant į jos įspėjimą, pateiktą pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį, buvo imtasi veiksmingų priemonių, Taryba vadovaujasi atitinkamos valstybės narės pagal šio reglamento 5 straipsnio 1a dalį pateikta ataskaita ir jos įgyvendinimu ir kitais atitinkamos valstybės narės vyriausybės viešai paskelbtais sprendimais. Atsižvelgiama į Komisijos pagal 10a straipsnį įvykdyto priežiūros vizito rezultatus.

2.  Jei įvykdytos sąlygos taikyti SESV 126 straipsnio 11 dalį, Taryba taiko SESV 126 straipsnio 11 dalyje numatytas poveikio priemones. Visi tokio pobūdžio sprendimai priimami ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį nusprendžia įspėti atitinkamą valstybę narę, kad ji imtųsi priemonių.

"

7.  ▌7 straipsnis pakeičiamas taip :"

7 straipsnis

Jeigu dalyvaujanti valstybė narė nesilaiko pagal SESV 126 straipsnio 7 ir 9 dalis Tarybos priimtų sprendimų, Taryba paprastai per šešiolika mėnesių nuo Reglamento (EB) Nr. 479/2009 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų ataskaitų pateikimo datų nusprendžia taikyti poveikio priemones pagal SESV 126 straipsnio 11 dalį . Tuo atveju, jei taikomos šio reglamento 3 straipsnio 5 dalies ar 5 straipsnio 2 dalies nuostatos, atitinkamai pakeičiamas šešiolikos mėnesių terminas. Pagreitinta procedūra taikoma tuo atveju, kai Taryba nusprendžia, kad sąmoningai numatytas deficitas yra perviršinis.„.

8.  8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Visi Tarybos sprendimai dėl poveikio priemonių sugriežtinimo pagal SESV 126 straipsnio 11 dalį priimami ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) Nr. 479/2009 nustatytų ataskaitų pateikimo datų. Visi Tarybos sprendimai panaikinti kai kuriuos ar visus savo sprendimus pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį priimami kuo greičiau, bet kiekvienu atveju ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) Nr. 479/2009 nustatytų ataskaitų pateikimo datų.

"

9.  9 straipsnio 3 dalyje esanti nuoroda į 6 straipsnį pakeičiama nuoroda į 6 straipsnio 2 dalį.

10.  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:"
1.  Komisija ir Taryba nuolat stebi, kaip įgyvendinamos priemonės, kurių:"
   10a. 3 dalyje nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 3605/93 pakeičiama nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 479/2009.

Įterpiamas šis straipsnis: "

10a straipsnis

1.  Vadovaudamasi šio reglamento tikslais, Komisija palaiko nuolatinį dialogą su valstybių narių valdžios institucijomis. Siekdama šio tikslo, Komisija visų pirma vykdo vizitus, kad įvertintų ekonominę padėtį valstybėje narėje ir nustatytų riziką ar problemas, su kuriomis ji susiduria laikydamasi šio reglamento tikslų.

2.  Galima vykdyti griežtesnę priežiūrą tų valstybių narių, kurioms taikomos pagal SESV 126 straipsnio 8 dalį priėmus sprendimą parengtos rekomendacijos ir įspėjimai bei pagal SESV 126 straipsnio 11 dalį parengti sprendimai stebėsenos in situ tikslais. Atitinkamos valstybės narės teikia visą informaciją, reikalingą siekiant parengti ir vykdyti vizitą.

3.  Kai atitinkama valstybė narė yra valstybė narė, kurios valiuta yra euro arba kuri dalyvauja VKM II, Komisija prireikus gali pakviesti Europos Centrinio Banko atstovus dalyvauti priežiūros vizituose.

4.  Komisija pateikia Tarybai antroje dalyje nurodyto vizito rezultatų ataskaitą ir prireikus gali nuspręsti savo išvadas paskelbti viešai.

5.  Rengdama antroje dalyje nurodytus priežiūros vizitus, Komisija perduoda savo preliminarias išvadas atitinkamai valstybei narei, kuri gali pateikti savo pastabas.

"

11.  11 straipsnis pakeičiamas taip:"

11 straipsnis

Jeigu Taryba nusprendžia dalyvaujančiai valstybei narei taikyti SESV 126 straipsnio 11 dalyje numatytas poveikio priemones, ji paprastai pareikalauja sumokėti baudą. Taryba gali nuspręsti skirti ne tik baudą, bet ir taikyti kitas, SESV 126 straipsnio 11 dalyje numatytas priemones.

"

12.  12 straipsnis pakeičiamas taip:"

12 straipsnis

1.  Baudos sumą sudaro 0,2 % BVP dydžio pastovi sudedamoji dalis ir kintama sudedamoji dalis. Kintama sudedamoji dalis lygi vienai dešimtajai skirtumo tarp praėjusių metų deficito, išreikšto BVP procentu, ir valdžios sektoriaus deficito pamatinės vertės arba, jeigu biudžetinės drausmės nesilaikoma pagal skolos kriterijų, valdžios sektoriaus balanso, išreikšto BVP procentu, kuris turėjo būti pasiektas tais metais pagal įspėjimą, pateiktą pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį.

2.  Kiekvienais vėlesniais metais iki tol, kol bus panaikintas sprendimas dėl perviršinio deficito, Taryba įvertina, ar atitinkama dalyvaujanti valstybė narė ėmėsi veiksmingų priemonių, atsižvelgdama į Tarybos įspėjimą, pateiktą pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį. Tokiame metiniame įvertinime Taryba, vadovaudamasi SESV 126 straipsnio 11 dalimi, nusprendžia sugriežtinti poveikio priemones, nebent atitinkama dalyvaujanti valstybė narė būtų atsižvelgusi į Tarybos įspėjimą. Jeigu nusprendžiama skirti papildomą baudą, ji apskaičiuojama taip pat, kaip 1 dalyje nurodyta baudos kintama sudedamoji dalis.

3.  Bet kuri 1 ir 2 dalyse nurodyta bauda neturi viršyti didžiausios nustatytos ribos, t. y. 0,5 % BVP.

"

13.  13 straipsnis panaikinamas, o nuoroda į jį 15 straipsnyje pakeičiama nuoroda į 12 straipsnį.

14.  16 straipsnis pakeičiamas taip:"

16 straipsnis

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos baudos sudaro kitas įplaukas, kaip nurodyta SESV 311 straipsnyje, ir skiriamos Europos finansinio stabilumo fondui . Valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, sukūrus kitą stabilumo mechanizmą finansinei paramai teikti, siekiant užtikrinti visos euro zonos stabilumą, baudos skiriamos tam naujausiam mechanizmui .

"

14a.  Įterpiamas šis straipsnis: "

17a straipsnis

1.  Per trejus metus po šio reglamento įsigaliojimo ir vėliau kas penkeri metai Komisija paskelbia šio reglamento taikymo ataskaitą.

Toje ataskaitoje, be kita ko, įvertinama:

   a) reglamento veiksmingumas;
   b) pažanga, padaryta siekiant užtikrinti glaudesnį ekonomikos politikos koordinavimą ir tvaresnę valstybių narių ekonominės veiklos sanglaudą pagal SESV.

2.  Prireikus, kartu su ta ataskaita pateikiamas pasiūlymas teikti šio reglamento pakeitimus.

3.  Ataskaita turi būti pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai.

"

15.  Visame reglamente nuorodos į 104 straipsnį pakeičiamos nuorodomis į SESV 126 straipsnį.

16.  Priedo 2 punkto I skiltyje esančios nuorodos į Tarybos reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalis pakeičiamos nuorodomis į Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2009 3 straipsnio 2 ir 3 dalis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento nuomonė.
(2) OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
(3) OL L 209, 1997 8 2, p. 1.
(4) OL L 209, 1997 8 2, p. 6.
(5) OL C 236, 1997 8 2, p. 1.
(6) OL L 145, 2009 6 1, p. 1.

Atnaujinta: 2013 m. sausio 7 d.Teisinis pranešimas