Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0277(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0184/2011

Внесени текстове :

A7-0184/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.15
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.13
CRE 28/09/2011 - 4.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0426

Приети текстове
PDF 75kWORD 42k
сряда, 28 септември 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки *
P7_TA(2011)0426A7-0184/2011
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 септември 2011 г. относно предложението за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0523),

–  като взе предвид член 126, параграф 14, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0397/2010),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид мнението на Европейската централна банка(1) ,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, както и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0184/2011),

1.  Одобрява предложението на Комисията, във вида, в който е изменено на 23 юни 2011 г.(2) ;

2.  Одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва декларацията на Съвета, приложена към настоящата резолюция;

4.  Отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

5.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

6.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

7.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

8.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 150, 20.5.2011 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0289.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация на Европейския парламент относно таблиците на съответствие

Що се отнася до предложението за Директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки с настоящото декларира, че споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета в контекста на общото споразумение за пакета за икономическото управление, и фактът на конкретния законодателен акт - Директива на Съвета, не предопределят изхода от междуинституционалните преговори за таблиците на съответствие.

Декларация на Съвета

С настоящото декларира, че общото споразумение, постигнато между Съвета и Европейския парламент относно Регламента за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, Регламента на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната, Регламента на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия, Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната, Регламента на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит и Директивата на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки, не предопределя изхода от междуинституционалните преговори за таблиците на съответствие.

Декларация на Комисията

Комисията припомня своя ангажимент да гарантира, че държавите-членки изготвят таблици на съответствието, с които да покажат съответствието между мерките по транспониране, които приемат, и директивата на ЕС и че ги съобщават на Комисията в рамките на транспонирането на законодателството на ЕС, в интерес на гражданите, по-доброто законотворчество и с цел увеличаване на прозрачността в законодателството и с цел подпомагане на извършването на преглед на спазването на разпоредбите на ЕС в националните норми.

Комисията изразява съжаление от липсата на подкрепа за разпоредбата, включена в предложението за Директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки, която целеше да направи задължително изготвянето на таблици на съответствието.

Комисията, в духа на компромис и за да осигури незабавното приемане на това предложение, може да приеме заместването на задължителната разпоредба за таблиците на съответствието, включена в текста, с разпоредби, насърчаващи държавите-членки да следват тази практика.

Въпреки това позицията на Комисията по това досие не следва да се счита за прецедент. Комисията в сътрудничество с Европейския парламент и Съвета ще продължи своите усилия за намиране на подходящо решение на този хоризонтален институционален въпрос.

Последно осъвременяване: 7 януари 2013 г.Правна информация