Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2881(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0545/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0471

Priimti tekstai
PDF 108kWORD 72k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Padėtis Sirijoje ir Egipte, ypač krikščionių bendruomenėse
P7_TA(2011)0471B7-0542, 0545, 0548, 0549, 0551 ir 0555/2011

2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte ir Sirijoje, ypač krikščionių bendruomenėse

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto ir Sirijos, ypač į 2011 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje(1) , į 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje, Jemene ir Bahreine, atsižvelgiant į padėtį arabų šalyse ir Šiaurės Afrikoje(2) , taip pat į 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(3) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl krikščionių padėties religijos laisvės atžvilgiu(4) ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2011 m. spalio 8 d. pareiškimą dėl Sirijos ir 2011 m. spalio 10 d. pareiškimą dėl Egipto,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2011 m. vasario 20 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 10 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas ir į 2011 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, prie kurio Egiptas ir Sirija yra prisijungę,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos sprendimą 2011/522/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai(5) , 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos sprendimą 2011/523/ES, kuriuo iš dalies sustabdomas Europos ekonominės bendrijos ir Sirijos Arabų Respublikos bendradarbiavimo susitarimo taikymas(6) , ir 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 878/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje(7) , taip pat į 2011 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1011/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje(8) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi religijos, tikėjimo, sąžinės ir minties laisvės yra pagrindinės ir visuotinės vertybės, kurios taip pat yra pagrindinės demokratijos sudedamosios dalys; kadangi Europos Sąjunga nuolat reiškė savo įsipareigojimą saugoti religijos, tikėjimo, sąžinės ir minties laisves ir pabrėžė, kad vyriausybės privalo užtikrinti šias laisves visame pasaulyje;

Egiptas

B.  kadangi Egiptas išgyvena sudėtingą perėjimo prie demokratijos periodą ir vykstant šiam procesui susiduria su dideliais iššūkiais ir sunkumais; kadangi ekonominis vystymasis ir aukštesni gyventojų gyvenimo standartai yra itin svarbūs šalies ilgalaikiam politiniam ir socialiniam stabilumui;

C.  kadangi 25 Egipto piliečiai buvo nužudyti ir daugiau kaip 300 buvo sužeisti per 2011 m spalio 9 d. taikią koptų krikščionių demonstraciją Kaire, kuri prasidėjo šiaurės Kairo Šubros rajone ir pasuko link Maspero valstybinės televizijos bokšto, siekiant protestuoti prieš išpuolį prieš Asuano srityje esančią bažnyčią, veiksmingai kovoti prieš diskriminaciją dėl religijos ir raginti priimti bendrus teisės aktus dėl maldos namų statybų, kad diskriminacija dėl religijos būtų veiksmingai laikoma nusikaltimu ir kad bažnyčia, prieš kurią įvykdytas išpuolis, būtų atstatyta;

D.  kadangi Egipto valdžios institucijos, siekdamos ištirti šiuos įvykius ir turėdamos tikslą patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už smurto kurstymą ir smurto veiksmus, į šiuos tragiškus įvykius reagavo pradėdamos generalinės prokuratūros tyrimą Maspero rajone, atlikdamos karinių teisminių institucijų tyrimą ir įsteigdamos faktų nustatymo komisiją, kurią sudaro teisminių institucijų nariai; jos nedelsiant pradėjo svarstyti dekreto projektą, kuriuo siekiama legalizuoti maldos namų, kurie pastatyti neturint tinkamo leidimo, statusą; remdamosi įvairių religinių grupių pageidavimais pradėjo socialinio pobūdžio diskusijas dėl suderinto maldos vietų kodekso projekto siekiant, kad jis būtų priimtas; ir nusprendė įtraukti pakeitimus į baudžiamąjį kodeksą siekiant kovoti su diskriminacija tiek viešose, tiek privačiose srityse;

E.  kadangi nuo 2011 m. kovo mėn. pagal turimas žinias dešimtys tūkstančių koptų paliko Egiptą;

F.  kadangi pritaikius nepaprastosios padėties įstatymą suimti civiliai teisiami karo teismuose, o tai pažeidžia teisę į teisingą teismą ir panaikina kaltinamojo teisę paduoti apeliacinį skundą; kadangi žmogaus teisių organizacijos pranešė, kad nuo 2011 m. kovo mėn. daugiau negu 12 000 civilių gyventojų buvo teisiami šiuose specialiuose teismuose;

G.  kadangi 2011 m. kovo 28 d. karo policija areštavo Maikelį Nabilį Sanadą jo namuose Kaire už tai, kad jis reiškė savo nuomonę internete ir kritikavo Egipto ginkluotųjų pajėgų vaidmenį, kurį jos atliko gyventojų sukilimo metu ir po jo; kadangi 2011 m. balandžio 10 d., po nesąžiningo ir skubaus teismo kariniame tribunole, kuriame nedalyvavo nei jo teisininkas, nei šeima, nei draugai, jis nuteistas trejus metus kalėti už „kariuomenės įžeidinėjimą“;

H.  kadangi grasinimai, kuriuos valstybinė spauda, vykdydama intensyvią šmeižikišką kampaniją, nukreipė prieš NVO, ypač tas, kurios siekia žmogaus teisių apsaugos, prisidėjo prie to, kad būtų suabejota šių organizacijų teisėtumu ir kad visuomenė apie jas susidarytų neigiamą požiūrį, kaip prieš Egipto interesus veikiančias organizacijas;

I.  kadangi Egipto valstybinė televizija kurstė dar labiau smurtauti, ragindama žmones „apsaugoti kariuomenę“;

J.  kadangi pereinamuoju laikotarpiu po 2011 m sausio 25 d. revoliucijos Egipte vis didėjo moterų atskirtis – jos nebuvo pakviestos formuojant Konstitucijos komitetą, ir kadangi persvarsčius įstatymą dėl politinių teisių moterų kvota buvo panaikinta;

K.  susirūpinęs dėl koptų mergaičių, kurios buvo verčiamos perimti islamo tikėjimą, grobimo;

Sirija

L.  kadangi po žiauraus taikių protestų numalšinimo Sirijoje 2011 m. kovo mėnesį dramatiškai padaugėjo nuolatinių žudymų, smurto ir kankinimų ir Sirijos kariuomenė bei saugumo pajėgos toliau vykdo suplanuotus žudymus, kankinimus ir masinius areštus; kadangi, kaip teigia JT, daugiau nei 3 000 žmonių žuvo, dar daugiau sužeista ir tūkstančiai kalinami; kadangi dėl smurto ir perkėlimų daugelis Sirijos gyventojų susiduria su blogėjančia humanitarine padėtimi;

M.  kadangi į šalį vis dar neleidžiama patekti tarptautiniams žurnalistams ir stebėtojams; kadangi Sirijos žmogaus teisių gynėjų pranešimai ir mobiliojo ryšio telefonais užregistruoti vaizdai yra vienintelės Sirijoje paplitusių žmogaus teisių pažeidimų ir sistemingų atakų, tiek tikslinių, tiek atsitiktinių, prieš taikius protestuotojus ir apskritai prieš piliečius registravimo priemonės,

N.  kadangi tebesitęsiančius įvykius Sirijoje lydi veiksmai, kuriais skatinamas etninių ir religinių grupių tarpusavio konfliktas ir įtampa tarp skirtingų religinių grupių; kadangi yra parengti pranešimai, kuriais vertinama, kad krikščionių gyventojų skaičius Sirijoje galėjo sumažėti nuo 8 iki 10 proc.; kadangi tūkstančiai Irako krikščionių pabėgo į Siriją gelbėdamiesi nuo prieš juos nukreipto smurto Irake; kadangi didelė dalis Sirijos krikščionių baiminasi, kad taps sektantiško smurto šalyje aukomis; kadangi krikščionių bendruomenės atlieka svarbų vaidmenį šalies demokratizacijos procese;

O.  kadangi savo 2011 m. spalio 10 d. išvadose Taryba palankiai įvertino Sirijos politinės opozicijos pastangas sukurti bendrą platformą, paragino tarptautinę bendruomenę taip pat palankiai įvertinti šias pastangas ir pažymėjo, kad Sirijos nacionalinės tarybos (SNT) sukūrimas yra teigiamas žingsnis į priekį; kadangi Demokratinių pokyčių nacionalinis komitetas taip pat buvo įsteigtas Sirijoje;

Egiptas

1.  dar kartą reiškia solidarumą su Egipto gyventojais šiuo itin svarbiu ir sunkiu šalies perėjimo prie demokratijos laikotarpiu ir toliau remia gyventojų demokratinius lūkesčius; ragina ES ir jos valstybes nares toliau remti pastangas, kurių tikslas – pagreitinti demokratines, ekonomines ir socialines reformas Egipte;

2.  griežtai smerkia protestuotojų žudymą Egipte; reiškia gilią užuojautą visų aukų artimiesiems; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad saugumo pajėgos nenaudotų neproporcingos jėgos; pabrėžia, kad visi piliečiai turi teisę nekliudomai ir taikiai dalyvauti demonstracijose, deramai saugomi teisėsaugos institucijų; ragina Egipto valdžios institucijas paleisti Maspero rajone sulaikytus 28 krikščionis, taip pat ir visus kitus sulaikytuosius;

3.  džiaugiasi Egipto valdžios institucijų pastangomis identifikuoti išpuolių prieš krikščionių bendruomenes sumanytojus ir nusikaltėlius; pabrėžia, kad yra svarbu, kad nepriklausomi civilinių bylų teisėjai vykdytų nepriklausomą, išsamų ir skaidrų Maspero įvykių tyrimą siekiant, kad visi atsakingi asmenys atsakytų už savo veiksmus; pabrėžia, kad reikia visapusiškai išspręsti žiniasklaidos vaidmens klausimą; atkreipia dėmesį į vyriausybės pareiškimus, kad reikia nedelsiant apsvarstyti dekreto projekto, kuriuo siekiama įteisinti maldos namų, kurie pastatyti neturint tinkamo leidimo, statusą, taip pat kad reikia stiprinti teisines priemones, kuriomis siekiama kovoti su diskriminacija tiek viešose, tiek privačiose srityse; be to, pabrėžia, kad Egipto vyriausybė ir valdžios institucijos yra atsakingos už piliečių saugumo užtikrinimą šalyje, ir kad tie, kurie yra kalti dėl kilusio smurto, turi būti teisiami;

4.  ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos visų Egipto piliečių, įskaitant koptų krikščionis, pagrindinės teisės, įskaitant asociacijų ir taikių susirinkimų, žodžio laisvę bei religijos, sąžinės ir minties laisvę, ir užtikrinti, kad koptų krikščionių bendruomenės netaptų smurtinių išpuolių aukomis, kad galėtų taikiai gyventi ir laisvai reikšti savo tikėjimą visoje šalyje; ragina užtikrinti atitinkamą bažnyčių apsaugą, kad pasibaigtų nuolatinė islamistų ekstremistų agresija ir jų vykdomas bažnyčių niokojimas; palankiai vertina, kad ir toliau dedamos pastangos priimti Bendrą maldos namų statybos kodeksą; pažymi, kad teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę yra pagrindinė teisės dokumentuose užtikrinama teisė; ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti koptų krikščionių diskriminavimą, pvz., iš visų oficialių dokumentų išbraukti nuorodą apie religiją, ir užtikrinti vienodą pagarbą ir vienodas galimybes visiems Egipto piliečiams užimti bet kokį viešą ir politinį postą, įskaitant atstovavimą ginkluotosiose pajėgose, parlamente ir vyriausybėje;

5.  prašo ES valstybes nares griežtai laikytis ES bendrosios pozicijos dėl ginklų eksporto; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją – Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton paraginti valstybes nares visapusiškai įgyvendinti bendrosios pozicijos reikalavimus ir jų laikytis;

6.  mano, kad naujoje konstitucijoje turi būti aiškiai užtikrinta visų pagrindinių teisių apsauga, įskaitant asociacijų, taikių susirinkimų bei žodžio laisvę bei religijos, sąžinės ir minties laisvę, bei mažumų apsaugą; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad bet kokia konstitucinė nuostata būtų integracinė ir nepaliktų galimybės jokių asmenų diskriminacijai Egipto visuomenėje;

7.  pabrėžia, kaip svarbu Egipte surengti laisvus, sąžiningus ir skaidrius rinkimus į Nacionalinę asamblėją ir į Šuros tarybą 2011 m. pabaigoje ir 2012 m. pradžioje, taip pat 2012 m. prezidento rinkimus; ragina ES ir jos valstybes nares toliau remti Egipto valdžios institucijų, politinių partijų ir pilietinės visuomenės pastangas siekiant šio tikslo ir teikti joms pagalbą; ragina Egipto valdžios institucijas palengvinti užsienio organizacijų, kurios ketina stebėti rinkimų eigą vietoje, darbą; ragina Egipto laikinąją vyriausybę kuo greičiau pakeisti vyriausybę, sudarytą atsižvelgiant į laisvų rinkimų rezultatus;

8.  ragina Aukščiausiąją ginkluotųjų pajėgų tarybą (AGPT) nedelsiant panaikinti nepaprastosios padėties įstatymą, kuris pažeidžia žodžio, asociacijos ir susirinkimo laisvę, kad metų pabaigoje numatyti parlamentiniai rinkimai nevyktų nepaprastosios padėties sąlygomis;

9.  atsižvelgdamas į tai, pritaria baudžiamojo kodekso pakeitimui, pagal kurį nusikalstama veikla laikoma diskriminacija dėl lyties, rasės, kalbos, religijos arba įsitikinimų;

10.  mano, kad ES turi imtis priemonių tuo atveju, jei rimtai pažeidžiamos visų Egipto piliečių žmogaus teisės; pabrėžia, kad ES, stengdamasi padėti Egipto gyventojams, kurie taikiomis priemonėmis siekia demokratinės ateities, turi būti pasirengusi patvirtinti papildomas priemones;

11.  ragina Egipto valdžios institucijas priimti naują asociacijų įstatymą laikantis tarptautinių žmogaus teisių standartų ir glaudžiai konsultuojantis su NVO ir žmogaus teisių grupėmis; pabrėžia, kad siekiant tikro demokratijos plėtojimo Egipte itin svarbu užtikrinti moterų teises, lyčių lygybę ir moterų dalyvavimą politiniame gyvenime;

12.  reiškia gilų susirūpinimą kalinamo tinklaraštininko Maikelio Nabilio Sanado sveikatos būkle ir ragina nedelsiant jį paleisti; ragina Egipto vyriausybę ir valdžios institucijas nedelsiant panaikinti karo teismus ir nutraukti civilių asmenų teisimą juose; primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad šalyje jokia pilietinės visuomenės organizacija nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai bauginama, taip pat ragina palengvinti šių organizacijų dalyvavimą perėjimo prie demokratijos procese, įskaitant rinkimų procesą;

Sirija

13.  griežtai smerkia neproporcingos ir žiaurios prievartos prieš taikius protestuotojus naudojimą ir sistemingą už demokratiją pasisakančių aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, daktarų ir medicinos darbuotojų persekiojimą; reiškia itin didelį susirūpinimą dėl Sirijos valdžios institucijų padarytų sunkių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant masinius suėmimus, be teismo vykdomus žudymus, nesankcionuotus sulaikymus, grobimus ir kankinimus, įskaitant vaikų kankinimus, kurie gali prilygti nusikaltimams žmoniškumui; pakartoja savo raginimą prezidentui Basharui al-Assadui ir jo rėžimui nedelsiant atsisakyti valdžios, kad būtų sudarytos sąlygos demokratiniam pereinamajam procesui Sirijoje siekiant pradėti rimtų demokratinių reformų procesą;

14.  reiškia gilią užuojautą aukų artimiesiems; labai vertina Sirijos gyventojų drąsą ir ryžtą ir tvirtai remia jų siekį užtikrinti visapusišką pagarbą teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir garantuoti geresnes ekonomines ir socialines sąlygas;

15.  primena savo raginimą atlikti nepriklausomą, skaidrų ir veiksmingą Sirijos saugumo pajėgų vykdytų nužudymų, areštų, nesankcionuotų sulaikymų, tariamų priverstinių dingimų ir kankinimo atvejų tyrimą siekiant užtikrinti, kad tarptautinė bendruomenė už šiuos veiksmus atsakingus asmenis patrauktų atsakomybėn; laikosi nuomonės, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba dėl Sirijos turėtų kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą, siekdama, kad būtų įvykdytas teisingumas Sirijos gyventojams ir kad vis daugiau žmonių netaptų tokių veiksmų aukomis; ragina suteikti galimybę tarptautinėms humanitarinėms ir žmogaus teisių organizacijoms bei tarptautinei žiniasklaidai nekliudomai patekti į šalį ir pabrėžia Sirijos opozicijos jėgų ir demonstracijų dalyvių išsakytą raginimą atsiųsti tarptautinius stebėtojus;

16.  yra labai susirūpinęs dėl krikščionių padėties Sirijoje, ypač jų saugumo; smerkia veiksmus, kuriais skatinamas religinių grupių tarpusavio konfliktas; ragina dabartines ir būsimas Sirijos valdžios institucijas užtikrinti patikimą ir veiksmingą krikščionių bendruomenės apsaugą;

17.  pabrėžia, kaip svarbu gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves Sirijoje, ypač religijos, tikėjimo, sąžinės ir minties laisves; atsižvelgdamas į tai, reiškia paramą šalies krikščionių bendruomenei ir tuo pat metu ragina šią bendruomenę atlikti teigiamą ir konstruktyvų vaidmenį Sirijos įvykiuose; taip pat ragina Sirijos opozicines pajėgas paskelbti arba dar kartą patvirtinti įsipareigojimą ginti žmogaus teises ir pagrindines laisves, ypač religijos, tikėjimo, sąžinės ir minties laisves;

18.  džiaugiasi, kad savo pareiškime Taryba palankiai įvertino Sirijos politinės opozicijos pastangas sukurti bendrą platformą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton, Tarybą ir Komisiją toliau teikti pagalbą siekiant sukurti organizuotas Sirijos demokratinės opozicijos pajėgas tiek Sirijoje, tiek už jos ribų;

19.  palankiai vertina ES įsipareigojimą ir toliau reikalauti aktyvių JT veiksmų siekiant padidinti tarptautinį spaudimą; pakartoja savo raginimą JT Saugumo Tarybos narėms, ir ypač Rusijai ir Kinijai, neblokuoti rezoliucijos, kurioje būtų smerkiama Sirijos rėžimo naudojama mirtina jėga ir raginama nutraukti tokios jėgos naudojimą, ir taikyti sankcijas, jei tai nebus padaryta; aktyviai pritaria 2011 m. rugsėjo 23 d. priimtam ES sprendimui patvirtinti papildomas sankcijas, taikytinas prieš Sirijos rėžimą; pabrėžia, kad ES, stengdamasi padėti Sirijos gyventojams, kurie taikiomis priemonėmis siekia demokratinės ateities, turi būti pasirengusi patvirtinti papildomas priemones;

20.  palankiai vertina tai, kad Turkija ir Saudo Arabija pasmerkė Sirijos rėžimą, taip pat palankiai vertina Turkijos vaidmenį priimant pabėgėlius;

21.  griežtai smerkia kai kurių Sirijos piliečių smurto, priekabiavimo ar bauginimo veiksmus ES teritorijoje ir primena, kad ES valstybėse narėse visapusiškai užtikrinama teisė saugiai, laisvai ir taikiai protestuoti, įskaitant asmenis, protestuojančius prieš prezidento Basharo al-Assado valdymą;

o
o   o

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, JAV administracijai ir JAV kongresui, Arabų Lygos generaliniam sekretoriui, Egipto Arabų Respublikos vyriausybei, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0387.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0333.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0064.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0021.
(5) OL L 228, 2011 9 3, p. 16.
(6) OL L 228, 2011 9 3, p. 19.
(7) OL L 228, 2011 9 3, p. 1.
(8) OL L 269, 2011 10 14, p. 18.

Atnaujinta: 2013 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas