Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2874(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0540/2011

Keskustelut :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Äänestykset :

PV 27/10/2011 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0474

Hyväksytyt tekstit
PDF 83kWORD 46k
Torstai 27. lokakuuta 2011 - Strasbourg Lopullinen painos
Tiibet, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhat
P7_TA(2011)0474B7-0540, 0546, 0561, 0563 ja 0564/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2011 Tiibetistä, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhista

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta ja Tiibetistä ja etenkin 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman(1) ,

–  ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 36 pykälän, jossa taataan kaikille kansalaisille oikeus uskonnonvapauteen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, uskonnonvapauden ja kokoontumisvapauden kunnioittaminen on Euroopan unionin perusperiaatteita ja ulkopolitiikan ensisijainen painopiste;

B.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on määrännyt Sichuanin maakunnassa Ngaban (kiinaksi Aba) hallintoalueella ja Tiibetin ylängön muilla alueilla toimiville tiibetiläisille buddhalaisluostareille tiukkoja rajoituksia, joihin kuuluu julmia turvallisuustarkastuksia, munkkien mielivaltaisia pidätyksiä, luostarien valvonnan lisäämistä ja poliisin jatkuva läsnäolo luostareissa uskonnollisen toiminnan valvomiseksi;

C.  ottaa huomioon, että näillä turvallisuustoimilla on tarkoitus rajoittaa ilmaisun-, kokoontumis- ja uskonnonvapautta Tiibetin buddhalaisluostareissa;

D.  ottaa huomioon, että 20-vuotias Phuntsog ja 29-vuotias Tsewang Norbu kuolivat sytytettyään itsensä tuleen 16. maaliskuuta ja 15. elokuuta 2011 vastalauseena Kiinan Tiibetissä harjoittamalle tiukalle politiikalle;

E.  ottaa huomioon, että Phuntsogin nuorempi veli Lobsang Kelsang ja Lobsang Kunchok, molemmat 18-vuotiaita, sytyttivät itsensä tuleen Ngaban (Aba) torilla 26. syyskuuta 2011 ja että he selvisivät hengissä mutta heidän nykyinen tilansa on epävarma;

F.  ottaa huomioon, että Kardzen luostarin 38-vuotias munkki Dawa Tsering sytytti itsensä tuleen 25. lokakuuta 2011, mutta Kiinan turvallisuushenkilöstö sammutti liekit ja yritti viedä hänet pois, ja että tällä hetkellä muut munkit suojelevat häntä luostarissa ja hän on kriittisessä tilassa;

G.  ottaa huomioon, että Kirtin luostarin 17-vuotias munkki Kelsang Wangchuk sytytti itsensä tuleen 3. lokakuuta 2011, ja kiinalaiset sotilaat sammuttivat tulen ja pahoinpitelivät häntä, minkä jälkeen he veivät hänet välittömästi pois, eikä hänen nykyisestä voinnistaan ja olinpaikastaan ei ole tietoa;

H.  ottaa huomioon, että kaksi Kirtin luostarin entistä munkkia, 19-vuotias Choephel ja 18-vuotias Kayang sytyttivät itsensä tuleen toisiaan kädestä pitäen ja vaativat näin Dalai Laman paluuta ja uskonnonvapautta ja että he menehtyivät protestin seurauksena;

I.  ottaa huomioon, että Kirtin luostarin entinen munkki 19-vuotias Norbu Damdrul sytytti itsensä tuleen 15. lokakuuta 2011 ja että kyseessä oli kahdeksas polttoitsemurha Tiibetissä ja että hänen nykyisestä olinpaikastaan ja voinnistaan ei ole tietoa;

J.  ottaa huomioon, että Ngabassa sijaitsevan Mamae Dechen Choekorling -nunnaluostarin nunna 20-vuotias Tenzin Wangmo kuoli 17. lokakuuta 2011 ja että hän oli ensimmäinen nainen, joka teki polttoitsemurhan;

K.  katsoo, että polttoitsemurhaa voidaan pitää nuorten tiibetiläisten protestina ja kasvavan epätoivon ilmauksena erityisesti Kirtin luostariyhteisössä;

L.  katsoo, että henkilökohtaisista syistä riippumatta näitä tapauksia on tarkasteltava laajemmassa asiayhteydessä, johon kuuluu Ngaban (Aba) hallintoalueella vuosia jatkunut uskonnollinen ja poliittinen sorto;

M.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on kiristänyt uskonnonharjoittamiseen kohdistamaansa valtiollista valvontaa useiden vuonna 2007 annettujen säädösten avulla, mikä on lisännyt tiibetiläisten epätoivoa koko Tiibetissä;

N.  ottaa huomioon, että nykyisillä säädöksillä on laajennettu merkittävästi uskonnolliseen elämään kohdistuvaa valtion valvontaa siten, että moniin uskonnollisen identiteetin ilmauksiin, uudestisyntyneen laman tunnustaminen mukaan luettuna, tarvitaan valtion hyväksyntä ja valtio valvoo niitä;

O.  ottaa huomioon, että kiinalainen tuomioistuin tuomitsi kolme tiibetiläistä munkkia vankeuteen näiden munkkikollegan Phuntsogin, joka sytytti itsensä tuleen 16. maaliskuuta 2011, kuoleman jälkeen tämän piilottelusta ja sairaanhoidon epäämisestä ja syytti heitä tahallisesta henkirikoksesta;

P.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2011, ensimmäisen polttoitsemurhan jälkeen, aseistetut joukot ympäröivät Kirtin luostarin ja katkaisivat sen elintarvikkeiden ja veden toimitukset useiksi päiviksi; ottaa huomioon, että luostariin lähetetyt uudet turvallisuusviranomaiset määräsivät uuden pakollisen niin kutsutun isänmaallisen koulutusohjelman käynnistämisestä ja että yli 300 munkkia vietiin pois sotilasajoneuvoissa ja heitä pidetään tuntemattomissa paikoissa, joissa he joutuvat useiden viikkojen ajan poliittisen indoktrinaation kohteeksi;

Q.  ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on syyttänyt Kirtin luostarin munkkeja osallistumisesta tekoihin, joilla pyritään häiritsemään yhteiskunnallista järjestystä, vandalismi ja polttoitsemurhat mukaan luettuina;

R.  ottaa huomioon, että viime kuukausina Kiinan viranomaiset ovat tiukentaneet turvallisuuden valvontaa Tiibetissä ja erityisesti Kirtin luostaria ympäröivällä alueella ja että toimittajia ja ulkomaalaisia ei päästetä vierailemaan alueelle ja poliisi partioi luostarissa täydessä mellakkavarustuksessa; ottaa huomioon, että ulkomaisia tiedotusvälineitä ei päästetä Tiibetiin levottomiin osiin, että Kiinan valtiollinen televisio ei ole raportoinut protesteista ja munkkeja on kielletty puhumasta niistä julkisesti;

1.  tuomitsee Kiinan viranomaisten jatkuvat iskut Tiibetin luostareihin ja kehottaa niitä lopettamaan luostareille ja maallikkoyhteisöille asetetut rajoitukset ja turvatoimet ja palauttamaan viestintäyhteydet Kirtin luostarin munkeille;

2.  ilmaisee syvän huolensa raporteista, joiden mukaan viime huhtikuusta lähtien kahdeksan tiibetiläistä buddhalaismunkkia ja yksi nunna ovat sytyttäneet itsensä tuleen lähellä Kirtin luostaria, joka sijaitsee Kiinan Sichuanin maakunnassa Ngaban alueella;

3.  kehottaa Kiinan hallitusta poistamaan Kirtin luostaria koskevat rajoitukset ja raskaat turvatoimet ja antamaan tietoa luostarista väkisin vietyjen munkkien olinpaikasta; kehottaa Kiinan viranomaisia päästämään kiireesti riippumattomat kansainväliset tiedotusvälineet ja ihmisoikeustarkkailijat alueelle;

4.  kehottaa Kiinan hallitusta takaamaan kaikille kansalaisilleen uskonnonvapauden ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan mukaisesti ja poistamaan uskontoon kohdistuvat rikosoikeudelliset ja hallinnolliset rangaistukset, joilla on rangaistu uskonnonvapauttaan harjoittavia kansalaisia;

5.  kehottaa Kiinan viranomaisia kunnioittamaan tiibetiläisten oikeuksia kaikissa Kiinan maakunnissa ja toimimaan ennakoivasti voidakseen ratkaista maan tiibetiläisväestön kohtaamat epäkohdat;

6.  kehottaa Kiinan viranomaisia lopettamaan toimintalinjat, jotka uhkaavat Tiibetin kieltä, kulttuuria, uskontoa, perintöä ja ympäristöä Kiinan perustuslain ja autonomian antamista etnisille vähemmistöille koskevan lain vastaisesti;

7.  kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta antamaan täydelliset tiedot niiden 300 munkin tilanteesta, jotka vietiin Kirtin luostarista huhtikuussa 2011 ja joiden tapausta on käsitelty useissa ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyissä, myös tahdonvastaisia katoamisia käsittelevässä työryhmässä;

8.  kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta vastaamaan niiden tiibetiläisten tilasta, jotka ovat hallituksen mukaan joutuneet sairaalaan sytytettyään itsensä tuleen, mukaan lukien siitä, ovatko he saaneet sairaanhoitoa;

9.  ei hyväksy Kirtin munkkien tuomitsemista ja vaatii heille oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja asianmukaista oikeusapua koko oikeudenkäynnin ajaksi; kehottaa päästämään riippumattomat tarkkailijat tapaamaan pidätettyinä olevia Kirtin munkkeja;

10.  kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa antamaan julkilausuman, jossa hän tuo esiin Euroopan unionin huolen Ngaban (Aba) hallintoalueen tilanteen kärjistymisestä ja jossa vaaditaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista ja kehotetaan turvallisuuspoliisia pidättyväisyyteen;

11.  kehottaa Kiinan viranomaisia pidättäytymään niin kutsuttua isänmaallista koulutusta koskevasta vahingollisesta politiikasta ja sitä koskevista aggressiivisista ohjelmista tiibetiläisten asuttamilla alueilla, joita ovat Sichuan, Gansu ja Qinghai, koska niissä ihmisoikeusloukkaukset ovat aiheuttaneet jännitteitä;

12.  kehottaa Kiinan viranomaisia kunnioittamaan perinteisiä tiibetiläisiä kuolemaan liittyviä riittejä ja palauttamaan jäännökset buddhalaisten rituaalien mukaisesti viipymättä ja esteettä;

13.  pyytää Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita kehottamaan Kiinan hallitusta käynnistämään uudelleen Dalai Laman ja hänen edustajiensa kanssa vuoropuhelun, jolla pyritään Tiibetin aitoon autonomiaan osana Kiinan kansantasavaltaa, ja lopettamaan kampanjansa, jossa vähätellään Dalai Lamaa uskonnollisena johtajana;

14.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ottamaan ihmisoikeuskysymykset esille seuraavassa EU:n ja Kiinan huippukokouksessa ja kehottaa komission puheenjohtajaa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa huippukokouksen alussa tai lopussa pitämissään virallisissa puheissa korostaman selkeästi Tiibetin ainutlaatuista uskonnollista, kulttuurista ja kielellistä identiteettiä, mikäli asia ei ole esityslistalla;

15.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoa Kiinassa seuraamaan jatkuvasti Kiinan ihmisoikeustilannetta ja ottamaan Kiinan viranomaisten kanssa järjestettävissä kokouksissa ja heidän kanssaan käytävässä kirjeenvaihdossa esille yksittäistapauksia, joissa on kyse siitä, että tiibetiläisiä on vangittu uskonnonvapauden rauhanomaisen harjoittamisen vuoksi, ja antamaan parlamentille seuraavien 12 kuukauden kuluessa kertomuksen, jossa ehdotetaan toteutettavia toimia tai noudatettavaa politiikkaa;

16.  toistaa neuvostolle esittämänsä kehotuksen nimittää EU:n Tiibetin-erityisedustaja, jotta voidaan helpottaa vuoropuhelun käynnistämistä Kiinan viranomaisten ja Dalai Laman edustajien kesken Tiibetin aidon autonomisen aseman määrittelystä osana Kiinan kansantasavaltaa;

17.  kehottaa G20-ryhmään kuuluvia EU:n jäsenvaltioita sekä komission puheenjohtajaa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ottamaan Tiibetin ihmisoikeustilanteen esille Kiinan kansantasavallan presidentin Hu Jintaon kanssa tulevassa G20-ryhmän huippukokouksessa, joka järjestetään 3.–4. marraskuuta 2011 Cannesissa;

18.  kehottaa Kiinan kansantasavaltaa kunnioittamaan Ngaban luostari- ja maallikkoyhteisöjen uskonnonvapautta ja perusihmisoikeuksia ja lopettamaan uskonnon valvontaa koskevien säädösten soveltamisen, jotta Tiibetin buddhalaiset voivat nimetä ja kouluttaa uskonnon opettajia tiibetiläisten perinteiden mukaisesti, ja kehottaa tarkistamaan uskontoa ja turvallisuutta koskevia politiikkoja, joita on noudatettu Ngabassa vuodesta 2008 lähtien, ja aloittamaan avoimen vuoropuhelun Tiibetin buddhalaiskoulujen johtajien kanssa;

19.  kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta kunnioittamaan kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeusnormeja ja noudattamaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisia velvoitteitaan, jotka koskevat uskonnon- ja uskonvapautta;

20.  katsoo, että Kiinan vähemmistöjen oikeudet on syytä ottaa EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun tulevien kierrosten esityslistalle;

21.  kehottaa Kiinan hallitusta ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0449.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2013Oikeudellinen huomautus