Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0045(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0345/2011

Ingediende teksten :

A7-0345/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2011 - 7.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0489

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 72k
Dinsdag 15 november 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties onder contract krachtens het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *
P7_TA(2011)0489A7-0345/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over het voorstel voor een verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van de regels voor deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties onder contract ingevolge het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0071),

–  gezien de artikelen 7 en 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0076/2011),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0345/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
(1)  Het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie voor 2012-2013, hierna „het kaderprogramma (2012-2013)” genoemd, is aangenomen bij Besluit nr. …/…/Euratom van de Raad van … betreffende het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013). De uitvoering van het kaderprogramma (2012-2013) en de specifieke programma's ervan, inclusief de gerelateerde financiële aspecten, is de verantwoordelijkheid van de Commissie.
(1)  Het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie voor 2012-2013, hierna „het kaderprogramma (2012-2013)” genoemd, dat is aangenomen bij Besluit nr. …/…/Euratom van de Raad van … betreffende het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013), is bedoeld als aanvulling op de overige acties van de Unie op het gebied van onderzoeksbeleid die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie, met name de acties op het gebied van onderwijs, opleiding, concurrentievermogen en innovatie, industrie, werkgelegenheid en milieu. De uitvoering van het kaderprogramma (2012-2013) en de specifieke programma's ervan, inclusief de gerelateerde financiële aspecten, is de verantwoordelijkheid van de Commissie.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Het kaderprogramma (2012-2013) moet bijdragen tot de totstandbrenging van de Innovatie-Unie, een van de kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie, door de concurrentie te versterken met het oog op wetenschappelijke excellentie en de toepassing van belangrijke innovaties op het gebied van nucleaire energie te versnellen, met name op het gebied van kernfusie en nucleaire veiligheid, terwijl ook een bijdrage wordt geleverd aan de aanpak van de uitdagingen op het gebied van de energiesector en de klimaatverandering.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)
(4 ter)  De opzet en tenuitvoerlegging van het kaderprogramma (2012-2013) moeten gebaseerd zijn op de beginselen van eenvoud, stabiliteit, transparantie, rechtszekerheid, samenhang, excellentie en vertrouwen, indachtig de aanbevelingen van het Europees Parlement in zijn resolutie van 11 november 2010 inzake het vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek 1 .
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0401.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  Er moet meer aandacht worden besteed aan en er moeten meer begrotingsmiddelen worden ingezet voor neveninitiatieven van het zuiver nucleair onderzoek, in het bijzonder op het gebied van investeringen in menselijk kapitaal en acties gericht op het aanpakken van mogelijke tekorten aan vaardigheden in de komende jaren (bijv. door middel van financiële steun voor onderzoekers op nucleair gebied) en het daaruit voortvloeiende verlies van leiderschapvoor de Unie ).
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)  Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van contractuele regelingen die het risico op niet-nakoming alsook de spreiding van de risico's en kosten in de tijd verkleinen.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Het kaderprogramma (2012-2013) moet de deelname bevorderen van de ultraperifere regio's van de Gemeenschap alsmede van een brede groep ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten.
(8)  Het kaderprogramma (2012-2013) moet de deelname bevorderen van de ultraperifere regio's van de Gemeenschap alsmede van een brede groep ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten, wier onderzoeksactiviteiten gebaseerd moeten zijn op de eerbiediging van de fundamentele ethische beginselen, in het bijzonder deze die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)
(23 bis)  De implementatie van ITER in Europa, in overeenstemming met de Overeenkomst van 21 november 2006 tot oprichting van de Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie voor de gezamenlijke uitvoering van het ITER-project, moet het centrale element van fusieonderzoeksactiviteiten ingevolge het kaderprogramma (2012-2013) vormen.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 2
Zij mogen ook, overeenkomstig de aard en de doelstellingen van de actie onder contract, aanvullende voorwaarden vaststellen ten aanzien van het type van deelnemer en, voor zover dienstig, vestigingsplaats

Zij mogen ook, overeenkomstig de aard en de doelstellingen van de actie onder contract, aanvullende gerechtvaardigde voorwaarden vaststellen ten aanzien van het type van deelnemer en, voor zover dienstig, vestigingsplaats.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
3.  Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen bevatten duidelijke doelstellingen om ervoor te zorgen dat indieners niet nodeloos reageren.
3.  Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen bevatten duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen om ervoor te zorgen dat indieners niet nodeloos reageren.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2
De criteria zijn excellentie, impact en uitvoering. Binnen deze voorwaarden worden in het werkprogramma de evaluatie- en selectiecriteria gespecificeerd en mogen daarin aanvullende eisen, wegingen en drempels worden toegevoegd of verdere details betreffende de toepassing van de criteria worden vastgesteld.

De criteria zijn excellentie, impact en uitvoering. Binnen deze voorwaarden worden in het werkprogramma de evaluatie- en selectiecriteria gespecificeerd en mogen daarin duidelijk gerechtvaardigde, aanvullende eisen, wegingen en drempels worden toegevoegd of verdere details betreffende de toepassing van de criteria worden vastgesteld.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis. Alle stadia van het proces moeten worden geoptimaliseerd om vertragingen te voorkomen en een zo groot mogelijke kosteneffectiviteit te bevorderen. Dit omvat toegang tot de ontwerpwerkprogramma's, publicatie van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, opstelling van voorstellen, de selectieprocedures en de tijd die vereist is voor de goedkeuring en uitbetaling van subsidies.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 4
De nodige maatregelen worden genomen om te zorgen voor een redelijk genderevenwicht bij de aanstelling van groepen van onafhankelijke deskundigen .

Bij de aanstelling van groepen van onafhankelijke deskundigen worden de nodige maatregelen genomen om te zorgen voor een redelijk genderevenwicht en een evenwicht tussen lidstaten die onderzoek verrichten en opleidingen verzorgen op nucleair gebied.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw)
De nodige maatregelen worden genomen om bij de aanstelling van groepen onafhankelijke deskundigen te zorgen voor een gepast evenwicht tussen industriële (met inbegrip van KMO's) en academische kringen.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 – alinea 1 – letter e
e) zij mogen niet omvatten: niet-subsidiabele kosten, met name aanwijsbare indirecte belastingen inclusief belasting over de toegevoegde waarde, heffingen, debetinteresten, voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of lasten, wisselverliezen, kosten in verband met kapitaalopbrengsten, in verband met een ander Unieproject gedeclareerde, gemaakte of terugbetaalde kosten, schulden en schuldendienstlasten, buitensporige of ondoordachte kosten, en alle andere kosten die niet voldoen aan de onder a) tot en met d) genoemde voorwaarden.
e) zij mogen niet omvatten: niet-subsidiabele kosten, met name aanwijsbare indirecte belastingen inclusief niet-terugvorderbare belasting over de toegevoegde waarde, heffingen, debetinteresten, wisselverliezen, kosten in verband met kapitaalopbrengsten, in verband met een ander Unieproject gedeclareerde, gemaakte of terugbetaalde kosten, schulden en schuldendienstlasten, buitensporige of ondoordachte kosten, en alle andere kosten die niet voldoen aan de onder a) tot en met d) genoemde voorwaarden.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 – letter a
a) ingevolge de associatiecontracten en voor niet meer dan 40%: uitgaven van specifieke samenwerkingsprojecten tussen de geassocieerden entiteiten die het raadgevend comité heeft geadviseerd prioritair te steunen en door de Commissie zijn goedgekeurd; de prioritaire steun concentreert zich op acties die relevant zijn voor ITER/DEMO, behalve bij projecten die al prioritaire status hebben verkregen tijdens eerdere kaderprogramma's ;
a) ingevolge de associatiecontracten en voor niet meer dan 40%: uitgaven van specifieke samenwerkingsprojecten tussen de geassocieerden entiteiten die het raadgevend comité heeft geadviseerd prioritair te steunen en door de Commissie zijn goedgekeurd; de prioritaire steun concentreert zich op experimenten die gericht zijn op het optimaliseren van de prestaties van ITER en die bijdragen tot de vaststelling van het DEMO-programma ;
Laatst bijgewerkt op: 10 april 2013Juridische mededeling