Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2146(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0371/2011

Predkladané texty :

A7-0371/2011

Rozpravy :

PV 14/11/2011 - 23
CRE 14/11/2011 - 23

Hlasovanie :

PV 15/11/2011 - 7.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0494

Prijaté texty
PDF 140kWORD 79k
Utorok, 15. novembra 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Pravidlá v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu
P7_TA(2011)0494A7-0371/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2011 o reforme uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (2011/2146(INI))

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na články 14 a 106 a na protokol č. 26 pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. marca 2011 s názvom Reforma uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (KOM(2011)0146),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. marca 2011 o uplatňovaní pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu od roku 2005 a na výsledky verejných konzultácií (SEK(2011)0397),

–  so zreteľom na verejnú konzultáciu o pravidlách v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorú zorganizovala Komisia v roku 2010,

–  so zreteľom na Príručku o uplatňovaní pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania a vnútorného trhu na služby všeobecného hospodárskeho záujmu zo 7. decembra 2010 (SEK(2010)1545),

–  so zreteľom na smernicu Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch(1) ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2005/842/ES z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu(2) ,

–  so zreteľom na rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme(3) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. januára 2001 s názvom Služby všeobecného záujmu v Európe(4) ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. septembra 1996 s názvom Služby všeobecného záujmu v Európe(5) ,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. júla 2011 s názvom Reforma uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu(6) ,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júna 2011 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o reforme uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu(7) ,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 24. júla 2003 vo veci Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH(8) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 5. júla 2011 o budúcnosti sociálnych služieb všeobecného záujmu(9) , zo 14. marca 2007 o verejnoprospešných sociálnych službách v Európskej únii(10) , z 27. septembra 2006 o Bielej knihe Komisie o službách vo verejnom záujme(11) , zo 14. januára 2004 o Zelenej knihe o verejnoprospešných službách(12) , z 13. novembra 2001 o oznámení Komisie nazvanom Služby všeobecného záujmu v Európe(13) a zo 17. decembra 1997 o oznámení Komisie nazvanom Služby všeobecného záujmu v Európe(14) ,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0371/2011),

A.  keďže služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) majú v rámci spoločných hodnôt Únie významné miesto a podporujú základné práva a sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť a sú preto nevyhnutné pre boj proti sociálnym nerovnostiam a v čoraz väčšej miere aj udržateľný rozvoj;

B.  keďže SVHZ predstavujú významný prínos pre hospodársku výkonnosť a konkurencieschopnosť členských štátov, čím nielen pomáhajú pri prevencii a prekonávaní hospodárskych kríz, ale zároveň slúžia všeobecnej hospodárskej prosperite;

C.  keďže poskytovanie SVHZ podporuje úspešné vykonávanie stratégie Európa 2020 a keďže tieto služby môžu pomôcť pri dosahovaní cieľov rastu v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a najmä sociálneho začleňovania, aby bolo v konečnom dôsledku možné dosiahnuť vysokú mieru produktivity, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, ktorá bola stanovená;

D.  keďže nákladovo efektívne riešenia konkurenčných súkromných podnikov sú nevyhnutné v záujme občanov a majú zásadný význam z hľadiska rozpočtovej situácie;

E.  keďže SVHZ sú služby, ktoré nie je možné vždy poskytovať bez pomoci štátu, alebo ich nie je možné poskytovať bez pomoci štátu primeraným spôsobom;

F.  keďže sociálne služby všeobecného záujmu (SSVZ) zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore základných práv a významnou mierou prispievajú k rovnosti príležitostí;

G.  keďže súčasné právne predpisy EÚ stanovujú výnimku z oznamovacej povinnosti pre nemocnice a sociálne bývanie, t. j. pre SVHZ, ktoré plnia základné sociálne potreby;

H.  keďže články 106 a 107 ZFEÚ poskytujú právny základ pre reformu pravidiel štátnej pomoci pre SVHZ a článok 14 ZFEÚ umožňuje Európskemu parlamentu a Rade, aby prostredníctvom nariadení v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanovili zásady a podmienky fungovania SVHZ, najmä v hospodárskej a finančnej oblasti bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci členských štátov;

I.  keďže prostredníctvom protokolu č. 26 pripojeného k Lisabonskej zmluve sa ustanovila vysoká úroveň SVHZ, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť a cenovú dostupnosť, rovnaký prístup a presadzovanie všeobecného prístupu a práv užívateľov a výslovne sa stanovila ich zásadná úloha;

J.  keďže členské štáty a ich verejné orgány majú najlepšiu pozíciu na to, aby mohli náležite slúžiť svojim občanom a sú preto zodpovedné za stanovenie presného rozsahu a spôsobu poskytovania SVHZ a keďže článok 1 protokolu č. 26 k Lisabonskej zmluve výslovne uznáva rozsiahle diskrečné právomoci národných, regionálnych a miestnych orgánov pri poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu;

K.  keďže náhrady zahŕňajú všetky výhody udelené štátom alebo poskytnuté zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme;

1.  berie na vedomie ciele reformy navrhovanej Komisiou, prostredníctvom ktorých chce Komisia sprehľadniť uplatňovanie pravidiel v oblasti štátnej pomoci na SVHZ tým, že zohľadní ich rozmanitosť;

2.  žiada Komisiu, aby objasnila vzťahy medzi pravidlami vnútorného trhu a poskytovaním verejných služieb a aby zabezpečila uplatňovanie zásady subsidiarity pri vymedzení, organizácii a financovaní verejných služieb;

3.  zdôrazňuje zlepšenia v oblasti uplatňovania a zrozumiteľnosti, ktoré boli dosiahnuté vďaka opatreniam prijatým v roku 2005, známym ako balík Altmark; poukazuje však na to, že verejné konzultácie ukázali, že právne nástroje musia byť ešte jasnejšie a zrozumiteľnejšie, primerané a účinné;

4.  zdôrazňuje, že výsledok verejnej konzultácie svedčí aj o tom, že okrem administratívnej záťaže by práve neistota a nedorozumenia, najmä pokiaľ ide o kľúčové pojmy pravidiel v oblasti štátnej pomoci, napríklad „akt o poverení“, „primeraný zisk“, „podnik“, „služby hospodárskeho a nehospodárskeho charakteru“ a „význam pre vnútorný trh“, mohli prispieť k tomu, že sa predpisy nebudú uplatňovať na SVHZ;

5.  víta úsilie Komisie bližšie objasniť rozdiel medzi nehospodárskymi a hospodárskymi činnosťami v kontexte SVHZ s cieľom vytvoriť väčšiu celkovú právnu istotu a zabrániť tomu, aby sa takéto prípady predkladali Súdnemu dvoru, ako aj začatiu konania o porušení zo strany Komisie; vyzýva Komisiu, aby poskytla dodatočné vysvetlenie týkajúce sa štvrtého kritéria, ktoré uviedol Súdny dvor v rozsudku vo veci Altmark, a aby zabezpečila, aby bol spôsob výpočtu primeraného zisku dostatočne jasný a aby vyhovoval z hľadiska rôznorodosti SVHZ; vyzýva preto Komisiu, aby sa vyhla uzavretému zoznamu; navrhuje, aby sa Komisia pri tom vyhla opakovanému odkazovaniu na judikatúru Súdneho dvora, ale aby stanovila rozhodujúce kritériá, ktoré majú pomôcť porozumieť použitým koncepciám a uplatňovať ich; žiada Komisiu, aby bližšie vymedzila to, čo chápe pod pojmom SVHZ;

6.  vyjadruje znepokojenie nad dodatočnými požiadavkami, ktoré chce Komisia zaviesť s cieľom predísť tomu, aby bol rozvoj obchodu narušený v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so záujmami Únie, a domnieva sa, že tieto požiadavky povedú k právnej neistote;

7.  zdôrazňuje, že „akt o poverení“ je zárukou transparentnosti, ktorá musí zostať zachovaná s cieľom zaistiť lepšiu prehľadnosť pre občanov, ale že rozsah poverenia (aktu o poverení) by sa mal rozšíriť, najmä prostredníctvom flexibilnejšieho uplatňovania pravidiel; žiada, aby sa projekt doplnený „zmluvou o cieľoch“ považoval za oprávnený akt o poverení;

8.  zdôrazňuje, že reformu pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci možno uskutočniť len vtedy, ak sa zohľadní osobitná funkcia SVHZ a bude sa prísne dodržiavať zásada subsidiarity, pretože za poskytovanie, obstarávanie, financovanie a organizovanie SVHZ sú podľa protokolu č. 26 pripojeného k Lisabonskej zmluve zodpovedné v prvom rade členské štáty a ich národné, regionálne a miestne orgány, ktorým sa poskytuje široký priestor rozhodovania a sloboda výberu;

9.  zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba pri skúmaní pravidiel venovať zabezpečeniu toho, aby koncepcie Spoločenstva a používané pojmy boli jednoznačne prispôsobené charakteru verejných služieb a rozmanitosti foriem organizácie a zainteresovaných strán, a že by mali náležite zohľadniť skutočné riziko vplyvu na obchod medzi členskými štátmi;

10.  zdôrazňuje špecifický charakter SVHZ na regionálnej a miestnej úrovni, ktorý neovplyvňuje hospodársku súťaž na vnútornom trhu, pričom v tomto prípade by mala existovať možnosť zjednodušeného a transparentného postupu, ktorý podporuje inovácie a zapojenie malých a stredných podnikov (MSP);

11.  podporuje myšlienku prahových hodnôt pre oslobodenie od oznamovacej povinnosti v prípade náhrad poskytovaných orgánmi verejnej správy v súvislosti so SVHZ a s tým spojeného zníženia administratívnej záťaže; navrhuje, aby sa na základe výsledkov uskutočnených konzultácií zvýšili prahové hodnoty, podľa ktorých sa rozhoduje o uplatňovaní rozhodnutí týkajúcich sa SVHZ;

12.  zdôrazňuje, že osobitný charakter SVHZ je uznaný v článku 14 ZFEÚ a v protokole č. 26 priloženom k Lisabonskej zmluve, a v tejto súvislosti uznáva osobitnú úlohu národných, regionálnych a miestnych orgánov; zdôrazňuje, že reforma uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu predstavuje len časť nevyhnutného objasnenia právnych ustanovení, ktoré sa uplatňujú na SVHZ prostredníctvom jednotného európskeho právneho rámca; konštatuje, že každý právny rámec bude musieť byť zárukou dostatočnej právnej istoty; vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2011 predložila oznámenie s navrhovanými opatreniami, ktorých cieľom bude zabezpečiť SVHZ a SSVZ taký právny rámec, ktorý im umožní vykonávať svoje úlohy tak, ako sa Komisia zaviazala v Akte o jednotnom trhu;

13.  zdôrazňuje, že podľa článku 106 ods. 2 ZFEÚ sa na podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu vzťahujú pravidlá o zákaze a kontrole štátnej pomoci len vtedy, ak uplatnenie týchto pravidiel neznemožňuje právne alebo skutočné plnenie určitých úloh, ktoré na ne preniesli národné, regionálne alebo miestne orgány; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v článku 14 ZFEÚ sa jasne uvádza, že Únia a členské štáty dbajú v rámci svojich právomocí a v rámci pôsobnosti týchto zmlúv o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, ktoré im umožňujú plniť ich poslanie; žiada preto, aby sa pri reforme pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci zohľadnili obidva uvedené články a aby sa zabezpečilo, že kompenzácia poskytnutá SVHZ so sebou neprinesie nadmerné zaťaženie verejných financií alebo nízku kvalitu poskytovaných služieb;

14.  domnieva sa, že pripravovaný návrh Komisie týkajúci sa projektových dlhopisov v rámci stratégie Európa 2020 by mohol byť a mal by byť významným prostriedkom rozvoja služieb všeobecného záujmu na úrovni členských štátov aj Európskej únie; zdôrazňuje, že postupy stanovené na tento účel by mali byť výslovne určené v rámci vymedzujúcom oprávnenosť projektu, ktorý sa má stanoviť na základe riadneho legislatívneho postupu;

15.  považuje za veľmi dôležité, aby náhrady na SVHZ nenarúšali hospodársku súťaž ani nepoškodzovali iné spoločnosti pôsobiace v rovnakých odvetviach alebo na rovnakých trhoch, ktoré nie sú príjemcami náhrad;

16.  upozorňuje, že prístup k náhrade čistých nákladov za poskytovanie verejných služieb je jednou z hospodárskych a finančných podmienok nevyhnutných pre podniky poverené poskytovaním verejných služieb v oblasti plnenia konkrétnych úloh, ktoré im riadne pridelili verejné orgány, a to najmä v čase krízy, keď verejné služby zohrávajú dôležitú úlohu ako automatický stabilizátor, ktorý chráni najzraniteľnejšie časti verejnosti a tým pomáha zmierňovať sociálne následky krízy;

17.  by na tomto mieste chcel zdôrazniť, že rozvoj spolupráce medzi verejnými orgánmi formou zlučovania zdrojov predstavuje veľký potenciál pre zvyšovanie efektivity pri využívaní verejných zdrojov a modernizácii verejných služieb s cieľom splniť nové potreby ľudí vo svojich miestnych lokalitách; takisto zdôrazňuje význam cezhraničnej spolupráce;

18.  rozhodne zdôrazňuje, že verejné služby musia mať vysokú úroveň a musia byť prístupné všetkým vrstvám obyvateľstva; v tejto súvislosti považuje za znepokojujúci reštriktívny postoj Komisie, ktorá v súvislosti so štátnou pomocou pre organizácie sociálneho bývania považuje služby poskytované týmito organizáciami za SSVZ len vtedy, keď sa poskytujú výlučne znevýhodneným občanom alebo sociálne slabým skupinám a domnieva sa, že obmedzené chápanie tohto pojmu je v rozpore s vyšším cieľom podpory vytvárania správnej sociálnej rozmanitosti a poskytovania univerzálneho prístupu;

19.  zastáva názor, že kvalitné služby sú založené na ľudských právach európskych občanov a že tento prístup vychádzajúci z práv by sa mal upevňovať;

20.  pripomína potrebu značných investícií do modernizácie infraštruktúry, najmä v regiónoch, kde najviac chýba, a predovšetkým v odvetviach energetiky, telekomunikácií a verejnej dopravy s cieľom umožniť poskytovanie budúcich inteligentných energetických alebo širokopásmových služieb;

21.  vyzýva Komisiu, aby do nákladov, ktoré môžu byť hradené z náhrad, zahrnula investície do infraštruktúry potrebnej na fungovanie SVHZ; pripomína Komisií, že poskytovanie SVHZ niekedy závisí viac od dlhodobej verejnej investičnej pomoci než ročných náhrad;

22.  vyzýva Komisiu, aby pri rokovaní o bilaterálnych obchodných dohodách akceptovala poskytovanie SVHZ a SSVZ verejným sektorom v partnerských krajinách;

Zjednodušenie/proporcionalita

23.  víta zámer Komisie zjednodušiť v rámci prístupu založeného na väčšej diverzifikácii uplatňovanie predpisov v oblasti štátnej pomoci tak, aby administratívna záťaž orgánov a poskytovateľov služieb v primeranej miere zodpovedala potenciálnemu vplyvu konkrétneho opatrenia na hospodársku súťaž na vnútornom trhu;

24.  žiada preto, aby boli ustanovenia vypracované takým spôsobom, aby sa zabezpečilo ich správne uplatňovanie a aby verejné orgány a podniky poverené poskytovaním služieb vo verejnom záujme neboli zaťažované žiadnom zbytočnou záťažou a mohli v plnej miere plniť osobitné úlohy, ktoré im boli zverené; žiada v tejto súvislosti Komisiu, aby dosiahla, aby boli pravidlá zrozumiteľnejšie a aby predvídala povinnosti týkajúce sa verejných náhrad na SVHZ a zabezpečila tým vyššiu mieru právnej istoty pre verejné orgány a poskytovateľov služieb;

25.  v súvislosti so zamýšľaným zjednodušením pravidiel o štátnej pomoci vyzýva Komisiu, aby zvýšila flexibilitu a transparentnosť procesu monitorovania neprimeraných náhrad a aby najmä zvýšila kvalitu opatrení zameraných na ich zamedzenie; v prípade viacročných zmlúv preto navrhuje, aby sa kontroly neprimeraných náhrad uskutočňovali až na konci zmluvného obdobia a v každom prípade v intervaloch neprekračujúcich tri roky a aby sa zaviedli transparentné kritériá pre výpočet náhrad na SVHZ, keďže by sa tým významne ušetril čas i náklady poskytovateľov služieb i verejných orgánov;

26.  vyzýva Komisiu, aby u verejných orgánov a prevádzkovateľov zistila, či tzv. Príručka o uplatňovaní pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci, verejného obstarávania a vnútorného trhu na služby všeobecného hospodárskeho záujmu a najmä na verejnoprospešné sociálne služby zo 7. decembra 2010 spĺňa svoj účel; žiada Komisiu, aby v prípade potreby poskytla verejným orgánom a prevádzkovateľom nástroj na vzdelávanie, ktorý ich navedie k správnemu uplatňovaniu týchto pravidiel;

27.  vyzýva Komisiu, aby pravidlá poverovania zjednodušila; žiada, aby sa výzva na predloženie projektu spolu so zmluvou o cieľoch považovala za poverenie;

Sociálne služby

28.  vyzýva Komisiu, aby pre SSVZ navrhla špecifické právne predpisy de minimis, v prípade ktorých sa neočakáva žiadne závažné narušenie obchodu medzi členskými štátmi; navrhuje preto stanoviť pre tento druh sociálnych služieb primerané zvýšené prahové hodnoty;

29.  podporuje zachovanie platnej výnimky bez prahových hodnôt pre nemocnice a sociálne bývanie; víta vyhlásenie Komisie o tom, že si želá oslobodiť ďalšie kategórie SSVZ od oznamovacej povinnosti v súvislosti s poskytnutím pomoci; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa náhrady na všetky SVHZ, ktoré podľa definície členských štátov plnia základné sociálne potreby, napríklad zariadenia starostlivosti o starších ľudí a ľudí so zdravotnými postihnutiami, starostlivosť a sociálne začlenenie zraniteľných skupín, zabezpečenie dobrých životných podmienok pre deti a mládež, zdravotná starostlivosť a prístup na pracovný trh oslobodili od oznamovacej povinnosti;

30.  zastáva názor, že osobitné úlohy a povaha SSVZ by sa mali chrániť a jasne vymedziť; vyzýva preto Komisiu, aby posúdila, aký by bol najúčinnejší spôsob dosiahnutia tohto cieľa, a to pri zohľadnení možnosti zavedenia pravidiel špecifických pre konkrétne odvetvie;

Miestne služby

31.  víta zámer Komisie uplatniť v súvislosti so štátnou pomocou poskytovanou podnikom povereným poskytovaním SVHZ pravidlo de minimis, pokiaľ sa v dôsledku rozsahu pôsobnosti, ktorý je obmedzený na miestnu úroveň, predpokladá len nepatrný vplyv na obchod medzi členskými štátmi a je zabezpečené, že sa náhrada uplatní výhradne na poskytovanie príslušných SVHZ; žiada Komisiu, aby posúdila, či by aj SVHZ v kultúrnej a vzdelávacej oblasti mali byť predmetom osobitnej úpravy;

32.  vyzýva Komisiu, aby navrhla primerané prahové hodnoty pre pravidlo de minimis pre náhrady pre podniky poverené poskytovaním SVHZ, aby sa tieto služby mohli riešiť v zjednodušenom konaní a aby sa značná administratívna záťaž pre poskytovateľov služieb mohla podstatne znížiť bez toho, aby to malo negatívny vplyv na jednotný trh; navrhuje, aby sa ako potenciálny východiskový bod použili kombinované indexy výšky náhrady v spojení s obratom podniku povereného miestnym orgánom na poskytovanie SVHZ; ďalej sa domnieva, že prahová hodnota pre obdobie troch finančných rokov môže byť primeranejšia v záujme zabezpečenia potrebnej flexibility;

33.  pripomína, že poskytovatelia SVHZ majú rozličné štatúty – združenia, nadácie, dobrovoľnícke a komunitné organizácie, neziskové organizácie a sociálne podniky; pripomína, že niektoré z nich pôsobia výlučne na miestnej úrovni, nezapájajú sa do obchodnej činnosti a na miestnej úrovni investujú každý zisk do služieb všeobecného záujmu;

Aspekty kvality a efektívnosti

34.  zdôrazňuje osobitný význam vysokej kvality SVHZ a potreby všeobecného prístupu; v tejto súvislosti poukazuje na to, že úloha Komisie je podľa ustanovení ZFEÚ o hospodárskej súťaži obmedzená len na monitorovanie štátnej pomoci na poskytovanie SVHZ a že tieto ustanovenia neposkytujú právny základ pre stanovovanie kritérií kvality a efektívnosti možno na európskej úrovni; domnieva sa, že kvalita a efektívnosť pre SVHZ by sa mali vymedzovať s náležitým ohľadom na zásadu subsidiarity;

o
o   o

35.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 67.
(3) Ú. v. EÚ C 297, 29.11.2005, s. 4.
(4) Ú. v. ES C 17, 19.1.2001, s. 4.
(5) Ú. v. ES C 281, 26.9.1996, s. 3.
(6) Ú. v. EÚ C 259, 2.9.2011, s. 40.
(7) Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 149.
(8) Vec C-280/00 Zb. 2004, s I-07747.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2011)0319.
(10) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 140.
(11) Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 277.
(12) Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 294.
(13) Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 153.
(14) Ú. v. ES C 14, 19.1.1998, s. 74.

Posledná úprava: 10. apríla 2013Právne oznámenie