Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0587/2011

Debatter :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Antagna texter :

P7_TA(2011)0510

Antagna texter
PDF 114kWORD 45k
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Toppmöte EU-Förenta staterna den 28 november 2011
P7_TA(2011)0510B7-0577, 0580, 0582 och 0587/2011

Europaparlamentets resolution av den 17 november 2011 om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om de transatlantiska förbindelserna,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Även om många globala utmaningar på områdena utrikespolitik, säkerhet, utveckling och miljö kräver gemensamma åtgärder och transatlantiskt samarbete har den aktuella ekonomiska krisen hamnat i förgrunden som den huvudsakliga utmaningen i dagsläget.

B.  Tillsammans står EU och Förenta staterna för hälften av den globala ekonomin, och det transatlantiska partnerskapet – som uppgår till ett värde av 4,28 biljoner US-dollar – är den största, mest integrerade och mest långvariga ekonomiska förbindelsen i världen och en central drivkraft för det globala ekonomiska välståndet.

C.  De pågående finansiella och ekonomiska kriserna i både Europa och Förenta staterna hotar stabiliteten och välståndet i våra ekonomier och våra medborgares välfärd. För att bekämpa dessa kriser är det nu mer angeläget än någonsin att stärka det ekonomiska samarbetet mellan Europa och Förenta staterna.

D.  Målsättningen att säkra frihet och säkerhet på hemmaplan bör inte uppfyllas på bekostnad av centrala principer när det gäller medborgerliga fri- och rättigheter och behovet av att upprätthålla gemensamma människorättsnormer.

E.  Det transatlantiska partnerskapet grundar sig på gemensamma grundläggande värden som frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och på gemensamma målsättningar som sociala framsteg och social integration, öppna och integrerade ekonomier, hållbar utveckling och fredlig lösning av konflikter. Detta partnerskap utgör hörnstenen för säkerhet och stabilitet i det euroatlantiska området.

Sysselsättning och tillväxt

1.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från G20-toppmötet i Cannes den 3-4 november 2011, framför allt handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning, reformen för att stärka det internationella valutasystemet, det fortsatta arbetet med att reglera finansmarknaden och åtagandena att öka den multilaterala handeln och undvika protektionism. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att bägge parterna vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna bör lova att gå i spetsen för att genomföra åtagandena från G20-toppmötet. Parlamentet noterar att G20-toppmötet diskuterat en uppsättning valmöjligheter för innovativ finansiering och att EU fortsätter med att utveckla tanken på en skatt på finansiella transaktioner.

2.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i EU-länderna och Förenta staterna att utveckla och inleda ett gemensamt transatlantiskt initiativ för sysselsättning och tillväxt, inklusive en färdplan för att främja handel och investeringar.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att införa en mekanism för tidig varning, så att det blir möjligt att upptäcka och förhindra protektionism inom de bilaterala förbindelserna. Parlamentet påminner om att det för den transatlantiska handeln är betydelsefullt med öppna upphandlingsmarknader som erbjuder jämbördigt tillträde för alla leverantörer, särskilt små och medelstora företag, och uppmanar därför Förenta staterna att avstå från att införa krav på att köpa amerikanska varor. Parlamentet betonar den betydelse som Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA) har för att garantera ett öppet och balanserat tillträde av detta slag till bägge marknaderna.

4.  Europaparlamentet betonar att man för att uppnå dessa mål måste stärka processen inom Transatlantiska ekonomiska rådet, särskilt genom att ta fram gemensamma normer för nya områden som kräver reglering, exempelvis nanoteknik, eller ekonomiska tillväxtområden såsom teknik för elektriska fordon. Parlamentet uppmanar enträget EU och Förenta staterna att se till att företrädarna för den transatlantiska lagstiftardialogen blir nära involverade i Transatlantiska ekonomiska rådets arbete, eftersom lagstiftarna delar ansvaret med sina respektive verkställande organ för att genomföra och utöva tillsyn över många av besluten inom Transatlantiska ekonomiska rådet.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar EU och Förenta staterna att utbyta erfarenheter och bästa praxis när det gäller sätt att stimulera entreprenörskap, bland annat genom stöd till nyetablerade företag och hantering av konkurser.

6.  Europaparlamentet understryker behovet av att stärka samarbetsinsatserna inom ramen för ett partnerskap för forskning och innovation.

7.  Europaparlamentet betonar behovet av att anta och genomföra en för EU och Förenta staterna gemensam färdplan för råvaror fram till 2020 med särskild hänsyn till sällsynta jordartsmetaller, som bör främja samarbetet om resurseffektivitet, innovation inom utvinnings- och återvinningsteknik för råvaror och forskning om ersättning. Parlamentet efterlyser en transatlantisk strategi för att främja den globala styrningen i fråga om råvaror genom samarbetsinsatser som exempelvis ett internationellt forum för råvaror, liknande det internationella energiforumet.

8.   Europaparlamentet betonar vikten av samarbete för att främja energieffektivitet, förnybar energi och höga kärnsäkerhetsnormer i hela världen och välkomnar den fortsatta samordningen av programmen för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning och samarbetet om utveckling av energiteknik.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda förhandlingarna med Förenta staterna om produktsäkerhet och ser positivt på att den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product Safety Committee) nu har fått behörighet att förhandla med EU om ett avtal som bör förbättra utbytet av information om farliga produkter och skador och om korrigerande åtgärder som vidtas i både EU-medlemsstaterna och Förenta staterna.

Global styrning, utrikespolitik och utveckling

10.  Europaparlamentet påminner om att fria och öppna demokratier främjar fred och stabilitet och utgör den bästa garantin för global säkerhet och uppmanar därför EU och Förenta staterna att ytterligare öka sitt samarbete för att främja freden, särskilt i Mellanöstern, och att stödja framväxande demokratier i Nordafrika.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och Förenta staterna att trycka på för att direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna ska återupptas i full överensstämmelse med internationell rätt, med målet att uppnå en tvåstatslösning på grundval av gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda stater, där ett säkert Israel och en oberoende, demokratisk och livskraftig palestinsk stat existerar sida vid sida i fred och säkerhet. Medlemsstaterna och Förenta staterna uppmanas att ta itu med palestiniernas legitima begäran om att få vara representerade som en stat i FN till följd av förhandlingar inom FN:s ramar.

12.  Särskilt uppmanar Europaparlamentet EU och Förenta staterna att genom ett gemensamt initiativ övertyga den israeliska regeringen om att återkalla sitt beslut att påskynda byggandet av 2 000 bostäder på Västbanken och kvarhålla tullavgifter som tillkommer den palestinska myndigheten, ett beslut som utgjorde en reaktion på att Palestina antagits som medlem i Unesco.

13.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den eskalerande våldsanvändningen i Syrien och stöder Förenta staternas och EU-medlemsstaternas insatser i FN:s säkerhetsråd för att få fram en resolution som fördömer den syriska regimens användning av dödligt våld och som kräver ett slut på detta våld. Resolutionen bör också innehålla sanktioner om detta krav inte uppfylls. Parlamentet välkomnar att Arabförbundet tillfälligt upphävt Syriens medlemskap och att kung Abdullah av Jordanien krävt att president Bashar al-Asad ska avgå.

14.  Både EU och Förenta staterna uppmanas att fortsätta stödja de libyska övergångsmyndigheterna i alla deras insatser för att bygga upp ett demokratiskt samhälle för alla. Samtidigt betonar Europaparlamentet att detta stöd måste villkoras av att de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen respekteras och av att alla medborgare, särskilt kvinnor, ges möjlighet att bli delaktiga i det politiska livet.

15.  Europaparlamentet är mycket oroat över påståendena i Internationella atomenergiorganets (IAEA) senaste rapport om de framsteg som Iran gjort för att skaffa sig den kompetens som man behöver för att kunna konstruera och tillverka kärnvapen. Det är djupt beklagligt att Iran inte har samarbetat fullt ut med IAEA trots att landet upprepade gånger har försäkrat att dess kärnprogram drivs enbart för att utvinna energi för fredliga, civila ändamål. EU och Förenta staterna bör fortsätta sitt nära samarbete inom P5+1-gruppen för att upprätthålla ett högt tryck på Iran med hjälp av samtliga politiska, diplomatiska och ekonomiska medel, inklusive sanktioner, för att övertala Iran att uppfylla sina internationella ickespridningsskyldigheter och för att avskräcka från och hålla tillbaka det hot som landet utgör för den internationella säkerheten.

16.  Europaparlamentet framhåller att EU och Förenta staterna tillsammans förvaltar 90 procent av det globala utvecklingsbiståndet på hälsoområdet och 80 procent av det sammanlagda biståndet. Parlamentet välkomnar att utvecklingsdialogen mellan EU och Förenta staterna återupptogs i september 2011, eftersom det återstår bara fem år för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att inom G20-gruppen verka för ett ökat globalt samarbete i syfte att ta itu med otillbörlig spekulation i livsmedelspriser och alltför stora svängningar i de globala livsmedelspriserna. Parlamentet betonar att G20-gruppen måste involvera länder som inte ingår i gruppen för att man ska kunna garantera global tillnärmning.

18.  Europaparlamentet understryker att toppmötet också bör användas för att utbyta åsikter och förstärka samarbetet med tredjeländer, framför allt Briks-länderna.

19.  Europaparlamentet framhåller att klimatförändringarna angår alla i hela världen och uppmanar kommissionen att arbeta för ett ambitiöst amerikanskt engagemang för framgångar vid den kommande konferensen i Durban, så att man kan se till att det utarbetas ett detaljerat mandat för att kunna slutföra förhandlingarna om en global och övergripande klimatöverenskommelse senast 2015. Parlamentet är här oroat över lagförslag nr 2594, som nyligen antogs av Förenta staternas representanthus och som kräver ett förbud för amerikanska flygbolag att delta i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Parlamentet uppmanar Förenta staternas senat att inte anta detta lagförslag och efterlyser en konstruktiv dialog i denna fråga.

20.  Europaparlamentet uppmanar toppmötet mellan EU och Förenta staterna att vid diskussionerna om ekonomin beakta sådana frågor som klimatskydd, resursknapphet, resurseffektivitet, tryggad energiförsörjning, innovation och konkurrenskraft. Parlamentet upprepar att internationellt samordnade åtgärder bidrar till att hantera koldioxidläckagen inom de relevanta sektorerna, framför allt inom energiintensiva sektorer.

Frihet och säkerhet

21.  Europaparlamentet inser att all passagerar- och godstrafik inom det transatlantiska området bör omfattas av lämpliga och proportionella säkerhetsåtgärder.

22.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang Förenta staterna att sluta tillämpa breda allmänna restriktioner, såsom hundraprocentig skanning av containrar eller förbud mot vätskor ombord på flygplan, och i stället gå över till mer riktade och riskbaserade tillvägagångssätt, såsom system med säkra operatörer och skanning av vätskor.

23.  Parlamentet noterar kommissionens tillkännagivande av att förhandlingarna om ett EU/Förenta staterna-avtal om skydd av passageraruppgifter avslutats och kommer att noggrant granska avtalet vad gäller de krav som parlamentet framförde i sina resolutioner av den 5 maj 2010(1) och den 11 november 2010(2) *.

24.  Europaparlamentet understryker vikten av ett korrekt genomförande av avtalen mellan EU och Förenta staterna om utlämning och ömsesidig rättslig hjälp och de motsvarande bilaterala instrumenten.

25.  Europaparlamentet upprepar att EU måste fortsätta att, på både politisk och teknisk nivå, för Förenta staterna påpeka att man ser det som viktigt att de fyra kvarvarande EU-medlemsstaterna får tillträde till programmet för viseringsundantag så snart som möjligt.

26.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att garantera skyddet av det globala internets integritet och kommunikationsfriheten genom att undvika ensidiga åtgärder för återkallande av IP-adresser eller domännamn.

27.  Europaparlamentet tar de konkreta förslagen från de olika Europaparlamentsutskotten i beaktande och begär att Europaparlamentets delegation till Transatlantiska rådet ska användas sig av deras bidrag.

o
o   o

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlamentet, Förenta staternas kongress, medordförandena för Transatlantiska lagstiftardialogen, medordförandena för Transatlantiska ekonomiska rådet och dess sekretariat.

(1)* EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(2)** Antagna texter, P7_TA(2010)0397.

Senaste uppdatering: 3 maj 2013Rättsligt meddelande