Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0059(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0403/2011

Předložené texty :

A7-0403/2011

Rozpravy :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.13
PV 01/12/2011 - 6.16
CRE 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0532

Přijaté texty
PDF 85kWORD 44k
Čtvrtek 1. prosince 2011 - Brusel Konečné znění
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci - doprovodná opatření týkající se banánů ***III
P7_TA(2011)0532A7-0403/2011
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, schváleném dohodovacím výborem (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/20112010/0059(COD))

(Řádný legislativní postup: třetí čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na společný návrh, který schválil dohodovací výbor a příslušná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise k tomuto návrhu (PE-CONS 00059/2011 – C7- 0379/2011),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Parlamentu a Radě (KOM(2010)0102),

–  s ohledem na svůj postoj ve druhém čtení(2) k postoji Rady v prvním čtení(3) ,

–  s ohledem na stanovisko Komise k pozměňovacím návrhům Parlamentu k postoji Rady v prvním čtení (KOM(2011)0179),

–  s ohledem na postoj Rady ve druhém čtení,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu delegace Parlamentu v dohodovacím výboru (A7-0403/2011),

1.  schvaluje společný návrh;

2.  prohlašuje, že je připraven kompromisní balíček v zájmu dohody přijmout, protože zbývající doba platnosti stávajících nástrojů je poměrně krátká; vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku neflexibilního postupu Rady nebylo možné dále vylepšit text zřizující nástroj DCI/BAM, zejména část týkající se úlohy Parlamentu při přijímání strategických rozhodnutí, kdy má rovné postavení obou normotvorných orgánů zásadní význam; zdůrazňuje, že tento výsledek nezavádí precedens pro budoucí jednání o finančních nástrojích vnější pomoci pro období po roce 2013; prohlašuje, že v souladu s kritérii stanovenými v čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude Parlament trvat na používání aktů v přenesené pravomoci vždy, když se bude jednat o strategická politická rozhodnutí o financování a plánování těchto nástrojů;

3.  potvrzuje společné prohlášení Parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění spolu s prohlášeními Parlamentu, Rady a Komise, které se aktu týkají, v Úředním věstníku Evropské unie ;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Texty přijaté dne 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.
(2) Texty přijaté dne 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.
(3) Úř. věst. C 7 E, 12.1.2011, s. 17.


Příloha k legislativnímu usnesení

Prohlášení Komise k programu doprovodných opatření v odvětví pěstování banánů v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci

V konkrétním případě doprovodných opatření v odvětví pěstování banánů a vzhledem k odůvodnění a cílům programu uvedeným v článku 17a finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) Evropská komise potvrzuje, že při určování orientačních přídělů pro jednotlivé země použije objektivním a jednotným způsobem metodiku, jež zohlední význam odvětví pěstování banánů a hospodářskou a rozvojovou situaci v každé způsobilé přijímající zemi.

Komise prohlašuje, že zamýšlí uplatnit metodiku, která klade přibližně stejný důraz na první dvě kritéria, zatímco třetí kritérium bude použito jako koeficient rozvoje. Cílem této metodiky je zajistit, aby byl u všech přijímajících zemí přikládán rovnocenný význam jejich úrovni obchodu s banány s Evropskou unií a důležitosti vývozu banánů do Unie pro hospodářství každé přijímající země. Relativní úroveň rozvoje povede k rozlišení přídělů ve prospěch zemí s nižší úrovní rozvoje, v souladu s cíli Unie v oblasti rozvoje stanovenými ve Smlouvách a DCI.

Prohlášení Evropského parlamentu a Rady o využívání aktů v přenesené pravomoci v budoucím víceletém finančním rámci pro období 2014–2020

Evropský parlament a Rada berou na vědomí sdělení Komise s názvem „Rozpočet strategie Evropa 2020“ (KOM(2011)0500(1) ), zejména pokud jde o navrhované využívání aktů v přenesené pravomoci v budoucích nástrojích vnějšího financování, a očekávají legislativní návrhy, jež budou řádně zváženy.

(1) Komise ve svém sdělení: Rozpočet strategie Evropa 2020 (KOM(2011)0500), uvádí toto:„Budoucí právní základ jednotlivých nástrojů navíc navrhne rozšířené využívání prováděcích aktů, aby se umožnila větší flexibilita v řízení jednotlivých politik v průběhu finančního období a zároveň se dodržovaly výsady obou zákonodárců.“a„Panuje přesvědčení, že musí dojít ke zlepšení demokratické kontroly vnější pomoci. Toho by u některých aspektů programů mohlo být dosaženo pomocí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, nejen tím, že spolutvůrci právních předpisů budou postaveni na stejnou úroveň, ale také tím, že bude zajištěna větší flexibilita plánování. U ERF se navrhuje uvést kontrolu do souladu s nástrojem pro rozvojovou spolupráci při zohlednění zvláštností tohoto nástroje“.

Poslední aktualizace: 16. května 2013Právní upozornění