Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0059(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0403/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0403/2011

Debates :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Balsojumi :

PV 01/12/2011 - 6.13
PV 01/12/2011 - 6.16
CRE 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0532

Pieņemtie teksti
PDF 84kWORD 44k
Ceturtdiena, 2011. gada 1. decembra  - Brisele Galīgā redakcija
Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā ‐ papildu pasākumi banānu nozarē ***III
P7_TA(2011)0532A7-0403/2011
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 1. decembra normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/20112010/0059(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu un attiecīgos Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojumus (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0102),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju otrajā lasījumā(2) attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā(3) ,

–  ņemot vērā Komisijas atzinumu par Parlamenta grozījumiem Padomes nostājā pirmajā lasījumā (COM(2011)0179),

–  ņemot vērā Padomes nostāju otrajā lasījumā,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 13. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 69. pantu,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā (A7-0403/2011),

1.  apstiprina kopīgo dokumentu;

2.  paziņo par gatavību kompromisa gaisotnē pieņemt kompromisa dokumentu paketi, jo pašreizējo instrumentu atlikušais termiņš ir visai īss; pauž nožēlu par to, ka Padomes neelastīguma dēļ nebija iespējams uzlabot DCI /BAM instrumenta tekstu, jo īpaši attiecībā uz Parlamenta lomu stratēģisku lēmumu pieņemšanā, kurā ir būtiski panākt abu likumdevēju iestāžu līdzvērtīgu nozīmi; uzsver, ka šāds iznākums nerada precedentu turpmākām sarunām par ārējā finansējuma instrumentiem pēc 2013. gada; norāda, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem Parlaments pastāvēs uz nepieciešamību izmantot deleģētus aktus visos gadījumos, kad ir jāpieņem stratēģiski politiski lēmumi attiecībā uz šo instrumentu finansēšanu un plānošanu;

3.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu;

4.  pieņem zināšanai šai rezolūcijai pievienoto Komisijas paziņojumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju;

6.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka pienācīgi ir izpildītas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt akta un ar to saistīto Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojumu publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo normatīvo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, 21.10.2010., P7_TA(2010)0382.
(2) Pieņemtie teksti, 3.2.2011., P7_TA(2011)0030.
(3) OV C 7 E, 12.1.2011., 17. lpp.


Normatīvās rezolūcijas pielikums

Komisijas paziņojums attiecībā uz attīstības sadarbības instrumentā (ASI) paredzēto programmu par papildu pasākumiem banānu nozarē (BAM)

Konkrēti gadījumā ar papildu pasākumiem banānu nozarē (BAM ) un ņemot vērā programmas pamatjēgu un mērķi, kā tas ir izklāstīts 17.a pantā finanšu instrumentā attīstības sadarbības jomā (ASI), Eiropas Komisija apstiprina, ka, nosakot provizorisku piešķīrumu sadalījumu starp valstīm, tā objektīvi un vienādi piemēros tādu metodi, kurā ir ņemts vērā banānu nozares nozīmīgums un katras uz palīdzības saņemšanu tiesīgās valsts ekonomiskie un attīstības apstākļi.

Komisija paziņo, ka tā ir iecerējusi piemērot metodoloģiju, kurā divi pirmie kritēriji tiek vērtēti kā apmēram vienlīdz svarīgi, savukārt trešais kritērijs tiks izmantots kā attīstības koeficients. Šīs metodoloģijas mērķis ir – attiecībā uz visām palīdzības saņēmējām valstīm kā vienlīdz nozīmīgu vērtēt šo valstu banānu tirdzniecības apjomu ar Eiropas Savienību un to, cik nozīmīgs banānu eksports uz Savienību ir katras palīdzības saņēmējas valsts ekonomikā. Ar relatīvo attīstības līmeni piešķīrumi tiks pielāgoti par labu tām valstīm, kurās ir zemāks attīstības līmenis, saskaņā ar Savienības attīstības mērķiem, kuri izklāstīti Līgumos un ASI.

Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums par deleģēto aktu izmantošanu turpmākajā daudzgadu finanšu shēmā (2014–2020)

Eiropas Parlaments un Padome pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu “Budžets stratēģijai ”Eiropa 2020“”(COM(2011)0500 (1) ), jo īpaši attiecībā uz ierosināto deleģēto aktu izmantošanu turpmākajos ārējā finansējuma instrumentos, un gaida tiesību aktu priekšlikumus, kurus pienācīgi apsvērs.

(1) Komisija paziņojumā “Budžets stratēģijai ”Eiropa 2020“”(COM(2011)0500) paziņo:“Turklāt, turpmākajos dažādo instrumentu juridiskajos pamatos tiks ierosināts plaši izmantot deleģētos aktus, lai nodrošinātu lielāku elastību politikas virzienu pārvaldībā finanšu perioda ietvaros, vienlaikus ievērojot abu likumdevēja atzaru pilnvaras,”un – “Tiek uzskatīts, ka jāuzlabo ārējā atbalsta demokrātiska pārbaude. To varētu panākt, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu atsevišķiem programmu aspektiem, ne tikai nodrošinot likumdevēju līdztiesīgu piedalīšanos, bet arī nodrošinot lielāku plānošanas elastību. Attiecībā uz EAF tiek ierosināts pārbaudi pielīdzināt ASI, vienlaikus ņemot vērā šā instrumenta specifiku.”

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 16. maijaJuridisks paziņojums