Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 106kWORD 59k
Torsdag den 15. december 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i Syrien
P7_TA(2011)0582B7-0721, 0722, 0723, 0724 og 0725/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2011 om situationen i Syrien

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutningerne af 27. oktober 2011 om situationen i Egypten og Syrien, især vedrørende de kristne trossamfund(1) , af 15. september 2011 om situationen i Syrien(2) , af 27. oktober 2011 om sagen om Rafah Nashed(3) og af 7. juli 2011 om situationen i Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika(4) ,

–  der henviser til konklusionerne om Syrien fra Udenrigsrådets samlinger den 10. oktober 2011, den 14. november 2011 og den 1. december 2011 og konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23. oktober 2011 og den 9. december 2011,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien og om ophævelse af afgørelse 2011/273/FUSP(5) ,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Syrien af 8. oktober 2011, 3. og 28. november 2011 og 2. december 2011 samt erklæringen fra hendes talsmand af 23. november 2011,

–  der henviser til De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution af 22. november 2011 om menneskerettighederne i Syrien,

–  der henviser til resolution fra FN's Menneskerettighedsråd af 2. december 2011 om menneskerettighedssituationen i Den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til erklæring fra FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, Navi Pillay, på FN's Menneskerettighedsråds 18. ekstraordinære samling den 2. december 2011 om undersøgelse af menneskerettighederne i Den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til rapport fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission af 23. november 2011 om Den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til resolution fra FN's Menneskerettighedsråds 3. Komité af 22. november 2011 om menneskerettighedssituationen i Den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og økonomiske rettigheder, konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om børns rettigheder og den valgfri protokol om inddragelse af børn i væbnede konflikter samt konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab, som Syrien har tiltrådt,

–  der henviser til Den Arabiske Ligas erklæringer om situationen i Syrien af 27. august 2011, 16. oktober 2011 og 12., 16. og 24. november 2011, dens handlingsplan af 2. november 2011 og dens sanktioner over for Syrien, vedtaget den 27. november 2011,

–  der henviser til den tyrkiske regerings beslutning af 30. november 2011 om indførelse af økonomiske sanktioner mod Syrien,

–  der henviser til erklæring af 30. november 2011 fra Organisationen for den Islamiske Konference, hvori den syriske regering opfordres til øjeblikkeligt at stoppe den overdrevne magtanvendelse mod borgerne og respektere menneskerettighederne,

–  der henviser til den fælles meddelelse »En ny tilgang til nabolande i forandring« af 25. maj 2011 fra Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget,

–  der henviser til sluterklæring fra Euro-Middelhavs-ministerkonferencen i Barcelona den 27. og 28. november 1995 (Barcelonaerklæringen) og den fælles erklæring af 13. juli 2008 fra topmødet i Paris om Middelhavet, som Syrien har undertegnet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at FN anslår, at mere end 5 000 mennesker siden marts 2011 er blevet slået ihjel, herunder 300 børn, og at endnu flere er blevet såret, mere end 14 000 er efter forlydender blevet tilbageholdt, og titusindvis har søgt tilflugt i nabolandene eller er blevet internt fordrevne som følge af regimets brutale undertrykkelse af befolkningen i Syrien; der henviser til, at de voldelige overgreb og alvorlige menneskerettighedskrænkelser på ikke-voldelige civile, som foretages af de syriske myndigheder, militær- og sikkerhedsstyrker trods omfattende international fordømmelse fortsætter og stadig intensiveres; der henviser til, at det forlyder, at regeringsstyrker holder større og mindre byer belejret over hele Syrien og formener dem adgang til fødevarer, medicinske forsyninger og kommunikation; der henviser til, at mange syrere lider under en stadig forværring af den humanitære situation som følge af vold og fordrivelser;

B.  der henviser til, at de af præsident Bashar al-Assad bekendtgjorte og lovede reformer aldrig er blevet gennemført i praksis, og til at regimet har mistet al troværdighed; der henviser til, at den syriske regering anvender den såkaldte Supreme State Security Court (SSSC), en særdomstol, der står uden for det almindelige strafferetlige system, til at retsforfølge aktivister og menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at volden ledsages af regimets og dets tilhængeres bestræbelser på at øge de sekteriske spændinger og opildne interetniske og interreligiøse konflikter i landet;

C.  der henviser til, at præsident Bashar al-Assad, den 20. november 2011 i et interview offentliggjort af Sunday Times og den 7. december 2011 i et interview med den amerikanske tv-station ABC benægtede, at det var hans regerings politik at fare hårdt frem mod befolkningen, og sagde, at han ikke følte nogen skyld over sine hårde indgreb mod en 10 måneder lang opstand til trods for beretningerne om sikkerhedsstyrkernes brutalitet;

D.  der henviser til, at resolutionen fra FN's Menneskerettighedsråd af 2. december 2011 på det kraftigste fordømmer de udbredte, systematiske og omfattende krænkelser af menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder - som f.eks. drab, vilkårlige henrettelser, forfølgelser, vilkårlige tilbageholdelser, tvungne forsvindinger samt tortur, mishandling, voldtægt og andre former for seksuelle overgreb mod civile, herunder børn, samt nægtelse og forhindring af lægehjælp til de sårede - som de syriske myndigheder, militær- og sikkerhedsstyrker foretager, og foreslår, at der udstedes et mandat til en særlig udsending vedrørende menneskerettighedssituationen i landet;

E.  der henviser til, at rapporten fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Den Syriske Arabiske Republik indeholder dokumentation for omfattende, systematiske og grove krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder begået af Syriens hær, sikkerhedsstyrker og regeringsvenlige militser, der henviser til, at undersøgelseskommissionen udtrykker frygt for, at der er begået forbrydelser mod menneskeheden forskellige steder i Syrien; der henviser til, at den syriske regering har nægtet at samarbejde med undersøgelseskommissionen; der henviser til, at der ifølge FN's rapport fra undersøgelseskommissionen har været utallige tilfælde af desertion fra militæret og sikkerhedsstyrkerne, siden overgrebene begyndte, og at antallet er steget i de seneste måneder;

F.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, i sin erklæring af 2. december 2011 advarede om, at det syriske regimes fortsatte hensynsløse undertrykkelse af befolkningen kunne føre landet ind i en borgerkrig, og opfordrede FN's Sikkerhedsråd til at overdrage situationen i Syrien til Den Internationale Straffedomstol;

G.  der henviser til, at de syriske myndigheder fortsat nægter at give adgang for udenlandske journalister og observatører; der henviser til, at rapporter fra syriske flygtninge og menneskerettighedsaktivister og billeder oploadet fra mobiltelefoner er den vigtigste kilde til information og dokumentation vedrørende de systematiske og udbredte menneskerettighedskrænkelser, som Syriens hær og sikkerhedsstyrker begår mod civile, og vedrørende situationen i Syrien i almindelighed;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Union den 1. december 2011 forstærkede sine restriktive foranstaltninger mod Syrien ved at indføre yderligere handelsforbud for EU-baserede virksomheder og finansielle institutioner for så vidt angik Syriens olie- og finanssektor, nye indefrysninger af aktiver og indrejseforbud for 11 personer og 12 enheder, en våbenembargo og navnlig et forbud mod eksport fra EU til Syrien af informations- og kommunikationsteknologi (ikt), som regeringen vil kunne bruge til at krænke borgernes menneskerettigheder;

I.  der henviser til, at Rådet/EU-Udenrigstjenesten indtil nu ikke har formået at nå til enighed om og offentliggøre de nødvendige detaljer i det bebudede forbud mod ikt-eksport; der henviser til udbredte forlydender om, at EU- (baserede) virksomheder har udstyret den syriske regering med (skræddersyede) teknologier til at aflytte, overvåge og katalogisere al internettrafik og mobilkommunikation i Syrien, dvs. såvel indenlandsk som international trafik; der henviser til, at EU- (baserede) virksomheder har bygget og drevet overvågningscentre i Syrien og har givet faglig bistand til den syriske regering;

J.  der henviser til, at både den franske ambassadør i Syrien, Eric Chevallier, og den amerikanske ambassadør, Robert Ford, er vendt tilbage til Damaskus som en gestus, der skal tilkendegive deres fulde støtte til den syriske befolknings kamp og krav; der henviser til, at begge ambassadører blev tilbagekaldt i oktober af sikkerhedsmæssige hensyn, efter at der havde været voldelige angreb på franske interesser;

K.  der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 1. december 2011 igen opfordrede den syriske opposition til at etablere en fælles platform, bekræftede, at EU vil fastholde samarbejdet med repræsentative medlemmer af den syriske opposition, der tilslutter sig ikkevoldelige metoder, og hilste Det Syriske Nationalråds tilsagn i denne henseende velkommen;

L.  der henviser til, at næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, den 22. november 2011 mødtes med repræsentanter for Syriens Nationale Råd og fremhævede betydningen af ​​en vidtfavnende politisk platform for oppositionen;

M.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i løbet af de seneste måneder har etableret en dialog og udvekslet synspunkter med forskellige repræsentanter for den syriske opposition, som lever i eksil eller i landet;

N.  der henviser til, at krisen i Syrien udgør en trussel mod stabiliteten og sikkerheden i hele Mellemøsten;

O.  der henviser til, at Den Arabiske Liga den 16. november 2011 suspenderede Syriens medlemskab af den regionale organisation, efter at landet undlod at efterleve betingelserne i en arabisk fredsplan, som bl.a. indebar, at Syrien skulle fjerne sine tanks fra oprørske byer, standse angrebene mod demonstranter, indlede en dialog med oppositionen og give 500 observatører fra Den Arabiske Liga adgang til landet for at vurdere situationen på stedet; der henviser til, at Den Arabiske Liga efter adskillige ultimatummer den 27. november 2011 godkendte sanktioner over for Syrien, herunder en indefrysning af aktiver og en embargo på investeringer;

P.  der henviser til, at den tyrkiske regering den 30. november 2011 indførte økonomiske sanktioner mod Syrien samt en våbenembargo, herunder et forbud mod levering af våben og militært udstyr, og suspendering af en samarbejdsaftale med Syrien, indtil der er tiltrådt en ny regering; der henviser til, at den tyrkiske premierminister den 22. november 2011 havde opfordret præsident al-Assad til »endeligt at træde tilbage«; der henviser til, at titusindvis af syriske flygtninge siden marts 2011 har søgt tilflugt i Tyrkiet;

Q.  der henviser til de bekymrende nyheder, som er rapporteret af flere kilder, om, at de syriske myndigheder har givet ordre om udvisning af fader Paolo dall'Oglio, abbed for Mar Musa-klostret i Syrien og modtager af den første Anna Lindh EuroMed-pris for interkulturel dialog i 2006, som er kendt i vide kredse for sit arbejde gennem de seneste tre årtier for harmoni mellem trosretningerne i landet og for sit engagement i bestræbelserne på at opnå intern forsoning gennem forhandlinger samt ytringsfrihed, og opfordrer de syriske myndigheder til at afstå fra denne handling, der kan svække den igangværende dialog mellem kristne og muslimer;

R.  der henviser til, at de syriske myndigheder den 4. december 2011 anholdt bloggeren Razan Gazzawi ved den syrisk-jordanske grænse, da hun angiveligt var på vej mod den jordanske hovedstad Amman for at deltage i en workshop om pressefrihed organiseret af hendes arbejdsgiver, Det Syriske Center for Medie- og Ytringsfrihed;

1.  fordømmer igen på det kraftigste det syriske regimes brutale undertrykkelse af befolkningen, herunder børn; udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier; gentager sin solidaritet med det syriske folks ikkevoldelige kamp for frihed, værdighed og demokrati og bifalder deres mod og beslutsomhed, især hvad angår kvinder, som spiller en afgørende rolle i denne kamp;

2.  bemærker, at det syriske regime - og navnlig præsident Bashar al-Assad, der i sidste ende som den forfatningsmæssige leder af den syriske stat bærer ansvaret - har undladt at overholde deres forpligtelser i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning og opfordrer dem på ny til øjeblikkeligt at sætte en stopper for de voldelige overgreb på fredelige demonstranter og chikanen af deres familier, løslade alle tilbageholdte demonstranter, politiske fanger, menneskerettighedsforkæmpere og journalister og give fuld adgang til landet for internationale humanitære og menneskerettighedsorganisationer samt internationale medier;

3.  gentager sin opfordring til præsident Bashar al Assad og hans regime om at træde tilbage omgående for at give plads for en demokratisk overgang i landet;

4.  opfordrer til, at der straks foretages uafhængige og gennemsigtige undersøgelser af de syriske myndigheders og militær- og sikkerhedsstyrkers udbredte, systematiske og omfattende krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder for at sikre, at alle gerningsmændene bag disse handlinger, som muligvis udgør forbrydelser mod menneskeheden, drages til ansvar af det internationale samfund;

5.  fremhæver opfordringen fra den syriske opposition og demonstranterne til at sende internationale observatører for at hindre angreb på civile og til, at internationale humanitære organisationer og menneskerettighedsorganisationer samt internationale medier får uhindret adgang til landet;

6.  opfordrer til en fredelig og ægte overgang til demokrati, der opfylder det syriske folks legitime krav, og som er baseret på en inklusiv proces med national politisk dialog med deltagelse af alle demokratiske kræfter og civilsamfundet i landet; opfordrer indtrængende oppositionen til at undgå fælden med eskalerende vold og militarisering af situationen, når den forsvarer befolkningen; er alvorligt bekymret for, at de syriske myndigheders intimidering måske udvides til at omfatte oppositionsaktivister i eksil, og opfordrer EU-medlemsstaterne til at overveje muligheden for at udvise eller træffe andre passende foranstaltninger mod syriske diplomater i EU, der er involveret i sådanne sager;

7.  bifalder og støtter den syriske oppositions vedvarende bestræbelser både i og uden for landet på at skabe en forenet platform, holde sig i løbende kontakt med det internationale samfund, herunder navnlig Den Arabiske Liga, og arbejde hen imod en fælles vision for Syriens fremtid og overgangen til et demokratisk system; støtter fortsat Det Syriske Nationale Råd og understreger vigtigheden af, at den syriske opposition og Den Frie Syriske Hær forpligter sig til at respektere menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipperne og fastholder et klart engagement i en fredelig og inklusiv strategi; støtter Rådets konklusioner af 1. december 2011 og opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til hurtigt at gennemføre dem samt at finde nye måder at styrke deres ikke-militære bistand til oppositionen på;

8.  understreger endnu en gang, at den syriske regering ikke har levet op til sit ansvar for at beskytte sin befolkning, sætte en øjeblikkelig stopper for alle menneskerettighedskrænkelser og standse alle angreb på civile; mener, at det internationale samfund i lyset af denne undladelse er nødt til at træffe hastende og effektive foranstaltninger;

9.  hilser EU's tilsagn om fortsat at presse på for et øget internationalt pres på det syriske regime velkomment; støtter kraftigt Rådets beslutninger af 14. november og 1. december 2011 om at indføre nye restriktive foranstaltninger over for regimet og opfordrer til at udvide indefrysningen af aktiver og indrejseforbuddet til de familier og virksomheder, som er dets vigtigste finansieringskilder; understreger nødvendigheden af, at EU holder sig klar til at indføre yderligere foranstaltninger for at hjælpe det syriske folk, som kæmper for en demokratisk fremtid med fredelige midler; opfordrer i denne forbindelse til yderligere EU-sanktioner, som skal rettes mod det syriske regime, men minimere de negative konsekvenser for befolkningen, så længe undertrykkelsen fortsætter, samt til etablering af passende mekanismer til at tackle både den nuværende og fremtidige humanitære nødsituationer i landet; bifalder og støtter Rådets konklusioner om Syrien af 1. december 2011, der også erklærer, at EU er rede til at udvikle et nyt og ambitiøst partnerskab med Syrien på tværs af alle områder af fælles interesse, herunder ved at mobilisere støtte og styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser, så snart præsident Bashar al-Assad træder tilbage, og en ægte demokratisk overgang indledes;

10.  bifalder og støtter de resolutioner om menneskerettighedssituationen i Syrien, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 22. november 2011, FN's Menneskerettighedsråd den 2. december 2011 og af FN's Generalforsamlings 3. Komité om Menneskerettigheder den 22. november 2011, samt rapporten fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Syrien af 23. november 2011; opfordrer til øjeblikkelig suspension af Syriens medlemskab af UNESCO's Menneskerettighedsudvalg;

11.  beklager dybt, at FN's Sikkerhedsråd indtil videre ikke har kunnet reagere fyldestgørende på de igangværende brutale begivenheder i Syrien; gentager sin opfordring til Sikkerhedsrådets medlemmer, og til Rusland og Kina i særdeleshed, om at opretholde deres ansvar for at sikre, at de internationale menneskerettighedsstandarder respekteres i Syrien; fortsætter med at støtte EU's og dets medlemsstaters indsats på dette område; opmuntrer samtidig FN's Sikkerhedsråd til at overdrage de forbrydelser, der er begået af det syriske regime imod dets befolkning, til Den Internationale Straffedomstol;

12.  går stærkt ind for Den Arabiske Ligas bestræbelser for at bringe volden til ophør og fremme en politisk løsning i Syrien; hilser Ligaens forslag om udsendelse af en observatørmission for at yde beskyttelse til civile velkomment; er foruroliget over de syriske myndigheders manglende tilsagn om at efterkomme handlingsplanen; hilser Den Arabiske Ligas beslutning om at indføre sanktioner mod det syriske regime velkommen; opfordrer det syriske regime til at afstå fra ethvert direkte eller indirekte forsøg på at destabilisere nabolande;

13.  opfordrer til øget samarbejde mellem EU og Tyrkiet med hensyn til situationen i Syrien; bifalder Tyrkiets fordømmelse af det syriske regime, dets økonomiske sanktioner mod dette regime og dets politik om at holde grænserne åbne for flygtninge;

14.  opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at gøre sig alle bestræbelser på at få indledt drøftelser med Tyrkiet, Den Arabiske Liga og den syriske opposition om etableringen af humanitære korridorer ved den syrisk-tyrkiske grænse med det formål at beskytte syriske flygtninge og alle civile, der forsøger at flygte ud af landet for at undslippe den igangværende militære undertrykkelse;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Folkerepublikken Kinas regering og parlament, Den Russiske Føderations regering og parlament, Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament samt Republikken Tyrkiets regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0471.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0387.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0476.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0333.
(5) EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.

Seneste opdatering: 6. maj 2013Juridisk meddelelse