Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 124kWORD 84k
Četrtek, 15. december 2011 - Strasbourg Končna izdaja
Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU
P7_TA(2011)0585B7-0687/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o pogojih izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (2011/2897(RSP))

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju instrumentov Evropske unije o varovanju človekovih pravic, zlasti členov 2, 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji, in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 4, 19, 47, 48 in 49 Listine,

–  ob upoštevanju mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah in prepovedi mučenja ter nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, zlasti Splošne deklaracije o človekovih pravicah (člen 5), Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (člen 7), Konvencije proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju in fakultativnega protokola k tej konvenciji o ustanovitvi sistema rednega obiskovanja prostorov odvzema prostosti s strani neodvisnih mednarodnih in nacionalnih organov,

–  ob upoštevanju instrumentov Sveta Evrope o človekovih pravicah in preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, zlasti Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) (člen 3), protokolov k EKČP in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja iz leta 1987, ki je ustanovil Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, in poročil tega odbora,

–   ob upoštevanju instrumentov, ki natančneje obravnavajo pravice oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, zlasti: na ravni Združenih narodov, standardnih minimalnih pravil o ravnanju z zaporniki, deklaracij in načel, ki jih je sprejela generalna skupščina; na ravni Sveta Evrope, priporočil odbora ministrov, zlasti priporočila (2006)2 o evropskih zaporniških pravilih, priporočila (2006)13 o uporabi ukrepa pripora, pogojih, v katerih se izvršuje, in o vzpostavitvi varoval zoper zlorabe, priporočila (2008)11 o evropskih pravilih za mladoletne storilce kaznivih dejanj, ki so jim naložene sankcije ali ukrepi, priporočila (2010)1 o pravilih Sveta Evrope o preizkusni dobi(1) ter priporočil, ki jih je sprejela parlamentarna skupščina,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 1996 o slabih razmerah v zaporih v Evropski uniji(2) in z dne 17. decembra 1998 o razmerah v zaporih v Evropski uniji: izboljšanja in alternativne kazni(3) , ter svojih večkratnih pozivov Komisiji in Svetu, naj predlagata okvirni sklep o pravicah zaprtih oseb; tak poziv je bil vključen v priporočilo z dne 6. novembra 2003 s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o postopkovnih jamstvih za osumljence in obdolžence v kazenskih postopkih v Evropski uniji(4) in v priporočilo z dne 9. marca 2004 Svetu o pravicah zaprtih oseb v Evropski uniji(5) ter v resolucijo z dne 25. novembra 2009 o večletnem programu za obdobje 2010–2014 o območju svobode, varnosti in pravice (stockholmski program)(6) ,

–   ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami(7) ,

–   ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji(8) ,

–   ob upoštevanju predloga Okvirnega sklepa Sveta z dne 29. avgusta 2006 o evropskem nalogu za nadzor v predsodnih postopkih med državami članicami Evropske unije (KOM(2006)0468),

–   ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja (KOM(2011)0326),

–   ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 14. junija 2011 o izvajanju kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora – krepitev medsebojnega zaupanja na evropskem pravosodnem območju (KOM(2011)0327),

–   ob upoštevanju vprašanj za ustni odgovor o pogojih izvrševanja pripora in zaporne kazni, ki so jih vložile skupine ALDE, GUE/NGL, PPE, Verts/ALE in S&D (O-000252/2011 - B7-0658/2011, O-000253/2011 - B7-0659/2011, O-000265/2011 - B7-0660/2011, O-000266/2011 - B7-0661/2011, O-000283/2011 - B7-0662/2011, O-000284/2011 - B7-0663/2011, O-000286/2011 - B7-0664/2011, O-000287/2011 - B7-0665/2011, O-000296/2011 - B7-0666/2011, O-000297/2011 - B7-0667/2011),

–  ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je Evropska unija sama sebi zadala nalogo, da razvije območje svobode, varnosti in pravice, in ker v skladu s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, s tem pa sprejema pozitive obveznosti, ki jih mora izpolnjevati, da bi spoštovala to zavezo;

B.  ker so pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni ter upravljanje zaporov v glavnem pristojnost držav članic, vendar lahko ker pomanjkljivosti, kot so prezasedenost zaporov in trditve o slabem ravnanju z zaprtimi osebami, spodkopljejo zaupanje, na katerem mora temeljiti pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, ki temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločitev držav članic EU;

C.  ker mora pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah temeljiti na spoštovanju standardov na področju temeljnih pravic in na potrebnem približevanju pravic osumljencev in obtožencev ter postopkovnih pravic v kazenskih postopkih, kar je ključno za zagotovitev vzajemnega zaupanja med državami članicami na območju svobode, varnosti in pravice, zlasti glede na to, da se lahko število državljanov ene države članice, ki so zaprti v drugi državi članici, zaradi takega sodelovanja poveča;

D.  ker se ocenjuje, da skupna zaporska populacija v EU v obdobju 2009–2010 šteje 633 909 oseb(9) ; ker zelena knjiga Komisije, ki vsebuje to oceno, daje zaskrbljujočo sliko o:

   prezasedenosti zaporov(10) ;
   povečanje zaporske populacije;
   povečanju števila zaprtih tujih državljanov(11) ;
   velikem številu pripornikov(12) ;
   zaprtih osebah z mentalnimi ali psihološkimi motnjami;
   številnih smrtih in samomorih(13) ;

E.  ker člen 3 EKČP in sodna praksa ESČP državam članicam ne nalagata le negativnih obveznosti, tako da prepovedujejo nečloveško in poniževalno ravnanje z zaprtimi osebami, temveč tudi pozitivne obveznosti, tako da jim nalagata, da zagotovijo razmere v zaporih, ki so skladne s človeškim dostojanstvom, ter da se v primeru kršitev opravijo temeljite in učinkovite preiskave;

F.  ker v nekaterih državah članicah velik delež zaporske populacije sestavljajo osebe v priporu; ker je pripor izjemen ukrep in ker so izrazito dolga priporna obdobja za posameznike škodljiva, lahko škodijo pravosodnemu sodelovanju med državami članicami in nasprotujejo vrednotam EU(14) ; ker je ESČP veliko število držav članic večkrat obsodilo zaradi kršitev EKČP v zvezi s priporom;

G.  ker je ena od težav, na katere države članice pogosto opozarjajo, pomanjkanje sredstev, ki bi bila na razpolago za izboljšanje razmer v zaporih, in ker bo morda potrebno ustvariti novo proračunsko postavko, da se države članice spodbudijo, da spoštujejo visoke standarde;

H.  ker nuditi zaprtim osebam dostojne razmere in jim omogočiti dostop do programov, katerih namen je, da jih pripravijo za vrnitev v družbo, pripomoreta k zmanjšanju verjetnosti, da bodo ponavljali kazniva dejanja;

I.  ker je Svet sprejel resolucije in priporočila (ki jih države članice ne izvršujejo vedno) v zvezi s posebno težavo odvisnosti od prepovedanih drog in zmanjšanjem s tem povezanih tveganj ter ki obravnavajo zlasti zdravljenje odvisnosti od drog v zaporu in na prostosti;

J.  ker je le 16 držav članic ratificiralo fakultativni protokol Konvencije proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, sedem pa ga je podpisalo, ne pa še ratificiralo(15) ;

K.  ker dajejo nekatere države nacionalnim poslancem in poslancem Evropskega parlamenta pravico, da obiščejo zapore, in ker je EP pozval, naj se to omogoči poslancem Evropskega parlamenta po vsej EU(16) ;

L.   ker so otroci v posebej ranljivem položaju, kar zadeva odvzem prostosti, zlasti pripor;

M.  ker je 30. novembra 2009 Svet sprejel načrt za okrepitev postopkovnih pravic osumljencev in obdolžencev v kazenskih postopkih, ki je del stockholmskega programa in določa ključna varovala, ki bodo prispevala k zagotavljanju, da se ob prizadevanju za večje sodelovanje med državami članicami na področju kazenskega prava spoštujejo temeljne pravice;

N.  ker je Komisija na podlagi izrecne zahteve Sveta, določb stockholmskega programa ter številnih pozivov Parlamenta objavila sporočilo z naslovom „Krepitev medsebojnega zaupanja na evropskem pravosodnem območju – Zelena knjiga o izvajanju kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora“(17) , ki začenja odprto posvetovanje za zainteresirane strani o ukrepih EU za izboljšanje pogojev izvrševanja pripora in zaporne kazni, da se zagotovi vzajemno zaupanje v pravosodno sodelovanje, poudarja povezavo med pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni ter različnimi instrumenti EU, kot sta evropski nalog za prijetje in evropski nalog za nadzor, ter jasno določa, da so pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni, pripor ter položaj zaprtih otrok vprašanja, v zvezi s katerimi bi lahko EU prevzela pobudo;

1.  pozdravlja zeleno knjigo Komisije; je zaskrbljen zaradi hudih razmer v zvezi s pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU in poziva države članice, naj sprejmejo nujne ukrepe, da bi zagotovile, da se spoštujejo in varujejo temeljne pravice zaprtih oseb, zlasti ranljivih oseb, ter meni, da bi bilo treba minimalne skupne standarde za izvrševanje pripora in zaporne kazni uveljaviti v vseh državah članicah(18) ;

2.  ponovno poudarja, da so pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni ključnega pomena za uveljavitev načela vzajemnega priznavanja sodnih odločb na območju svobode, varnosti in pravice, in meni, da sta v zvezi s tem skupni temelj za zaupanje med pravosodnimi oblastmi ter boljše poznavanje nacionalnih kazenskopravnih sistemov ključnega pomena;

3.  poziva Komisijo in Agencijo za temeljne pravice, naj spremljata razmere v zvezi s pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU ter podpira države članice pri njihovih prizadevanjih, da zagotovijo, da so njihovi zakoni in politike v skladu z najvišjimi standardi na tem področju(19) ;

4.  poziva Komisijo in institucije EU, naj pripravijo zakonodajni predlog o pravicah oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, vključno s tistimi, ki jih je EP opredelil v svojih resolucijah in priporočilih(20) , ter naj razvijejo in uveljavijo minimalne standarde za pogoje izvrševanja pripora in zaporne kazni, pa tudi enotne standarde za odškodnine za osebe, ki jim je bila neupravičeno odvzeta prostost ali ki so bile po krivem obsojene; poziva Komisijo in države članice, naj to vprašanje postavijo visoko na seznam političnih prednostnih nalog in naj za reševanje te situacije namenijo ustrezne človeške in finančne vire;

5.  ponovno potrjuje, kako pomembno je, da se materam v priporu in njihovim otrokom nameni posebna zaščita, vključno z ukrepi, ki nadomeščajo pripor in ki so v otrokovo korist, ter poziva države članice in Komisijo, naj dejavno spodbujajo in podpirajo take pobude;

6.  poudarja pomen zagotavljanja, da se spoštujejo temeljne pravice, zlasti pravica do obrambe in dostopa do odvetnika, ter da so zagotovljene pravice osumljenca ali obdolženca, vključno s pravico, da ni žrtev nečloveškega ali poniževalnega ravnanja; v zvezi s tem ponovno poudarja pomen predloga Komisije o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja;

7.  poudarja, da bi lahko pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni, ki veljajo za slabe, ali pogoji, za katere obstaja tveganje, da ne dosegajo standardov, ki se zahtevajo v evropskih zaporniških pravilih Sveta Evrope, ovirali premestitev zapornikov;

8.  poziva države članice, naj ustrezna sredstva namenijo prestrukturiranju in posodobitvi zaporov, varovanju pravic zaprtih oseb, uspešni rehabilitaciji obsojencev ter pripravi obsojencev na izpustitev in vključitev v družbo, izobraževanju policije in zaporskega osebja v zvezi s sodobnimi praksami upravljanja zaporov ter evropskimi standardi človekovih pravic, spremljanju zapornikov z mentalnimi in psihološkimi motnjami, ter naj ustvarijo posebno postavko v proračunu EU, da bi se spodbudili taki projekti;

9.  ponovno poudarja, da je treba spodbujati izboljšanje zaporskih prostorov v državah članicah, da se ustrezno tehnično opremijo ter da se poveča razpoložljivi prostor, in da se jih napravi funkcionalno ustrezne za izboljšanje življenjskih razmer zaprtih oseb ob hkratnem zagotavljanju visoke stopnje varnosti;

10.  poziva države članice, naj zagotovijo, da je pripor izjemni ukrep, ki naj se uporabi pod strogimi pogoji nujnosti in sorazmernosti ter za omejeno časovno obdobje, v skladu s temeljnim načelom domneve nedolžnosti in pravice do prostosti; ponovno opozarja, da mora sodni organ redno ponovno pretehtati ukrep pripora ter da je treba v čezmejnih primerih uporabiti alternativne ukrepe, kot je evropski nalog za nadzor; poziva Komisijo, naj sestavi zakonodajni predlog o minimalnih standardih na tem področju, ki bi temeljil na členu 82(2)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, EKČPO ter sodni praksi ESČP;

11.  ponovno poudarja, da morajo države članice spoštovati obveznosti iz mednarodnih in evropskih forumov za širšo uporabo nalog in navodil v preizkusni dobi ter sankcij, ki so alternativne zaporni kazni; to vključuje odločitve, sprejete v okviru Sveta Evrope(21) ;

12.  odločno poziva države članice, naj izvajajo priporočila odbora Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja na podlagi obiskov v zavode za izvrševanje pripora in zaporne kazni;

13.  pozivajo države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje samomorov v zaporih in naj v vseh primerih, ko zaprta oseba umre v zaporu, opravijo poglobljeno in nepristransko preiskavo;

14.  poziva države članice in pristopne države, naj podpišejo in ratificirajo fakultativni protokol h Konvenciji proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, ki vzpostavlja sistem rednih obiskov mednarodnih in nacionalnih organov v zavode za izvrševanje pripora in zaporne kazni ter tem organom nalaga naloge obiskovanja in pregleda zaporov ter obravnavanja pritožb zaprtih oseb, pa tudi sestave javnega letnega poročila za ustrezne parlamente; spodbuja Evropsko unijo, naj poziv k podpisu in ratifikaciji fakultativnega protokola vključi v svojo politiko do tretjih držav; poziva EU in države članice, naj popolnoma sodelujejo s temi organi in jih podpirajo, vključno z dodelitvijo ustreznih virov in sredstev;

15.  meni, da bi bilo treba na ravni EU sprejeti ukrepe, s katerimi bo nacionalnim poslancem omogočeno, da obiščejo zapore, ter s katerimi bo ta pravica zagotovljena tudi poslancem Evropskega parlamenta na ozemlju EU;

16.  poziva Komisijo, naj preuči učinek razlik v kazenskem materialnem in procesnem pravu na pogoje izvrševanja pripora in zaporne kazni v državah članicah EU in naj da priporočila o tem vprašanju, zlasti v zvezi s poseganjem po alternativnih ukrepih, politiko kriminalizacije in dekriminalizacije, priporom, pomilostitvijo in odpustom, zlasti na področjih preseljevanja, odvisnosti od drog in mladoletnih storilcev;

17.  ponovno poudarja, da je treba zagotoviti, da se otroci obravnavajo na način, ki upošteva njihove interese, vključno s tem, da so ločeni od odraslih in da imajo pravico, da ohranijo stik s svojimi družinami;

18.  meni, da bi moral vsak otrok, ki mu je odvzeta prostost, imeti pravico do takojšnjega dostopa do pravne in druge ustrezne pomoči, pa tudi pravico do izpodbijanja zakonitosti odvzema prostosti pred sodiščem ali drugim pristojnim organom;

19.  meni, da bi morale države članice uvesti učinkovite in neodvisne nacionalne mehanizme nadzora za zapore in centre za pridržanje;

20.  podpira stalno delo odbora Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja ter komisarja Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi s centri za pridržanje v državah članicah ter njihove obiske v teh centrih;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, parlamentarni skupščini Sveta Evrope, komisarju Sveta Evrope za človekove pravice, evropskemu odboru za preprečevanje mučenja, Evropskemu sodišču za človekove pravice, svetu ZN za človekove pravice, odboru OZN za preprečevanje mučenja, posebnemu poročevalcu ZN o mučenju ter visokemu komisarju ZN za človekove pravice.

(1) Za izčrpen seznam priporočil in resolucij Sveta Evrope s penološkega področja: http://www.coe.int/prison.
(2) UL C 32, 5.2.1996, str. 102.
(3) UL C 98, 9.4.1999, str. 299.
(4) UL C 83 E, 2.4.2004, str. 180. Odstavek 23: „Spodbuja Svet in Komisijo, naj pospešita preiskavo razmer, v katerih živijo zaprte osebe ter razmer v zaporih v EU, da bi se sprejela okvirna direktiva o pravicah zaprtih oseb ter o skupnih minimalnih standardih, da se zagotovi spoštovanje teh pravic na podlagi člena 6 PEU“. Glej tudi resolucijo Parlamenta z dne 4. septembra 2003 o razmerah v zvezi s temeljnimi pravicami v Evropski uniji (2002) (UL C 76 E, 25.3.2004, str. 412), odstavek 22: „V splošnem meni, da si je treba prizadevati tudi na področju evropskega območja svobode, varnosti in pravice, da se izkoristijo evropske zmožnosti za izboljšanje policije in zaporskega sistema, na primer... s sestavo okvirnega sklepa o minimalnih standardih za varovanje pravic zaprtih oseb v EU“.
(5) UL C 102 E, 28.4.2004, str. 154.
(6) UL C 285 E, 21.10.2010, str. 12. V odstavku 112 Parlament „poziva k vzpostavitvi območja kazenskega pravosodja EU, ki bo temeljilo na spoštovanju temeljnih pravic, načelu vzajemnega priznavanja in potrebi po ohranitvi doslednosti nacionalnih kazenskopravnih sistemov, razvije pa se z ukrepi za določitev minimalnih standardov glede pogojev v zaporih in priporu ter skupen niz pravic zapornikov v EU,...“
(7) UL L 190, 18.7.2002, str. 1.
(8) UL L 327, 5.12.2008, str. 27.
(9) Podatki, ki jih navaja Komisija v zeleni knjigi o priporu (KOM(2011)0327); dodatni podatki so na voljo pri Svetu Evrope, Space1: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/Bureau%20documents/PC-CP(2011)3%20E%20-%20SPACE%20I%202009.pdf ; Space 2: http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2011/02/Council-of-Europe_SPACE-II-2009-E.pdf
(10) Povprečje v EU je 107,3; prezasedenost je težava v 13 državah članicah, pa tudi v Angliji, Walesu in na Škotskem; prezasedenost je najhujša v Bolgariji (155,6), Italiji 153), na Cipru (150,5), v Španiji (136,3) in v Grčiji(129,6).
(11) Povprečje v EU je 21,7; najvišje odstotke imajo Luksemburg (69,5), Ciper (59,6), Avstrija (45,8), Grčija (43,9) in Belgija (41,1).
(12) Povprečje v EU je 24,7; najvišje odstotke imajo Luksemburg (47,2), Italija (43,6) in Ciper (38,4).
(13) Poročilo odbora Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja opozarja na trdovratnost nekaterih resnih težav, kot so grdo ravnanje ter neprimernost zaporskih prostorov, dejavnosti in zdravstvene oskrbe.
(14) Načrt za krepitev postopkovnih pravic osumljencev in obdolžencev v kazenskih postopkih, 2009/C295/01, 30. november 2009.
(15) ratificirale so Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo; Avstrija, Belgija, Grčija, Finska, Irska, Italija in Portugalska so podpisale, pa še ne ratificirale; vir: http://www.apt.ch/npm/OPCAT0911.pdf.
(16) Glej na primer resolucijo Parlamenta z dne 17. decembra 1998 o razmerah v zaporih v Evropski uniji: izboljšanja in alternativne kazni, odstavek 41: 'Poziva k temu, da bi poslanci Evropskega parlamenta imeli pravico obiskati in pregledati zapore in centre za pridržanje za begunce na ozemlju vse Evropske unije.„
(17) KOM(2011)0327; glei http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/procedural/docs/com_2011_327_en.pdf
(18) Podobno kot evropska zaporniška pravila, ki jih je sprejel Svet Evrope.
(19) Kot so standardi, ki so jih določili Svet Evrope, odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, Evropsko sodišče za človekove pravice in ustrezna sodna praksa, ter opazke sveta OZN za človekove pravice, odbora za boj proti mučenju ter posebnega poročevalca o mučenju.
(20) Glej odstavek 1(c) priporočila z dne 9. marca 2004.
(21) Kot je priporočilo CM/Rec(2010)1 odbora ministrov državam članicam o pravilih Sveta Evrope o preizkusni dobi.

Zadnja posodobitev: 6. maj 2013Pravno obvestilo