Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 77kWORD 36k
Tirsdag den 14. februar 2012 - Strasbourg Endelig udgave
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ***I
P7_TA(2012)0032A7-0003/2012
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage visse opgaver i forbindelse med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering (COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0288),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 114 og artikel 118, stk.1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0136/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 21. september 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. december 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0003/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 376 af 22.12.2011, s. 62.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. februar 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage ▌opgaver i forbindelse med håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder
P7_TC1-COD(2011)0135

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 386/2012).

Seneste opdatering: 15. maj 2013Juridisk meddelelse