Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 67kWORD 31k
Dinsdag 14 februari 2012 - Straatsburg Definitieve uitgave
Protocol EU/Guinee-Bissau inzake vangstmogelijkheden ***
P7_TA(2012)0034A7-0017/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (15178/2011),

–  gezien het ontwerpprotocol tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen (15179/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0003/2012),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A7-0017/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies te doen toekomen van de vergaderingen van de gemengde commissie als bedoeld in artikel 10 van de overeenkomst, de jaarlijkse programmering als vermeld in de artikelen 3 en 9 van het nieuwe protocol alsmede het bijbehorende jaarverslag; verzoekt de Commissie om de deelneming van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemers op de bijeenkomsten van de gemengde commissie te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie om vóór het verstrijken van het nieuwe protocol een evaluatieverslag over de uitvoering ervan voor te leggen, zonder onnodige beperkingen op de toegang tot dit document op te leggen;

3.  verzoekt de Commissie en de Raad om het Parlement binnen de grenzen van hun bevoegdheden onmiddellijk en volledig te informeren over alle fasen van de procedures betreffende het nieuwe protocol en de verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Guinee-Bissau.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2013Juridische mededeling