Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 65kWORD 31k
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om fiskemöjligheter mellan EU och Guinea-Bissau ***
P7_TA(2012)0034A7-0017/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15178/2011),

–  med beaktande av förslaget till protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (15179/2011),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 43.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0003/2012),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7-0017/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet överlämna protokollen och slutsatserna från sammanträdena i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 10 i avtalet, liksom de årliga riktlinjer som föreskrivs i artiklarna 3 och 9 i det nya protokollet samt motsvarande årliga rapport. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att underlätta deltagandet för parlamentets företrädare som observatörer i de sammanträden som hålls i den gemensamma kommittén. Kommissionen uppmanas dessutom att, innan giltighetstiden för det nya protokollet löper ut, till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om dess genomförande, utan att belägga detta dokument med onödiga tillträdesbegränsningar.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för deras respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av förfarandet, avseende det nya protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Guinea-Bissau.

Senaste uppdatering: 15 maj 2013Rättsligt meddelande