Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0030/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0030/2012

Συζήτηση :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0050

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 98kWORD 54k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα II – Συμβούλιο, τμήμα IV – Δικαστήριο, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2012/2001(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/5/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER(2) ,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(3) ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 23 και 79 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0030/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013 ανέρχεται σε 9,181 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές(4) ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Κροατίας θα έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό του 2013, συγκεκριμένα όσον αφορά τους πόρους για τους νέους βουλευτές και την πρόσληψη προσωπικού στα θεσμικά όργανα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό συνθήκες δυσβάστακτου δημόσιου χρέους και περιορισμών, σε μια εποχή διαρκούς προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να επιδείξουν πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης· επισημαίνοντας την επιστολή του Επιτρόπου Lewandowski προς τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της 23ης Ιανουαρίου 2012·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό του 2013·

Γενικό πλαίσιο και προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2013

1.  πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο των διαρκώς απαιτητικών οικονομικών περιστάσεων, θα πρέπει να παγώσει τον προϋπολογισμό του όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να τηρηθούν οι νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις και ότι στο πλαίσιο αυτό ίσως απαιτηθούν αυξήσεις·

2.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα να ενισχύσουν τη διοργανική συνεργασία τους, προκειμένου να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές, να εντοπίζουν δυνατότητες για εξοικονόμηση, και να εκσυγχρονίζουν έτσι τις πολιτικές τους για τους ανθρώπινους πόρους, την οργάνωση, την τεχνολογία και τα κτίριά τους·

   3. υπογραμμίζει τη σημασία της διοργανικής συνεργασίας για την όσο το δυνατόν ομαλότερη προσχώρηση της Κροατίας·
   4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν πολιτικές κατά των διακρίσεων, που διευκολύνουν την πρόσβαση, την απασχόληση και την ένταξη ατόμων με αναπηρία·
   5. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική σε όλα τα θεσμικά όργανα·

Κοινοβούλιο

6.  υπενθυμίζει ότι στον προϋπολογισμό του 2012 κατέστησαν δυνατές σημαντικές εξοικονομήσεις, με διαρθρωτικές αλλαγές και αναδιοργάνωση· παροτρύνει για τη συνέχιση των διαρθρωτικών και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων και υποστηρίζει την καινοτομία σε άλλους τομείς· πιστεύει ότι είναι δυνατόν να γίνει πραγματική εξοικονόμηση, αν εντοπιστούν οι γραμμές του προϋπολογισμού όπου υπάρχουν επικαλύψεις και αναποτελεσματικότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών λεπτομερή έκθεση η οποία να περιλαμβάνει σαφή επισκόπηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που εκτελέστηκαν ελλιπώς το 2011, και να αναλύει τους λόγους για τούτο·

7.  πιστεύει ότι η πραγματική και μεγαλύτερη εξοικονόμηση θα μπορούσε να γίνει αν το Κοινοβούλιο είχε ενιαία έδρα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την παρότρυνση να αξιολογηθεί η κατάσταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

8.  πιστεύει ότι, προκειμένου να γίνουν σημαντικές μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης του προϋπολογισμού του ΕΚ· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης ομάδας εργασίας· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να υποβάλουν συγκεκριμένες προστάσεις για τη σύσταση τέτοιας ομάδας εργασίας το ταχύτατο δυνατόν, και να προτείνουν τρόπους για εξοικονόμηση το αργότερο ως το τέλος του 2012· ζητεί επίσης την ταχεία υλοποίηση των ενδεχόμενων συστάσεων της ομάδας·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ένθερμα την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Γραμματέα, του Προεδρείου, και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού και η αποτελεσματική εκτέλεσή του· αναμένει από το Προεδρείο ένα σχέδιο κατάστασης προβλέψεων χαρακτηριζόμενο από σύνεση, στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες αυξήσεις λόγω ανειλημμένων νομικών υποχρεώσεων· θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε άλλη στοχευμένη αύξηση θα αντισταθμίζεται από συγκεκριμένες εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς·

10.  ζητεί το πάγωμα των γραμμών του προϋπολογισμού που σχετίζονται με οποιαδήποτε μετακίνηση το 2013, και την αποφυγή οποιασδήποτε αναπροσαρμογής κοινοβουλευτικών αποζημιώσεων μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου· αναμένει με ενδιαφέρον την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τις μετακινήσεις, που πρέπει να υποβληθεί στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012·

11.  πιστεύει ότι οι εξοικονομήσεις δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τη νομοθετική δραστηριότητα του ΕΚ· είναι πεπεισμένο ότι οι νομοθετικές δραστηριότητες των βουλευτών μπορούν να βελτιωθούν με την ολοκλήρωση του συστήματος διαχείρισης γνώσης (KMS)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που παρέχει η διοίκηση, ζητεί ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με την πορεία του εγχειρήματος, και αναμένει ότι το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και θα είναι προσιτό στους πολίτες της ΕΕ· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες, προκειμένου να υλοποιηθεί ταχύτερα το εγχείρημα αυτό· υπενθυμίζει το αίτημα του να πληροφορηθεί με ποιον τρόπο μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις σε συνέχεια της υλοποίησης του KMS·

12.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του πιο πρόσφατου ψηφίσματός του, της 26ης Οκτωβρίου 2011(5) , στο οποίο ζητεί έγκαιρη πληροφόρηση, διάλογο, και διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για τα ακίνητα· ζητεί να λαμβάνει ανά εξάμηνο ακριβή στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των σχεδίων που αφορούν ακίνητα και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις τους. επιμένει ότι δεν πρέπει να αναληφθούν άλλα σχέδια για ακίνητα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο·

Λοιπά θεσμικά όργανα

13.  παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα να αναζητήσουν περαιτέρω δυνατότητες για εξοικονόμηση, ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, και να παγώσουν τους προϋπολογισμούς τους, σεβόμενα παράλληλα τις νομικές υποχρεώσεις και τις νέες οικονομικές προκλήσεις όπως είναι η διεύρυνση με την Κροατία·

14.  λαμβάνει υπόψη το αίτημα του Δικαστηρίου της ΕΕ (τμήμα IV) να τροποποιήσει τον Οργανισμό του με τρόπο που να μην έχει άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό· θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Οργάνου και, κατ' επέκταση, η δέουσα νομική προστασία των πολιτών της ΕΕ·

15.  αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ΕΥΕΔ στην κατάρτιση του πρώτου της προϋπολογισμού, για το 2011· ζητεί την εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στην κατάρτιση των προϋπολογισμών του νέου αυτού θεσμικού οργάνου, και ζητεί από την Υπηρεσία να διερευνήσει τις δυνατότητες για μεγαλύτερες δημοσιονομικές συνέργειες με κράτη μέλη, όπου αυτό είναι δυνατόν·

o
o   o

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην ΕΥΕΔ.

(1) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(2) ΕΕ L 4 της 7.1.2012, σ. 12.
(3) ΕΕ C 326 της 10.11.2011, σ. 1.
(4) Το ανώτατο όριο του τομέα 5 περιλαμβάνει τις εισφορές των υπαλλήλων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0461.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου