Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2937(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0064/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0064/2012

Keskustelut :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0051

Hyväksytyt tekstit
PDF 74kWORD 40k
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen painos
Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma
P7_TA(2012)0051B7-0064/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanteesta (2011/2937(RSP))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2009)0189) ja EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0010/2009),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin” (COM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. maaliskuuta 2010 antaman lausunnon(1) ,

–  ottaa huomioon 23. marraskuuta 2010 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta(2) ,

–  ottaa huomioon 25. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta vihreästä kirjasta(3) ,

–  ottaa huomioon komission 13. heinäkuuta 2011 esittämän ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (COM(2011)0425),

–  ottaa huomioon suullisen kysymyksen komissiolle ja neuvostolle piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanteesta (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 – B7-0024/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien huippukokouksessa Johannesburgissa vuonna 2002 hyväksytyn täytäntöönpanosuunnitelman mukaisesti Euroopan unioni on sitoutunut säilyttämään kalakannat tasoilla, joilla päästään kestävään enimmäistuottoon, tai palauttamaan ne tällaisille tasoille, ja että pyrkimyksenä on saavuttaa nämä tavoitteet uhanalaisten kantojen osalta kiireellisesti ja viimeistään vuonna 2015;

B.  ottaa huomioon, että elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 2 artiklan mukaan yhteisellä kalastuspolitiikalla (YKP) pyritään varmistamaan elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen niin, että luodaan talouden, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kannalta kestävät olosuhteet;

C.  ottaa huomioon, että piikkimakrillin läntinen kanta on unionin vesillä elävän piikkimakrillin taloudellisesti merkittävin kanta;

D.  ottaa huomioon, että huhtikuussa 2009 komissio ehdotti hoitosuunnitelmaa (COM(2009)0189), joka perustuu pelagisten lajien alueellisessa neuvoa-antavassa toimikunnassa tehtyyn valmistelutyöhön sekä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean antamaan asiantuntijalausuntoon;

E.  ottaa huomioon, että monivuotiset suunnitelmat ovat yhteisen kalastuspolitiikan kulmakivi ja tärkeä suojelun väline ja että niillä otetaan käyttöön yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia yleisiä säännöksiä, ja katsoo, että siksi monivuotiset suunnitelmat on hyväksyttävä noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

F.  katsoo, että biologiset tiedot piikkimakrillin läntisestä kannasta eivät riitä kannan täydelliseen arviointiin; panee kuitenkin merkille, että tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean lausunnossa osoitetaan, että mätituotannon runsauteen perustuva pyyntiä koskeva valvontasääntö antaisi mahdollisuuden kannan kestävään hoitamiseen; korostaa, että pyyntiä koskevan valvontasäännön olisi perustuttava tasapuolisesti sekä keskimääräisen rekrytoitumisen edellytyksiä koskeviin varovaisuusperiaatteen mukaisiin lausuntoihin että suurimpien sallittujen saaliiden viimeaikaisiin määriin, joihin sovelletaan kerrointa mätituotannon perusteella mitatun kannan runsauden suuntausten huomioon ottamiseksi;

G.  katsoo, että kalastusmahdollisuuksien vahvistamisella ja jakamisella yhteisessä kalastuspolitiikassa on suora vaikutus jäsenvaltioiden kalastuslaivastojen, erityisesti pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien laivastojen, sosioekonomiseen tilanteeseen;

H.  katsoo, että neuvosto ei voi yksipuolisesti päättää ehdotuksessa määriteltyjä muuttujia suurimpien sallittujen saaliiden asettamiselle, koska kyseiset muuttujat ovat keskeisiä tekijöitä ehdotetussa pitkän aikavälin suunnitelmassa;

I.  ottaa huomioon, että parlamentti esitti ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamassaan kannassa, että neuvostolle annetaan tiettyä liikkumavaraa kokonaispoistuman laskemiseen tieteeseen perustuvien pyyntisääntöjen mukaisesti, jotta voidaan löytää kompromissiratkaisu ja edistää rakentavaa ja positiivista lähestymistapaa tähän lainsäädäntöehdotukseen;

J.  katsoo, että biologisten viitearvojen ja muuttujien, jotka ovat osa pyyntisääntöä, olisi oltava uusimpien tieteellisten lausuntojen mukaisia, ja katsoo myös, että komissiolle olisi annettava SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat pyyntisääntöön perustuvien tiettyjen biologisten viitearvojen ja muuttujien muuttamista, koska muutoksiin on voitava reagoida nopeasti;

1.  korostaa, että suunnitelman tavoitteena on säilyttää läntisen piikkimakrillin biomassa tasolla, jolla turvataan sen kestävä hyödyntäminen ja mahdollisimman suuri pitkän aikavälin tuotto;

2.  katsoo, että pyyntiä koskevan valvontasäännön olisi perustuttava tasapuolisesti sekä varovaisuusperiaatteen mukaisiin lausuntoihin että suurimpien sallittujen saaliiden viimeaikaisiin määriin, joihin sovelletaan kerrointa mätituotannon perusteella mitatun kannan runsauden uusimpien suuntausten huomioon ottamiseksi;

3.  painottaa, että pyyntiä koskevat valvontasäännöt ovat keskeisiä osatekijöitä monivuotisissa suunnitelmissa ja että niistä on päätettävä noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä;

4.  korostaa, että pitkän aikavälin hoitosuunnitelmien soveltaminen mahdollisimman moniin kalakantoihin on erittäin tärkeää kalakantojen säilyttämisen kannalta, kuten komissio korosti ehdotuksessaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta;

5.  painottaa, että nykyinen toimielinten välinen umpikujatilanne on ratkaistava kestävän kalakannan hyväksi ja annettava kalastusalan toimijoille mahdollisuus suunnitella toimintaansa paremmin etukäteen;

6.  kehottaa komissiota tekemään lisäaloitteita poliittisen vuoropuhelun kehittämiseksi kolmen toimielimen välillä, jotta voidaan selkiinnyttää niiden roolia päätöksenteossa ja käsitellä monivuotisten hoitosuunnitelmien tulevaa rakennetta;

7.  kehottaa komissiota toimimaan nopeasti, kuten useaan otteeseen on pyydetty ja luvattu, jotta jatkossa voidaan estää pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia koskevat toimielinten väliset umpikujatilanteet;

8.  kehottaa neuvostoa esittämään kantansa ehdotuksesta piikkimakrillin läntisen kannan monivuotiseksi suunnitelmaksi, jotta parlamentti voi aloittaa toisen käsittelynsä ja edetä asiassa;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 354, 28.12.2010, s. 68.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0421.
(3) EUVL C 348 E, 21.12.2010, s. 15.

Päivitetty viimeksi: 22. heinäkuuta 2013Oikeudellinen huomautus