Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2522(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0048/2012

Razprave :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Glasovanja :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0055

Sprejeta besedila
PDF 99kWORD 52k
Četrtek, 16. februar 2012 - Strasbourg Končna izdaja
Sporazum med EU in Marokom o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi
P7_TA(2012)0055B7-0048, 0049, 0051 in 0054/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012 o sporazumu med EU in Marokom o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi (2012/2522(RSP))

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju barcelonske deklaracije z dne 28. novembra 1995, s katero je bilo vzpostavljeno partnerstvo med Evropsko unijo in južnimi sredozemskimi državami,

–  ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 14. oktobra 2005, s katerim je odobril pogajanja z Marokom o vzajemni liberalizaciji trgovini s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi, ribami in ribiškimi proizvodi,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 14. decembra 2011, s katerimi je odobril pogajanja z Egiptom, Jordanijo, Marokom in Tunizijo za oblikovanje „poglobljena in celovita prostotrgovinska območja kot del že obstoječih evro-sredozemskih pridružitvenih sporazumov s temi državami,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 8. marca 2011 „Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja“ (COM(2011)0200),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 25. maja 2011 „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“ (COM(2011)0303),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih(1) ,

–  ob upoštevanju postopka odobritve v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije –v zvezi z osnutkom Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1, 2 in 3 ter njihovih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu sporazum) (15974/2010),

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker se je morala EU po dogodkih arabske pomladi odločno, učinkovito in hitro odzvati na politične razmere v južnem Sredozemlju;

B.  ker sta pomemben del tega odziva krepitev trgovinskih odnosov ter uravnotežena in postopna trgovinska liberalizacija s temi državami;

C.  ker so trgovina in naložbe orodje za rast in ker pomagajo zmanjševati revščino, zbližujejo narode in utrjujejo vezi med njimi ter prispevajo k politični stabilnosti;

D.  ker člen 16 pridružitvenega sporazuma med EU in Marokom, ki velja od 1. marca 2000, določa, da bosta Evropska skupnost in Maroko postopoma liberalizirala medsebojno trgovino s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijski proizvodi, ribami in ribiškimi proizvodi;

E.  ker ima EU pri blagovni trgovini z Marokom znaten presežek, ki je leta 2010 dosegel 5,4 milijard EUR;

F.  ker ima EU pri trgovini z državami južnega Sredozemlja na področju kmetijstva in ribištva znaten presežek, in sicer več kot 4 milijarde EUR, pri dvostranski trgovini z Marokom s kmetijskimi, ribiškimi in predelanimi kmetijskimi proizvodi pa primanjkljaj, ki je leta 2010 znašal 871 milijonov EUR; ker trgovina s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi predstavlja približno 18 % maroškega izvoza;

G.  ker kmetijstvo obsega od 15 % do 20 % maroškega BDP in 12 % maroškega izvoza ter zaposluje 38 % njegove delovne sile, pri čemer je ta delež največji na podeželju – celo do 75 %; ker to kaže, da je stabilnost in širitev tega sektorja izjemno pomembna za politično stabilnost te države;

H.  ker se s predlaganim sporazumom takoj liberalizira 55 % tarif za maroške kmetijske in ribiške proizvode (doslej 33 %), v naslednjih desetih letih pa 70 % tarif za kmetijske in ribiške proizvode EU (doslej 1 %);

I.  ker sta spremljanje občutljivih proizvodov in strogo spoštovanje kvot nujni predpostavki za uravnoteženo delovanje sporazuma;

J.  ker mora biti vse kmetijsko blago iz vseh tretjih držav, ki se uvozi v EU, skladno s predpisi Unije o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih;

K.  ker je Maroko ena od štirih držav južnega Sredozemlja, za katere je Svet odobril pogajalske smernice za poglobljen in celovit sporazum o prosti trgovini; ker bo trgovina s kmetijskimi proizvodi del pogajanj;

Splošne ugotovitve

1.  meni, da sta lahko odpiranje trgov ter postopno vključevanje v notranji trg EU močna instrumenta za razvoj držav južnega Sredozemlja ter blaženje močno razširjene revščine in brezposelnosti, ki so razlog za gospodarske, migracijske in varnostne težave v tej regiji; meni, da mora biti EU za uresničitev tega potenciala pripravljena dati dovolj trgovinskih koncesij;

2.  ponovno opozarja na zavezo EU po arabski pomladi, da bo pomagala državam južnega Sredozemlja v procesu prehoda v demokracijo s trgovinskimi in gospodarskimi instrumenti, ki bodo pripomogli k večji svobodi in gospodarskim priložnostim; meni, da je Maroko z ustavno reformo in pravično izvedbo volitev dosegel znaten napredek pri utrjevanju demokracije; v zvezi s tem pozdravlja sporazum kot pozitiven korak v podporo politični stabilizaciji in vzajemnemu vzdržnemu gospodarskemu razvoju;

3.  meni, da je odločilnega pomena, da so trgovinske in naložbene pobude namenjene vsem družbenim sektorjem in da so usmerjene predvsem k malim in srednjim podjetjem ter malim kmetom; v zvezi s tem ugotavlja, da ima več kot 80 % maroških kmetov manj kot pet hektarjev zemlje, zato pozdravlja podporo maroške konfederacije za kmetijstvo in razvoj podeželja (fr. COMADER – Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural ) temu sporazumu; opozarja, da ima zanesljiva preskrba s hrano poleg ekonomskega vidika tudi socialno, okoljsko in kulturno razsežnost;

Sporazum

4.  poudarja, da bo imel sporazum glede na pomembnost in vpliv kmetijstva v Maroku, zlasti za zaposlovanje, osrednjo vlogo pri gospodarskem razvoju te države in njeni politični stabilizaciji, saj omogoča nove priložnosti za izvoz v EU, ki je za maroške izdelke največji trg; meni, da bo sporazum omogočil priložnosti kmetijskim dejavnostim EU, zlasti živilskopredelovalnemu sektorju; poudarja, da bodo izvozniki EU sčasoma izkoristili ugodnosti zaradi ukinitve maroških uvoznih dajatev za 70 % kmetijskih in ribiških proizvodov – ta ukrep bo omogočil prihranek 100 milijonov EUR letno pri teh carinskih dajatvah, ko se bo sporazum v celoti izvajal;

5.  pozdravlja dodatne netarifne ukrepe, vključene v sporazum, na primer prihodnja pogajanja za dodatno zaščito evropskih geografskih označb, okrepljene zaščitne mehanizme ter sanitarne in fitosanitarne ukrepe; nadalje želi spomniti, da sta se EU in Maroko dogovorila o mehanizmu za reševanje sporov, ki obema stranema zagotavlja pravne možnosti, če druga stran ne bo spoštovala pogojev sporazuma;

6.  poudarja pomisleke nekaterih panog v EU zaradi povečanja kvot za neobdavčen uvoz občutljivih vrst sadja in zelenjave; zato poziva Komisijo, naj predstavi oceno učinka na evropske proizvajalce, zlasti na dohodke kmetov, ter naj ga o tem redno obvešča;

7.  je zaskrbljen zaradi nenehnih pritožb evropskih panožnih združenj zaradi domnevnih goljufij v sistemu vstopnih cen in prosi za jamstvo, da bo EU še naprej ustrezno uravnavala s sporazumom povečane tarifne kvote ter da ne bi prihajalo do napačnega tolmačenja glede izvajanja mehanizma vstopnih cen; poudarja, da so se evropski nosilci dejavnosti pritožili pri Evropskemu uradu za boj proti goljufijam ter Odboru Evropskega parlamenta za peticije in da je ta odbor Komisijo pozval, naj spremeni sistem vhodnih cen, da se preprečijo goljufije; ob tem je seznanjen s predlogi, da bi kot del zadnje reforme skupne kmetijske politike uskladili pravila o izvajanju sistema vhodnih cen s carinskim zakonikom Skupnosti; meni, da je treba poleg tega spremeniti izvedbeno uredbo o skupni ureditvi kmetijskega trga, da se uvedejo učinkoviti nadzorni ukrepi;

8.  meni, da sporazum določa posebno institucionalno ureditev in mehanizme, kot so sodelovanje za preprečevanje motenj na trgu, strokovne skupine Komisije skupaj s tretjimi državami, tudi z Marokom, pododbor za trgovino s kmetijskimi proizvodi v okviru upravljanja pridružitvenega sporazuma, izmenjava informacij o politikah in podatkov o proizvodnji ter zaščitna klavzula iz člena 7 protokola; poziva Komisijo, naj po potrebi uporabi ustrezne mehanizme;

Širša trgovinska in gospodarska vprašanja

9.  poudarja, da bi bilo treba dostop do notranjega trga EU pogojevati z izpolnjevanjem nekaterih sanitarnih, fitosanitarnih in okoljskih standardov, ter pozdravlja pozitivno poročilo Urada za prehrano in veterinarstvo iz leta 2011; pozdravlja, da je v sporazumu velika pozornost posvečena sanitarnim in fitosanitarnim ukrepom, ter poziva, naj bo pri pogajanjih o poglobljenem in celovitem sporazumu o prosti trgovini poglavitna tehnična pomoč; poziva Komisijo, naj spodbuja enakovredne ukrepe in preglede med Marokom in Evropsko unijo na področju okoljskih standardov ter standardov za varnost hrane, da se zagotovi pravična konkurenca med obema trgoma;

10.  pozdravlja reforme v maroškem kmetijskem sektorju, tako imenovani „zeleni načrt“, ki nudi pomoč malim kmetom tako, da jim omogoča dostop do sodobne tehnologije in naložb; poziva k nadaljnji podpori EU izboljševanju proizvodnih metod z razširjanjem najboljše prakse in pomoči Maroku v prizadevanjih za varstvo voda;

11.  je seznanjen, da je Maroko ratificiral večino ustreznih konvencij Mednarodne organizacije dela ter da je nedavno sprejel zakonodajo, ki prepoveduje delo otrok; vseeno poudarja, da je razmere v zvezi s svobodo združevanja in delom otrok mogoče še izboljšati; meni, da bi moral poglobljen in celovit sporazum o prosti trgovini v poglavju o trajnostnem razvoju vključevati pomoč pri izvajanju konvencij Mednarodne organizacije dela ter ratificiranju še nepodpisanih temeljnih konvencij (na primer konvencije št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic) ter pobude o družbeni odgovornosti podjetij;

12.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo sporazum v celoti spoštoval mednarodno pravo in koristil vsem skupinam lokalnega prebivalstva, na katere vpliva;

o
o   o

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, delegaciji Evropskega parlamenta za odnose z državami Magreba, predsedstvu parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje ter maroškemu parlamentu in vladi.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0446.

Zadnja posodobitev: 22. julij 2013Pravno obvestilo