Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 89kWORD 48k
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg Endelig udgave
Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W.
P7_TA(2012)0092B7-0158, 0159, 0161, 0163, 0165 og 0169/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om menneskehandel på Sinaihalvøen, navnlig sagen om Solomon W. (2012/2569(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om eritreiske flygtninge holdt som gidsler på Sinai(1) ,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, navnlig artikel 3 (Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed), artikel 4, som forbyder alle former for slavehandel, og artikel 5,

–  der henviser til artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 1, 3, 4, 5 og 6,

–  der henviser til Euro-Middelhavs-menneskerettighedsnetværkets første konference i Kairo den 26.-27. januar 2006,

–  der henviser til FN's Palermoprotokol fra 2000 om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, som supplerer FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, navnlig artikel 6 og 9,

–  der henviser til Bruxelleserklæringen om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, der blev vedtaget den 20. september 2002,

–  der henviser til Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel fra 2005,

–  der henviser til artikel 2, artikel 6, stk. 1, artikel 7 og artikel 17 (»Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb«) i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til FN-konventionen af 1951 om flygtninges status og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til erklæring af 21. september 2010 fra Catherine Ashton, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, om politiske fanger i Eritrea,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at tusindvis af asylansøgere og indvandrere hvert år mister livet og forsvinder på Sinai, mens andre, herunder mange kvinder og børn, bliver bortført og holdt som gidsler af menneskehandlere med henblik på udbetaling af løsepenge; der henviser til, at ofre for menneskehandlere bliver misbrugt på den mest umenneskelige måde og er genstand for systematisk vold, tortur, voldtægt, seksuelt misbrug og tvangsarbejde;

B.  der henviser til, at flere personer blev kidnappet i december 2011 uden for en FN-flygtningelejr i Sudan af menneskehandlere fra Rashaida-stammen; der henviser til, at 27 af dem, herunder fire piger og en kvinde med et lille barn, var eritreere og blev bragt til Rafah i Sinai Mahadya i Egypten;

C.  der henviser til, at navnlig kvinderne i gruppen blev tævet og mishandlet og nogle af dem dræbt og deres kroppe smidt i ørkenen, og kun Solomon, en eritreisk mand på 25 år, nåede at flygte fra sine bortførere;

D.  der henviser til, at Solomon var blevet skånet for at bære vand til de yderligere 125 fanger fra Eritrea, Sudan og Etiopien, som blev holdt fanget i huse og stalde i landsbyen Al Mahdya, og Solomon ved, hvor fangerne nøjagtigt holdes indespærret, og han var også vidne til mord, tortur og voldtægter;

E.  der henviser til, at den unge eritreiske mand afslørede, at en af fangevogterne viste ham en plastikpose indeholdende menneskelige organer fra en flygtning, der ikke havde betalt løsesummen;

F.  der henviser til, at Solomons liv er i fare, eftersom organhandlerne er lige i hælene på ham og har udlovet en dusør på 50 000 USD for hans hoved, og for øjeblikket beskyttes Solomon af sheik Mohammeds salafistiske beduiner;

G.  der henviser til, at der efter sigende kommer gennemsnitligt 2 000 mennesker ind i Israel gennem Sinai hver måned, og at mange af dem har gjort det med hjælp fra smuglere, som har etableret et betydeligt netværk i dette område; der henviser til, at der ifølge den israelske regerings skøn er kommet omkring 50 000 afrikanere illegalt ind Israel gennem Sinai siden 2005;

H.  der henviser til, at politiet anholdt flere hundrede illegale indvandrere, primært eritreere, etiopiere og sudanere, og tilbageholdt dem på politistationer og i fængsler på Sinai og i Egypten uden adgang til De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge og dermed nægtede dem retten til at søge om asyl;

I.  der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer beretter, at de, der undlader at betale prisen for deres løsladelse, bliver dræbt og får deres organer fjernet, så de kan sælges; der henviser til forlydender om massegrave med dræbte flygtninge;

J.  der henviser til, at EU gentagne gange har opfordret Egypten og Israel til at udvikle og forbedre kvaliteten af den hjælp og beskyttelse, der tilbydes til asylansøgere og flygtninge, som er bosat eller i transit på deres område;

K.  der henviser til, at FN's protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn definerer »menneskehandel« på følgende måde: det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende;

L.  der henviser til, at menneskehandel er en yderst indbringende forretning for den organiserede kriminalitet;

1.  opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til hurtigt at gribe ind for at yde effektiv beskyttelse og redde Salomons liv, eftersom organhandlerne er lige i hælene på ham og har udlovet en dusør på 50 000 USD for hans hoved, eftersom han ved, hvor fangerne præcist holdes indespærret;

2.  opfordrer de egyptiske myndigheder til at beskytte Solomon som offer for menneskehandel, og alle ofre for menneskehandel, navnlig kvinder og børn, fra at blive offer igen;

3.  opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at undersøge denne sag om mord, tortur og voldtægter, hvor kvinder bliver tævet og mishandlet og nogle af dem dræbt og deres kroppe smidt ud i ørkenen, og i den forbindelse anvende den nationale lovgivning og folkerettens bestemmelser mod denne form for organiseret kriminalitet vedrørende menneskehandel;

4.  opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til hurtigt at gribe ind for at sikre, at disse flygtninge bliver reddet og træffe passende foranstaltninger med henblik på at skride til anholdelse og retsforfølgelse af medlemmer af grupper, der bedriver menneskehandel;

5.  opfordrer de egyptiske myndigheder til fuldt ud gennem den nationale lovgivning at gennemføre principperne i de konventioner, som Egypten er part i, dvs. FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 (og dens valgfrie protokol fra 1967), OAU's konvention om specifikke aspekter af flygtningeproblemer i Afrika fra 1969 og den internationale konvention om beskyttelse af alle migrerende arbejdstageres og deres familiers rettigheder, som landet ratificerede i 1993, og som efterfølgende trådte i kraft i 2003;

6.  opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at få sat en stopper for tortur og afpresning af og menneskehandel med eritreiske flygtninge og andre flygtninge i landet og retsforfølge dem, der forsøger at krænke flygtninges menneskerettigheder, og dem, der praktiserer enhver form for slaveri, med særligt hensyn til kvinder og børn;

7.  bifalder de aktiviteter, som udføres af egyptiske og israelske menneskerettighedsorganisationer, der yder bistand og medicinsk behandling til ofre for menneskesmuglere på Sinai, og opfordrer indtrængende det internationale samfund og EU til at støtte deres arbejde;

8.  anerkender, at illegale indvandrere på Sinai udgør en sikkerhedsrisiko for Egypten og Israel; anmoder imidlertid igen indtrængende de egyptiske og israelske sikkerhedsstyrker om at undgå anvendelse af dødbringende vold mod illegale migranter;

9.  understreger, at de egyptiske og israelske myndigheders ansvar for at stoppe menneskesmuglere på Sinai samt for at beskytte ofrene; bifalder den egyptiske og israelske regerings indsats i denne henseende; opfordrer dog til mere hjælp og støtte til ofrene, særligt til kvinder og børn;

10.  glæder sig over Egyptens bestræbelser på at bekæmpe menneskehandel, især over oprettelsen af det nationale koordinationsudvalg for bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel i 2007, og opfordrer de egyptiske myndigheder til at gennemføre loven om bekæmpelse af menneskehandel fra 2010 og iværksætte foranstaltninger såsom forskning, information og massemediekampagner samt sociale og økonomiske initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel;

11.  opfordrer indtrængende Egypten, Israel og det internationale samfund til at fortsætte og yderligere intensivere deres bestræbelser på at bekæmpe menneskesmugling og -handel på Sinai;

12.  opfordrer til, at der gives fuld adgang for FN-agenturer og menneskerettighedsorganisationer til de områder, der er berørt af menneskesmugling og -handel på Sinai;

13.  opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen til at sætte dette emne højt på dagsordenen for den politiske dialog med Egypten og til indtrængende at opfordre landets regering til at bekæmpe menneskehandel og til at vedligeholde sine forpligtelser i henhold til de internationale flygtningekonventioner med henblik på at fremme det internationale samarbejde om at skride ind over for menneskehandel;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den egyptiske og israelske regering, det egyptiske og israelske parlament samt til FN's generalsekretær og FN's Menneskerettighedsråd.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0496.

Seneste opdatering: 25. juli 2013Juridisk meddelelse