Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 87kWORD 52k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg Finálna verzia
Obchodovanie s ľuďmi v Sinaji, konkrétne prípad Solomona W.
P7_TA(2012)0092B7-0158, 0159, 0161, 0163, 0165 a 0169/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o obchodovaní s ľuďmi v Sinaji s prihliadnutím na prípad Solomona W. (2012/2569(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2010 o eritrejských utečencoch držaných ako rukojemníkov v Sinaji(1) ,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, predovšetkým jej článok 3 („každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť“), článok 4, ktorým sa zakazuje obchodovanie s otrokmi vo všetkých podobách a článok 5,

–  so zreteľom na článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 3, 4, 5 a 6,

–  so zreteľom na prvú konferenciu euro-stredozemskej siete pre ľudské práva, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2006 v Káhire,

–  so zreteľom na Palermský protokol OSN o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a s deťmi, jeho potláčaní a trestaní z roku 2000 doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, predovšetkým na jeho články 6 a 9,

–  so zreteľom na Bruselskú deklaráciu o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá bola prijatá 20. septembra 2002,

–  so zreteľom na Dohovor o činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2005,

–  zo zreteľom na článok 2, článok 6.1, článok 7 a článok 17 „každý má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom“ Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 21. septembra 2010 o politických väzňoch v Eritrei,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tisíce žiadateľov o azyl a migrantov prídu každý rok o život a zmiznú v Sinaji, zatiaľ čo ďalší vrátane mnohých žien a detí sú unášaní a stávajú sa z nich rukojemníci obchodníkov s ľuďmi, keďže obete obchodovania s ľuďmi sú zneužívaní neľudskejším možným spôsobom a sú vystavovaní stálemu násiliu, mučeniu, znásilňovaniu, sexuálnemu zneužívaniu a nútenej prác,

B.  keďže v decembri 2011 uniesli obchodníci s ľuďmi pri utečeneckom tábore OSN v Sudáne niekoľko osôb z kmeňa Rašáida, keďže 27 z nich, vrátane štyroch dievčat a jednej ženy s malým dieťaťom, boli z Eritrei a boli privedení do dediny Al-Mahdíja pri Rafahu v Sinajskej púšti v Egypte,

C.  keďže v tejto skupine boli predovšetkým ženy podrobené bitke a násiliu a niekoľko z nich bolo zabitých a ich telá boli hodené do púšte a len Solomon, Eritrejčan vo veku 25 rokov unikol zo zajatia únoscov,

D.  keďže Solomona ušetrili, aby mohol priniesť vodu ďalším 125 väzňom z Eritrei, Sudánu a Etiópie, ktorí boli uväznení v domoch a stajniach v dedine Al-Mahdíja, a Solomon presne vie, kde sú väzni zadržiavaní a bol svedkom vrážd, mučenia a znásilňovania,

E.  keďže tento mladý Eritrejčan uviedol, že jeden z únoscov mu ukázal plastovú tašku, v ktorej boli ľudské orgány utečenca, ktorý nezaplatil výkupné,

F.  keďže Solomonov život je v ohrození, pretože ho prenasledujú obchodníci s ľudskými orgánmi a vypísali na jeho hlavu odmenu 50 000 amerických dolárov a keďže v súčasnosti Solomona chránia salafistickí beduíni šejka Mohameda,

G.  keďže každý mesiac údajne vstúpi do Izraela cez Sinaj priemerne 2000 ľudí, mnohí z nich pomocou pašerákov, ktorí si vytvorili v tejto oblasti pomerne rozsiahlu sieť, keďže podľa odhadov izraelskej vlády vstúpilo od roku 2005 nezákonne do Izraela cez Sinaj okolo 50 000 Afričanov,

H.  keďže polícia zatkla stovky nelegálnych migrantov, predovšetkým Eritrejčanov, Etiópčanov a Sudáncov, a zadržiava ich na policajných staniciach a vo väzniciach v Sinaji a v severnej časti Egypta bez toho, aby mal k nim prístup Úrad vysokého komisára pre utečencov, a tým im odopiera právo požiadať o azyl,

I.  keďže podľa organizácií na ochranu ľudských práv sú tí, ktorí nezaplatia výkupné, zabití a vyberú im z tela orgány, ktoré potom predávajú, keďže existujú správy o masových hroboch zabitých utečencov;

J.  keďže EÚ opakovane vyzvala Egypt a Izrael, aby rozvíjali a zvyšovali kvalitu pomoci a ochrany, ktorá sa poskytuje žiadateľom o azyl a utečencom, ktorí dočasne bývajú alebo prechádzajú cez ich územie;

K.  keďže Protokol OSN o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi definuje obchodovanie s ľuďmi ako „nábor, prepravu, presun, odovzdanie alebo prevzatie osôb použitím hrozby alebo násilia alebo iných foriem nátlaku, únosu, podvodu, zneužitia postavenia alebo bezbrannosti alebo poskytnutia alebo prijatia peňažného plnenia alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, ktorá má kontrolu nad inou osobou, na účel jej vykorisťovania“,

L.  keďže obchodovanie s ľuďmi je mimoriadne výhodným podnikaním pre organizovaný zločin,

1.  naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby urýchlene zasiahli s cieľom poskytnúť Solomonovi účinnú ochranu a zabezpečiť, aby zostal na žive, keďže obchodníci s ľudskými orgánmi ho prenasledujú a vypísali a jeho hlavu odmenu 50 000 amerických dolárov, pretože vie, kde presne sú väzni zadržiavaní;

2.  žiada egyptské úrady, aby Solomona ako obeť obchodovania s ľuďmi chránili a poskytli ochranu všetkým ostatným obetiam, predovšetkým ženám a deťom, a tým predišli ich opätovnému zneužívaniu;

3.  naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby tento prípad, ktorý je plný vrážd, mučenia a znásilňovania, v ktorom boli ženy podrobené bitke a násiliu, niekoľko z nich bolo zabitých a ich telá boli pohodené v púšti, prešetrili a pritom uplatnili vnútroštátne a medzinárodné právo proti takémuto typu organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi;

4.  naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby urýchlene zasiahli s cieľom zabezpečiť, aby boli títo utečenci zachránení a aby prijali vhodné opatrenia, ktoré budú viesť k zatknutiu a trestnému stíhaniu členov týchto gangov, ktoré obchodujú s ľuďmi,

5.  vyzýva egyptské orgány, aby vo svojom vnútroštátnom práve v plnej miere uplatnili zásady dohovorov, v ktorých je Egypt zmluvnou stranou, t.j. Dohovor OSN o právnom postavení utečencov, ktorý bol prijatý v roku 1951, a jeho opčný protokol z roku 1967, Dohovor Organizácie africkej jednoty, ktorým sa riadia osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike, a medzinárodný dohovor z roku 1993 o ochrane migrujúcich pracovníkov a ich rodín, ktorý Egypt ratifikoval v roku 1993 a ktorý následne vstúpil do platnosti v roku 2003;

6.  naliehavo vyzýva egyptské úrady, aby podnikli všetky potrebné opatrenia na zastavenie mučenia, vydierania a obchodovania s ľuďmi, ktoré sú páchané na eritrejských a iných utečencoch v Egypte, a aby trestne stíhali osoby, ktoré sa snažia porušovať ľudské práva utečencov a tiež tých, ktorí praktizujú otroctvo a akejkoľvek forme s tým, že budú venovať zvláštnu pozornosť ženám a deťom;

7.  vyjadruje uznanie aktivitám egyptských a izraelských organizácií pre ľudské práva, ktoré poskytujú pomoc a lekársku starostlivosť obetiam obchodovania s ľuďmi v Sinaji a naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo a EÚ, aby ich prácu podporovali;

8.  uznáva, že nelegálni migranti v Sinajskej púšti predstavujú pre Egypt a Izrael bezpečnostné riziko; naliehavo však opäť vyzýva egyptské a izraelské bezpečnostné zložky, aby sa vyhýbali použitiu smrtiacej sily proti nelegálnym migrantom;

9.  zdôrazňuje, že za zastavenie obchodovania s ľuďmi v Sinaji a tiež za ochranu obetí nesú zodpovednosť egyptské a izraelské orgány; víta snahy egyptskej a izraelskej vlády, ktoré v tejto súvislosti vyvíjajú; žiada však viac pomoci a podpory pre obete, hlavne čo sa týka žien a detí;

10.  víta úsilie Egypta v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä zriadenie národného koordinačného výboru pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2007, a vyzýva egyptské orgány, aby uplatňovali zákon proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2010 a prijali opatrenia, ako sú výskumné projekty, informačná a masové mediálne kampane a sociálne a hospodárske iniciatívy na predchádzanie obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu;

11.  naliehavo vyzýva Egypt, Izrael a medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnili úsilie proti pašovaniu osôb a obchodovaniu s ľuďmi v Sinajskej púšti;

12.  vyzýva na to, aby bol agentúram OSN a organizáciám bojujúcim za ľudské práva umožnený neobmedzený prístup do oblastí Sinajskej púšte, v ktorých dochádza k pašovaniu osôb a obchodovaniu s ľuďmi;

13.  vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisiu, aby túto tému zaradili do programu politického dialógu s Egyptom ako vysokú prioritu a aby naliehavo nabádali egyptskú vládu k boju proti obchodovaniu s ľuďmi a splneniu jej záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov týkajúcich sa utečencov s cieľom posilňovať medzinárodnú spoluprácu pri prijímaní opatrení na boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, egyptskej a izraelskej vláde, egyptskému parlamentu a izraelskému Knesetu, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0496.

Posledná úprava: 25. júla 2013Právne oznámenie