Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 76kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestino televizijos stotyse
P7_TA(2012)0093B7-0160, 0162, 0164, 0167 ir 0170/2012

2012 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos: Izraelio pajėgų reidai Palestinos televizijos stotyse (2012/2570(RSP))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. kovo 3 d. pareiškimą dėl dviejų Palestinos televizijos stočių uždarymo,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. gruodžio 13 d. ir 2011 m. liepos 18 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio asociacijos susitarimą ir ypač į jo 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnį, kuria nurodoma: „Kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų reiškimo laisvę, kuri apima teisę nekliudomai laikytis savo įsitikinimų ir teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją ir idėjas nepriklausomai nuo valstybių sienų, ir nesvarbu, kokiomis priemonėmis jos būtų išreikštos“,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1993 m. Oslo susitarimus (Pereinamojo laikotarpio savivaldos principų deklaracija ) ir kitus Izraelio ir Palestinos Administracijos susitarimus,

–  atsižvelgdamas į Artimųjų Rytų ketverto pareiškimus, ypač į 2011 m. rugsėjo 23 d. ir 2012 m. kovo 12 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi ES pakartotinai patvirtino savo paramą dviejų valstybių principu grindžiamam sprendimui, kai taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuoja Izraelio valstybė ir gretima nepriklausoma, demokratinė ir gyvybinga Palestinos valstybė;

B.  kadangi 2012 m. vasario 29 d. Ramaloje Izraelio gynybos pajėgų kareiviai ir Izraelio ryšių ministerijos pareigūnai surengė reidus dviejose Palestinos televizijos stotyse „Wattan TV“ ir „Al Quds Educational TV“, konfiskavo jų siųstuvus, kompiuterius, transliavimo įrangą, kasetes ir administracinius ir finansinius dokumentus ir kelioms valandoms buvo sulaikę jų darbuotojus;

C.  kadangi Izraelio ryšių ministerija savo pareiškime nurodė, kad ji keletą kartų įspėjo abi televizijos stotis, kad jos naudojo dažnius pažeidžiant Izraelio ir Palestinos susitarimus ir kėlė trukdžius ryšių ir transliavimo sistemoms Izraelyje; kadangi Izraelio karinių pajėgų spaudos atstovas pareiškė, kad trukdžiai darė poveikį lėktuvų komunikacijai Ben Gurion tarptautiniame oro uoste;

D.  kadangi Palestinos Administracija pateikė atsakymą, kad Izraelio kaltinimai dėl skrydžių komunikacijos trukdžių buvo neteisingi, ir pridėjo, kad nei ji, nei šios dvi televizijos stotys negavo jokio Izraelio valdžios institucijų įspėjimo ir kad šios dvi televizijos stotys jokiu būdu nepažeidė Izraelio ir Palestinos Administracijos susitarimų, o tuo tarpu Izraelio reidais šie susitarimai buvo pažeisti, kadangi jų laikantis tokie klausimai turi būti sprendžiami konsultacijomis;

E.  kadangi ES dirbo kartu su abejomis televizijos stotimis, kurios veikia jau daugelį metų;

F.  kadangi Oslo susitarimais bet kokiems klausimams, kylantiems telekomunikacijų srityje, spręsti buvo sukurtas Izraelio ir Palestinos bendras techninis komitetas;

G.  kadangi Izraelio reidai dviejose Palestinos televizijos stotyse vyko „A“ teritorijoje, kurią civiliniais ir saugumo aspektais administruoja ir kontroliuoja Palestina;

1.  yra labai susirūpinęs dėl Izraelio saugumo pajėgų reidų Ramaloje, kuriuos patyrė Palestinos televizijos stotys „Wattan TV“ ir „Al Quds Educational TV“;

2.  remia Palestinos valdžios institucijų ir šių dviejų televizijos stočių pastangas atkurti transliavimo įrangą ir toliau tęsti nutrauktas transliacijas; primygtinai ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant grąžinti konfiskuotą įrangą ir leisti atkurti veiklą šioms dvejoms televizijos stotims;

3.  ragina Izraelio valdžios institucijas Palestinos žiniasklaidos klausimais visapusiškai laikytis esamų Izraelio ir Palestinos Administracijos susitarimų; primygtinai ragina Palestinos ryšių ministeriją glaudžiau bendradarbiauti su Izraelio valdžios institucijomis siekiant užtikrinti, kad visa transliavimo įranga būtų saugi ir atitiktų įstatymų nuostatas;

4.  ragina Izraelį ir Palestinos Administraciją siekiant skubiai spręsti bet kokius klausimus, susijusius su šių televizijos kanalų transliacijomis kaip įmanoma geriau naudotis Izraelio ir Palestinos bendru techniniu komitetu, kuris buvo sukurtas Oslo susitarimais bet kokiems klausimams, kylantiems telekomunikacijų srityje, spręsti;

5.  palankiai vertina Palestinos institucijų kūrimo pastangas; pažymi, kad Izraelio pajėgų reidai, kuriuos patiria Palestinos miestai, kuriuose pagal Oslo susitarimus Palestinos Administracijai yra suteiktos galios ir atsakomybė užtikrinti vidaus saugumą ir viešąją tvarką, yra šių susitarimų pažeidimas;

6.  dar kartą pabrėžia, kad pasiekti Izraelio ir Palestinos konflikto tvarų sprendimą galima tik taikiomis ir nesmurtinėmis priemonėmis;

7.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, Tarybą ir Komisiją šį su visuomenės pagrindinėmis teisėmis gauti informaciją, spaudos laisve ir saviraiškos laisve susijusį klausimą įtraukti į ES ir Izraelio asociacijos tarybos darbotvarkę ir, atsižvelgdamas į tai, primena, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį ES privalo užtikrinti savo išorės veiksmų įvairių sričių bei jų ir kitų savo politikos krypčių nuoseklumą;

8.  ragina ES ir jos valstybes narės laikytis tvirtos ir vienos bendros pozicijos ir atlikti aktyvesnį vaidmenį, taip pat Ketverto viduje, dedant pastangas, skirtas tvariai ir nešališkai taikai tarp izraeliečių ir palestiniečių pasiekti; pabrėžia, kad Artimųjų Rytų ketvertui tenka esminis vaidmuo, ir visapusiškai remia vyriausiosios įgaliotinės pastangas siekiant užtikrinti, kad Ketvertas sukurtų įgyvendinamą perspektyvą atnaujinti taikos procesą;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

Atnaujinta: 2013 m. liepos 25 d.Teisinis pranešimas