Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 79kWORD 44k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg Finálna verzia
Palestina, razie izraelských síl v palestínskych televíznych staniciach
P7_TA(2012)0093B7-0160, 0162, 0164, 0167 a 0170/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o Palestíne: útoky izraelských síl na palestínske televízne stanice (2012/2570(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 3. marca 2012 o zatvorení dvoch palestínskych televíznych staníc,

–  so zreteľom na závery Rady z 8. decembra 2009, 13. decembra 2010 a 18. júla 2011 o mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na asociačnú dohodu uzavretú medzi EÚ a Izraelom a najmä na jej článok 2,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, ktorý stanovuje, že: „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie, a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z roku 1993 a ďalšie dohody uzavreté medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou,

–  so zreteľom na vyhlásenia Kvarteta pre Blízky východ, a najmä na jeho vyhlásenia z 23. septembra 2011 a 12. marca 2012,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov – izraelského štátu a nezávislého, demokratického, spojeného a životaschopného palestínskeho štátu, spolunažívajúcich v mieri a bezpečí;

B.  keďže 29. februára 2012 príslušníci izraelských obranných síl a pracovníci izraelského ministerstva komunikácií vtrhli v Rámalláhu do dvoch palestínskych televíznych staníc, Watan TV a vzdelávacej televízie al-Quds, skonfiškovali vysielače, počítače, vysielacie zariadenie, kazety a administratívne a finančné dokumenty, a niekoľko hodín zadržiavali zamestnancov;

C.  keďže izraelské ministerstvo komunikácií vo svojom vyhlásení oznámilo, že opakovane upozornilo obidve televízne stanice na to, že frekvencie, ktoré používajú, porušujú izraelsko-palestínske dohody a rušia komunikačné a prenosové systémy v Izraeli; keďže podľa hovorcu izraelských vojenských síl rušenie ovplyvňovalo komunikácie lietadiel na medzinárodnom letisku Ben Guriona;

D.  keďže orgány Palestínskej samosprávy namietli, že izraelské obvinenia, pokiaľ ide o letecké komunikácie, sú nepravdivé, a dodali, že ani Palestínska samospráva, ani žiadna z dvoch televíznych staníc nedostali od izraelských orgánov varovanie a že stanice sa neprevinili porušením dohôd uzavretých medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou, zatiaľ čo izraelské prepadnutie porušilo tieto dohody, ktoré požadujú, aby sa podobné otázky riešili rokovaním;

E.  keďže EÚ spolupracovala s obidvomi televíziami, ktoré vysielali dlhé roky;

F.  keďže dohodami z Osla bol zriadený izraelsko-palestínsky spoločný technický výbor s cieľom riešiť akékoľvek problémy, ktoré by vznikli v oblasti telekomunikácií;

G.  keďže k izraelskému prepadnutiu dvoch palestínskych televíznych staníc došlo v oblasti A, ktorá patrí pod palestínsku občiansku a bezpečnostnú správu a kontrolu;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad raziou, ktorú v Rámalláhu uskutočnili izraelské bezpečnostné sily proti palestínskej televíznej stanici Watan TV a vzdelávacej televízii al-Quds;

2.  podporuje úsilie palestínskych orgánov a dvoch televíznych staníc o vrátenie vysielacieho zariadenia a o pokračovanie prerušeného vysielania; naliehavo vyzýva izraelské orgány, aby bezodkladne vrátili skonfiškované zariadenie a umožnili obnovenie činnosti obidvoch televíznych staníc;

3.  vyzýva izraelské orgány, aby vo vzťahu k palestínskym médiám v plnej miere dodržiavali ustanovenia platných dohôd uzavretých medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou; naliehavo vyzýva palestínske ministerstvo komunikácií, aby užšie spolupracovalo s izraelskými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby boli všetky vysielacie zariadenia bezpečné a aby boli v súlade s právnymi predpismi;

4.  vyzýva Izrael a Palestínsku samosprávu, aby čo najlepšie využívali izraelsko-palestínsky spoločný technický výbor zriadený dohodami z Osla s cieľom riešiť všetky problémy v oblasti telekomunikácií, aby sa bezodkladne vyriešili akékoľvek otázky týkajúce sa vysielania týchto televíznych kanálov;

5.  víta úsilie Palestíny v oblasti budovania inštitúcií; konštatuje, že izraelské prepadnutie palestínskych miest, v ktorých Palestínska samospráva v súlade s dohodami z Osla vykonáva právomoci a má zodpovednosť v oblasti vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku, predstavuje porušenie týchto dohôd;

6.  znovu zdôrazňuje, že udržateľné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami;

7.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, Radu a Komisiu, aby túto otázku, ktorá sa týka základných práv prístupu verejnosti k informáciám, na slobodu tlače a slobodu prejavu, zaradili do programu rokovania Asociačnej rady EÚ – Izrael, a v tejto súvislosti znovu opakuje povinnosť EÚ zaistiť v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii súdržnosť medzi rôznymi oblasťami jej vonkajšej činnosti a medzi nimi a jej ďalšími politikami;

8.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zaujali pevný a jednotný postoj a zohrávali aktívnejšiu úlohu, a to aj v rámci kvarteta, v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; zdôrazňuje ústrednú úlohu kvarteta a v plnej miere podporuje vysokú predstaviteľku v jej snahách o zaistenie toho, aby kvarteto vytvorilo dôveryhodné vyhliadky na obnovenie mierového procesu;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Posledná úprava: 25. júla 2013Právne oznámenie