Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 97kWORD 51k
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg Endelig udgave
Menneskeretskrænkelser i Bahrain
P7_TA(2012)0094B7-0171, 0172, 0173, 0174 og 0176/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om menneskerettighedskrænkelser i Bahrain (2012/2571(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger af 7. juli 2011(1) om situationen i Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika, og af 27. oktober 2011 om Bahrain(2) ,

–  der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om EU's forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd(3) ,

–  der henviser til sin formands erklæringer af 12. april 2011 vedrørende to bahrainske borgerrettighedsforkæmperes død og af 28. april 2011, hvori han fordømte de dødsdomme, fire bahrainere var blevet idømt for deltagelse i fredelige demonstrationer for demokrati,

–  der henviser til høringen af 3. oktober 2011 om Bahrain i Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om Bahrain fra 2011, særlig den af 24. november 2011 om offentliggørelse af rapporten fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission, erklæringen fra Catherine Ashtons talsmand i anledning af årsdagen for urolighederne i Bahrain den 13. februar 2012, og erklæringerne af 12. oktober 2011 i Europa-Parlamentet fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant om situationen i Egypten, Syrien, Yemen og Bahrain,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 21. marts, 12. april og 23. maj 2011 om Bahrain,

–  der henviser til erklæringerne af 23. juni og 30. september 2011 fra FN's Generalsekretær om de lange fængselsdomme, som 21 bahrainske politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsledere var blevet idømt, herunder i visse tilfælde livsvarigt fængsel, og erklæringen af 15. februar 2012 fra talsmanden for FN's Generalsekretær om Bahrain,

–  der henviser til erklæringen af 29. september 2011 om Bahrain fremsat af FN's 66. Generalforsamling,

–  der henviser til den pressemeddelelse, som blev udsendt af Kongeriget Bahrains udenrigsministerium den 5. oktober 2011, og den erklæring, som blev udsendt af Bahrains sundhedsministerium om domfældelsen over læger, sygeplejersker og medicinsk personale den 30. september 2011,

–  der henviser til erklæringen af 23. oktober 2011 fra den offentlige anklager i Bahrain om fornyet domstolsprøvelse for læger, som tidligere er blevet retsforfulgt ved militære domstole,

–  der henviser til rapporten af 23. november 2011 fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og det arabiske menneskerettighedscharter, som alle er tiltrådt af Bahrain,

–  der henviser til artikel 19, litra d), i Bahrains forfatning,

–  der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere af 2004 som ajourført i 2008,

–  der henviser til rapporten af 28. februar 2012 fra Human Rights Watch,

–  der henviser til Genèvekonventionen fra 1949,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at den 14. februar 2012 var årsdagen for den fredelige folkelige bevægelse, der kræver respekt for menneskerettighederne og demokratiske reformer; der henviser til, at de statslige myndigheder foretog anholdelser og forhindrede fredelige demonstranter i at forsamle sig; der henviser til, at regeringsstyrker slog hårdt ned på demonstranterne; der henviser til, at der blev anvendt tåregas, chokgranater og fuglehagl i beboelsesområder, og at politiet angiveligt brød ind i adskillige huse;

B.  der henviser til, at protestaktionerne fortsat undertrykkes ved brug af vold; der henviser til, at forfølgelse, tilbageholdelse og tortur af menneskerettighedsforkæmpere, advokater, lærere, sundhedsarbejdere og bloggere, der deltog i de fredelige protester for demokrati, fortsat finder sted; der henviser til, at over 100 borgere ifølge menneskerettighedsorganisationerne er blevet vilkårligt tilbageholdt i løbet af de seneste to måneder;

C.  der henviser til, at den bank- og turismebaserede økonomi, der i forvejen er svækket af den globale finansielle krise, kæmper for at overleve;

D.  der henviser til, at omkring 250 politiske fanger den 29. januar 2012 indledte en omfattende national sultestrejke, fordi 14 fremstående politiske aktivister og menneskerettighedsaktivister havde været vilkårligt tilbageholdt siden marts 2011;

E.  der henviser til, at de bahrainske myndigheder siden starten af 2012 har nægtet internationale menneskerettighedsorganisationer og journalister adgang til landet og begrænset deres besøg, hvilket er stærkt hæmmende for deres mulighed for at udføre deres arbejde;

F.  der henviser til, at rapporten fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission (BICI), som blev bestilt af kongen i juni sidste år og offentliggjort i november 2011, konstaterer, at 35 mennesker døde under urolighederne sidste år, herunder fem medlemmer af sikkerhedsstyrkerne og fem tilbageholdte, der blev tortureret ihjel, mens de sad varetægtsfængslet; der henviser til, at BICI's rapport konkluderer, at der havde været overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og journalister, at tortur var udbredt, og at mange mennesker var stillet for retten eller var blevet idømt fængselsstraffe for at gøre brug af deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed; der henviser til, at BICI i sin rapport gav udtryk for den opfattelse, at retssagerne ikke var i overensstemmelse med internationale standarder for retfærdig rettergang eller med Bahrains egen straffelov;

G.  der henviser til, at Bahrains konge har accepteret rapportens konklusioner og nedsat en 19 mand stor national kommission til at overvåge gennemførelsesprocessen; der henviser til, at den nationale kommission ifølge planen skal offentliggøre sine konklusioner den 20. marts 2012, og at de skal omfatte forvaltning af områderne politi, retsvæsen, uddannelse og medier; der henviser til, at Kong Hamad Ben Issa Al Khalifa af Bahrain offentligt har lovet at iværksætte reformer med henblik på at opnå national forsoning;

H.  der henviser til, at Bahrain efter BICI's henstillinger har færdiggjort oprettelsen af en særlig efterforskningsenhed hos anklagemyndigheden, der har til formål at fastlægge ansvaret hos dem, der har begået ulovlige eller uagtsomme handlinger, som har ført til drab på, tortur og mishandling af civile i løbet af det seneste år;

I.  der henviser til, at gennemførelsen af BICI's henstillinger fortsat er langsommelig; der henviser til, at der er indledt en national dialogproces med henblik på forsoning;

J.  der henviser til, at uretfærdig rettergang for militære og civile domstole ifølge flere ngo-rapporter udgør et centralt element i undertrykkelsen af protestbevægelsen for demokrati i Bahrain; der henviser til, at en af BICI's henstillinger var, at alle borgere, der havde været stillet for en militærdomstol, skulle have prøvet deres sag igen ved en almindelig domstol, men dette er stadig ikke blevet gennemført i alle tilfælde;

K.  der henviser til, at de bahrainske myndigheder gentagne gange har erklæret sig villige til at gennemføre menneskerettighedsreformer og samarbejde med internationale menneskerettighedsorganisationer;

L.  der henviser til, at der har været adskillige opfordringer til Bahrains regering om at udstede stående invitationer til de særlige procedurer under FN's Menneskerettighedsråd;

M.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, Juan Mendez, skulle have besøgt Bahrain i perioden 8.-17. marts 2012, men officielt blev anmodet af de bahrainske myndigheder om at udskyde sit besøg til efter juli 2012;

N.  der henviser til, at mere end 4 000 mennesker angiveligt blev afskediget fra deres arbejde eller bortvist fra universitetet for deltagelse i protestaktionerne; der henviser til, at mere end 1 000 af dem ifølge de bahrainske fagforeninger stadig ikke er blevet genansat og til, at dusinvis af universitetsstuderende fortsat venter på at få lov til at genoptage deres studier; der henviser til, at mange af de genansatte er blevet presset til at underskrive erklæringer, hvori de lover at afstå fra fagforeningsrelaterede aktiviteter og samtykker i at blive anbragt i andre stillinger end deres oprindelige;

O.  der henviser til, at Journalister Uden Grænser på baggrund af begivenhederne i det forgangne år har udpeget Bahrain som en »fjende af internettet«;

1.  glæder sig over BICI's henstillinger og opfordrer indtrængende den bahrainske regering til at tage alle nødvendige skridt til hurtigt at implementere disse henstillinger fuldt ud med henblik på at tackle de mest presserende spørgsmål, sætte en stopper for straffriheden, genoprette den sociale konsensus, forbedre beskyttelsen af menneskerettighederne i tråd med de internationale menneskerettighedsstandarder og gennemføre omfattende reformer;

2.  udtrykker sin solidaritet med ofrene for undertrykkelsen i Bahrain og deres pårørende;

3.  fordømmer de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Bahrain og opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder og sikkerhedsstyrker til at indstille deres overdrevne magtanvendelse, herunder den overdrevne brug af tåregas, undertrykkelse, tortur, ulovlig tilbageholdelse og retsforfølgelse af fredelige demonstranter, og til at udvise ekstrem tilbageholdenhed i forsøget på at kontrollere demonstrationer; opfordrer indtrængende myndighederne til at handle i nøje overensstemmelse med deres lovgivning og internationale forpligtelser; understreger retten til en retfærdig rettergang, som Bahrain har tilsluttet sig;

4.  gentager sin opfordring til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fredelige demonstranter, politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere, læger og paramedicinere, bloggere og journalister, i særdeleshed Abdulhadi al-Khawaja, formand for det bahrainske menneskerettighedscenter, og Mahdi Abu Dheed, formand for den bahrainske lærerforening, der er blevet tilbageholdt eller dømt for at gøre brug af deres ytringsfrihed, foreningsfrihed og ret til fredelig forsamling eller for at have levet op til deres faglige forpligtelser;

5.  understreger, at demonstranterne har givet udtryk for deres legitime ønske om demokrati, og opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder til at gennemføre en forsoningsproces i form af en inklusiv og konstruktiv dialog, hvilket er afgørende for den demokratiske stabilitet i det mangfoldige bahrainske samfund, hvor hver enkelt borgers rettigheder bør være sikret både gennem lovens bogstav og i praksis;

6.  opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder til at foretage grundige, upartiske og uafhængige undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser mod fredelige demonstranter og borgere begået af politi og sikkerhedsstyrker og som følge af militærets tilstedeværelse i Bahrain under og efter demonstrationerne for demokrati, og til at sikre ansvarliggørelse og forhindre straffrihed for de ansvarlige, uanset deres stilling eller rang, og vedtage foranstaltninger til forebyggelse af fremtidige menneskerettighedskrænkelser;

7.  opfordrer den bahrainske regering til at frafalde alle anklager og omstøde alle domme, der er afsagt siden februar 2011 ved de nationale sikkerhedsdomstole eller civilretslige domstole, som er begrundet i udøvelsen af ytringsfriheden, foreningsfriheden og retten til fredelig forsamling, samt alle domme der alene er baseret på tilståelser;

8.  opfordrer de bahrainske myndigheder til at sørge for, at myndighederne giver alle, der er tiltalt for overtrædelse af straffeloven, øjeblikkelig og uindskrænket adgang til advokatbistand, som foreskrevet i bahrainsk og international ret, herunder i forbindelse med afhøringer og forberedelser til retssager, og til at efterforske troværdige anklager om tortur og mishandling under forhør og drage alle de embedsfolk til ansvar, som undlader at indfri kravene til en retfærdig rettergang;

9.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at holde Bahrains regering fast på dens løfter om at respektere menneskerettighederne, gennemføre de nødvendige reformer, indlede uafhængige undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser og sikre, at de ansvarlige drages til ansvar, samt indtrængende at opfordre Bahrains regering til at frafalde alle anklager mod læger og sundhedspersonale og frigive alle, der er tilbageholdt for deltagelse i de fredelige demonstrationer for demokrati;

10.  opfordrer de bahrainske myndigheder til at genindføre og respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, både på og uden for internettet, forsamlingsfrihed, trosfrihed, kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, til at bekæmpe forskelsbehandling og til øjeblikkeligt at ophæve alle restriktioner på adgangen til informations- og kommunikationsteknologi; opfordrer de bahrainske myndigheder til at ophæve alle indrejsebegrænsninger for udenlandske journalister og internationale menneskerettighedsorganisationer og tillade overvågning af de bebudede uafhængige undersøgelser af menneskerettighedsovertrædelser og gennemførelsen heraf;

11.  glæder sig over oprettelsen af et ministerium for menneskerettigheder og social udvikling i Bahrain, og opfordrer dette ministerium til at varetage sit hverv i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder og -forpligtelser;

12.  opfordrer indtrængende de nationale myndigheder såvel som EU-baserede virksomheder, der er involveret, til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en øjeblikkelig genansættelse af de resterende personer, der er blevet afskediget fra deres arbejde;

13.  glæder sig over, at USA har suspenderet sin eksport af våben og andet udstyr, der kan anvendes til voldelig undertrykkelse af borgerne og til krænkelse af menneskerettighederne, og tilskynder ligeledes medlemsstaterne til at sikre, at de efterlever Det Europæiske Råds fælles holdning om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr;

14.  gentager sin stærke modstand mod anvendelsen af dødsstraf og opfordrer indtrængende de bahrainske myndigheder til at indføre et øjeblikkeligt moratorium;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Kongeriget Bahrain.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0333.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0475.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0109.

Seneste opdatering: 25. juli 2013Juridisk meddelelse