Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0127(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0063/2012

Ingediende teksten :

A7-0063/2012

Debatten :

PV 28/03/2012 - 21
CRE 28/03/2012 - 21

Stemmingen :

PV 29/03/2012 - 7.7
CRE 29/03/2012 - 7.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0104

Aangenomen teksten
PDF 78kWORD 35k
Donderdag 29 maart 2012 - Brussel Definitieve uitgave
Europees Vluchtelingenfonds 2008-2013 ***II
P7_TA(2012)0104A7-0063/2012
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2012 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma „Solidariteit en beheer van de migratiestromen” (06444/2/2012 – C7-0072/2012 – 2009/0127(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06444/2/2012 – C7-0072/2012),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0456),

–  gezien artikel 294, lid 7, en artikel 78, lid 2, onder g) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien de artikelen 72 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0063/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Raad en de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

4.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

6.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie ;

7.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 161 E van 31.5.2011, blz. 161.


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement

Het Europees Parlement verklaart dat met het regelgevend gedeelte van dit Besluit een concrete invulling wordt gegeven aan het solidariteitsbeginsel, in die zin dat daarin nieuwe financiële prikkels worden geboden om hervestiging door de lidstaten aan te moedigen. Met het oog op een onverwijlde vaststelling van het besluit stemt het Europees Parlement bij wijze van compromis in met de huidige bewoordingen daarvan, waarbij artikel 80 VWEU uitsluitend in een van de overwegingen expliciet wordt genoemd. Het Europees Parlement bekrachtigt dat de vaststelling van onderhavig besluit de beschikbare rechtsgrondslagen onverlet laat, met name wat betreft het toekomstige gebruik van artikel 80 VWEU.

Verklaring van de Raad

Dit besluit laat de onderhandelingen over het toekomstig meerjarig financieel kader voor 2014-2020 onverlet en derhalve ook de onderhandelingen over „het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie” voor de periode 2014-2020 (COM(2011)0751), inclusief het al dan niet opnemen van onder meer op geografische criteria gebaseerde specifieke gemeenschappelijke EU-hervestigingsprioriteiten in de verordening betreffende het Fonds voor asiel en migratie voor 2014-2020.

Verklaring van de Commissie

De Commissie steunt de definitieve tekst, in een geest van compromis en met het oog op een onverwijlde vaststelling van het voorstel; een en ander doet echter geen afbreuk aan haar initiatiefrecht met betrekking tot de keuze van de rechtsgrondslagen, met name wat betreft het toekomstige gebruik van artikel 80 VWEU.

Laatst bijgewerkt op: 25 juli 2013Juridische mededeling