Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2006(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0062/2012

Pateikti tekstai :

A7-0062/2012

Debatai :

PV 28/03/2012 - 22
CRE 28/03/2012 - 22

Balsavimas :

PV 29/03/2012 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0109

Priimti tekstai
PDF 106kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 29 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2013 m. įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas
P7_TA(2012)0109A7-0062/2012

2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2013 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2012/2006(BUD))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1) , ypač į jo 31 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(2) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl 2013 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsniai(3) ,

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Europos Parlamento 2013 finansinių metų preliminaraus sąmatos projekto rengimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 12 d. Biuro pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 23 straipsnio 7 dalį ir 79 straipsnio 1 dalį parengtą preliminarų sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnio 2 dalį parengtą sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0062/2012),

A.  kadangi Sąjungos 2013 m. biudžeto daugiametės finansinės programos (DFP) 5 išlaidų kategorijos viršutinė riba yra 9 181 mln. EUR dabartinėmis kainomis(4) ,

B.  kadangi Kroatijos narystė darys poveikį Parlamento 2013 m. biudžetui, ypač turint mintyje naujiems EP nariams ir personalui įdarbinti skirtus išteklius;

C.  kadangi Parlamentas, atsižvelgdamas į didelę valstybės skolos naštą ir į būtinybę taupyti dabar, kai toliau dedamos pastangos siekiant konsoliduoti nacionalinius biudžetus, turėtų rodyti atsakingą požiūrį į biudžetą ir taupyti, atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 23 d. Komisijos nario J. Lewandowski laišką Sąjungos institucijų Pirmininkams;

D.  kadangi itin svarbu, kad Biudžeto komitetas ir Biuras tęstų sustiprintą bendradarbiavimą vykdydami metinę biudžeto procedūrą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 23 ir 79 straipsnius;

E.  kadangi laikantis Sutarties ir Darbo tvarkos taisyklių nuostatų bus visiškai išlaikyta plenarinio posėdžio prerogatyva tvirtinti sąmatą ir galutinį biudžetą;

F.  kadangi 2012 m. kovo 6 ir 13 d. įvyko Biuro ir Biudžeto komiteto delegacijų rengimosi derinimui ir derinimo susitikimai;

Bendroji programa ir bendras biudžetas

1.  džiaugiasi, kad Biuras ir Biudžeto komitetas gerai bendradarbiauja vykdydami dabartinę biudžeto procedūrą ir kad 2012 m. kovo 13 d. derinimo posėdyje pasiektas susitarimas;

2.  mano, kad Parlamento darbo vieta turi būti viena būstinė nariams ir pareigūnams; ragina Tarybą atsižvelgti į jau keletą kartų išsakytus Parlamento ir Sąjungos piliečių prašymus dėl poreikio nustatyti vieną narių ir pareigūnų būstinę, dar kartą pakartotus 2012 m. vasario 16 d. savo rezoliucijoje dėl 2013 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių (kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį) 7 dalyje;

3.  pažymi, kad 2013 m. biudžeto preliminaraus sąmatos projekto suma, kaip siūlo generalinis sekretorius savo pranešime Biurui, siekia 1 768 731 441 EUR; pažymi, kad siūloma padidinti lėšas 2,96 proc., palyginti su 2012 m. biudžetu;

4.  džiaugiasi pastangomis, įdėtomis siekiant pateikti realistišką sąmatą, ir pripažįsta, kad Biuras pasirengęs patvirtinti papildomą lėšų taupymą, palyginti su pirmine suma, pasiūlyta generalinio sekretoriaus pranešime; pabrėžia, kad visų derybų dėl biudžeto tikslas turėtų būti pasiekti maksimalų efektyvumą; laikantis Biuro ir Biudžeto komiteto susitarimo, pasiekto per 2012 m. kovo 13 d. derinimo posėdį, nustato, kad 2013 m. bendra sąmatos suma sieks 1 759 391 671 EUR (ji gauta 2012 m. biudžeto lėšas padidinus 1,9 proc., išskyrus su Kroatijos įstojimu susijusias sąnaudas); be to, pabrėžia, kad reikalinga griežta biudžeto kontrolė, glaudus bendradarbiavimas su Biudžeto komitetu ir kad vykdant šią biudžeto procedūrą svarbu nustatyti, kaip galima sutaupyti papildomų lėšų;

Konkretūs klausimai

5.  palankiai priima siūlymus dėl taupymo, susijusio su darbuotojų kelionėmis ir personalo plano perskirstymu;

6.  palankiai vertina generalinio sekretoriaus pranešime Biuro nariams dėl Europos Parlamento preliminaraus 2013 finansinių metų sąmatos projekto pateiktą siūlymą sutaupyti apie 3,5 mln. EUR, susijusį su pagalba Parlamento nariams; pažymi, kad nustatant tas santaupas atsižvelgiama į šios biudžeto eilutės išlaidų rezultatus 2011 m.;

7.  atkreipia dėmesį į informacijos apie 2014 m. rinkimus kampanijos planus; prašo laiku pateikti papildomą informaciją;

8.  pritaria generalinio sekretoriaus iniciatyvai, kurios jis ėmėsi 2011 m., siūlydamas pertvarkyti vertimo žodžiu ir vertimo raštu veiklą; mano, kad tokia iniciatyva padės sutaupyti daug 2012 m. biudžeto lėšų, ir ragina šią iniciatyvą tęsti 2013 m.; vis dėlto gina daugiakalbystės principą ir pabrėžia unikalų Parlamento pobūdį vertimo žodžiu ir vertimo raštu poreikių aspektais; be to, pabrėžia tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą šioje srityje;

9.  ragina administraciją pateikti nepriklausomą Parlamento biudžeto vertinimą siekiant nustatyti, kaip galima sutaupyti jo lėšų visose biudžeto eilutėse, ir šį vertinimą ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo mėnesį pateikti Biudžeto komitetui; taigi primena generaliniam sekretoriui ir Biurui savo prašymą atnaujinti 2002 m. generalinio sekretoriaus pranešimą Biurui dėl trijų darbo vietų išlaikymo sąnaudų; taip pat primena generaliniam sekretoriui ir Biurui savo prašymą kuo greičiau sukurti darbo grupę; mano, kad ši grupė, inter alia , turėtų aptarti prašytos ataskaitos EP narių kelionių klausimu, kuri turi būti užbaigta iki 2012 m. kovo 31 d., išvadas, lyginamojo tyrimo, kurį atliekant EP biudžetas būtų lyginamas su valstybių narių parlamentų tipinės grupės biudžetais ir su Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso biudžetu, rezultatus ir pastatų politikos finansavimą; primena, kad grupės padarytos išvados turėtų būti įgyvendinamos nedelsiant;

10.  prašo pateikti ataskaitą lėšų, sutaupytų vykdant 2012 m. biudžetą, klausimu, atsižvelgiant į Parlamento 2011 m. spalio 26 d. pozicijoje dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai)(5) išreikštus raginimus taupyti lėšas; tikisi, kad tokia ataskaita Biudžeto komitetui bus pateikta ne vėliau kaip 2013 m. rugpjūčio 31 d.;

11.  pabrėžia savo pasiryžimą aktyviai prisidėti, kad būtų laikomasi biudžetinės drausmės, įšaldant į biudžeto eilutes, susijusias su kelionėmis, įrašytas visas lėšas ir iki kadencijos pabaigos neindeksuojant EP narių jokių individualių išmokų;

12.  atsižvelgia į tai, kad padaugėjo narių veiklos, nesusijusios su teisėkūra, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklėse, kuriai vykdyti reikia didelių Parlamento ir kitų Sąjungos institucijų išteklių; prašo Biuro ir generalinio sekretoriaus prieš priimant Parlamento 2013 m. biudžetą ištirti šį faktą ir pateikti pasiūlymų, kaip sumažinti šią padidėjusią naštą;

13.  mano, kad reikėtų apsvarstyti tolesnį Parlamento darbo metodų pertvarkymą; pakartoja, kad būtų galima sutaupyti daug lėšų, jei Parlamentas turėtų vieną būstinę; pabrėžia, kad Parlamentas turėtų turėti teisę pats spręsti dėl savo darbo tvarkos; ragina generalinį sekretorių atlikti galimą komiteto posėdžių ir delegacijų misijų tvarkaraščio peržiūrą; be to, ragina generalinį sekretorių išnagrinėti kitas galimas taupymo galimybes, susijusias su delegacijomis; jei tokius pokyčius galima įvykdyti 2012 m., prašo administracijos Biudžeto komitetui pateikti duomenis apie 2012 m. šiose srityse sutaupytas lėšas;

14.  atkreipia dėmesį į didelį asignavimų, kuriuos siūloma skirti siekiant toliau įgyvendinti daugiametę IRT strategiją, lygį; supranta, kad gali prireikti kelerių metų, kol bus užbaigti dabar vykdomi projektai; palankiai vertina tai, kad pradėta e. komiteto programa; supranta, kad šiuo metu rengiama bandomoji e. posėdžių programos sistema; prašo suteikti daugiau informacijos apie galimas šios programos sąnaudas ir apie tai, kada ji bus visiškai įgyvendinta; ragina atlikti posėdžių, kurių metu nenaudojamas popierius, projekto sąnaudų ir naudos analizę ir pateikti ją Biudžeto komitetui; ragina savo administraciją tęsti politiką, kuri sudarys sąlygas EP nariams naudoti veiksmingas naujomis technologijomis grindžiamas priemones ir kuri padės efektyviau vykdyti teisėkūros procesą, ypač įgyvendinant Žinių valdymo sistemą; be to, ragina dažniau rengti videokonferencijas, nes tai galėtų padėti dar labiau sumažinti ir narių, ir darbuotojų kelionių išlaidas;

15.  pažymi, kad įsteigiant Paramos demokratijai direktoratą siekiama sustiprinti įvairių vidinių tarnybų, sprendžiančių su demokratija susijusius klausimus, sąveiką; tikisi, kad dėl šio sprendimo tarnybų organizavimas taps skaidresnis, nuoseklesnis ir veiksmingesnis; primygtinai reikalauja, kad šis tarnybų pertvarkymas biudžetui darytų neutralų poveikį;

16.  atkreipia dėmesį į reglamente dėl politinių partijų finansavimo nustatytas sąlygas(6) ; yra susirūpinęs dėl to, kad nevisapusiškai laikomasi „principų, kuriais remiantis įsteigta Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principų“; primygtinai reikalauja, kad Parlamento subsidijos būtų skiriamos tik toms partijoms, kurios griežtai laikosi principų, kuriais remiantis įsteigta Sąjunga, ir Pagrindinių teisių chartijos; todėl prašo atitinkamai peržiūrėti taisykles;

17.  atsižvelgdamas į 2011 m. ir 2010 m. panaudotas sumas ir į būtinus biudžeto suvaržymus krizės metu, mano, kad reikėtų įšaldyti ir griežtai kontroliuoti visus su reprezentacinėmis išlaidomis susijusius 2013 finansinių metų asignavimus;

18.  pažymi, kad laikantis Biuro ir Biudžeto komiteto susitarimo, pasiekto per 2012 m. kovo 13 d. derinimo posėdį, iš sąmatos išbrauktas 3 mln. EUR rezervas, skirtas rengiamiems prioritetiniams projektams (10 6 skyrius);

19.  pažymi, kad preliminariame sąmatos projekte pasiūlytas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) rezervui skiriamų asignavimų lygis labai padidėjo, palyginti su 2012 m. lygiu; prašo ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio mėn. išsamiai paaiškinti šio padidėjimo priežastis;

Pastatai

20.  supranta, kad KAD projektas yra didelis Parlamento įsipareigojimas, kuriuo siekiama racionaliai sutelkti Parlamento administraciją Liuksemburge, kad būtų geresnė sąveika; yra susirūpinęs, kad dėl tolesnio projekto vėlavimo galėtų atsirasti daug papildomų išlaidų; taigi prašo Biudžeto komitetui kuo greičiau pateikti atnaujintą informaciją apie projekto tvarkaraštį iki projekto pabaigos (planuojama vėliausiai 2017 m.), KAD I ir KAD II projektams numatytų išlaidų raidą nuo 2008 m., palyginti su pradine sąmata, darbų pažangą ir bet kokius nenumatytus pokyčius; mano, kad visos naujos būtent šiam projektui įgyvendinti sukuriamos darbo vietos turėtų išlaikyti teisingą darbo vietų, sukuriamų šio projekto trukmės laikotarpiui, ir numatytų nuolatinių darbo vietų pusiausvyrą; be to, pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į pokyčius, ir reikalauja, kad su Parlamentu būtų konsultuojamasi prieš priimant bet kokį sprendimą dėl projekto finansavimo padidinimo ir naujų darbo vietų sukūrimo;

21.  palankiai vertina Europos istorijos namų numatomų einamųjų išlaidų peržiūrą; pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad Europos istorijos namų atidarymas numatytas 2014 m., labai padidės 2013 m. biudžete jiems numatomas finansavimas; yra susirūpinęs dėl numatomų plėtros išlaidų, todėl prašo griežtai laikytis minimalių sąnaudų principo ir neviršyti sąmatoje nustatytų sumų; mano, kad Parlamentas turėtų ieškoti kitų galimo finansavimo ne vien tik iš savo biudžeto šaltinių; be to, atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos pirmininko laišką, tikisi, kad ne vėliau kaip 2013 m. rugpjūčio mėn. bus pasirašytas konkretus susitarimas dėl bendro einamųjų išlaidų finansavimo;

22.  pažymi, kad į sąmatą įtraukiama 22 proc. daugiau asignavimų sustiprintos priežiūros politikai, palyginti su 2012 m.; prašo, kad generalinis sekretorius pateiktų daugiau duomenų apie šią politiką ir paaiškintų, kaip siūlomi asignavimai bus panaudoti; supranta, kad kai kuriuos pastatus reikia atnaujinti; vis dėlto ragina pateikti išsamesnės informacijos apie pastatų atnaujinimo politikos laiko parinkimą ir sąnaudas;

o
o   o

23.  patvirtina 2013 finansinių metų sąmatą;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0050.
(4) Apskaičiuojant 5 išlaidų kategorijos viršutinę ribą atsižvelgiama į darbuotojų įnašus į pensijų sistemą.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0461.
(6) 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

Atnaujinta: 2013 m. liepos 25 d.Teisinis pranešimas