Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2186(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0058/2012

Teksty złożone :

A7-0058/2012

Debaty :

PV 29/03/2012 - 4
CRE 29/03/2012 - 4

Głosowanie :

PV 29/03/2012 - 9.16
CRE 29/03/2012 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0119

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 147k
Czwartek, 29 marca 2012 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Europejski Bank Inwestycyjny - roczne sprawozdanie za 2010 r.
P7_TA(2012)0119A7-0058/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2010 (2011/2186(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2010,

–  uwzględniając art. 15, 126, 175, 208–209, 271 i 308–309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Protokół nr 5 ustanawiający statut EBI,

–  uwzględniając art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie roli Trybunału Obrachunkowego,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE,

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej oraz uchylenia decyzji nr 633/2009/WE;

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2009(1) ,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2009(2) ,

–  uwzględniając Operacyjny plan działalności EBI na lata 2011–2013 w formie zatwierdzonej przez Radę Dyrektorów w dniu 14 grudnia 2010 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne za 2010 r. Komitetu Kontroli i Audytu EBI dla Rady Gubernatorów z dnia 6 kwietnia 2011 r.,

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej(3) ,

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące środków i inicjatyw do podjęcia(4) ,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie strategii „Europa 2020”(5) ,

–  uwzględniając art. 48 oraz art. 119 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, a także Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0058/2012),

A.  mając na uwadze, że EBI został ustanowiony na mocy traktatu rzymskiego, zaś jego głównym celem jest przyczynienie się do rozwoju jednolitego rynku i znoszenia różnic w rozwoju różnych regionów,

B.  mając na uwadze, że operacje finansowe EBI w obrębie Unii Europejskiej skupiają się wokół sześciu priorytetów politycznych: zapewnienia gospodarczej i społecznej spójności i konwergencji; urzeczywistnienia gospodarki opartej na wiedzy; rozwijania transeuropejskich sieci transportu i dostępu; wspierania małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP); ochrony i poprawy środowiska oraz propagowania społeczności zorganizowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju; oraz wspierania trwałej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii,

C.  mając na uwadze, że EBI pozostaje bankiem europejskim i stanowi instrument umożliwiający UE osiąganie jej celów,

D.  mając na uwadze, że wolumen pożyczek udzielonych przez grupę EBI w obrębie UE osiągnął w 2010 r. 52 mld EUR,

E.  mając na uwadze, że operacje EBI poza granicami Unii Europejskiej są prowadzone przede wszystkim w celu wspierania polityki Unii Europejskiej w zakresie działań zewnętrznych,

F.  mając na uwadze, że wolumen pożyczek udzielonych przez grupę EBI w poza granicami UE osiągnął w 2010 r. 6 mld EUR,

G.  mając na uwadze, że zgodnie ze swym statutem w wyniku ratyfikacji Traktatu z Lizbony maksymalny wolumen udzielanych przez EBI pożyczek i gwarancji może wynieść 250% jego kapitału subskrybowanego, kapitału zapasowego, nierozwiązanych rezerw oraz nadwyżki rachunku zysku i strat,

H.  mając na uwadze, że przedłużenie się kryzysu finansowego, gospodarczego i związanego z zadłużeniem państwowym po roku 2010, a także związany z tym krach kredytowy wpłynęły na zwiększenie zapotrzebowania na działania finansujące,

I.  mając na uwadze, że zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest wspomaganie gospodarki europejskiej przy wykorzystaniu zarówno rynków kapitałowych, jak i zasobów własnych,

J.  mając na uwadze, że posiadanie przez EBI najwyższej oceny wiarygodności finansowej „AAA” ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania banku,

K.  mając na uwadze, że Komitet Kontroli i Audytu został ustanowiony na mocy Statutu EBI jako niezależny komitet odpowiedzialny za audytowanie ksiąg rachunkowych EBI i kontrolowanie zgodności jego działań z najlepszymi praktykami bankowymi; mając również na uwadze następujące stwierdzenie zawarte w sprawozdaniu Komitetu Kontroli i Audytu z dnia 6 kwietnia 2011 r.„w 2010 r. Komitet Kontroli i Audytu otrzymał od Banku oczekiwane wsparcie umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków”;

L.  mając na uwadze, że bez odpowiedniego finansowania nie da się osiągnąć celów strategii „Europa 2020” takich jak inwestycje w infrastrukturę, ekologiczne technologie, innowacje i wpieranie MŚP,

M.  mając na uwadze, że zrównoważony rozwój Unii Europejskiej należy zagwarantować również poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków w budżecie UE na wspólne programy na rzecz wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia oraz poprzez wykorzystanie pożyczek EBI i stworzenie efektywnego rynku obligacji projektowych;

Zakres rocznego sprawozdania za rok 2010

1.  z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdanie za rok 2010 i zachęca EBI do kontynuowania działań na rzecz wspierania rozwoju gospodarki europejskiej, pobudzania wzrostu, stymulowania zatrudnienia oraz promowania spójności terytorialnej i społecznej, ze szczególnym naciskiem na projekty realizowane w mniej rozwiniętych regionach; popiera zamiar skupienia się banku na podejmowaniu działań tam, gdzie jego finansowanie może mieć największy wpływ na wzrost gospodarczy; podkreśla, że EBI powinien w najlepszy możliwy sposób wykorzystać swoje zasoby i instrumenty do tego, by zwalczyć obecny kryzys finansowy i gospodarczy;

2.  uważa, że grupa EBI(6) powinna nadal składać Parlamentowi coroczne sprawozdania w sprawie działalnością w zakresie udzielania pożyczek zarówno wewnątrz UE, w odniesieniu do promowania celów Unii i strategii Europa 2020, jak i poza Unią, w odniesieniu do pełnionego mandatu oraz ogólnej politycznej spójności działań zewnętrznych UE; uważa, że EBI i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) powinny również skupić się na zacieśnianiu koordynacji i współpracy w krajach trzecich, aby umocnić swoją stosunkową przewagę i zapobiec powielaniu prac(7) , a jednocześnie zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów; przypomina również, że Rada i Parlament Europejski zgodnie twierdzą, że nadszedł czas na przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej racjonalizacji systemu europejskich publicznych instytucji finansowych, przy czym nie należy wykluczać żadnej opcji;

3.  zwraca uwagę, że grupa EBI nadal powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdania w sprawie swojej działalności finansującej związanej z budżetem UE, konkretnie odnośnie do finansowania realizowanego w obrębie UE oraz realizowanego poza granicami UE; wzywa EBI do dopilnowania tego, by jego sprawozdanie roczne było łatwo dostępne i zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzony Operacyjny plan działalności EBI na lata 2011–2013, który wyznacza trzy główne kierunki działalności banku na najbliższe lata: realizacja strategii „Europa 2020”, walka ze zmianą klimatu oraz wspieranie polityki zewnętrznej UE;

5.  popiera zobowiązanie banku do skupienia się na „trójkącie wiedzy”, który łączy edukację, badania i rozwój oraz innowacje;

6.  zaleca, aby EBI publikował na swoje stronie internetowej rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące rocznych sprawozdań i pytania pisemne posłów do PE z odpowiedziami Europejskiego Banku Inwestycyjnego wraz z własnymi sprawozdaniami;

Działalność finansująca EBI w obrębie UE

7.  dostrzega zwiększoną liczbę pożyczek udzielonych w ramach programów strukturalnych w kontekście kryzysu gospodarczego i finansowego; wskazuje na ważną rolę pożyczek na rzecz ożywienia i wzrostu gospodarczego dla wspierania inwestycji sektora publicznego w niektórych państwach członkowskich; zachęca EBI, aby nadal oferował podobne instrumenty nie tylko krajom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, lecz także stymulował kraje o właściwej dyscyplinie finansowej i regiony konwergencji;

8.  zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o wolumen pożyczek projekty związane z partnerstwami publiczno-prywatnymi (PPP) stanowiły w 2010 r. aż 32% finansowanych przez EBI pożyczek na rzecz Transeuropejskiej Sieci Transportowej; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP, którego członkami jest, oprócz EBI i Komisji Europejskiej, 30 państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych, a także wiele regionów;

9.  wzywa EBI do zachęcania do publicznego ujawniania łącznych publicznych obowiązków płatności PPP w odniesieniu do finansowanych PPP wraz z informacją na temat źródła przyszłych płatności;

10.  apeluje do EBI o publikowanie raz do roku wykazu wszystkich końcowych beneficjentów pożyczek i innych instrumentów finansowych w taki sam sposób, w jaki Komisja jest zobowiązana do publikowania wykazu beneficjentów funduszy UE;

11.  wzywa EBI do zwiększenia wsparcia na rzecz tworzenia sieci infrastruktury w nowych państwach członkowskich, które jest nadal stosunkowo niskie w porównaniu z państwami członkowskimi UE-15; domaga się, aby udział w finansowaniu sieci infrastruktury był większy w przypadku połączeń wzajemnych na granicach państw członkowskich;

12.  gorąco popiera współpracę między EBI a Komisją Europejską w zakresie rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowych służących promowaniu celów strategii „Europa 2020” oraz działań na rzecz ożywienia gospodarki odczuwającej skutki kryzysu oraz walki przeciwko zmianom klimatycznym; zwraca uwagę na wcześniejsze pozytywne doświadczenia w zakresie wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych, w tym łączenia dotacji i pożyczek oraz mechanizmów podziału ryzyka;

13.  wyraża szczególne poparcie dla mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka, wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i EBI wspierającej finansowanie projektów wiążących się z ponadprzeciętnym poziomem ryzyka, ale i korzyści; w kontekście realizacji 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju wyraża zdziwienie, że zatwierdzone pożyczki z tytułu mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka wyniosły w 2010 r. jedynie 1,8 miliarda euro, co oznacza spadek o 1 miliard euro w stosunku do 2009 r.; odnosi wrażenie, że wyjaśnienie spadku podane przez EBI w sprawozdaniu za 2010 r., jakoby osłabła aktywność kredytowa przedsiębiorstw, które zwróciły się do EBI w kulminacyjnym momencie kryzysu, nie jest wystarczające, oraz domaga się dalszych wyjaśnień ze strony EBI i Komisji Europejskiej;

14.  wyraża zaniepokojenie w związku z wewnętrznymi systemami kontroli i audytowania EBI; zachęca Komisję i EBI do sfinalizowania kompleksowej ramowej umowy finansowo-administracyjnej do listopada 2012 roku z uwagi na spodziewany wzrost liczby innowacyjnych instrumentów finansowych zarządzanych przez grupę EBI; oczekuje, że do grudnia 2012 r. EBI przedstawi Parlamentowi sprawozdanie z osiągniętych postępów;

Wsparcie EBI dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

15.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie, pełny rok przed terminem, celu w postaci udzielenia MŚP pożyczek o wartości 30 mld EUR określonego podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych w grudniu 2008 r.; popiera nowy produkt przewidujący udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom z segmentu Mid-Cap i podkreśla jego znaczenie dla ożywienia europejskiej gospodarki; wzywa EBI, by w stosowanych przypadkach udzieliły porad MŚP i innymi zainteresowanym stronom w celu zapewnienia jakości i efektywności projektów;

16.  przypomina o wydanych wcześniej wielokrotnie powtarzanych zaleceniach Parlamentu Europejskiego dotyczących zwiększenia przejrzystości w odniesieniu do wyboru pośredników finansowych przez EBI oraz sposobu przydzielania „pożyczek globalnych”, a ponadto podkreśla konieczność podjęcia działań mających na celu realizację tych zaleceń; podkreśla potrzebę określenia bardziej klarownych i rygorystycznych kryteriów efektywności udzielanych pożyczek; zachęca EBI do bezzwłocznego opracowania przed końcem 2012 r. nowych, spójnych i skutecznych instrumentów zapewniających lepszy nadzór nad pośrednikami finansowymi współpracującymi z EBI w zakresie wspierania MŚP w Europie;

17.  ponawia wezwanie do przedstawiania przez EBI regularnych sprawozdań z osiągniętych wyników, obejmujących szczegółowe dane na temat beneficjentów końcowych, sprawozdania podsumowujące na temat monitorowania i wdrażania wewnętrznych procedur oraz realizacji ustalonych celów; wzywa do wskazywania i wyjaśniania odchyleń od założonych celów, a także do przedstawiania szczegółowych informacji dotyczących przyczyn tych odchyleń; jest zaniepokojony brakiem wyraźnych poziomów odniesienia i wskaźników penetracji, w wyniku czego efektywność udzielanych pożyczek pozostaje niepewna;

18.  zwraca uwagę na fakt, że w 2010 r. 115 tysięcy MŚP otrzymało wsparcie od grupy EBI oraz że EBI przeznaczył 10 mld EUR na wsparcie linii kredytowych dla MŚP, a także na to, że EFI udzielił poręczeń dla MŚP oraz udostępnił kapitał podwyższonego ryzyka o łącznej wysokości 2,8 mld EUR; popiera wysiłki EBI na rzecz zapewnienia większego wsparcia dla MŚP;

19.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję EBI o przyłączeniu się do EBOR-u i Banku Światowego w ramach programu współpracy organów międzynarodowych na lata 2009–2010, którego celem jest zwiększenie wsparcia dla MŚP w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej; zaznacza, że EBI, realizując zobowiązania w ramach tego programu (dwukrotne zwiększenie środków przyznanych na rozwój MŚP tego regionu), działał sprawniej i do końca 2010 r. udzielił o 25% więcej pożyczek, tj. w kwocie 14 mld EUR; zachęca EBI do kontynuowania bliskiej współpracy z bankami tego regionu w zakresie wspierania MŚP;

20.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez Komisję i EBI europejskiego instrumentu mikrofinansowego w marcu 2010 r.; podkreśla potrzebę publicznego ujawnienia wyników dotychczasowego zastosowania tego instrumentu; wzywa do jak najszybszego ustalenia jasnych kryteriów wyboru pośredników uczestniczących w tej inicjatywie oraz do podania tych kryteriów do publicznej wiadomości;

21.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 4/2011 w sprawie audytu systemu poręczeń dla MŚP i dostrzega ważną rolę systemu SMEG; jest zaniepokojony ustaleniami trybunału zgodnie z którymi system dostarcza niewystarczających zapisów uzasadniających warunki określone w umowach pomiędzy EBI i pośrednikami finansowymi, niejasne wskaźniki wydajności oraz brakuje w nim wartości docelowych wskaźników; wzywa grupę EBI do rozwiązania tych problemów przy zstosowaniu zaleceń trybunału;

22.  wzywa EBI do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania na temat postępów w realizacji zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

23.  podkreśla ważną rolę EFI we wspieraniu MŚP; podkreśla, że ​​EFI powinien kontynuować swoje działania związane z finansowaniem transakcji przeprowadzanych przez MŚP i udzielaniem dla nich poręczeń; zachęca EFI do kontynuowania wysiłków na rzecz wspierania odbudowy rynku sekurytyzacji dla MŚP, który nadal jest słaby;

Działania EBI poza granicami UE

24.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że gwarancje udzielone przez UE Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na lata 2007–2013 na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej znajdują się pod skrupulatną kontrolą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego(8) ;

25.  zachęca Europejski Trybunał Obrachunkowy do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu specjalnego sprawozdania na temat operacji finansowych przeprowadzonych na podstawie tej decyzji wraz z oceną skutków na poziomie poszczególnych projektów i sektorów, a także na szczeblu krajowym i regionalnym, która pokazywałaby skuteczność wkładu EBI w realizację celów polityki zewnętrznej UE;

26.  jest zdania, że unijny instrument gwarancyjny realizowany w ramach upoważnienia do działań zewnętrznych charakteryzuje się wysoką wartością dodaną oraz znacznym efektem dźwigni finansowej; jednak tam, gdzie to możliwe, zachęca EBI do prowadzenia instrumentów wdrażanych na własne ryzyko przy jednoczesnym utrzymaniu przez EBI oceny wiarygodności finansowej „AAA”, zapewnieniu skutecznej koordynacji działań pomocowych podejmowanych przez Komisję Europejską, EBI i innych międzynarodowych i lokalnych partnerów w celu zwiększenia spójności i komplementarności działań;

27.  uważa, że EBI i EBOR powinny również skupić się na zacieśnianiu swojej współpracy i koordynacji w krajach trzecich, aby umocnić swoją stosunkową przewagę i zapobiec kolidowaniu swoich działań(9) ;

28.  wzywa EBI do informowania Parlamentu Europejskiego o swoich operacjach finansowych w regionie Morza Śródziemnego podejmowanych w ramach mandatu udzielonego EBI w zakresie pożyczek zewnętrznych w celu wykazania wpływu udzielonych pożyczek na rozwój oraz do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania na ten temat przed końcem 2012 r.;

29.  podkreśla rolę wparcia EBI na rzecz projektów realizowanych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), głównie w obrębie UE, i zwraca uwagę na dążenie EBI do przeanalizowania potencjału wykorzystania PPP w krajach basenu Morza Śródziemnego;

30.  wzywa EBI, aby wraz z Komisją opracował w trybie pilnym i w ścisłym dialogu z krajami będącymi beneficjentami wniosek dotyczący instrumentu bankowego skuteczniejszego niż Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji (FEMIP), który zapewniłby skuteczność roli, jaką może odgrywać EBI w krajach śródziemnomorskich w dziedzinie MŚP, mikrokredytów itp.;

31.  wyraża zaniepokojenie z powodu ryzyka związanego z projektami realizowanymi w ramach PPP, takiego jak zbyt wysokie koszty w porównaniu z wynikami oraz częściowo pozabilansowe zadłużenie publiczne; zachęca EBI do uwzględnienia zaleceń określonych w sprawozdaniu wewnętrznym „Review of Lessons from Completed PPP Projects Financed by the EIB” (Przegląd wniosków wyciągniętych z ukończonych projektów realizowanych w ramach PPP finansowanych przez EBI), w szczególności poprzez:

   a) przyjęcie jaśniejszych definicji oraz zwiększenie jakości i spójności danych EBI na temat projektów PPP;
   b) dzielenie się najważniejszymi zdobytymi doświadczeniami z ewentualnymi promotorami publicznymi;
   c) utworzenie scentralizowanej jednostki ds. PPP w ramach EBI, która zajmowałaby się kwestiami związanymi z ryzykiem kredytowym i projektowym w ramach wspólnego, wyspecjalizowanego zespołu;

32.  zachęca EBI do ograniczenia wsparcia dla pośredników finansowych spoza UE jedynie do lokalnych instytucji niedziałających w ośrodkach finansowych umiejscowionych w rajach podatkowych, które charakteryzują się znaczną odpowiedzialnością za rozwój swojego regionu i są przygotowane do wdrożenia prorozwojowego podejścia uwzględniającego specyfikę lokalnych MŚP w poszczególnych krajach; wzywa EBI do udzielania informacji na temat stopnia realizacji tych zaleceń w 2012 r.;

33.  z zadowoleniem przyjmuje Przegląd śródokresowy upoważnienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego do operacji zewnętrznych na lata 2007–2013: sprawozdanie i zalecenia komitetu sterującego ekspertów z lutego 2010 r.;

34.  z zadowoleniem przyjmuje realizację decyzji nr 1080/2011/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej; podkreśla, że upoważnienie EBI do operacji zewnętrznych musi być spójne z art. 208 TFUE, który przewiduje, że głównym celem polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie i likwidacja ubóstwa;

35.  wyraża zaniepokojenie brakiem wystarczających informacji na temat wyników działań prowadzonych w ramach polityki zewnętrznej; zwraca uwagę na fakt, iż na pośredników finansowych nie nałożono obowiązku przekazywania wyników ex-post dotyczących poszczególnych operacji; wzywa w związku z tym EBI do nadania takim sprawozdaniom ex-post obowiązkowego charakteru; z zadowoleniem przyjmuje jednak nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości, które wprowadzono na mocy decyzji nr 1080/2011/UE;

36.  mając na uwadze, że działalność EBI poza UE rozwinęła się głównie w krajach o średnim dochodzie i charakteryzowała się przy tym wykorzystaniem ograniczonych zasobów kadrowych, zwłaszcza na wstępnym etapie prac i na etapie monitorowania projektów, oraz ograniczoną obecnością na szczeblu lokalnym w stosunku do poziomu i złożoności działań finansowych poza UE;

37.  zaleca bardziej intensywne monitorowanie projektów w trakcie ich realizacji, a także po ich ukończeniu;

38.  zauważa, że w 2010 r. EBI udzielił pożyczek w łącznej kwocie 72 mld EUR, w tym 8,511 mld EUR krajom rozwijającym się (z czego 1,2 mld EUR dla Azji i Ameryki Łacińskiej (ALA), 1 mld EUR dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) (973 mln EUR) i RPA (50 mln EUR), 2,55 mld EUR dla krajów śródziemnomorskich i 328 mln EUR dla krajów środkowoazjatyckich), z czego 657 mln EUR na projekty w dziedzinie wody i urządzeń sanitarnych, zdrowia i edukacji;

39.  zauważa, że niezależna ocena upoważnienia EBI do operacji zewnętrznych pokazuje, iż wysiłki EBI w zakresie monitorowania realizacji projektów, dbania o obecność na rynku lokalnym oraz dalsze działania dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych wciąż są niewystarczające, a zdolność EBI do spełnienia odnoszących się do upoważnienia wymogów w zakresie kwestii rozwojowych jest jedynie pośrednia;

40.  przypomina, że nastawienie prawie wyłącznie na wzrost napędzany PKB nie przekłada się automatycznie na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu i na zmniejszenie nierówności; W tym kontekście jest zdania, że odpowiednie pożyczki preferencyjne i zasoby kadrowe są niezbędne, aby EBI mógł efektywniej przyczyniać się do osiągnięcia celów unijnej współpracy na rzecz rozwoju;

41.  wzywa EBI do czynnego wspierania projektów na rzecz włączenia finansowego, tj. ułatwiających równy dostęp do usług finansowych, takich jak pożyczki oraz oferty oszczędnościowe i ubezpieczeniowe, np. przez wspieranie instytucji mikrofinansowych;

42.  wzywa do określenia wskaźników skuteczności działania w celu lepszego monitorowania wartości dodanej i wpływu działań EBI oraz zwiększenia kwalifikacji swoich pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju, praw człowieka oraz kwestii społecznych/związanych z płcią;

43.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania i politykę EBI wobec jurysdykcji niechętnych do współpracy; wyraża jednak zaniepokojenie w związku z nieprzejrzystym trybem rozdzielania i monitorowania „pożyczek globalnych” z punktu widzenia zarządzania podatkowego; przypomina, że EBI powinien dopilnować, aby jego pożyczkobiorcy nie korzystali z rajów podatkowych ani nie stosowali innych szkodliwych praktyk podatkowych, takich jak nadużywanie cen transferowych, które to praktyki mogą prowadzić do uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania; w związku z tym wzywa EBI do zobowiązania pośredników finansowych do upubliczniania informacji o wydatkowaniu uzyskanych pożyczek globalnych, w tym sprawozdania z działalności we wszystkich krajach, w których pośrednicy ci działają;

44.  ubolewa nad tym, że EBI nie traktuje priorytetowo inwestycji w lokalne przedsiębiorstwa w państwach AKP; uznaje, że należy poprawić monitorowanie pożyczek globalnych lub pożyczek dla MŚP, aby dopilnować właściwego wdrażania wymogów EBI przez pośredników finansowych, gwarantując w ten sposób odpowiedzialność, przejrzystość i zrównoważony rozwój środowiskowy w zakresie wykorzystywania środków udostępnianych lokalnym MŚP; jest zdania, że należy sprecyzować definicję MŚP stosowaną w każdym regionie zewnętrznym, z uwzględnieniem struktury lokalnej gospodarki;

45.  domaga się, aby zgodność z unijnymi/uzgodnionymi normami międzynarodowymi w zakresie polityki środowiskowej i społecznej była stałym warunkiem decydującym o dostępie do finansowania przez EBI, oraz aby firmy lub przedsiębiorstwa, które naruszą wspomniane przepisy lub są zarejestrowane w rajach podatkowych, były skutecznie wyłączone z możliwości finansowania przez EBI;

46.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę dotyczącą zawarcia protokołu ustaleń w sprawie współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a EBI; w związku z tym podkreśla konieczność ścisłego zaangażowania Parlamentu w proces omawiania koncepcji utworzenia platformy UE na rzecz współpracy zewnętrznej i rozwoju oraz zapewnienia przejrzystości tego procesu;

47.  podkreśla znaczenie poprawy i optymalizacji operacji finansowych UE i państw członkowskich w zakresie wspierania współpracy zewnętrznej; popiera wniosek ekspertów dotyczący połączenia wszystkich działań zewnętrznych w ramach odrębnej jednostki w celu zapewnienia bardziej skoncentrowanego zarządzania; przypomina o wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącym przeanalizowania możliwości utworzenia „unijnej platformy współpracy na rzecz rozwoju”;

48.  zaleca usprawnienie działalności EBI poprzez skupienie się na roli EBI, jaką jest przede wszystkim bycie „bankiem europejskim”;

49.  domaga się, aby w ramach działalności prowadzonej poza Unią EBI podejmował działania dopiero po upewnieniu się, że reguły handlowe pomiędzy państwem będącym przedmiotem działań a Unią obejmują zasadę wzajemności w stosowaniu norm społecznych, środowiskowych i zdrowotnych;

Mechanizmy zarządzania i kontroli EBI

50.  przypomina o potrzebie wdrożenia europejskiego systemu nadzoru ostrożnościowego, w ramach którego EBI podlegałby takim samym zasadom ostrożnościowym co instytucje kredytowe; kontrola ostrożnościowa powinna czuwać nad sytuacją finansową EBI, dokładnym pomiarem jego wyników i przestrzeganiem reguł etyki zawodowej; ponawia wezwanie Parlamentu Europejskiego do poddania EBI pod ostrożnościowy nadzór regulacyjny;

51.  ponownie wzywa Komisję Europejską do przedstawienia Parlamentowi analizy prawnej dotyczącej możliwych sposobów sprawowania nadzoru ostrożnościowego nad EBI; uznaje istnienie trudności instytucjonalnych związanych z ewentualną rolą, jaką Europejski Bank Centralny miałby odgrywać w sprawowaniu nadzoru ostrożnościowego nad EBI; wzywa Komisję do przeanalizowania – w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi należącymi do strefy euro – wszystkich sposobów sprawowania nadzoru ostrożnościowego nad EBI;

52.  proponuje, aby kontrola regulacyjna była:

   i) sprawowana przez Europejski Bank Centralny w oparciu o art. 127 ust. 6 TFUE lub
   ii) w razie braku takiej możliwości i z inicjatywy EBI sprawowana przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego z udziałem co najmniej jednego krajowego organu regulacyjnego lub bez jego udziału lub przez audytora zewnętrznego;

53.  niemniej jednak wzywa grupę EBI do dalszego samodzielnego stosowania najlepszych ostrożnościowych praktyk bankowych, aby utrzymać swoją bardzo solidną pozycję kapitałową i przyczyniać się do wzrostu gospodarki realnej; w związku z tym wzywa EBI do przeprowadzenia testu warunków skrajnych w celu weryfikacji odporności swojego portfela;

54.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI dobrowolnie spełnia obowiązujące obecnie wymogi kapitałowe umowy Bazylea II i wzywa EBI do spełnienia również przyszłych zobowiązań wynikających z umowy Bazylea III;

55.  wyraża poważne zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami związanymi z wiarygodnością kredytową EBI; wzywa EBI do opracowania i wdrożenia strategii w celu utrzymania najwyższej oceny wiarygodności finansowej „AAA”, która jest podstawą działalności banku i jest niezbędna dla prowadzonych przez bank operacji; zauważa, że bank zostanie skreślony przez część inwestorów, jeżeli nie zostanie utrzymana najwyższa ocena wiarygodności finansowej „AAA”;

56.  z uwagi na potrzeby inwestycyjne UE i jej państw członkowskich oraz niewystarczający poziom kapitału dostarczanego przez rynki wzywa gubernatorów EBI do wyrażenia zgody na znaczne podwyższenie kapitału EBI;

57.  podkreśla, że ogólny poziom ryzyka kredytowego w portfelu kredytowym banku wzrósł częściowo w wyniku rosnącej presji na zdolność kredytową obecnych partnerów napędzanej skutkami przedłużającego się kryzysu gospodarczego, a częściowo w wyniku wyższego ryzyka kredytowego nieodłącznie związanego z nowymi operacjami; zaleca, aby EBI podjął odpowiednie działania, aby uniknąć pogorszenia się jego portfela kredytowego;

58.  wskazuje na to, że Unia Europejska potrzebuje wzrostu gospodarczego, który może być skutecznie zwiększony poprzez inwestycje w badania i rozwój i wspieranie budowy sieci transeuropejskich, oraz że w tym kontekście działalność EBI może przyczynić się do poprawy obecnych perspektyw gospodarczych;

59.  uważa, że EBI powinien zastosować mechanizmy gwarantujące przestrzeganie wartości UE w zakresie środowiska, społeczeństwa i praw człowieka oraz norm przejrzystości i zamówień publicznych przy przeprowadzaniu wszystkich operacji finansowych; wzywa EBI do dalszego zwiększania przejrzystości przy udzielaniu pożyczek przez pośredników finansowych oraz do podjęcia działań w celu zapobiegania korzystaniu z rajów podatkowych, cenom transferowym i unikaniu zobowiązań podatkowych;

60.  wzywa EBI do formalnego i opartego na zasadzie przejrzystości składania Parlamentowi corocznego sprawozdania zawierającego odpowiednie dane dotyczące adekwatności kapitałowej, zobowiązań warunkowych, operacji dokonywanych przez pośredników finansowych, podejmowanego ryzyka, wskaźnika dźwigni w finansowaniu sektora prywatnego oraz współpracy EBI-EFI;

61.  wzywa grupę EBI do dalszego stosowania najlepszych ostrożnościowych praktyk bankowych, aby był on zdolny utrzymać swoją bardzo solidną pozycję kapitałową i przyczyniać się do wzrostu gospodarki realnej; apeluje zatem o to, by EBI pozostał objęty ostrożnościowym nadzorem regulacyjnym pozwalającym ocenić jego wiarygodność kredytową, czuwać nad jakością kondycji finansowej banku oraz zapewnić dokładny pomiar jego wyników i przestrzeganie zasad dobrej praktyki zawodowej; uważa, że EBI powinien również zostać poddany testowi warunków skrajnych w celu oceny jego wiarygodności kredytowej;

62.  wzywa grupę EBI do udostępniania na swojej stronie internetowej w odpowiednich przypadkach i przed zatwierdzeniem danego projektu właściwych informacji dotyczących beneficjentów długoterminowych pożyczek i gwarancji, pośredników finansowych banku, kryteriów selekcji projektów dotyczących pożyczek kapitału wysokiego ryzyka udzielanych MŚP, a zwłaszcza określenia wypłaconych kwot, liczby udzielonych pożyczek oraz danego regionu i sektora przemysłu; proponuje, aby EBI przyjął bardziej ukierunkowane, selektywne i efektywne podejście nastawione na wyniki; nawołuje również do oceny środowiskowych, społecznych i makroekonomicznych skutków wspieranych projektów;

63.  jest zdania, że aby dotrzeć do małych i średnich przedsiębiorstw, EBI powinien nawiązywać współpracę na wyższym szczeblu z odpowiedzialnymi pośrednikami finansowymi przestrzegającymi zasady przejrzystości i powiązanymi z lokalną gospodarką;

64.  wzywa EBI do kontynuowania starań w celu zagwarantowania, by pożyczki były skutecznie przekazywane MŚP przez pośredników finansowych;

65.  wzywa EBI do wyjaśnienia swojego stanowiska w sprawie tzw. obligacji na finansowanie projektów UE i innych innowacyjnych instrumentów finansowych opartych na współfinansowaniu z budżetów UE i EBI; jest przekonany, że Komisja powinna wprowadzić obligacje na finansowanie projektów UE, które powinny jak najszybciej wejść do użytku, najlepiej przed okresem budżetowym 2014–2020; nawołuje EBI do aktywnego udziału w realizacji takich inicjatyw; uważa, że wdrożenie wniosku Komisji dotyczącego obligacji na finansowanie projektów w ramach strategii „Europa 2020” może przyczynić się do rozwoju zrównoważonych sektorów przemysłu oraz infrastruktury w państwach członkowskich i na szczeblu UE; podkreśla, że procedury ustalone w tym celu powinny być wyraźnie określone w ramach kwalifikowalności projektów będących przedmiotem zwykłej procedury ustawodawczej; uważa, że wymogi odnośnie do standardów dotyczących środowiska, społeczeństwa, praw obywatelskich i przejrzystości powinny być przestrzegane we wszystkich innowacyjnych instrumentach finansowych;

66.  jest przekonany, że EBI powinien uwzględnić sytuację finansową państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji dotyczących infrastruktury, w której należy wdrożyć pilotażowy etap obligacji projektowych; na etapie pilotażowym należy potraktować priorytetowo projekty realizowane w państwach członkowskich o niskim wzroście i mających problemy z płynnością na rynkach finansowych;

67.  wzywa EBI do oceny i w miarę potrzeby do dokonania przeglądu lub intensyfikacji działalności prowadzonej w krajach położonych na południowym brzegu Morza Śródziemnego, aby promować inwestycje w sektory niezbędne dla rozwoju gospodarczego, funkcjonowania rynku, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy, a także by wspierać procesy demokratyczne i praworządność w tych krajach; z zadowoleniem przyjmuje niedawne zwiększenie o 1 mld euro kwoty pożyczek EBI dla krajów położonych na południowym brzegu Morza Śródziemnego uważa, że EBI powinien opublikować dane dotyczące wpływu swoich bieżących działań na rozwój w tym regionie;

68.  z zadowoleniem przyjmuje wzrost znaczenia pożyczek EBI w ramach programu strukturalnego dla pomocy państwom członkowskim w sfinansowaniu ich wkładu w programy wspierane przez fundusze strukturalne UE; wzywa Komisję do współpracy z EBI w celu dopilnowania, by inwestycje w projekty w dziedzinie infrastruktury nie były przekładane z powodu trudności gospodarczych, z którymi zmagają się państwa członkowskie;

69.  jest przekonany, że EBI powinien przeprowadzić własną niezależną ocenę jurysdykcji, w których prowadzi działania, w celu zwalczania nielegalnych przepływów kapitału i upewnienia się, że nie wspiera centrów finansowych offshore;

70.  wzywa EBI do wzmożenia swojej działalności w państwach członkowskich UE o dużym i utrzymującym się deficycie na rachunku obrotów bieżących w celu promowania konwergencji gospodarczej i społecznej oraz zwiększenia finansowej i politycznej równowagi unii walutowej;

71.  zwraca się do EBI o wyjaśnienie i uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie przekształcenia Instrumentu Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji w Bank Eurośródziemnomorski;

72.  domaga się zmiany dokumentu EBI dotyczącego polityki energetycznej z 2007 r., tak by był on spójny z celami i planami działania UE na 2050 r.;

73.  zwraca uwagę na to, że w 2010 r. EBI przekazał 25,9 mld euro regionom UE najbardziej dotkniętym kryzysem gospodarczym;

74.  jest przekonany, że w kontekście trudności, jakim muszą sprostać MŚP w związku z oceną ryzyka kredytowego, EBI powinien nawiązać współpracę z odpowiedzialnymi pośrednikami finansowymi przestrzegającymi zasady przejrzystości, powiązanymi z lokalną gospodarką, i powinien regularnie publikować informacje na temat wypłaconych kwot, odbiorców tych kwot oraz regionów i sektorów przemysłu, którym wypłacono środki;

75.  podkreśla znaczenie programów JASPERS, JESSICA, JEREMIE i JASMINE dla regionalnej konwergencji i spójności w Europie oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, a także podkreśla potrzebę odpowiedniego finansowania w nowym okresie programowania (2014–2020); z zadowoleniem przyjmuje uczestnictwo EBI w europejskim instrumencie mikrofinansowym Progress; podkreśla znaczenie regionalnej konwergencji pożyczek EBI w formie środków na rzecz projektów strukturalnych;

76.  zwraca uwagę na ograniczenie kwoty pożyczek EBI w nowym programie operacyjnym na lata 2012–2014 do 60 mld euro w 2012 r. w porównaniu z 75 mld euro w 2011 r., jak wskazano w rocznym programie przyjętym przez Radę Dyrektorów;

77.  z zadowoleniem przyjmuje pomoc udzieloną przez EBI łącznie z funduszami strukturalnymi UE dla państw mających kłopoty finansowe, w tym pożyczki na pokrycie części krajowego wkładu w projekty wspierane przez te fundusze; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Funduszu Gwarancyjnego w Grecji, finansowanego z narodowych strategicznych ram odniesienia (NSRF) z pomocą i wsparciem EBI, co według oczekiwań ma pomóc w realizacji publicznych inwestycji.

78.  z zadowoleniem przyjmuje opracowanie przez EBI nowego mechanizmu rozpatrywania skarg; zauważa jednak, że w 2010 roku mechanizm ten nie działał jeszcze w pełni poprawnie; zauważa znaczny wzrost liczby skarg, związanych głównie z zamówieniami publicznymi oraz środowiskowymi, społecznymi i rozwojowymi aspektami finansowanych projektów; zwraca się do EBI o dostarczenie PE do końca września 2012 r. odpowiednich informacji na temat działań następczych odnośnie do wnoszonych skarg; z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia procedur operacyjnych dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg (CMOP), które zostały zatwierdzone przez Komitet Zarządzający banku w listopadzie 2011 r.;

79.  wzywa EBI, aby podczas przygotowywania projektów zwiększył należytą staranność w odniesieniu do kwestii społecznych (w tym poszanowania praw człowieka) przez analizę ex ante, a zwłaszcza kontrolę na etapie wdrażania projektu oraz po jego zakończeniu;

80.  domaga się, aby zgodność z unijnymi normami w zakresie polityki środowiskowej i społecznej była stałym warunkiem decydującym o dostępie do finansowania przez EBI, oraz aby firmy lub przedsiębiorstwa, które naruszą wspomniane przepisy lub są zarejestrowane w jurysdykcjach, w których nie przestrzega się przepisów, były skutecznie wyłączone z możliwości finansowania przez EBI;

81.  wzywa EBI do określenia jasnych wskaźników skuteczności w celu lepszego monitorowania wartości dodanej operacji finansowych EBI oraz zwiększenia kwalifikacji swoich pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju, praw człowieka oraz kwestii społecznych/związanych z płcią;

82.  domaga się, aby gwarancje finansowe udzielane EBI przez UE były oprocentowane według średniej stopy oprocentowania porównywalnych gwarancji ustalonej na rynku finansowym. Tak obliczone oprocentowanie może być przedmiotem decyzji o przyznaniu dotacji przez Unię na rzecz EBI zgodnie ze zwyczajowymi procedurami, jeżeli brak oprocentowania gwarancji stanowi część modelu gospodarczego zgodnego z celami Unii, zwłaszcza w odniesieniu do działalności prowadzonej poza Unią, i regułami funkcjonowania rynku wewnętrznego, aby uniknąć zakłóceń w konkurencji z sektorem prywatnym;

83.  zwraca się do EBI i do Komisji, aby w celu poprawy wydajności i skuteczności systemów kontroli, monitorowania i nadzoru, a także w celu wdrożenia i zapewnienia właściwego funkcjonowania instrumentów i mechanizmów opracowały podręcznik dobrych praktyk, który w odpowiednich przypadkach określałby i obejmował również złe praktyki, umożliwiając czerpanie wniosków z błędów przeszłości;

84.  ubolewa nad tym, że w części „Kapitał EBI i operacje zaciągania pożyczek w 2010 r.” sprawozdania EBI za 2010 r. ze względów przejrzystości nie przedstawiono i oszacowano ryzyka związanego z mechanizmem EBI, który to mechanizm zabezpieczony jest bardzo wysokim nieopłaconym kapitałem podstawowym wniesionym przez państwa członkowskie, będące jedynymi udziałowcami, i którego ratingi finansowe stopniowo pogarszały się od czasu nadejścia kryzysu na jesieni 2008 r.;

85.  proponuje, aby państwa członkowskie zrzeszone w EBI przyjęły plan, np. na okres do 2020 r., opłacenia części nieopłaconego kapitału podstawowego, który na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi ok. 190 miliardów euro;

Zakres odpowiedzialności EBI oraz jego przyszła rola

86.  zwraca uwagę na zatrważające zróżnicowanie europejskich gospodarek pod względem konkurencyjności i innowacji;

87.  docenia fakt, że EBI zwiększył w roku 2010 do 19 mld EUR – co w porównaniu z 16 mld EUR w roku poprzednim stanowi 30% wszystkich pożyczek udzielonych w Unii Europejskiej – kwotę inwestycji przewidzianych na finansowanie projektów na rzecz klimatu, obejmujących takie dziedziny jak efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych, transport, zalesianie, innowacyjność i dostosowanie do zmian klimatu;

88.  z zadowoleniem przyjmuje skupienie się EBI na kwestii zmiany klimatu, a zwłaszcza energii odnawialnej; wzywa EBI, aby w ramach swojego zaangażowania w sektorze energetycznym koncentrował się na kwestii powszechnego dostępu do energii przez wspieranie zdecentralizowanych projektów na małą skalę bez połączenia z siecią zewnętrzną, zwłaszcza na obszarach wiejskich; wzywa EBI do wycofania projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, takich jak duże zapory, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz technologie wykorzystujące paliwa kopalne, aby uniknąć uzależnienia krajów rozwijających się od wymienionych źródeł energii;

89.  jest zdania, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powinien finansować projekty, które spełniają ścisłe kryteria środowiskowe, wspierając w ten sposób zrównoważony rozwój i stopniowe rezygnowanie z udzielania dotacji prowadzących do szkodliwych skutków dla środowiska;

90.  wzywa EBI do ambitniejszego udziału w zmniejszaniu emisji w sektorze transportu; w związku z tym uważa, że EBI powinien dać pierwszeństwo projektom, które zmniejszą popyt na transport i przyczynią się do rozwoju transportu publicznego i kombinowanego;

91.  wzywa EBI do sporządzenia do celów analizy szarej listy projektów obejmujących technologie, które chociaż mogą spełniać minimalne normy europejskie, to jednak nie odpowiadają średnim, europejskim normom środowiskowym;

92.  docenia wsparcie EBI dla sektora energii ze źródeł odnawialnych (mającego znaczenie strategiczne dla celów dotyczących działań klimatycznych UE), które znacząco wzrosło w ciągu ostatnich lat (6 mld EUR w roku 2010 wobec 500 mln EUR w roku 2006);

93.  docenia również fakt, że EBI poprawił także swoją fachowość techniczną i wewnętrzną, zwiększając z 40% (2007 r.) do 64% (2011 r.) liczbę ekspertów ds. projektów, którzy pracują głównie nad projektami w dziedzinie efektywności energetycznej/energii ze źródeł odnawialnych;

94.  apeluje, aby EBI nadal stosował bardziej rygorystyczne kryteria do projektów wykorzystujących paliwa kopalne, na które to projekty niestety przeznaczane jest wciąż 10% finansowania banku. Stosowanie tych kryteriów ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego wyeliminowania pomocy EBI dla energii produkowanej z wydzielaniem dużej ilości dwutlenku węgla

95.  wzywa EBI do dopilnowania, żeby projekty w krajach rozwijających się finansowane ze środków EBI przyniosły korzyść także wspólnotom lokalnym, do których w razie potrzeby należy zwrócić się o opinię w sprawie projektów inwestycyjnych mogących mieć wpływ na zamieszkiwany przez nie obszar; jest zdania, że projekty powinny podlegać przeglądowi pod kątem zgodności z aspektami środowiskowymi i być spójne z unijnymi celami w zakresie ograniczania emisji;

96.  wzywa EBI, by odnośnie do różnorodności biologicznej kierował się zasadą unikania strat netto; w tym kontekście zwraca uwagę na normy określone w programie dotyczącym środków wyrównawczych dla przedsiębiorstw w zakresie różnorodności biologicznej (BBOP);

97.  wzywa EBI do zwiększenia finansowania projektów związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi ze szczególnym uwzględnieniem krajów położonych w południowej strefie basenu Morza Śródziemnego i ze szczególnym nastawieniem na zrównoważenie dostaw;

98.  zwraca uwagę EBI na coraz większy niedobór surowców; wzywa EBI do zbadania, jak może się on przyczynić do efektywniejszego wykorzystywania surowców w UE.

99.  wzywa Komisję i grupę EBI do opracowania innowacyjnych instrumentów finansowych EBI, mających wspólny budżet i przeznaczonych na inwestycje wspierające różnorodność biologiczną, a także do powiązanego świadczenia przez grupę EBI technicznych i finansowych usług doradczych, które będą spójne z normami banku w zakresie efektywności środowiskowej;

100.  wzywa EBI do wspierania projektów przeznaczonych do promowania różnorodności biologicznej i gospodarowania zasobami wody, a także do zobowiązania się do niefinansowania projektów, które zakładają znaczne przekształcenie ważnych siedlisk naturalnych lub produkcję zabronionych substancji, projektów budowy dużych zapór, które nie przestrzegają zaleceń Światowej Komisji ds. Zapór, lub projektów wydobywczych (ropa naftowa, gaz i minerały), które mają niszczące skutki dla środowiska lub społeczeństwa i które nie przestrzegają zaleceń zawartych w Extractive Industries Review Banku Światowego;

101.  apeluje, aby EBI nadal stosował rygorystyczne kryteria do projektów w dziedzinie produkcji energii z węgla i lignitu, które bank może jeszcze wspierać zgodnie z celami bezpieczeństwa polityki zaopatrzenia UE, gdyż stosowanie tych kryteriów ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego wyeliminowania pomocy banku dla energii produkowanej z wydzielaniem dużej ilości dwutlenku węgla;

102.  ponownie wzywa EBI do pełnego dostosowania swoich operacji do celu UE polegającego na szybkim przejściu na gospodarkę niskoemisyjną oraz do przyjęcia planu stopniowego wycofania pożyczek na projekty z zakresu paliw kopalnych, w tym pożyczek udzielanych elektrowniom zasilanym węglem, a także do zdwojenia wysiłków mających na celu zwiększenie poziomu transferu technologii w zakresie energii odnawialnej oraz technologii energooszczędnych;

103.  wzywa EBI do ulepszenia systemu oceny i selekcji projektów oraz do unikania wspierania projektów negatywnie oddziałujących na klimat przy jednoczesnym zapewnieniu intensywniejszego monitorowania realizacji projektów; wyniki osiągnięte dzięki inwestycjom banku w zakresie zapobiegania zmianie klimatu powinny być uwzględniane w rocznym sprawozdaniu;

104.  proponuje, aby Komisja we współpracy z EBI oraz z uwzględnieniem jakości jego zasobów kadrowych i doświadczenia w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych podjęła się zadania polegającego na analizie strategicznej finansowania inwestycji, nie wykluczając przy tym żadnej ewentualności: dotacje, opłacenie kwot wniesionych przez państwa członkowskie do kapitału EBI, wpłaty Unii Europejskiej na poczet kapitału EBI, pożyczki, innowacyjne instrumenty, inżynieria finansowa dostosowana do długofalowych projektów przynoszących zysk w dalszej perspektywie, rozwój systemów gwarancji, utworzenie sekcji inwestycji w budżecie Unii, konsorcja finansowe pomiędzy władzami europejskimi, krajowymi i lokalnymi, partnerstwo publiczno-prywatne itp.;

105.  przypomina ponadto, że strategia „Europa 2020” będzie wiarygodna jedynie wówczas, gdy zostanie poparta odpowiednimi środkami finansowymi, dlatego też popiera zwiększenie roli EBI, sprawowanie przez niego funkcji katalizatora, wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz dalszy rozwój i optymalne wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych, obejmujących w szczególności EBI i EFI, a także inne instytucje finansowe na zasadzie wzajemności (np. łączenie dotacji i pożyczek, instrumenty związane z kapitałem wysokiego ryzyka, nowe formy podziału ryzyka i poręczeń);

106.  wzywa organy zarządzające EBI do rozważenia możliwości, czy Unia Europejska nie zostałaby – obok państw członkowskich – udziałowcem banku, co zdaniem Parlamentu doprowadziłby do wzmocnienia współpracy między EBI a Komisją;

107.  wzywa EBI do wspierania starań na rzecz budowania zaufania do państw członkowskich strefy euro mających poważne trudności związane ze stabilnością finansową lub zagrożonych takimi trudnościami poprzez udział w projektach inwestycyjnych w tych państwach i udzielenie gwarancji łagodzących zwiększone ryzyko kraju;

108.  jest zdania, że po zmianach traktatu z Lizbony oraz wzmocnieniu roli EBI w zrównoważonym i stabilnym rozwoju rynku wewnętrznego, EBI powinien w większym stopniu rozliczać się ze swojej działalności przed obywatelami UE, a mianowicie powinien podlegać procedurze udzielania absolutorium przez Parlament Europejski w zakresie wykorzystania środków publicznych pochodzących z budżetu UE lub Europejskiego Funduszu Rozwoju zarządzanych przez EBI;

109.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie EBI do opracowania nowych ram służących mierzeniu wpływu projektów na rozwój w celu umożliwienia ich oceny zarówno ex-ante, jak i ex-post (ramy służące mierzeniu wyników (REM)) w styczniu 2012 r.; zachęca EBI do zapewnienia przejrzystości stosowania tych ram poprzez ujawnienie pełnej listy wskaźników i publikowanie sprawozdań monitorujących oraz informacji na temat podjętych środków; domaga się tego, by informować go o postępach w monitorowaniu wyników, osiąganych dzięki nowym ramom służącym mierzeniu wyników (ram REM);

110.  z zadowoleniem przyjmuje to, że zwiększono poziom monitorowania projektów pod względem finansowym i umownym poprzez powołanie nowej grupy zadaniowej ds. monitorowania; domaga się tego, by informować go o wynikach osiąganych przez tę nową grupę zadaniową ds. monitorowania oraz o wprowadzanych przez nią usprawnieniach;

111.  wzywa EBI do udziału w finansowaniu projektów inwestycyjnych, których celem jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w tych państwach i regionach, które są niewspółmiernie obciążone w przypadku zewnętrznych niesymetrycznych wstrząsów gospodarczych;

112.  wzywa EBI do powiązania swoich projektów finansowania z dążeniem do przyczyniania się do zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, prawami człowieka, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, godną pracą, przepisami ochrony środowiska i dobrym zarządzaniem, poprzez wdrożenie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE;

113.  w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę wprowadzenia obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” jako mechanizmu podziału ryzyka między Wspólnotę Europejską a Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewniającego dodatkowe wsparcie z budżetu UE, który powinien wykorzystywać fundusze UE i zapewnić dodatkowe zainteresowanie ze strony sektora prywatnego, jeżeli chodzi o poszczególne projekty infrastrukturalne zgodnie z celami strategii „Europa 2020”; zachęca EBI do przeprowadzania pilotażowego etapu inicjatywy przed zakończeniem obecnego okresu programowania 2007–2013 w celu umożliwienia oceny skuteczności systemu;

114.  zwraca uwagę na postępy poczynione przez EBI w ustanawianiu jasnych procedur w odniesieniu do jurysdykcji, w których nie przestrzega się przepisów; popiera politykę banku, zgodnie z którą nie bierze on udziału w żadnej działalności realizowanej przez kraje odmawiające współpracy; wzywa EBI do dokonania oceny wdrożenia i egzekwowania jego „Polityki wobec nieprzejrzystych i niechętnych do współpracy jurysdykcji o niewystarczających regulacjach” (tzw. polityki NCJ) oraz do przedstawienia przed końcem 2012 r. Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania w tym zakresie; zachęca EBI do dokonywania regularnych przeglądów i aktualizacji jego polityki NCJ w celu dopilnowania tego, by operacje finansowe EBI nie przyczyniały się do jakichkolwiek form oszustw podatkowych, prania pieniędzy ani finansowania terroryzmu;

o
o   o

115.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 111.
(2) Teksty przyjęte P7_TA(2011)0156.
(3) Teksty przyjęte P7_TA(2011)0266.
(4). Teksty przyjęte P7_TA(2011)0331.
(5). Dz.U.C 349 E z 22.12.2010, s. 30.
(6) Grupa EBI obejmuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).
(7) Parlament domagał się tego w rezolucji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za rok 2007. Ponadto Parlament przyjął również swoje stanowsko w ramach głosowania nad sprawozdaniem Sharon Bowles w sprawie subskrypcji dodatkowych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ***I.
(8). Art. 15 decyzji nr 1080/2011/UE
(9). Parlament domagał się tego w rezolucji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za rok 2007. W decyzji o subskrypcji przez Unię Europejską dodatkowych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wyniku decyzji o zwiększeniu tego kapitału, Parlament i Rada domagały się również, aby Gubernator EBOR reprezentujący Unię składał Parlamentowi coroczne sprawozdania w sprawie współpracy między EBI a EBOR poza Unią.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013Informacja prawna